Nediscriminare

Drepturile omului sunt inerente fiecărei persoane, fără discriminare, iar dreptul la egalitate şi la nediscriminare sunt principiile fundamentale care stau la baza legislaţiei privind drepturile omului.

Chiar art. 1 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului stipulează că „Toate fiinţele umane se nasc libere şi egale în demnitate şi în drepturi. Ele sunt înzestrate cu raţiune şi conştiinţă şi trebuie să se comporte unele faţă de celelalte în spiritul fraternităţii.”

Pactul internaţional privind drepturile economice, sociale şi culturale, precum şi Pactul internaţional privind drepturile civile şi politice, care au fost adoptate de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 16 decembrie 1966, menţionează şi ele  principiile de baza ale egalităţii si nediscriminării de niciun fel in ceea ce priveşte exercitarea tuturor drepturilor civile, economice, sociale, culturale de care trebuie sa se bucure orice fiinţă umană.

Caracterul universal al drepturilor omului presupune recunoaşterea fără niciun fel de restricţii a diversităţii umane, care indiferent de deosebirile dintre indivizii aparţinând unor rase, etnii, categorii de vârstă, comunităţi religioase sau de altă natură nu oferă niciun argument pentru manifestări de excluziune şi discriminare sau forme de intoleranţă şi agresivitate.

Art. 14 din Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale privind interzicerea discriminării subliniază  faptul că exercitarea drepturilor şi libertăţilor recunoscute de Convenţie trebuie să fie asigurată fără nicio deosebire bazată pe sex, rasă, culoare, limbă, religie, apartenenţă la o minoritate naţională sau orice altă situaţie.

Cu toate acestea, discriminarea rasială, etnică, religioasă, manifestată în viaţa de zi cu zi împiedică progresul pentru milioane de oameni din întreaga lume.

Rasismul şi intoleranţa pot lua diverse forme – de la negarea principiilor de bază ale egalităţii oamenilor la alimentarea urii etnice ce ar putea duce la genocid.

Din acest motiv, Organizaţia Naţiunilor Unite a declarat oficial data de 21 martie ca fiind Ziua Internaţională pentru eliminarea discriminării rasiale, zi care marchează şi începutul Săptămânii de solidaritate cu popoarele care luptă contra rasismului şi discriminării rasiale, organizată anual, la iniţiativa Adunării Generale a ONU, începând cu anul 1979, al cărei scop este conştientizarea consecinţelor negative ale discriminării rasiale.

De asemenea, se urmăreşte găsirea unor căi pentru combaterea discriminării rasiale şi promovarea toleranţei. Eliminarea discriminării rasiale este şansa de a construi o lume a dreptăţii şi a egalităţii, în care xenofobia şi intoleranţa să nu existe. O pace durabilă poate fi construită doar pe premisa că toţi oamenii au drepturi egale şi demnitate, indiferent de etnie, sex, religie, statut social sau alt statut.

Instrumente
Publicaţii

 

Evenimente

 

Dezbatere organizată de Federația Europeană a Părinților și Îngrijitorilor la domiciliu

În data de 12 aprilie 2024, Institutul Român pentru Drepturile Omului în parteneriat cu Asociația Femeilor din România – Împreună (AFRI) a participat la evenimentul online organizat de  Federația Europeană a Părinților și Îngrijitorilor la domiciliu. Federația reunește 19 organizații naționale din diferite state europene și militează pentru recunoașterea muncii neplătite, a muncii informale, pentru protecția socială a părinților, a tinerilor lucrători, precum și a însoțitorilor și îngrijitorilor persoanelor vârstnice. Cu această ocazie s-a constatat faptul că îngrijitorii sunt expuși riscului de a fi marginalizați, mulți dintre ei trăind la limita sărăciei, deși ar trebui să beneficieze de drepturi egale și de protecție în aceeași măsură ca restul cetățenilor.

Federația Europeană a Părinților și Îngrijitorilor la domiciliu reprezintă părinții și îngrijitorii de la nivel european și este pluralistă și non-politică. Aceasta informează formatorii de opinie, mediul academic, guvernele, factorii de decizie și toți cei responsabili în elaborarea de politici la nivelul Uniunii Europene și al Organizației Națiunilor Unite, cu privire la drepturile economice, sociale, culturale, juridice și politice ale acestor persoane, adesea neglijate în măsurile și politicile guvernamentale. Federația lucrează cu ONG-uri europene, africane, asiatice, precum și cu organizații din America de Sud și de Nord, și este membră a Platformei europene a ONG-urilor sociale europene și a Lobby-ului european al femeilor.

Dezbaterea s-a axat pe necesitatea recunoașterii drepturilor acestei categorii de persoane și totodată a importanței eforturilor pe care le depun în munca lor. Au fost prezentate cele mai noi evoluții în domeniu din țările participanților (Belgia, Finlanda, Danemarca, Italia, România) și au fost explorate posibile căi de acțiune viitoare pentru exercitarea deplină a drepturilor părinților și îngrijitorilor la domiciliu.

Abordând problematica dreptului la muncă și a efectelor muncii nedeclarate asupra societății și a economiei, IRDO a prezentat cele mai recente recomandări (din martie 2023) ale Comitetului  ONU pentru drepturile Economice, Sociale și Culturale pe această temă, adresate României, în special în ceea ce privește munca informală, munca neplătită, decalajele salariale și protecția socială. Totodată, s-au subliniat activitățile și campaniile desfășurate în parteneriat cu AFRI privind combaterea fenomenului muncii neplătite, al economiei informale, dar și al violenței în familie. În acest context, AFRI a exemplificat ca bună practică rezultatele obținute în urma proiectului SERAF de formare în domeniul antreprenoriatului, pentru femeile care și-au întrerupt carierele sau care au fost victime ale violenței domestice.

 

IRDO lansează Campania „NU discriminării rasiale!”

Institutul Român pentru Drepturile Omului a lansat pe 21 martie Campania „NU discriminării rasiale!”, cu participarea școlilor partenere. Campania se desfășoară cu prilejul Zilei Internaționale pentru eliminarea discriminării rasiale, care marchează începutul Săptămânii Solidarității cu popoarele care luptă împotriva rasismului și a discriminării rasiale și al Săptămânii europene de acțiune împotriva rasismului.

Tema aleasă de ONU pentru acest an este: „Un deceniu de recunoaștere, justiție și dezvoltare: implementarea Deceniului internațional pentru persoanele de ascendență africană”.

Cu această ocazie, concursul de creații artistice (grafică, pictură, desene) și de eseuri inițiat în context Campaniei, cu obiectivul de a sensibiliza copiii și tinerii față de problematica diversității raselor umane, a etniilor și a culturilor în vederea depășirii rasismului, se dorește a favoriza o mai bună înțelegere, toleranță, acceptare și respect.

 

Ziua internațională de comemorare a victimelor Holocaustului

Ziua de 27 ianuarie reprezintă pentru comunitatea internațională Ziua internațională de comemorare a victimelor Holocaustului, așa cum s-a stabilit în Adunarea Generală a ONU prin Rezoluția 60/7 din 21 noiembrie 2005.

Institutul Român pentru Drepturile Omului a marcat acest eveniment în 2024  prin realizarea unei prezentări cu scop educativ și susținerea a două cursuri pentru elevii și profesorii Școlii Gimnaziale „Sfânta Cuvioasa Parascheva” din comuna Smârdan, județul Galați și ai Colegiului Economic „Virgil Madgearu” din Galați. Activitățile desfășurate au scos in evidență importanța temei desemnate de ONU pentru acest an, „Comemorarea Holocaustului și Educația”, precum și a nevoii de a promova educația pentru drepturile omului pornind de la recunoașterea „rezonanței îngrozitoare pe care această zi de comemorare o găsește în vremurile noastre”, evidențiată de António Guterres, Secretarul General al ONU.

Au fost abordate atât consecințele grave ale Holocaustului asupra societății umane, cât și importanța dimensiunii educative pentru cunoașterea obiectivă a faptelor istorice concrete. Totodată, s-a urmărit combaterea recurenței unor mesaje motivate de ură și a atitudinilor rasiste, periculoase, mai ales în contextul actual al conflictelor îngrijorătoare ale secolului XXI, cu grave implicații asupra păcii mondiale.

Pe lângă aspectele menționate, prezentarea elaborată de IRDO conține și recomandări bibliografice valoroase. Materialul a fost diseminat în unitățile de învățământ partenere ale Institutului, precum și în rândul unor asociații și fundații pentru tineret. Mai mult, acesta este destinat atât tinerei generații cât și cadrelor didactice, care îl pot utiliza ca suport în procesul de predare.

 

Sesiune de formare privind egalitatea de șanse
în cadrul proiectului Erasmus+ - DA pentru egalitate, Trăisteni
 
În data de 24 mai Institutul Român pentru Drepturile Omului a susținut o sesiune de formare bazată pe învățare non-formală pe tema egalității de șanse în cadrul proiectului european multilateral de mobilitate Erasmus+, „DA pentru egalitate”, al cărui beneficiar este Asociația Together Romania din Câmpina. Proiectul are ca obiectiv realizarea a trei obiective: promovarea cetățeniei active (martie 2023), promovarea egalității de gen (mai 2023) și promovarea ecologiei și a surselor de energie verde (iunie 2023). 
 
Abordând problematica egalității de gen din prisma respectării drepturilor omului și a unei analize comparative la nivel regional și European, reprezentanții IRDO au încurajat dialogul interactiv și dezbaterile deschise bazate pe cazuri și exemple concrete, au răspuns preocupărilor elevilor sprijinindu-i să își cultive creativitatea, dar și responsabilitatea față de societatea în care trăiesc și să exploreze posibile căi de acțiune pentru reducerea inegalităților pe viitor. Au fost prezentate activitățile IRDO în acest domeniu, s-a amintit de importanța educației pentru dobândirea unei culturi a drepturilor omului, fiind, de asemenea, subliniate o serie de piedici existente în calea realizării egalității de șanse între femei și bărbați, printre care și conflictele armate, violența împotriva femeilor, valurile de migrație, sărăcia, perpetuarea unor stereotipuri și mentalități învechite, existența unor categorii vulnerabile pentru care riscul de a le fi încălcate drepturile este mai mare. Au fost analizate pe larg valorile necesare pentru crearea unei culturi a drepturilor omului, cum ar fi respectul, solidaritatea și nediscriminarea, acestea fiind totodată premise esențiale pentru realizarea egalității de gen.
 
Proiectul „DA pentru egalitate” se concentrează pe construirea unei societăți incluzive și pașnice prin promovarea combaterii inegalităților de gen și a violenței bazate pe gen, care este o problemă importantă pentru comunitatea locală (în special în mediul rural) și este în conformitate cu Strategia UE pentru egalitatea de gen 2020-2025 și cu Strategia pentru egalitate de gen 2018 – 2023 a Consiliului Europei. 
 
În cadrul dezbaterilor, tinerii au aprofundat aspecte ale drepturilor femeilor, ale discriminării de gen, precum și cauzele perpetuării unor stereotipuri care înfățișează un anume tip de femeie în concordanță cu prejudecățile înrădăcinate în societate. 
 
Proiectul este aprobat de Agenția Națională pentru Proiecte Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale.
 
 
 
Egalitatea de șanse și tratament în mediul educațional 
 
În data de 3 mai, Institutul Român pentru Drepturile Omului a organizat în parteneriat cu Centrul Regional de Resurse pentru Educație Civică și Centrul American Corner – Casa Corpului Didactic Bacău, videoconferința cu tema „Egalitate de șanse și tratament în mediul educațional” - susținută de directorul IRDO, dl. Adrian Bulgaru.  
 
Au fost prezentate instrumentele și mecanismele de combatere a discriminării în sistemul de educație: Strategia UNESCO pentru egalitate de gen în și prin educație 2019-2025, Convenția UNESCO privind lupta împotriva discriminării în domeniul învățământului, instrumentele juridice ale Uniunii Euorpene, aspecte ale legislației naționale, precum și principiile care guvernează sistemul învățământului preuniversitar și superior din România. 
 
Pornind de la egalitatea de șanse și nediscriminare, au fost abordate și dezbătute teme precum educația incluzivă, modalități de prevenire a climatului conflictual, a segregării școlare pe motive etnice sau rasiste, a actelor de bullying în contextul promovării și respectării drepturilor copilului în procesul de învățare. În acest context s-a subliniat promovarea și înțelegerea diversității în rândul elevilor și a cadrelor didactice, având în vedere importanța acceptării și integrării diferențelor dintre indivizi, beneficiile pe care diversitatea le poate aduce unei comunități îmbogățindu-i patrimoniul cultural prin adăugarea de noi valori, toate acestea ducând la realizarea unei culturi a drepturilor omului.
 
Au participat 294 elevi din 11 clase și 17 cadre didactice din cadrul Colegiului Național „Ferdinand I”, Colegiului Economic „Ion Ghica”, Colegiului „Mihai Eminescu”, Liceului Teoretic „Henri Coandă” Bacău și Liceului Teoretic „Spiru Haret” Moinești.
 
 
 
Săptămâna europeană de combatere a rasismului - „Fenomenele de bullying și cyberbullying”
 
IRDO a inaugurat în data de 16 martie Săptămâna Europeană de Combatere a Rasismului susținând videoconferința „Prevenirea, combaterea și gestionarea conflictelor în mediul școlar. Fenomenele de bullying și cyberbullying” organizată în parteneriat cu American Corner și Centrul Regional de Resurse pentru Educație Civică din cadrul Corpului Didactic Bacău (CRREC). 
 
De multe ori hărțuirea începe atunci când cineva este diferit de ceilalți și este perceput din prisma prejudecăților și stereotipurilor. Problemele discutate au vizat: conceptele de violență, agresivitate, bullying și cyberbullying, identificarea fenomenului de bullying și efectele acestuia, cum se pot identifica astfel de manifestări și cum pot afecta comportamentul, ce măsuri se pot lua pentru prevenirea și combaterea lor, implicarea actorilor educaționali, inclusiv a părinților, în gestionarea fenomenelor de agresivitate și violență, prevederile legislative, măsuri de protecție a copiilor și tinerilor, importanța educației, comunicării și a unui comportament adecvat în soluționarea conflictelor școlare. 
 
La lucrările conferinței au participat  422 elevi și 27 cadre didactice de la Colegiul Economic „Ion Ghica” Bacău, Colegiul Național „Ferdinand I” Bacău, Colegiul Național Catolic „Sfântul Iosif” Bacău, Liceul Teoretic „Henri Coandă” Bacău, Liceul Teoretic ”Spiru Haret” Moinești, Colegiul „Mihai Eminescu” Bacău și Liceul Tehnologic „Anghel Saligny” Bacău.
 
Activitatea face parte din Proiectul „Educația prin și pentru drepturile omului”, inițiat și implementat de CRREC și American Corner Bacău în parteneriat cu IRDO.
 
 
 
 
Valoarea Diversității – Conferința internațională a proiectului Uniți în diversitate
 
În data de 13 martie, IRDO a participat la conferința internațională „Women’s Day: the Value of Diversity”, organizată de Uniunea Democrată Tătară și managerul proiectului Uniți în diverisitate. No discrimination, mediator Claudia Crina Balint. Conferința a marcat Ziua Internațională a Femeii și s-a desfășurat sub patronajul Comisiei Naționale a României pentru UNESCO (CNR UNESCO). 
 
Doamna Madlen Șerban, Secretar General UNESCO România, a vorbit în deschidere subliniind aprecierea pentru misiunea și activitatea desfășurată de Uniunea Democrată Tătară în promovarea și conservarea identității culturale, prin educarea în spiritul diversității și al multiculturalismului.
 
Cea de-a treia ediție a proiectului și-a propus să promoveze cultura tătară și înțelegerea diversității în rândul tinerilor și s-a desfășurat sub înaltul patronaj al CNR UNESCO, având în vedere că anul 2023 este dedicat patrimoniului imaterial UNESCO. Partenerii proiectului au evidențiat importanța și contribuția acestuia în cunoașterea diversității culturale prin educație în spiritul dobândirii unei culturi a drepturilor omului.
 
Ambasadorii participanți la conferință au transmis mesaje de solidaritate, pace și incluziune socială subliniind valoarea și frumusețea diversității. Reprezentanții Institutul European din România, un partener nou al acestei ediții, au evidențiat eforturile UE în promovarea femeilor în domeniile încă greu accesibile și rolul deosebit al acestui proiect în educarea tinerilor pentru respectarea drepturilor omului și cultivarea toleranței. Doamna Secretar de Stat Luminița Popescu a trimis un mesaj video din partea Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (ANES) subliniind activitatea desfășurată în promovarea și înțelegerea importanței asigurării de oportunități egale atât pentru femei, cât și pentru bărbați.
 
Institutul Român pentru Drepturile Omului (IRDO) a transmis mesajele domnului Director executiv Adrian Bulgaru și al echipei IRDO evidențiind rolul femeii în societatea românească și lansând un apel la pace și solidaritate în contextul actual prin realizarea unei educații continue în spiritul unei culturi a drepturilor omului.
Parteneri în ediția a 3-a a acestui proiect sunt Institutul European Român, Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului Centru de excelență al Academiei Mondiale de Artă și Știință, Institutul Român pentru Drepturile Omului, Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse și Asociația Femeilor din România-Împreună. 
 

 

27 ianuarie -  Ziua Internațională a Comemorării Victimelor Holocaustului

Tema desemnată de Organizația Națiunilor Unite pentru comemorarea din acest an a Holocaustului este „Acasă și apartenență”, evidențiind drama victimelor și a supraviețuitorilor Holocaustului, care și-au pierdut casele, căldura căminului lor și cărora le-a fost distrus sentimentul de apartenență de către făptuitorii Holocaustului. Ni se reamintește de responsabilitatea fiecăruia de a răspunde cu umanitate victimelor crimelor și atrocităților, de a contracara discursul instigator la ură, antisemitismul, denaturarea și negarea Holocaustului, precum și prejudecățile

Institutul Român pentru Drepturile Omului a marcat comemorarea victimelor Holocaustului realizând un material educativ care abordează atât consecințele grave ale Holocaustului asupra societății umane, cât și importanța combaterii recurenței unor mesaje motivate de ură și a unor atitudini rasiste și neofasciste în contextul actual. A fost subliniată importanța adoptării unei noi rezoluții ONU (A/76/L30) în anul 2022 cu privire la negarea Holocaustului, ca răspuns la recurența mișcărilor neonaziste, rasiste și xenofobe din întreaga lume. Pornind de la ideea că „discursul public a devenit o armă pentru câștig politic cu retorică incendiară care stigmatizează și dezumanizează minoritățile, migranții, refugiații, femeile și orice așa-numit „altul”, conținutul rezoluției îndeamnă statele membre să dezvolte programe de educație care să transmită generațiilor viitoare lecțiile Holocaustului pentru a contribui la prevenirea viitoarelor acte de genocid. Totodată, adresează un îndemn către mass media de a lua măsuri active pentru combaterea antisemitismul și negarea sau denaturarea Holocaustului prin intermediul tehnologiilor informației și comunicațiilor și de a facilita raportarea conținuturilor mesajelor care instigă la ură. De asemenea, au fost prezentate pe scurt Strategia ONU și Planul de Acțiune pentru combaterea discursurilor motivate de ură.

Materialul a fost disemninat în școlile gimnaziale și colegiile naționale partenere, precum și în rândul unor asociații și fundații pentru tineret. Acesta este destinat atât tinerei generații, cât și cadrelor didactice.

 
 
Conferința „ Exploatarea românilor pe piața muncii în Germania” 
 
În data de 19 mai, IRDO a participat la dezbaterile  Conferinței „Exploatarea românilor pe piața muncii în Germania. Cum pot fi protejați aceștia?”. Evenimentul a fost organizat de Blocul Național Sindical (BNS) și Confederația Germană a Sindicatelor (DGB) împreună cu rețeaua Faire Mobilität, și fundația Friedrich Ebert. Organizatorii și-au propus ca obiectiv principal creșterea nivelului de conștientizare privind situația respectării drepturilor lucrătorilor români din Germania.
 
A fost prezentată colaborarea dintre Centrul BNS și rețeaua Faire Mobilität cu scopul de informare și consiliere a lucrătorilor români din afara țării și a fost analizată situația lucrătorilor pe piața muncii, în special a celor care lucrează în construcții, în domeniul industriei cărnii și în agricultură, fără a neglija situația celor care oferă îngrijire la domiciliu. Cu privire la industria cărnii au fost menționate condițiile de muncă grele din abatoare care au fost ameliorate începând din 2015, precum și condițiile de cazare și de muncă improprii cu care s-au confruntat o serie de muncitori sezonieri în sectorul agricol.
 
Ministrul Muncii din România, dl Marius Budăi, președintele BNS, dl. Dumitru Costin, dl Dominique John, coordonatorul rețelei Faire Mobilitaet și consilieri de limba română din cadrul centrelor de consiliere germane, au evidențiat cele mai des întâlnite cazuri de încălcări ale unor drepturi și au subliniat relevanța furnizării de servicii consiliere pentru persoanele care aleg să muncească în Germania, importanța coordonării transnaționale, precum și necestitatea ameliorării legislației și reglementărilor europene în domeniu. 
 
Coordonatorul Rețelei sindicale Faire Mobilität din Germania a precizat că rețeaua se ocupă de aplicarea condițiilor juste și echitabile de muncă și plată pentru lucrătorii din statele membre ale Uniunii Europene care provin din Europa Centrală și de Est (români, bulgari, maghiari sloveni, polonezi), menționând și ramura îngrijirii la domiciliu, domeniu în care lucrează între 3000 și 6000 de femei, multe dintre acestea chiar pentru 24 de ore din 24. Acesta a prezentat o serie de aspecte ale activități rețelei în domeniul protecției muncii și al apărării drepturilor la locul de muncă.
 
Centrele din Dortmund și Dusseldorf de consiliere pentru lucrătorii din țările UE,  în cooperare cu uniunea sindicatelor germane, oferă gratuit și nebirocratic imformații utile privind orele suplimentare neplătite, dreptul la concediu plătit, plata salariului la timp, salariul minim prevăzut pentru un anumit domeniu de muncă, condițiile improprii de la locul de muncă și asigurarea medicală în caz de accident la locul de muncă. Aceste informații, precum și consilierea sunt oferite în limbile germană, engleză, română, bulgară și greacă.
 
În acest context IRDO a precizat că a colaborat cu Institutul German pentru Drepturile Omului oferind puncte de vedere și comentarii în procesul elaborării unui studiu privind Condițiile de viață și de muncă în Germania ale muncitorilor din statele Europei de Est membre ale UE. Astfel, anlizând studiile de caz prezentate în Raport, IRDO a evidențiat faptul că profesionalizarea lucrătorilor casnici este grea în contextul muncii neregulate și informale. Asigurarea unor condiții decente de viață și de muncă pentru lucrătorii casnici, în conformitate cu Convenția 189 a OIM, devine dificilă de monitorizat pentru lucrătorii casnici angajați informal. Profesionalizarea lucrătorilor casnici este dificilă în contextul muncii neregulate și informale.. Ar trebui identificate și implementate metode inovatoare de inspecție pentru a proteja acești lucrători și pentru a preveni relele tratamente, abuzurile, violența și exploatarea financiară. Aceasta este o provocare, întrucât inspectorii nu ar trebui să încalce dreptul la viața privată al angajatorului care a angajat informal un lucrător de îngrijire casnică. Prin urmare, în conformitate cu legislația națională, ar trebui să existe măsuri și condiții specifice pentru acordarea accesului într-o casă privată. De asemenea, trebuie luat în considerare și rolul comunității locale în prevenirea și informarea cu privire la cazurile de abuz, maltratare sau exploatare. Lucrătorii casnici ar trebui să aibă acces la informații cu privire la drepturile lor, dar acest lucru este adesea dificil din cauza barierelor lingvistice sau a lipsei de educație. În acest sens s-au înregistrat progrese considerabile de la momentul realizării raportului până în prezent, muncitorii beneficiind de consiliere și informare în limba maternă.
 
În același timp, este nevoie de cooperare între țările UE în combaterea muncii nedeclarate. Acest lucru se poate realiza și prin îmbunătățirea și luarea în considerare a rolului rețelelor sociale și al platformelor online pe acest subiect. Municipalitățile ar trebui să difuzeze informații, dacă este posibil, în limbile lucrătorilor casnici (poloneză, maghiară, română etc.). 
 
Participanții la Conferință au subliniat că anual, mii de români pleacă să muncească în Germania cu speranța că vor beneficia de condiții de muncă bune și că vor fi plătiți corect, dar de multe ori întâlnesc o serie de piedici , fie nu își primesc salariile la timp , fie sunt concediați de pe o zi pe alta sau sunt cazați în condiții insalubre, mai ales în cazul angajărilor informale.
 
Sindicatele din România și Germania, alături de centrele pro-sindicale de consiliere şi-au unit forțele pentru a sprijini lucrătorii români veniți la muncă în Germania creând o rețea internațională de centre de consultanță. Rețeaua sindicală Faire Mobilitaet din Germania se ocupă de aplicarea condițiilor juste și echitabile de muncă și plată pentru lucrătorii din statele membre ale Uniunii Europene care provin din Europa Centrală și de Est.
 
 
 
Săptămânile europene de combatere a rasismului
 
Institutul Român pentru Drepturile Omului lansează campania de prevenire și combatere a rasismului cu titlul: „Solidaritatea și pacea nu cunosc frontiere! Tinerii iau atitudine împotriva rasismului!”
 
Pornind de la premisa conform căreia rasismul reprezintă o gravă încălcare a drepturilor omului, având efecte asupra valorilor umane ale solidarității, egalității și demnității umane, Institutul Român pentru Drepturile Omului se alătură Săptămânilor Europene de Acțiune Împotriva Rasismului, în perioada 14 martie- 27 martie.
 
Urmând îndemnul lansat de rețeaua United For Intercultural Action, Arată-ți inima! (Show Your Heart!), Institutul face apel la conectarea spirituală a tinerilor în scopul luării de atitudine împotriva rasismului. În acest context, campania de prevenire și combatere a rasismului „Solidaritatea și pacea nu cunosc frontiere! Tinerii iau atitudine împotriva rasismului!” are ca obiectiv creșterea nivelului de conștientizare în rândul tinerilor a efectelor negative ale rasismului prin cultivarea empatiei, a păcii și toleranței. 
 
Împreună cu școlile și liceele colaboratoare și partenere, Institutul îndeamnă tinerii să contribuie la crearea unui climat de egalitate și nediscriminare prin transmiterea de mesaje împotriva rasismului cu ajutorul afișelor, desenelor, videoclipurilor sau a unor scurte eseuri. Creațiile artistice ale tinerilor pot fi transmise pe parcursul Săptămânilor Europene de Acțiune Împotriva Rasismului pe pagina de Facebook a evenimentului sau la adresa de e-mail office@irdo.ro.
 
Prin mesaje de pace și solidaritate, tinerii își deschid inima, creând premisele necesare pentru prevenirea și combaterea rasismului.
 
 
 
IRDO - partener în proiectul „Uniți în Diversitate! No Discrimination”
 
În data de 26 ianuarie, Institutul Român pentru Drepturile Omului a participat la conferința de presă privind lansarea celei de-a doua ediții a proiectului „Uniți în Diversitate! No Discrimination”, eveniment găzduit de Primăria Capitalei și Arcub. Proiectul este o inițiativă a Uniunii Democrate Tătare din România și a Biroului mediatorului Claudia Crina Balint. În prima ediție a proiectului IRDO a avut calitatea de observator și a promovat proiectul pe pagina de internet a institutului. În cea de a doua ediție IRDO a fost cooptat drept partener, urmând să susțină sesiuni de formare care se vor finaliza cu o serie de prezentări realizate de elevi, sub coordonarea cadrelor didactice, intitulate „Identitate interculturală: o viziune pentru România”, prin care elevii vor valorifica noțiunile învățate.
 
Alături de organizatori – președintele Uniunii Democrate Tătare, Naim Belgin și managerul proiectului, Claudia Crina Balint– au participat Administratorul Public al Primăriei Municipiului București (PMB), directorul Direcției Cultură din cadrul PMB, reprezentanți diplomatici ai ambasadelor Poloniei și Ungariei în România, reprezentanți ai Ministerului Culturii, Ministerului Educației, Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, Institutului Român pentru Drepturile Omului, dar și reprezentanți ai Consiliului de Mediere și ai unităților de învățământ partenere.
 
Sesiunile de formare vor fi susținute în perioada februarie- mai 2022, grupurile țintă ale proiectului fiind elevii și cadrele didactice. Obiectivul principal este implicarea tinerilor și profesorilor într-un proces educativ și non-formal de combatere a comportamentelor discriminatorii, înțelegerea diversității comunităților în ansamblul lor prin intermediul dialogului interetnic. Sesiunile vor fi grupate în 3 module și vor fi susținute de specialiștii din cadrul proiectului: reprezentanți ai misiunilor diplomatice și institutelor culturale din România, ai Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, ai Institutului Român pentru Drepturile Omului și ai Consiliului de Mediere. Acestea au ca scop să motiveze și să crească nivelul de conștientizare privind integrarea socială, să promoveze drepturile omului și ale minorităților, egalitatea de șanse, combaterea discriminării și a discursurilor motivate de ură în rândul tinerilor și copiilor. Cele 5 unități de învățământ incluse în proiect sunt: Colegiul Național Ion Neculce, Liceul Teoretic Jean Monnet, Liceul Teoretic C.A Rosetti, Școala Generală Petre Ispirescu, Colegiul Național Gheorghe Lazăr.
 

 

 

27 ianuarie - Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului

Adunarea Generală a ONU a desemnat data de 27 ianuarie (ziua eliberării deținuților din lagărul Auschwitz-Birkenau) drept Ziua Internațională de Comemorare a Holocaustului.
 
În fiecare an în această zi ONU lansează un apel către statele membre să onoreze memoria celor 6 milioane de evrei, victime ale Holocaustului și a milioane de alte victime ale nazsimului, printre care se numără persoane de etnie romă și sinti, persoane cu dizabilități, cele aparținând comunității LGBT, prizonieri de război, membri ai rețelelor de rezistență anti-nazistă. Cu acest prilej, în întreaga lume se desfășoară programe educaționale și activități de conștientizare pentru prevenirea persecuției și genocidelor în viitor.
 
Tema globală a anului 2022 de comemorare a victimelor Holocaustului este „Aducere-aminte, demnitate și dreptate”. Această temă propune să explorăm importanța revendicării dreptății pentru victime, analizând păstrarea mărturiilor istorice, dar și provocarea reprezentată de distorsionarea faptelor trecutului. În prezent, la nivel mondial ne confruntăm cu o agravare a atitudinilor rasiste și anti-semite, a dezinformării și a mesajelor motivate de ură transmise prin noile mijloace de comunicare.
 
Această zi este un prilej de comemorare a  victimelor Holocaustului și de derulare a unor activități de promovare a educației pentru drepturile omului și pentru o mai bună cunoaștere a istoriei de către tânăra generație în scopul prevenirii repetării în viitor a unor astfel de orori.
 
Institutul Român pentru Drepturile Omului a ales să comemoreze victimele Holocaustului pregătind în acest an un material educativ care abordează consecințele grave ale Holocaustului asupra societății umane și se axează pe necesitatea dobândirii unei culturi a drepturilor omului. Materialul adaptat condițiilor de predare online este cu precădere adresat tinerei generații, dar și cadrelor didactice și a fost diseminat în școlile gimnaziale și colegiile naționale partenere precum și în rândul asociațiilor și fundațiilor pentru tineret cu care institutul colaborează. S-a urmărit realizarea unui conținut atrăgător și de impact, prin folosirea unor imagini sugestive, prezentându-se un scurt istoric al tribulațiilor minorității evreiești de-a lungul timpului, însemnătatea unor articole din Declarația universală a drepturilor omului, evocări ale evenimentelor tragice din timpul nazismului la nivel mondial și național , dar și ale unor acte de curaj din partea unor personalități care au salvat vieți, printre care se numără și diplomatul român Constantin Karadja.
 
Pe fondul crizei de sănătate generate de pandemie, au apărut în ultimii doi ani noi noi forme de persecutare a minorităților, în ideea găsirii vinovaților pentru problemele societății, iar aceste tendințe trebuie combătute prin intermediul unei educații timpurii de cunoaștere și promovare a drepturilor omului și a libertăților fundamentale. Acesta a fost subiectul celei de a doua secțiuni a materialului prin care se atrage atenția asupra pericolului neonazismului și antisemitismului, a mesajelor motivate de ură propagate online prin intermediul rețelelor de socializare. Lansarea ideii că actele de cultură reprezintă arme împotriva manifestărilor de violență sub toate formele a reprezentat încă un subiect de interes și un punct de plecare pentru dezbateri.

 

Mesajul Secretarului General ONU, António Guterres
cu ocazia Zilei internaționale de comemorare a Holocaustului, 27 ianuarie 
 
„În această zi ne amintim de cele 6 milioane de evrei, bărbați, femei și copii, care au pierit în timpul Holocaustului, de persoanele de etnie romă și Sinti și de nenumărate alte victime ale ororilor sale nemaivăzute și cruzimii calculate.
 
Holocaustul este cel care a determinat înființarea Organizației Națiunilor Unite. Numele organizației noastre este menit să definească alianța în lupta contra regimului nazist și a aliaților săi. Carta ONU era redactată la San Francisco în momentul eliberării lagărului de concentrare de la Dachau.
 
Națiunile Unite trebuie să se afle mereu în prima linie a luptei împotriva antisemitismului și a tuturor celorlalte forme de rasism și bigotism religios.
În prezent suntem martori la o reapariție alarmantă a xenofobiei și a urii. Antisemitismul - cea mai veche și mai persistentă formă de prejudecată - ia din nou amploare. Se proliferează încercări de minimalizare sau de negare absolută a Holocaustului. Nicio societate nu este imună la lipsa de rațiune sau la intoleranță.
 
Nu trebuie să uităm niciodată că Holocaustul ar fi putut fi prevenit. Rugămințile disperate ale victimelor nu au fost auzite. Prea puțini au vorbit și prea puțini au ascultat, iar mult prea puțini au fost solidari.
 
Reamintirea trecutului este crucială în apărarea viitorului. Tăcerea în fața urii înseamnă complicitate.
 
Astăzi, să promitem să nu rămânem niciodată indiferenți la suferințele altora, să nu uităm ce s-a întâmplat și să nu îi lăsăm nici pe ceilalți să uite. Să ne angajăm să fim mereu vigilenți și să susținem drepturile omului și demnitatea pentru toți.”
 
Mesajul Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului, Michelle Bachelet,
cu ocazia Zilei Internaționale de Comemorare a Victimelor Holocaustului
 
„Astăzi comemorăm victimele Holocaustului, o crimă care a dat dovadă de inumanitate șocantă, care a ucis cu brutalitate șase milioane de evrei, precum și persoane de etnie romă și sinti, slavi, persoane cu dizabilități, sau aparținând comunității LGBT, prizonieri de război și membri ai rețelelor de rezistență anti-nazistă din întreaga Europă.
 
Carta ONU și Declarația universală a drepturilor omului au fost concepute ca urmare a Holocaustului și a celor două Războaie Mondiale – din nevoia urgentă de a preveni pentru totdeauna asemenea orori. În aceste două documente fondatoare, liderii lumii au recunoscut că dreptatea și respectul pentru demnitatea umană, egalitatea și drepturile omului sunt esențiale pentru menținerea păcii și că noțiunea de suveranitate a statului nu trebuie niciodată folosită ca argument pentru încălcarea drepturilor omului.
 
În prezent, rasismul și xenofobia iau amploare în mod îngrijorător. În mai multe țări au fost raportate atacuri violente asupra unor situri evreiești și incidente antisemite. Teorii antisemite ale conspirației au atribuit evreilor responsabilitatea pentru pandemia de COVID-19. Multe persoane publice au minimalizat, distorsionat și folosit Holocaustul drept armă în declarații prin care atacau măsurile de sănătate publică. La fel ca în 1930, minciunile, ura, tendința de a găsi țapi ispășitori și dezumanizarea se manifestă tot mai mult, amenințând grav structura societății noastre.
 
Trebuie să contracarăm această ură. Trebuie să susținem adevărul - inclusiv adevărul fundamental al egalității umane și a drepturilor noastre universale ca ființe umane.
 
Comemorarea Holocaustului este esențială în acest sens. Aceste crime demonstrează ce magnitudine poate avea dezastrul generat de ură. Onorarea memoriei celor care au fost uciși – a traumelor și a eforturilor supraviețuitorilor Holocaustului – conferă demnitate și justiție celor pe care autorii Holocaustului au intenționat să îi elimine. Apărarea istoriei și contestarea distorsionării acesteia reprezintă o parte esențială a acestui demers. Pentru beneficiul generațiilor trecute, prezente și viitoare, nu trebuie să permitem niciodată omenirii să uite aceste crime îngrozitoare.
 
Eu sper ca în acest an comemorarea să încurajeze acțiunile de dezaprobare și combatere a forțelor care ne divizează. Trebuie să contracarăm minciunile și incitarea la ură, inclusiv online – iar atât guvernele, cât și platformele de socializare au o responsabilitate specială în acest sens.
 
Acțiunile noastre în amintirea victimelor celor mai grave crime ale umanității poartă cu ele semințele vindecării și unității – conștientizarea că reprezentăm o singură umanitate, fiind egali în demnitate și drepturi.”
 

 

Conferința Equinet „Promovarea egalității și abordarea discriminării”
 
IRDO a participat în perioada 25-26 octombrie la Conferința organizată de Equinet (Rețeaua Europeană a Organismelor Naționale de Egalitate) sub titlul Orașe egale și reziliente – promovarea egalității și abordarea discriminării.
 
Prin intermediul acestei conferințe, Equinet propune explorarea modalităților de dezvoltare a cooperării organismelor de egalitate cu autoritățile locale în spiritul sprijinului reciproc și al promovării unor activități comune pentru consolidarea unei societăți egale și nediscriminatorii.
 
Prima sesiune a conferinței din 25 octombrie a avut ca subiect Egalitatea și nediscriminarea la nivel local. Moderatorul sesiunii a fost domnul Tamás Kádár, Director adjunct și șeful departamentului juridic al Equinet. S-a discutat despre activitatea organismelor de egalitate la nivel regional și local, despre cadrul legislativ european privind egalitatea, problemele și realitățile promovării egalității la nivel local. Au luat cuvântul înalți funcționari, experți FRA, reprezentanți ai instituțiilor naționale pentru drepturile omului din Georgia, Austria, Franța, Croația.
 
Cea de a doua sesiune din 26 octombrie sub titlul Schimb de bune practici și stabilirea de legături pentru cooperare s-a axat pe exemple de succes privind promovarea egalității la nivel local: orașe care promovează drepturile persoanelor cu dizabilități (Varșovia); orașe împotriva rasismului – pe acest subiect au vorbit reprezentanți ai Coaliției europene a orașelor împotriva rasismului; orașe care apără drepturile comunității LGBT (Ungaria); orașe care promovează integrarea egalității de gen în politici și programe locale (Institutul Basc pentru Femei, Spania).
 
În partea a doua a sesiunii IRDO a participat la grupul de lucru cu tema: Cele mai bune modalități pentru promovarea egalității la nivel local – schimb de bune practici. Cu acest prilej au fost evidențiate diferite activități ale Institutului: cursuri de formare pentru poliția de frontieră; studiul Schimbările climatice și impactul acestora asupra drepturilor omului - instrument de lucru pentru factorii de decizie în care se subliniază necesitatea integrării dimensiunii drepturilor omului în elaborarea de măsuri și programe de către autoritățile locale pentru orașe reziliente în viitor; campanii de combatere a rasismului, xenofobiei și a discursului de incitare la ură, de combatere a violenței împotriva femeilor, formare și conștientizare în rândul tineretului privind toleranța, acceptarea diversității, integrarea în societate a migranților și refugiaților. Cu titlu de exemplu a fost menționată Caravana IRDO „Împreună pentru o lume mai bună” desemnată exemplu de bune practici în cadrul Săptămânii europene de acțiune împotriva rasismului.

 

8 iulie  - Conferința internațională a proiectului „Uniți în diversitate! No Discrimination”

În data de 8 iulie, IRDO a participat la Conferința internațională a proiectului „Uniți în diversitate! No Discrimination” care a avut loc la biblioteca Academiei Române. Proiectul este derulat de către Uniunea Democrată Tătară în parteneriat cu Biroul Mediatorului Claudia Crina Balint, Colegiul Național „Ion Neculce” din București și Academia Română. Principalele obiective ale proiectului sunt promovarea toleranței și valorificarea divesității culturale precum și lupta împotriva discriminării. Pe parcursul perioadei de implementare, 25 mai – 31 iulie 2021, proiectul beneficiază de sprijinul Bibliotecii Academiei Române, Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, Departamentului pentru Relații Interetnice din cadrul Secretariatului General al Guvernului și al Primăriei Sectorului 1, București. 

În deschiderea Conferinței, invitatul special, Monseniorul Mario Codamo, Consilier al Nunțiaturii Apostolice, a transmis mesajul pontific de încurajare a toleranței în întreaga lume și combatere a discriminării. După cuvântul de bun venit al președintelui Uniunii Democrate Tătare, Naim Belgin, au urmat mesaje de prezentare și apreciere a proiectului din partea președintelui Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, Asztalos Csaba, și a secretarului de stat pentru echitate și egalitate de șanse din cadrul Ministerului Educației, Radu Szekely, precum și mesaje de promovare a dialogului intercultural și a toleranței adresate de ambasadori, diplomați, profesori universitari, reprezentanți ai organizaţiilor etnice şi ONG-uri, instituţii naționale  cu specific în combaterea discriminării si apărării drepturilor omului, precum și asociații sportive și culturale. 

Reunind mesagerii și reprezentanții unor comunități diverse din România, Conferința a fost un prilej de încurajare a dialogului intercultural, al promovării diversității și toleranței, în cadrul evenimentului fiind prezentate activitățile recente ale proiectului în acest domeniu: campanii online pentru toleranță combaterea discriminării în școli activități de promovare și cunoaștere a spațiului dobrogean multicultural, exemple de incluziune socială și de coexistență a minorităților.
 
Participanții au consemnat în scris mesajele și impresiile lor cu privire la rolul și semnificația acestei Conferințe. Cu acest prilej, Institutul Român pentru Drepturile Omului a transmis mesajul său de încurajare a luptei împotriva discriminării, rasismului, xenofobiei și a oricăror discursuri sau acțiuni de incitare la ură, menționând, pe scurt, activitatea sa de promovare, cercetare, formare și conștientizare în rândul tinerilor a fenomenului discriminării, precum și organizarea de către IRDO a campaniilor anuale pentru promovarea diversității culturale, combaterea rasismului și a tuturor formelor de discriminare.
 
Pentru mai multe detalii referitoare la eveniment atașăm mesajul doamnei Claudia Crina Balint - mediator autorizat, reprezentantă a Uniunii Democrate Tătare, referitor la proiectul „Uniți în diversitate! No discrimination!”, Etapa 1.
 
Conferința s-a încheiat cu lansarea cărții „Sporturile turcice și tătare” de Naim Belgin în care sunt descrise tradiția, sporturile, întrecerile și jocurile etniei turco-tătare în scopul unei mai bune cunoașteri a istoriei și culturii acesteia. Cartea a fost prezentată de profesorul Vlad Grigore Lașcu.
 
 
 
30 iunie - Conferința națională INTERSECT „Altfel despre discriminare”
 
IRDO a participat în data de 30 iunie la Conferința națională ROM/romnie LGBTQ+: Intersecționalitate și (ne)discriminare organizată de Centrul pentru Resurse Juridice în cadrul proiectului INTERSECT – Altfel despre discriminare. Printre obiectivele proiectului se numără: identificarea nevoilor tinerilor romi și romi LGBT din 5 orașe și din România, sesiuni de informare și formare, activități de mentorat și ateliere de lucru cu studenții din universități, desfășurarea de campanii locale de sensibilizare a opiniei publice de către tinerii participanți în proiect și instituțiile partenere.
 
Proiectul își propune și organizarea de seminiarii adresate autorităților locale din cinci orașe. Un rezultat concret al proiectului va fi realizarea unui studiu privind discriminarea romilor și a romilor LGBT în România. În cadrul studiului vor fi prezentate și o serie de bune practici și studii de caz identificate pe parcursul derulării proiectului. De asemenea, vor fi elaborate propuneri de politici publice specifice în domeniul nediscriminării.
 
În deschiderea conferinței, Georgiana Iorgulescu, director executiv, Centrul de Resurse Juridice a prezentat scopul și etapele proiectului, precum și stadiul actual al acestui; Bianca Barga a vorbit despre experiența sa în cadrul acestui proiect. Corina Păun, expert la Uniunea Civică a Tinerilor Romi din România (UCTRR), a vorbit despre probleme și soluții privind combaterea discriminării romilor. Această problematică a fost abordată și analizată de Roxana Marin, expert, Asociația MozaiQ LGBTQ+ și Anca Vătășoiu, avocat AVALaw. Despre nediscriminare, diversitate și incluziune au vorbit și președintele Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, Csaba Ferenc Asztalos, și Claudia Benchescu, subsecretar de stat, Minsterul Afacerilor Interne, care au răspuns și la întrebările participanților în cadrul sesiunii interactive a conferinței. 
 
În cea de a doua parte a evenimentului, Radu Szekely, secretar de stat pentru echitate și egalitate de șanse din Ministerul Educației, a abordat subiectul asigurării egalității de șanse prin intermediul politicilor publice și a răspuns la întrebările participanților. După mărturiile câtorva participanți la proiect, Silvia Ileana Vișoiu, consilier juridic Direcția Afaceri Europene și Drepturile Omului din cadrul Ministerului Justiției, a vorbit despre competențele ministerului în prevenirea și combaterea discriminării.
 
Cu acest prilej IRDO a popularizat campania organizată în parteneriat cu ANES privind conștientizarea fenomenului  hărțuirii morale la locul de muncă și s-a angajat într-un dialog cu participanții la conferință vizând colaborarea interinstituțională în domeniul promovării și respectării drepturilor minorităților și categoriilor vulnerabile în cadrul campaniilor anuale de combatere a discriminării intreprinse de IRDO și partenerii săi. 
 
Conferința s-a încheiat cu o sesiune informală de discuții și cu prezentarea rezultatelor campaniilor locale desfășurate la Iași, Brașov, Cluj-Napoca, Timișoara și București.
 
Proiectul co-finanțat de Programul drepturi, egalitate și cetățenie al Uniunii Europene (2014-2020) este coordonat de către Centrul de Resurse Juridice și implementat în parteneriat cu Centrul de Acțiune pentru Egalitate și Drepturile Omului, Asociația Mozaiq LGBT și Uniunea Civică a Tinerilor Romi din România.