Nediscriminare

Drepturile omului sunt inerente fiecărei persoane, fără discriminare, iar dreptul la egalitate şi la nediscriminare sunt principiile fundamentale care stau la baza legislaţiei privind drepturile omului.

Chiar art. 1 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului stipulează că „Toate fiinţele umane se nasc libere şi egale în demnitate şi în drepturi. Ele sunt înzestrate cu raţiune şi conştiinţă şi trebuie să se comporte unele faţă de celelalte în spiritul fraternităţii.”

Pactul internaţional privind drepturile economice, sociale şi culturale, precum şi Pactul internaţional privind drepturile civile şi politice, care au fost adoptate de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 16 decembrie 1966, menţionează şi ele  principiile de baza ale egalităţii si nediscriminării de niciun fel in ceea ce priveşte exercitarea tuturor drepturilor civile, economice, sociale, culturale de care trebuie sa se bucure orice fiinţă umană.

Caracterul universal al drepturilor omului presupune recunoaşterea fără niciun fel de restricţii a diversităţii umane, care indiferent de deosebirile dintre indivizii aparţinând unor rase, etnii, categorii de vârstă, comunităţi religioase sau de altă natură nu oferă niciun argument pentru manifestări de excluziune şi discriminare sau forme de intoleranţă şi agresivitate.

Art. 14 din Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale privind interzicerea discriminării subliniază  faptul că exercitarea drepturilor şi libertăţilor recunoscute de Convenţie trebuie să fie asigurată fără nicio deosebire bazată pe sex, rasă, culoare, limbă, religie, apartenenţă la o minoritate naţională sau orice altă situaţie.

Cu toate acestea, discriminarea rasială, etnică, religioasă, manifestată în viaţa de zi cu zi împiedică progresul pentru milioane de oameni din întreaga lume.

Rasismul şi intoleranţa pot lua diverse forme – de la negarea principiilor de bază ale egalităţii oamenilor la alimentarea urii etnice ce ar putea duce la genocid.

Din acest motiv, Organizaţia Naţiunilor Unite a declarat oficial data de 21 martie ca fiind Ziua Internaţională pentru eliminarea discriminării rasiale, zi care marchează şi începutul Săptămânii de solidaritate cu popoarele care luptă contra rasismului şi discriminării rasiale, organizată anual, la iniţiativa Adunării Generale a ONU, începând cu anul 1979, al cărei scop este conştientizarea consecinţelor negative ale discriminării rasiale.

De asemenea, se urmăreşte găsirea unor căi pentru combaterea discriminării rasiale şi promovarea toleranţei. Eliminarea discriminării rasiale este şansa de a construi o lume a dreptăţii şi a egalităţii, în care xenofobia şi intoleranţa să nu existe. O pace durabilă poate fi construită doar pe premisa că toţi oamenii au drepturi egale şi demnitate, indiferent de etnie, sex, religie, statut social sau alt statut.

Instrumente
Publicaţii

 

Evenimente

2021

Conferința Equinet „Promovarea egalității și abordarea discriminării”
 
IRDO a participat în perioada 25-26 octombrie 2021 la Conferința organizată de Equinet (Rețeaua Europeană a Organismelor Naționale de Egalitate) sub titlul Orașe egale și reziliente – promovarea egalității și abordarea discriminării.
 
Prin intermediul acestei conferințe, Equinet propune explorarea modalităților de dezvoltare a cooperării organismelor de egalitate cu autoritățile locale în spiritul sprijinului reciproc și al promovării unor activități comune pentru consolidarea unei societăți egale și nediscriminatorii.
 
Prima sesiune a conferinței din 25 octombrie a avut ca subiect Egalitatea și nediscriminarea la nivel local. Moderatorul sesiunii a fost domnul Tamás Kádár, Director adjunct și șeful departamentului juridic al Equinet. S-a discutat despre activitatea organismelor de egalitate la nivel regional și local, despre cadrul legislativ european privind egalitatea, problemele și realitățile promovării egalității la nivel local. Au luat cuvântul înalți funcționari, experți FRA, reprezentanți ai instituțiilor naționale pentru drepturile omului din Georgia, Austria, Franța, Croația.
 
Cea de a doua sesiune din 26 octombrie sub titlul Schimb de bune practici și stabilirea de legături pentru cooperare s-a axat pe exemple de succes privind promovarea egalității la nivel local: orașe care promovează drepturile persoanelor cu dizabilități (Varșovia); orașe împotriva rasismului – pe acest subiect au vorbit reprezentanți ai Coaliției europene a orașelor împotriva rasismului; orașe care apără drepturile comunității LGBT (Ungaria); orașe care promovează integrarea egalității de gen în politici și programe locale (Institutul Basc pentru Femei, Spania).
 
În partea a doua a sesiunii IRDO a participat la grupul de lucru cu tema: Cele mai bune modalități pentru promovarea egalității la nivel local – schimb de bune practici. Cu acest prilej au fost evidențiate diferite activități ale Institutului: cursuri de formare pentru poliția de frontieră; studiul Schimbările climatice și impactul acestora asupra drepturilor omului - instrument de lucru pentru factorii de decizie în care se subliniază necesitatea integrării dimensiunii drepturilor omului în elaborarea de măsuri și programe de către autoritățile locale pentru orașe reziliente în viitor; campanii de combatere a rasismului, xenofobiei și a discursului de incitare la ură, de combatere a violenței împotriva femeilor, formare și conștientizare în rândul tineretului privind toleranța, acceptarea diversității, integrarea în societate a migranților și refugiaților. Cu titlu de exemplu a fost menționată Caravana IRDO „Împreună pentru o lume mai bună” desemnată exemplu de bune practici în cadrul Săptămânii europene de acțiune împotriva rasismului.

 

8 iulie  - Conferința internațională a proiectului „Uniți în diversitate! No Discrimination”

În data de 8 iulie, IRDO a participat la Conferința internațională a proiectului „Uniți în diversitate! No Discrimination” care a avut loc la biblioteca Academiei Române. Proiectul este derulat de către Uniunea Democrată Tătară în parteneriat cu Biroul Mediatorului Claudia Crina Balint, Colegiul Național „Ion Neculce” din București și Academia Română. Principalele obiective ale proiectului sunt promovarea toleranței și valorificarea divesității culturale precum și lupta împotriva discriminării. Pe parcursul perioadei de implementare, 25 mai – 31 iulie 2021, proiectul beneficiază de sprijinul Bibliotecii Academiei Române, Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, Departamentului pentru Relații Interetnice din cadrul Secretariatului General al Guvernului și al Primăriei Sectorului 1, București. 

În deschiderea Conferinței, invitatul special, Monseniorul Mario Codamo, Consilier al Nunțiaturii Apostolice, a transmis mesajul pontific de încurajare a toleranței în întreaga lume și combatere a discriminării. După cuvântul de bun venit al președintelui Uniunii Democrate Tătare, Naim Belgin, au urmat mesaje de prezentare și apreciere a proiectului din partea președintelui Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, Asztalos Csaba, și a secretarului de stat pentru echitate și egalitate de șanse din cadrul Ministerului Educației, Radu Szekely, precum și mesaje de promovare a dialogului intercultural și a toleranței adresate de ambasadori, diplomați, profesori universitari, reprezentanți ai organizaţiilor etnice şi ONG-uri, instituţii naționale  cu specific în combaterea discriminării si apărării drepturilor omului, precum și asociații sportive și culturale. 

Reunind mesagerii și reprezentanții unor comunități diverse din România, Conferința a fost un prilej de încurajare a dialogului intercultural, al promovării diversității și toleranței, în cadrul evenimentului fiind prezentate activitățile recente ale proiectului în acest domeniu: campanii online pentru toleranță combaterea discriminării în școli activități de promovare și cunoaștere a spațiului dobrogean multicultural, exemple de incluziune socială și de coexistență a minorităților.
 
Participanții au consemnat în scris mesajele și impresiile lor cu privire la rolul și semnificația acestei Conferințe. Cu acest prilej, Institutul Român pentru Drepturile Omului a transmis mesajul său de încurajare a luptei împotriva discriminării, rasismului, xenofobiei și a oricăror discursuri sau acțiuni de incitare la ură, menționând, pe scurt, activitatea sa de promovare, cercetare, formare și conștientizare în rândul tinerilor a fenomenului discriminării, precum și organizarea de către IRDO a campaniilor anuale pentru promovarea diversității culturale, combaterea rasismului și a tuturor formelor de discriminare.
 
Conferința s-a încheiat cu lansarea cărții „Sporturile turcice și tătare” de Naim Belgin în care sunt descrise tradiția, sporturile, întrecerile și jocurile etniei turco-tătare în scopul unei mai bune cunoașteri a istoriei și culturii acesteia. Cartea a fost prezentată de profesorul Vlad Grigore Lașcu.
 
 
30 iunie - Conferința națională INTERSECT „Altfel despre discriminare”
 
IRDO a participat în data de 30 iunie la Conferința națională ROM/romnie LGBTQ+: Intersecționalitate și (ne)discriminare organizată de Centrul pentru Resurse Juridice în cadrul proiectului INTERSECT – Altfel despre discriminare. Printre obiectivele proiectului se numără: identificarea nevoilor tinerilor romi și romi LGBT din 5 orașe și din România, sesiuni de informare și formare, activități de mentorat și ateliere de lucru cu studenții din universități, desfășurarea de campanii locale de sensibilizare a opiniei publice de către tinerii participanți în proiect și instituțiile partenere.
 
Proiectul își propune și organizarea de seminiarii adresate autorităților locale din cinci orașe. Un rezultat concret al proiectului va fi realizarea unui studiu privind discriminarea romilor și a romilor LGBT în România. În cadrul studiului vor fi prezentate și o serie de bune practici și studii de caz identificate pe parcursul derulării proiectului. De asemenea, vor fi elaborate propuneri de politici publice specifice în domeniul nediscriminării.
 
În deschiderea conferinței, Georgiana Iorgulescu, director executiv, Centrul de Resurse Juridice a prezentat scopul și etapele proiectului, precum și stadiul actual al acestui; Bianca Barga a vorbit despre experiența sa în cadrul acestui proiect. Corina Păun, expert la Uniunea Civică a Tinerilor Romi din România (UCTRR), a vorbit despre probleme și soluții privind combaterea discriminării romilor. Această problematică a fost abordată și analizată de Roxana Marin, expert, Asociația MozaiQ LGBTQ+ și Anca Vătășoiu, avocat AVALaw. Despre nediscriminare, diversitate și incluziune au vorbit și președintele Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, Csaba Ferenc Asztalos, și Claudia Benchescu, subsecretar de stat, Minsterul Afacerilor Interne, care au răspuns și la întrebările participanților în cadrul sesiunii interactive a conferinței. 
 
În cea de a doua parte a evenimentului, Radu Szekely, secretar de stat pentru echitate și egalitate de șanse din Ministerul Educației, a abordat subiectul asigurării egalității de șanse prin intermediul politicilor publice și a răspuns la întrebările participanților. După mărturiile câtorva participanți la proiect, Silvia Ileana Vișoiu, consilier juridic Direcția Afaceri Europene și Drepturile Omului din cadrul Ministerului Justiției, a vorbit despre competențele ministerului în prevenirea și combaterea discriminării.
 
Cu acest prilej IRDO a popularizat campania organizată în parteneriat cu ANES privind conștientizarea fenomenului  hărțuirii morale la locul de muncă și s-a angajat într-un dialog cu participanții la conferință vizând colaborarea interinstituțională în domeniul promovării și respectării drepturilor minorităților și categoriilor vulnerabile în cadrul campaniilor anuale de combatere a discriminării intreprinse de IRDO și partenerii săi. 
 
Conferința s-a încheiat cu o sesiune informală de discuții și cu prezentarea rezultatelor campaniilor locale desfășurate la Iași, Brașov, Cluj-Napoca, Timișoara și București.
 
Proiectul co-finanțat de Programul drepturi, egalitate și cetățenie al Uniunii Europene (2014-2020) este coordonat de către Centrul de Resurse Juridice și implementat în parteneriat cu Centrul de Acțiune pentru Egalitate și Drepturile Omului, Asociația Mozaiq LGBT și Uniunea Civică a Tinerilor Romi din România.
 
 
27 mai - Seminar „Despre discriminare și discriminare intersecțională”
 
Pe data de 27 mai 2021, IRDO a participat la seminarul intitulat „Despre discriminare și discriminare intersecțională”. Pornindu-se de la realitatea că în România nivelul de respingere socială și de discriminare a minorității rome este printre cele mai înalte dintre toate grupurile vulnerabile discriminate, în cadrul seminarului au fost abordate subiecte privind istoria romilor din România, comunitatea LGBTQ+ și dreptul la nediscriminare, inclusiv din perspectivă de gen. Acest seminar a făcut parte din activitatea proiectului „INTERSECT – Altfel despre discriminare” al cărui obiectiv este combaterea discriminării romilor prin activități de conștientizare a nivelului de discriminare și a impactului negativ al acesteia în societate Proiectul are ca grup țintă în special romii LGBT și aduce pe agenda publică intersecționalitatea și discriminarea multiplă. Proiectul urmărește reprezentarea intereselor tinerilor de etnie romă și LGBT, exemplificând minim 15 cazuri de dscriminare. De asemenea în cadrul proiectului vor fi organizate cursuri de formare pentru autoritățile din 5 orașe și campanii online despre nediscriminare adresate tinerilor studenți romi și LBGT. În finalul proiectului se vor propune 5 politici publice în domeniu. 
 
Cu acest prilej IRDO și-a consolidat relația cu autoritățile publice și cu societatea civilă și și-a reafirmat disponibilitatea de colaborare în domeniul promovării și respectării drepturilor minorităților și categoriilor vulnerabile pe componentele informare, cercetare, formare și advocacy. Totodată a fost subliniată comemorarea anuală a holocaustului romilor și sinti prin activități de conștientizare întreprinse de IRDO cu școlile și colegiile partenere în cadrul programului „Școala Altfel”, precum și campaniile destinate combaterii discriminării, rasismului și xenofobiei desfășurate împreună cu partenerii și colaboratorii IRDO.
 
În cadrul seminarului a fost prezentată și diseminată broșura „Abecedar de antidiscriminare: Etnie, orientare sexuală și identitate de gen din perspectivă intersecțională”. Proiectul co-finanțat de Programul drepturi, egalitate și cetățenie al Uniunii Europene (2014-2020) este coordonat de către Centrul de Resurse Juridice și implementat în parteneriat cu Centrul de Acțiune pentru Egalitate și Drepturile Omului, Asociația Mozaiq LGBT și Uniunea Civică a Tinerilor Romi din România
 

Ziua Internațională a Romilor – participare și incluziune - rolul tineretului în promovarea culturii și identității rome 

În mesajul său transmis cu prilejul Zilei Internaționale a Romilor, Secretarul General al ONU, António Guterres, a reamintit ororile Holocaustului precizând că: „Romii s-au confruntat, de secole, cu discriminare, respingere, excluziune socială și marginalizare în întreaga lume și în toate aspectele vieții.” Acesta a mai precizat că „Organizația Națiunilor Unite este ferm angajată să colaboreze cu societatea civilă romă și cu alți parteneri în vederea consolidării protecției drepturilor și libertăților omului. Suntem alături de voi și de toate femeile rome, de persoanele rome lesbiene, homosexuale, bisexuale, transexuale și intersex (LGBTI), de romii din comunitățile religioase minoritare și de toți romii care iau atitudine pentru a combate multiple forme de discriminare, inclusiv stereotipurile și discursuri instigatoare la ură. Vom continua să ne pronunțăm împotriva atitudinii discriminatorii față de romi și să sprijinim eforturile de a asigura includerea reală a romilor în societățile din întreaga lume.
 
Institutul Român pentru Drepturile Omului a participat cu ocazia Zilei Internaționale a Romilor, la Conferința „Tinerii romi: împreună pentru emancipare și abilitare. Rolul istoriei în participarea și incluziunea tinerilor romi”. Evenimentul s-a desfășurat pe parcursul a trei zile, 7,8 și 9 aprilie 2021, reunind participanți romi și ne-romi, părți interesate în domeniul tineretului, minorităților și al drepturilor omului. Evenimentul a fost organizat de Departamentul de Tineret și echipa Romilor și Nomazilor a Consiliului Europei în cadrul președinției germane a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei pentru a celebra diversitatea culturală a romilor și a implica tinerii și organizațiile de tineret în sărbătorirea Zilei Internaționale a Romilor și a celei de a 50-a aniversări a Primului Congres Mondial al Romilor, desfășurat în 1971 în Regatul Unit.
 
Unul dintre obiectivele majore ale conferinței a fost consolidarea cunoștințelor despre istoria, cultura și identitatea romilor și nomazilor pornind de la ideea că o mai bună cunoaștere a culturii și istoriei acestei minorități poate contribui la un climat de toleranță și înțelegere a diversității și implicit la incluziunea socială și participarea în viața comunității a tinerilor romi de pretutindeni.
 
Printre alte obiective ale Conferinței s-au numărat: promovarea sprijinului pentru utilizarea standardelor Consiliului Europei, în special Recomandarea Comitetului Miniștrilor către statele membre cu privire la includerea istoriei romilor și / sau a nomazilor în programele școlare și materialele didactice, motivarea organizațiilor participante ca factori de propagare a educației privind cultura romilor precum și promovarea rememorării Holocaustului romilor pentru ca astfel de atrocități să nu se mai repete; schimbul de bune practici și diseminarea experiențelor privind participarea și incluziunea tinerilor.
 
Programul Conferinței a fost structurat pe trei direcții principale:
 
7 aprilie: Istoria și cultura romilor
 
În deschiderea Conferinței au luat cuvântul Bjørn Berge, Secretar General Adjunct al Consiliului Europei și Irina Spătaru, Roma Youth Network, precum și alți reprezentanți de marcă ai unor organizații în domeniul drepturilor romilor.
 
8 aprilie: Celebrarea Zilei Internaționale a Romilor
 
Cu ocazia Zilei Internaționale a Romilor, în cea de a doua zi a Conferinței a fost prezentată Declarația tinerilor romi din care cităm: 
„Recunoaștem eforturile Consiliului Europei și ale Departamentului său pentru Tineret pentru emanciparea și abilitarea tinerilor romi, participarea activă a tinerilor și pentru combaterea rasismului antiromi. Salutăm în special Recomandarea Comitetului Miniștrilor către statele membre cu privire la includerea istoriei romilor și a nomazilor în programele școlare și materialele didactice și pregătirea unei viitoare recomandări privind participarea tinerilor romi. Artele și cultura romilor joacă un rol central în restabilirea demnității romilor și în combaterea imaginii predominant negative a romilor în rândul majorității. (...) Ne mândrim cu istoria, artele și cultura noastră; diversitatea acestora îmbogățește comunitățile și societățile noastre. Vrem ca tinerii romi să aibă acces la propria lor cultură și să aibă instrumente pentru a își promova și de a se bucura de istoria, demnitatea și identitatea lor culturală.”
 
Președintele Uniunii Internaționale Rome, Juan de Dios Ramirez-Heredia a reamintit în mesajul său ororile Holocaustului și a evidențiat faptul că se împlinesc 50 de ani de la primul Congres mondial al Romilor din 1971 care a avut loc în Regatul Unit. 
 
După prezentarea unui video intitulat „Vine schimbarea” cu mesajele tinerilor romi și viziunea acestora cu privire la viitor s-au constituit 5 grupuri de lucru ( la fel ca în timpul Congresului din 1971 și în scopul evocării acestuia): incluziunea social –economică, educația pentru drepturile omului; limba; cultura; rasismul anti-romi.
 
Institutul Român pentru Drepturile Omului a participat la grupul de lucru pe tema educației în cadrul căruia au fost analizate problemele majore cu care se confruntă populația romă, rolul și  beneficiul educației în modelarea personalității copiilor și tinerilor, iar în a doua parte a zilei a făcut parte din grupul de lucru pe tema educației pentru protecția și respectarea drepturilor omului.
 
IRDO a subliniat că, potrivit mandatului său, promovează educația pentru o cultură a drepturilor omului și oferă cursuri de formare în domeniul drepturilor omului atât la nivelul școlilor gimnaziale, colegiilor naționale, universităților, cât și pentru unele cadre specializate (poliția de frontieră, juriști, psihologi, profesori). IRDO desfășoară anual campanii de combatere a discriminării, violenței împotriva femeilor, rasismului, șovinismului, xenofobiei și a mesajelor motivate de ură, raliindu-se la campaniile pe aceste teme lansate la nivel internațional. Totodată, promovează în fiecare an importanța comemorării Holocaustului din perspectiva respectării drepturilor și demnității umane atrăgând atenția asupra pericolului prezent al recurenței unor atitudini neofasciste care trebuie combătute prin intermediul educației pentru ca astfel de atrocități să nu se mai repete. Cea mai recentă dintre campaniile desfășurate de IRDO a fost Primăvara solidarității (16-21 martie 2021) la care au participat și copii de etnie romă.
 
În ultimii ani IRDO și-a consolidat relațiile de cooperare și parteneriat cu reprezentanții societății civile din domeniul drepturilor minorităților, cu titlu de exemplu președinta co-fondatoare a Asociației E-Romnja pentru Promovarea Drepturilor Femeilor Rome din România, doamna Carmen Gheorghe participând recent la o dezbatere organizată de IRDO în data de 17 martie privind drepturile categoriilor vulnerabile în cadrul căreia s-a discutat și despre reprezentativitatea și participarea femeilor rome în viața comunității.
 
În domeniul cercetării, Institutul Român pentru Drepturile Omului a realizat studiul „Curtea Europeană a Drepturilor Omului: Repere teoretice și analiză jurisprudențială” în care sunt analizate  drepturile persoanelor aparținând minorităților naționale. Lucrarea are ca obiectiv analizarea principiilor și raționamentelor juridice reflectate în hotărârile Curții Europene în cauzele împotriva României care vizează protecția minorităților naționale. De asemenea, această publicație prezintă recomandările internaționale și regionale în materie, așa cum au fost integrate în documentele programatice formulate la nivel național. Strategia națională pentru prevenirea și combaterea discriminării „Egalitate, incluziune, diversitate” pentru perioada 2018-2022 propune reducerea numărului cazurilor de discriminare din societatea românească, precum și promovarea egalității în drepturi și de șanse pentru toți, prin măsuri coerente, integrate și inter-instituționale, cu scopul de a contribui la dezvoltarea unei societăți care este incluzivă și în care diversitatea este prețuită. Prin Hotărârea Guvernului nr. 18/2015 a fost aprobată Strategia Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2015-2020. După cum rezultă din titlul documentului, incluziunea socială este principalul obiectiv urmărit de reglementările conținute în Strategie. Incluziunea socială este rezultatul urmărit prin combaterea discriminării, efectele sale fiind vizibile la multiple niveluri.
 
IRDO a participat, de asemenea, la expoziția Conferinței organizațiilor participante cu o scurtă prezentare a misiunii / viziunii sale și a activității Institutului.
 
În cadrul grupului de lucru pe educație s-a imaginat un scenariu de viitor pentru următorii 50 de ani. Concluziile au fost ca factorii de decizie să ia în considerare opiniile societății civile și în special ai reprezentanților minorităților și cetățenilor de etnie romă și să ofere în special tineretului posibilitatea de a-și exprima opiniile în vederea elaborării unor programe și măsuri concrete pentru educația incluzivă. Deși există reglementări eficiente, implementarea efectivă a acestora  rămâne încă problematică. Reprezentarea și participarea sunt elemente cheie pentru îmbunătățirea politicilor cu privire la situația populației de etnie romă. Tinerii romi trebuie încurajați să participe la viața comunității, iar cele mai mari piedici în calea realizării acestui deziderat sunt prejudecățile și perpetuarea unor stereotipuri. Acestea trebuie combătute prin intermediul unei educații continue pentru drepturile omului încă din școala primară.
 
Toți participanții la grupul de lucru au pledat pentru un viitor fără corupție în care factorii de decizie să acționeze pentru bunăstarea cetățenilor, un viitor fără discriminare, cu acces la educație, locuințe, apă potabilă, acces la servicii de sănătate, acces la informare și justiție, un viitor fără pandemii și condiții precare de sănătate, o societate globală sănătoasă sub toate aspectele în care legile să fie puse în practică în mod eficient. 
 
9 aprilie:  O agendă pentru emanciparea tineretului de etnie romă
 
În cea de a treia zi a conferinței s-au analizat modalități de sprijin pentru emanciparea tinerilor romi, vorbitorii adresând subiecte precum înțelegerea diversității și importanța emancipării comunității rome, combaterea rasismului anti-romi și a mesajelor motivate de ură, necesitatea unei abordări obiective privind istoria romilor în manualele școlare în conformitate cu recomandările Consiliului Europei privind predarea istoriei. Au fost prezentate concluziile finale ale grupurilor de lucru de către Raportorul Conferinței, Simona Toroctoi.
 
 
La organizarea și pregătirea Conferinței au contribuit Institutul European pentru Artă și Cultură al Romilor (ERIAC) în strânsă asociere cu Ternype, Rețeaua Europeană a Organizațiilor Rome, Phiren Amenca și Consiliul Central al romilor și sintilor germani.
 
Linkuri utile:

 

 

Ziua Internațională pentru Eliminarea Discriminării Rasiale

Cu ocazia Zilei Internaționale pentru Eliminarea Discriminării Rasiale, în mesajul său din 21 martie din acest an, Secretarul General ONU a precizat că se bazează pe contribuția tineretului la făurirea unui viitor fără discriminare: „Oriunde vedem că se manifestă rasismul, trebuie să îl condamnăm fără rezerve, fără ezitare. Cu prilejul acestei zile, aș dori să  subliniez rolul important al tineretului care se află în primele linii în lupta contra rasismului. Atitudinile tinerilor și comportamentul acestora vor influența viitorul societăților noastre. Așadar, fac apel la tinerii de pretutindeni, la educatorii și liderii lor să reamintească întregii lumi că toți oamenii se nasc egali.”

În consonanță cu acest deziderat universal, Institutul Român pentru Drepturile Omului s-a alăturat campaniei europene a săptămânii de combatere a rasismului (16-21 martie), lansând un apel către școlile, colegiile și liceele din țară să participe cu creațiile, desenele, afișele și mesajele realizate de elevi sub titlul generic „O primăvară a solidarității – ASCULTĂ, ÎNVAȚĂ, ACȚIONEAZĂ #solidarity”. Odată cu renașterea naturii, sentimentele nobile de solidaritate și umanism se reafirmă  cu mai multă putere, cu atât mai mult cu cât participanții s-au reunit în spațiul virtual în contextul pandemiei. Chiar și în acest context, tinerii și-au exprimat gândurile lor de sprijin pentru cei nedreptățiți și s-au pronunțat ferm împotriva rasismului, discriminării și xenofobiei prin intermediul unor mesaje vibrante, prin crearea de desene și afișe, videoclipuri, sau prin participarea la dezbateri având ca temă promovarea egalității, combaterea  discriminării rasiale și a atitudinilor motivate de ură.

Elevii Colegiului Național I. L. Caragiale din Ploiești, ai Școlii Gimnaziale 113 din București și cei ai Colegiului Național Grigore Moisil din Onești (Bacău) au promovat în creațiile lor și în mesajele pline de umanism frumusețea diversității, au evocat personalități marcante care au luptat împotriva rasismului și au pledat pentru altruism ca valoare universală a umanității. Adaptându-se la realitățile prezentului, în desenele și afișele lor tinerii au asemănat rasismul cu un virus puternic împotriva căruia trebuie luptat cu responsabilitate și insistență. La Școala Gimnazială Alexandru Ceușianu din Reghin (Mureș), în cadrul orei de educație socială, a fost organizat un webinar - dezbatere având ca temă combaterea rasismului și armele spirituale de luptă contra acestuia. Tinerii de la Colegiul Economic Virgil Madgearu s-au alăturat campaniei realizând un videoclip prin care transmit mesajul lor de atenționare împotriva pericolului atitudinilor rasiste.

Toți participanții la campanie au ales să sărbătorească odată cu primăvara, frumusețea și puterea diversității care definește complexitatea umană conștientizând faptul că o profundă înțelegere a diferențelor dintre oameni stă la baza exercitării depline a drepturilor omului și a exercitării acestora într-o lume mai bună, eliberată de teamă și constrângeri.

Au participat la campania de combatere a rasismului (16-21 martie):

  • prof. coordonatori Doina Elena Toma, Raluca Leotescu, Mușat Mariana – Colegiul Național I.L. Caragiale, Ploiești (Str. Gheorghe Doja nr.98, Ploiești)
  • prof. coordonator Brândușa Vasile – Colegiul Economic Virgil Madgearu, Ploiești (Str. Rudului 24, Ploiești)
  • prof. coordonator Florentina Ruiu –Școala Gimnazială 113, București (Str. Parincea, Sector 4)
  • prof. coordonator Gabriela Gîrmacea –Colegiul Național Grigore Moisil, Onești, (Str. Tineretului nr.14, Onești, județul Bacău)
  • prof. coordonator Elena Gabriela Atănăsoaie –Școala Gimnazială Alexandru Ceușianu, Reghin (Str. Maior Petru nr. 11, Reghin, județul Mureș)

 

 

27  ianuarie – Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului

Educația pentru drepturile omului – o armă pentru combaterea antisemitismului, rasismului, xenofobiei și discriminării

În fiecare an în data de 27 ianuarie comunitatea internațională cinstește memoria evreilor și a altor minorități care au fost victime ale persecuției naziste din timpul celui de Al Doilea Război Mondial. În contextul global de agravare a atitudinilor rasiste și antisemite precum și de proliferare a dezinformării și a discursurilor motivate de ură,  educația cu privire la realitatea Holocaustului și rememorarea acestuia rămâne urgentă și necesară în prezent, pentru a contracara încercările de negare și denaturare ale istoriei Holocaustului și pentru a combate recurența neonazismului și a manifestărilor motivate de ură.

Gestionarea urmărilor Holocaustului: Recuperare și reconstituire. Aceasta este tematica anului 2021 de rememorare și educație privind atrocitățile Holocaustului, care se concentrează pe măsurile luate imediat după război pentru recuperarea și reconstituirea comunității și a sistemelor de justiție. Procesul de reconstituire presupune înregistrarea exactă a relatării istorice a faptelor de dinainte și din timpul Holocaustului. Chiar și în prezent ne confruntăm cu provocarea negării și denaturării evenimentelor istorice pe care le regăsim de multe ori sugerate sau insinuate în diverse relatări cu privire la Holocaust. Recuperarea și reconstituirea adevărului istoric trebuie, însă, să reprezinte un proces onest. Experiențele supraviețuitorilor Holocaustului contribuie la abordarea nevoilor lumii contemporane, fără a uita vreodată de respectarea drepturilor omului și nici de evidența istorică a Holocaustului.

Cu prilejul acestei zile, Institutul Român pentru Drepturile Omului a realizat un material destinat educației pentru drepturile omului în contextul comemorării victimelor Holocaustului, în care se detaliază tematica din acest an, fiind prezentat contextul istoric în care a avut loc Holocaustul. Astfel, au fost portretizate o serie de personalități care au contribuit la salvarea de vieți în acea perioadă, au fost analizate manifestări motivate de ură care au loc în prezent, evidențiindu-se totodată importanța educației și conștientizării istoriei Holocaustul. Materialul a fost adaptat condițiilor de predare online și a fost diseminat în școlile gimnaziale și liceele partenere, precum și în cadrul unor asociații/fundații pentru tineri. De asemenea, au fost prezentate mesajele transmise cu prilejul comemorării victimelor Holocaustului de către Secretarul General al ONU, Înaltul Comisar pentru Drepturile Omului, Președintele Adunării Generale a ONU și Directorul General UNESCO.

Subliniind faptul că în acest an comemorarea are loc în umbra pandemiei de COVID-19, când multe familii ale victimelor întâmpină obstacole în a-și comemora morții, Secretarul General al ONU a semnalat în mesajul său pericolele generate de criza de sănătate - nedreptăți, discriminare, precum și o recurență a antisemitismului, rasismului și xenonofobiei. „Neo-naziștii se reorganizează și fac tot mai multe recrutări indiferent de granițe, intensificându-și eforturile de negare și dezinformare, în încercarea de a rescrie istoria Holocaustului” a declarat Secretarul General al ONU. „Pandemia de COVID-19 a generat noi ocazii pentru persecutarea minorităților pe motive religioase, rasiale, etnice, de naționalitate, orientare sexuală, dizabilitate sau a statutului de migrant. Trebuie să ne intensificăm eforturile pentru a stopa aceste tendințe” a mai spus acesta.

Înaltul Comisar pentru Drepturile Omului, Michelle Bachelet, și-a exprimat îngrijorarea cu privire la creșterea îngrijorătoare a infracțiunilor motivate de ură și a manifestărilor antisemite în mediul online, și a făcut apel la guverne și la platformele de social media să își evalueze rolul pe care îl au și să nu permită proliferarea unor astfel de fenomene: „Trebuie să respingem minciunile. Trebuie să ne asigurăm că discursul public se bazează pe fapte care reflectă în mod obiectiv adevărul – inclusiv adevărul fundamental cu privire la dreptul nostru egal la demnitate, în calitate de ființe umane raționale. Trebuie să investim în educația pentru drepturile omului pentru a combate discriminarea și teoriile nefondate ale conspirației”, a precizat domnia sa.  

Președintele Adunării Generale a ONU, Volkan Bozkir, a lansat un apel către comunitatea internațională să ia atitudine împotriva discriminării: „Asistăm la ură față de alte minorități și grupuri religioase. Astăzi ne revine sarcina de a susține adevărul, egalitatea și de a proteja drepturile celor mai vulnerabile grupuri. În întreaga lume. Trebuie să fim vigilenți, să denunțăm orice nedreptate la care asistăm și să apărăm pluralismul. Trebuie să condamnăm intoleranța, incitarea la ură, hărțuirea bazată pe originea etnică sau credința religioasă.”

Directorul General al UNESCO, Audrey Azoulay, a declarat că „Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului este un prilej de a-i plânge pe cei dispăruți și de a reflecta cu privire la alegerile indivizilor și ale guvernelor care au permis acest genocid. Este și o ocazie de a face apel la vigilență și la acțiune, de a identifica cauzele profunde care au condus la ură, pentru a împiedica manifestarea unor asemenea atrocități pe viitor.” 

 

2020

23 - 29 martie

Cu prilejul Săptămânii europene de combatere a rasismului și discriminării și al Zilei internaționale de eliminare a discriminării rasiale, Institutul Român pentru Drepturile Omului, în colaborare cu partenerii săi, Colegiul „Regina Maria” din Ploiești și Școala Gimnazială nr. 113 din București, a lansat în perioada 23-29 martie evenimentul onlineSolidari împotriva rasismului și a discriminării”.

În încercarea de a ne proteja pe noi și familiile noastre, trebuie să ținem cont și de faptul că situații dificile precum cea cauzată de pandemia de COVID -19 pot alimenta sau stârni trăsăturile negative ale persoanelor: rasismul, discriminarea, mesajele motivate de ură și prejudecățile. Acestea se pot propaga întocmai noului virus, devenind  un fenomen viral, care ne face mai vulnerabili atât la nivel individual, cât și la nivel de societate.

În acest sens, deviza evenimentului organizat de IRDO a coincis cu tema aleasă de UNITED for Intercultural Action pentru campania internațională #United4Humanity (uniți pentru umanitate), și anume SOLIDARITATEA. Astfel, elevii au fost invitați să se alăture acestei campanii în mediul virtual și să  transmită prin intermediul paginii evenimentului gândurile și mesajele lor de combatere a rasismului și a discriminării, pentru a celebra împreună diversitatea, una dintre cele mai mari bogății ale Europei. 

În cadrul activității online s-a remarcat eleva Vasilucă Ana Maria de la Colegiul Național „Regina Maria” din Ploiești care, sub îndrumarea prof. Roxana Vișan, a inițiat un dialog al solidarității și a publicat mesaje împotriva rasismului și a discriminării, precum „Puterea solidarității este mai mare decât cea a discriminării!”. De ce vedem literele pe dos? Pentru că fotografia este făcută în fața oglinzii, din pricina distanțării sociale pe care o trăim cu toții în aceste zile, în care se fac eforturi pe întreg mapamondul pentru combaterea pandemiei de Covid-19. Este un mesaj impresionant de speranță în aceste momente dificile, în care distanțarea socială, deși restrictivă, ne permite totuși să valorificăm țelurile comune și să promovăm toleranță și incluziune, de oriunde ne-am afla. Pe lângă mesajele cu puternic impact împotriva discriminării și rasismului, eleva a trimis și poeme, creație proprie, care relevă o viziune inedită asupra omenirii, și anume faptul că fiecare individ este asemănător unei flori, diferit față de restul, dar cu o frumusețe aparte. Astfel, prin ochi de copil, suntem încurajați să acceptăm, să înțelegem și să prețuim diversitatea.

Și elevi ai Școlii Gimnaziale nr.113 din București s-au alăturat inițiativei, sub coordonarea prof. Florentina Ruiu, care le-a recomandat să vizioneze, fiecare de acasă, în aceeași zi și la aceeași oră (joi, 26.03.2020, 3 pm), filmul Green Book. Ulterior, elevii au schimbat păreri (prin intermediul platformei Zoom), după care ne-au transmis pe pagina evenimentului gândurile și impresiile lor despre film (prin aplicația Mentimeter), concluzionând că arta este o armă puternică de combatere a discriminării și rasismului și un mesager al solidarității umane. Alți elevi ai aceleiași școli au ales să posteze picturile și mesajele lor de nediscriminare, solidaritate umană și speranță sub deviza #Totul va fi bine și #United4Humanity.

Link-uri pagină eveniment:

https://www.facebook.com/events/623125185148892/?active_tab=discussion

https://www.facebook.com/events/623125185148892/?active_tab=discussion

https://twitter.com/andradadacica/status/1244267165286641671

 

3 februarie

În data de 3 februarie, cu ocazia Zilei Internaționale de Combatere a Violenței în Școli, a avut loc la Școala Gimnazială „Toma Caragiu” din Ploiești un program educativ cu tema „Spune stop violenței”. Acesta s-a desfășurat în cadrul Campaniei de combatere a violenței, promovată de Institutul Român pentru Drepturile Omului, și a vizat elevi ai clasei a V.

În cadrul evenimentului, elevii au participat la o dezbatere tematică care a abordat subiecte precum: cauzele violenței în mediul școlar, tipuri de violență, recomandări pentru a preveni violența, modalități practice de preîntâmpinare și combatere a violenței. Activitatea a avut ca obiectiv conștientizarea aspectelor legate de violență și identificarea modalităților de rezolvare a conflictelor prin comunicare nonviolentă, contribuind prin temele propuse la combaterea, diminuarea și prevenirea violenței în școli, la dezvoltarea și menținerea unui mediu educațional caracterizat de armonie, toleranță, și respect pentru drepturile omului.

Chiar dacă Ziua Internațională pentru Nonviolență în Școli este sărbătorită pe 30 ianuarie, mesajul ei trebuie să se manifeste în fiecare zi. Toate formele de violență – de la violența fizică, până la injurii sau intimidări, precum și toate formele de discriminare trebuie să dispară iar relațiile interumane trebuie să fie bazate pe valori precum respect și toleranță.

 

27 ianuarie

Cu ocazia Zilei Internaționale de Comemorare a Victimelor Holocaustului, celebrată anual pe 27 ianuarie , s-a desfășurat la Colegiul Național „Mihai Viteazul” din Ploiești un atelier dedicat marcării acestei zile. Activitatea a fost organizată de IRDO în colaborare cu Fundația „Adolescența” și a avut ca temă „75 de ani de la Auschwitz – Educația în comemorarea Holocaustului pentru justiția mondială”.

Activitatea, la care au participat cadre didactice și elevi ai claselor a XI-a și a XII-a, a urmărit conștientizarea evenimentelor care au avut loc în timpul holocaustului și efectele acestuia, precum și importanța luptei împotriva discriminării și a protejării valorilor democratice.

În cadrul dezbaterii, participanții au avut prilejul de a-și aprofunda cunoștințele privind problematica holocaustului, a semnificației încălcării drepturilor omului, și, în principal, a dreptului fundamental la viață. De asemenea, s-a urmărit formarea și dezvoltarea unui comportament tolerant, democratic, a acceptării diversității și a deprinderilor de participare la viața unei societăți lipsită de orice fel de manifestări de rasism, violență, discriminare, intoleranță, antisemitism, în spiritul valorilor promovate de drepturile omului.

 

Arhivă: 2017 - 2018 - 2019

 

Înapoi la cuprins