LEGE nr. 9 din 29 ianuarie 1991 privind înfiinţarea
Institutului Român pentru Drepturile Omului
Emitent: PARLAMENTUL ROMÂNIEI
Publicat în: MONITORUL OFICIAL NR. 24 din 30 ianuarie 1991

Data intrării în vigoare: 30 Ianuarie 1991
Istoric consolidări


ART. 1
Se înfiinţează Institutul Român, pentru Drepturile Omului, ca organism independent, cu sediul în municipiul Bucureşti, având personalitate juridică.
Institutul Român pentru Drepturile Omului poate să şi constituie filiale.

ART. 2
Scopul institutului este de a asigura o mai bună cunoaştere de către organismele publice, asociaţiile neguvernamentale şi cetăţenii Români a problematicii drepturilor omului, a modului în care drepturile omului sunt garantate în alte ţări, îndeosebi în ţările participante la Conferinţa pentru securitate şi cooperare în Europa.
Totodată, scopul institutului este să informeze opinia publică de peste hotare, organismele internaţionale, în legătură cu modalităţile practice prin care drepturile omului sunt asigurate şi respectate în România.

ART. 3
Pentru realizarea acestui scop, institutul va desfăşura în principal următoarele activităţi:
a) crearea, menţinerea şi funcţionarea pentru toţi utilizatorii a unui centru de documentare conţinând texte de convenţii internaţionale, legi, documente, studii şi publicaţii referitoare la drepturile omului, precum şi referinţe bibliografice;
b) informarea organismelor publice, a organizaţiilor neguvernamentale şi a cetăţenilor, în special prin aducerea la cunoştinţa acestora a documentelor, practicilor şi uzanţelor internaţionale în domeniul drepturilor omului, inclusiv prin traducerea lor, atunci când este necesar;
c) organizarea de programe de formare destinate îndeosebi acelor categorii de persoane care au răspunderi speciale pentru protecţia drepturilor omului sau pentru cunoaşterea problematicii drepturilor omului în rândurile unor largi categorii ale populaţiei;
d) furnizarea, la cerere sau periodic, de informaţii privind eforturile guvernamentale şi neguvernamentale din România pentru a promova şi proteja drepturile omului, ca şi eforturile similare din alte ţări, precum şi angajamentele internaţionale asumate de România şi modul în care ele sunt îndeplinite;
e) furnizarea de documentaţii, la cererea comisiilor Parlamentului, asupra aspectelor care privesc drepturile omului din proiectele de legi şi alte probleme examinate în Parlament;
f) efectuarea de cercetări privind diverse aspecte ale promovării şi respectării drepturilor omului în România şi pe plan internaţional;
g) publicarea unui buletin privind drepturile omului şi asigurarea unei largi difuzări a acestuia, inclusiv prin traducere în limbi străine;
h) organizarea de sondaje de opinie publică pe diferite aspecte, privind protecţia drepturilor omului în România.

ART. 4
Serviciile institutului sunt deschise tuturor utilizatorilor. Textele documentelor de bază şi referinţele bibliografice sunt difuzate gratuit sau cu plata numai a costului reproducerii.
Institutul va putea efectua cercetări, pe bază de contract, cu instituţii sau organisme ştiinţifice şi va putea elabora avize, la solicitarea unor foruri de specialitate din ţară şi din străinătate. Tarifele pentru astfel de servicii se vor stabili de conducerea institutului.

ART. 5
Institutul va fi condus de un consiliu general, cuprinzând reprezentanţi ai grupurilor parlamentare, membri ai Comisiei pentru drepturile omului şi cetăţeanului a Senatului şi Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a Adunării Deputaţilor, precum şi oameni de ştiinţă şi reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale din domeniul drepturilor omului, desemnaţi de birourile permanente ale celor două camere ale Parlamentului şi validaţi de acestea.
Consiliul general va desemna dintre membrii săi un comitet director, format din 7 persoane: parlamentari, oameni de ştiinţă, reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale şi directorul executiv.
Comitetul director va asigura conducerea activităţii curente a institutului. Directorul executiv va reprezenta institutul ca persoană juridică, conform reglementărilor în vigoare.
Structura de personal a institutului este cea prevăzută în anexă, care face parte integrantă din prezenta lege.

ART. 6
Institutul va organiza, periodic, consultări şi alte acţiuni comune cu organizaţiile neguvernamentale din România, institutele de cercetări ale Academiei şi alte organisme care desfăşoară activităţi în domeniul drepturilor omului. El va stabili relaţii de colaborare cu institutele pentru drepturile omului sau organisme similare din alte ţări, precum şi cu organizaţii internaţionale şi regionale care desfăşoară activităţi în domeniul drepturilor omului, şi va organiza seminarii, simpozioane şi alte acţiuni cu participare internă şi internaţională.

ART. 7
Institutul va sprijini, cu specialişti de înaltă calificare, organizarea unor cursuri privind drepturile omului în principalele instituţii de învăţământ superior din ţară. În cadrul acestor cursuri vor putea fi invitaţi pentru a prezenta expuneri şi personalităţi ale vieţii politice din diferite tari, specialişti cunoscuţi prin preocupările lor pentru promovarea drepturilor omului pe plan mondial.

ART. 8
Institutul se va conduce după regulamentul de funcţionare care va fi aprobat de consiliul general. Rapoartele anuale ale institutului vor fi trimise spre informare Parlamentului.

ART. 9
Cheltuielile institutului vor fi acoperite din bugetul Parlamentului.
În acest scop, vor fi prevăzute fondurile necesare începând cu 1 ianuarie 1991.
Institutul va putea accepta contribuţii voluntare, donaţii, alte liberalităţi în regim de fundaţie.


ART. 10
După doi ani de funcţionare a institutului, organele de conducere vor prezenta Parlamentului un raport privind bilanţul activităţii şi funcţionarii institutului, cu luarea în considerare în special a evaluării celor care au utilizat serviciile sale.
Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 24 ianuarie 1991.

PREŞEDINTELE SENATULUI
academician ALEXANDRU BÎRLĂDEANU

Această lege a fost adoptată de Adunarea Deputaţilor în şedinţa din 28 ianuarie 1991.

PREŞEDINTELE ADUNĂRII DEPUTAŢILOR
MARŢIAN DAN

În temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului şi a Preşedintelui României, promulgăm Legea privind înfiinţarea Institutului Român pentru Drepturile Omului şi dispunem publicarea sa în Monitorul Oficial al României.

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

Bucureşti, 29 ianuarie 1991.
Nr. 9.


ANEXĂ

INSTITUTUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE OMULUI

Director executiv (şi şef al sectorului cercetare)
Director adjunct (şi şef al sectorului informare şi documentare)

Sectorul documentare şi informare Sectorul formare şi pregătire a specialiştilor Sectorul cercetare Sectorul administrativ
— şef sector (directorul adjunct)
— redactor şef al buletinului
— redactor
— funcţionar pentru relaţii cu publicul
— 2 documentarişti-traducători
— şef sector
— 4 cercetători (cu practică profesională)
— şef sector (direc¬torul execu¬tiv) — 5 cercetători — şef sector (şi contabil)
— 2 secretar-dactilo
— 1 administrator
— 1 şofer
— 1 portar
— 1 îngrijitor
Total personal: 5 persoane 5 persoane 5 persoane 7 persoane