Agenda 2030

Standard Image

În conformitate cu mandatul său, Institutul Român pentru Drepturile Omului sprijină prin activități de promovare, informare, cercetare și conștientizare dezideratele Agendei 2030. Institutul a consacrat atingerii obiectivelor dezvoltării durabile (ODD) o serie de studii și cercetări prin care și-a propus să evidențieze legătura strânsă dintre drepturile omului, dezvoltare și protecția mediului în contextul atingerii obiectivelor Agendei 2030 din perspectivă națională și internațională.
 
Așa cum se menționează și în Declarația de la Mérida, din 10 octombrie 2015, cu privire la rolul instituțiilor naționale de drepturile omului (INDO) în implementarea Agendei 2030, încă dinainte de semnarea de către state a acesteia, INDO din întreaga lume au promovat principiile pe care avea să se bazeze acest document programatic.
 
Prin activitățile aferente mandatului său, IRDO promovează educația continuă (ODD 4) susținând necesitatea și importanța acesteia în formarea unei culturi a drepturilor omului; dreptul la șanse egale și egalitatea de gen (ODD 5) prin intermediul Grupului de lucru pentru drepturile femeilor și combaterea violenței domestice. Cu referire la drepturile femeii, analizând decalajul dintre existența unei legislații eficiente în domeniu și stadiul concret al implementării acesteia, IRDO continuă consultările anuale cu societatea civilă pentru a identifica barierele majore cu care se confruntă femeile în societatea românească și lacunele existente în îndeplinirea ODD-urilor, dar și pentru a formula posibile recomandări comune pentru politici și măsuri viabile la nivel național. Totodată, IRDO susține ODD 10 (reducerea inegalităților) prin activitățile sale de prevenire și combatere a discriminării, de promovare și protejare a drepturilor minorităților și categoriilor vulnerabile.
 
 
 
 
 
Instrumente
 
  • Rezoluția Adunării Generale a ONU A/RES/70/1  - Transformarea lumii noastre: Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă (englezăromână)
  • Raportul Raportorului Special pentru promovarea și protecția drepturilor omului în contextul schimbărilor climatice A/HRC/50/39 (engleză)
  • Declarația de la Mérida: Rolul instituțiilor naționale pentru drepturile omului în implementarea Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă (engleză)
  • Indicatori și date pentru drepturile omului și dezvoltarea durabilă: ghid pentru instituțiile naționale pentru drepturile omului realizat de Institutul Danez pentru Drepturile Omului și Alianța Globală a Instituțiilor pentru Drepturile Omului (GANHRI) (engleză)
  • Instituțiile naționale pentru drepturile omului ca forță motrice pentru dezvoltarea durabilă. Bune practici pentru programarea și monitorizarea ODD-urilor (engleză
  • Raportul Consiliul directorilor executivi ai sistemului ONU pentru coordonare (2017) - A nu lăsa pe nimeni în urmă: egalitatea și nediscriminarea la baza dezvoltării durabile (engleză)
  • Declarația Comitetului pentru drepturi economice, sociale și culturale: Angajamentul de a nu lăsa pe nimeni în urmă: Pactul internațional cu privire la drepturile economice, sociale și culturale și Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă (engleză)
  • Propuneri ale Înaltului Comisariat pentru Drepturile Omului la Formulul de nivel înalt cu privire la dezvoltarea durabilă (2016) (engleză)
  • Instrument de explorare a datelor privind ODD și drepturile omului (engleză)

Înapoi la Cuprins

Publicații

Înapoi la Cuprins

Evenimente

 
Drepturile Omului și Agenda 2030 -
O abordare a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă din prisma drepturilor omului 
 
În data de 18 octombrie, Institutul Român pentru Drepturile Omului (IRDO) a organizat seminarul intitulat „Drepturile omului și Agenda 2030” în scopul consolidării și sistematizării acțiunilor instituționale întreprinse până în momentul de față privind stadiul și evaluarea gradului de realizare a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD), prin prisma cadrului conceptual al abordării bazate pe drepturile omului. La această întâlnire au participat reprezentanți ai Agenției Naționale Împotriva Traficului de Persoane, Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă - Secretariatul General al Guvernului, Consiliului Național Român pentru Refugiați, Agenției Naționale pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați, Institutului Național de Statistică, Uniunii Democrate Tătare, Asociației Femeilor din România-Împreună.
 
Institutul a proiectat în strategiile și planurile sale mijloace de acțiune având ca scop atingerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă. Aplicând principiul integrării transversale a ODD-urilor în fiecare arie tematică și în fiecare activitate circumscrisă mandatului său, Institutul recunoaște că Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă este un instrument programatic care mobilizează efortul autorităților și instituțiilor publice în sensul dezvoltării economice și sociale. Pandemia de COVID-19 și criza refugiaților din Ucraina au configurat noi coordonate privind atingerea ODD-urilor.
 
Seminarul a fost conceput pe două secțiuni ținând cont de caracterul tripartit al Agendei 2030 - economic, social și de mediu - și de impactul multilateral al acesteia asupra respectării drepturilor omului.
 
Secțiunea I, „Drepturile categoriilor vulnerabile” a avut ca obiectiv cooptarea experților din cadrul autorităților și instituțiilor publice, dar și a reprezentanților societății civile în scopul identificării celor mai stringente problematici care pot constitui provocări în domeniul realizării drepturilor categoriilor vulnerabile, precum femei, persoane aparținând minorităților naționale, migranți/refugiați, victime ale traficului de persoane, persoane aflate în situații de risc etc. De asemenea, în cadrul acestei secțiuni a fost lansată Campania națională demarată de Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane și Institutul Român pentru Drepturile Omului intitulată „Educație și formare în lupta împotriva traficului de persoane. O abordare bazată pe drepturile omului”. Campania se va desfășura în două etape (cursuri adresate tinerilor și cursuri de formare pentru funcționarii din cadrul autorităților și instituțiilor publice). În acest context, din perspectiva cooperării regionale, a fost prezentată și Campania privind prevenirea traficului de ființe umane printre refugiații de război din Ucraina, derulată în Republica Moldova sub egida Asociației Femeia pentru Societatea Contemporană. Campania se adresează funcționarilor publici cu statut special din cadrul autorităților administrative și instituțiilor din subordinea Ministerului Afacerilor Interne din Republica Moldova.
 
Au luat cuvântul în cadrul acestei secțiuni: Daniela Albu-Coordonatoare a Grupului de lucru pentru drepturile femeilor al IRDO; Beatrice Berna - Șef sector Formare în cadrul IRDO; Florin Bejan – Comisar-șef de poliție, Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane; Claudia Balint, mediator Uniunea Democrată Tătară; Liliana Pagu, Președintă a Asociației Femeilor din România-Împreună; Eugen -Bogdan Preda, Coordonator de integrare Consiliul Național Român pentru Refugiați (CNRR).
 
Secțiunea II, „Atingerea Obiectivelor Agendei 2030 printr-o abordare din prisma drepturilor omului. Bune practici instituționale”, a urmărit explorarea unor modalități de acțiune comună în vederea îmbunătățirii nivelului de implementare ODD-urilor. În acest sens, seminarul a asigurat o platformă de analiză și dezbateri în cadrul căreia au fost expuse exemple de bune practici provenite de la autoritățile și instituțiile publice cu atribuții în materie. Totodată, au fost reconfigurate direcțiile de acțiune ale Grupului de lucru IRDO privind drepturile femeilor și au fost puse bazele Grupului de lucru IRDO privind Agenda 2030.
 
În cadrul acestei secțiuni au avut prezentări de bune practici instituționale: Anamaria Iacoviță, și Gabriel Stănilă din cadrul Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă - Secretariatul General al Guvernului; Cătălin Raiu, Director, Direcția de comunicare a Institutului Național de Statistică; Gianina Dimitrescu, Director, Direcția strategii, politici, programe și monitorizare pentru egalitate de șanse, Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați.
 
 
 
 
10 Februarie - Webinar Redresarea Durabilă
organizat de Rețeaua Europeană a Instituțiilor pentru Drepturile Omului
în cadrul cursului de formare oferit de Institutului Danez pentru Drepturile Omului
 
În cadrul webinarului au fost abordate următoarele subiecte: protecția socială și răspunsul la pandemia de COVID-19 în legătură cu ODD 1 (fără sărăcie), 3 (sănătate și bunăstare) și 10 (reducerea inegalităților în interiorul țărilor și între țări).
 
Raportorul special al ONU pentru sărăcia extremă și drepturile omului, Olivier de Schutter, a vorbit despre ținta ODD 1.3 și dreptul la securitate socială subliniind necesitatea unei abordări bazate pe drepturile omului pentru atingerea nivelurilor universale de protecție socială, precum și diverse moduri prin care INDO ar putea contribui la abordarea provocării „ne-asumării” drepturilor ceea ce înseamnă un decalaj între acoperirea legală și eficiența implementării legislației. 
 
Vorbitorii au mai abordat următoarele subiecte: piedicile apărute în contextul pandemiei în exercitarea drepturilor de acces la servicii de sănătate în special pentru categoriile vulnerabile, pandemia și situația apărătorilor drepturilor omului, libertatea de expresie și accesul la informație în Republica Moldova, drepturile omului și schimbările climatice, rapoartele voluntare naționale cu privire la progresul în atingerea obiectivelor dezvoltării durabile.

Totodată a fost evidențiat și analizat un studiu recent al Institutului German pentru Drepturile Omului privind impactul/riscurile asupra drepturilor omului în contextul măsurilor de atenuare și adaptare la schimbările climatice. Acest studiu contribuie la creșterea gradului de conștientizare a urgenței climatice și oferă o orientare pentru INDO cu privire la viitoare măsuri și politici care ar trebui adoptate pentru a evita impactul negativ al schimbărilor climatice.

 
 
Consultări pentru elaborarea unui nou Comentariu General privind dezvoltarea durabilă
 
În data de 8 februarie, Institutul Român pentru Drepturile Omului a participat la consultările inițiate de Grupul de redactare al Comitetului ONU pentru drepturile economice, sociale și culturale în vederea elaborării unui Comentariu general cu privire la dezvoltarea durabilă și Pactul internațional cu privire la drepturile economice, sociale și culturale. Întâlnirea a făcut parte din etapa inițială de consultări regionale, documentul fiind în etapa pregătitoare.
 
Discuțiile din cadrul consultărilor s-au axat pe patru teme principale: 
1. Impactul schimbărilor climatice și a degradării mediului/pierderii biodiversității asupra drepturilor economice, sociale și culturale în contextul dezvoltării durabile: clarificarea obligațiilor statelor în temeiul Pactului internațional cu privire la drepturile economice, sociale și culturale.
2. Dezvoltarea durabilă și guvernanța resurselor naturale: rolul durabilității și guvernanței responsabile a resurselor naturale în realizarea drepturilor economice, sociale și culturale, precum și rolul mediului de afaceri și impactul acestuia.
3. Dezvoltarea durabilă și drepturile economice, sociale și culturale: clarificarea sintagmei „asistență și cooperare internațională” și implicațiile acesteia în vederea dezvoltării conceptelor de obligații extrateritoriale și reglementarea impactului transfrontalier.
4. Egalitate și nediscriminare: impactul dezvoltării durabile asupra egalității de gen și realizarea drepturilor economice, sociale și culturale în rândul grupurilor și persoanelor dezavantajate și marginalizate.
 
Participanții au subliniat importanța abordării bazate pe drepturile omului în conținutul viitorului Comentariu general, precum și a elaborării unui instrument care va avea impact asupra înțelegerii și asigurării unui viitor durabil pentru generațiile viitoare.
 
 
 
25 ianuarie - Webinar la nivel înalt: 
Asigurarea responsabilității printr-o abordare bazată pe drepturile omului a datelor ODD:
experiențe și învățăminte de la instituțiile naționale pentru drepturile omului
 
Evenimentul a fost organizat în cadrul cursului de formare oferit de Institutului Danez pentru Drepturile Omului și în colaborare cu Alianța Globală a Instituțiilor Naționale pentru Drepturile Omului (GANHRI).
 
Indicatorii, criteriile de referință și metodologiile de colectare a datelor bine concepute sunt esențiale pentru măsurarea progresului îndeplinirii țintelor ODD, dar și pentru asigurarea progresului în domeniul drepturilor omului. Întrucât există multe piedici în obținerea unor date fezabile, Institutul Danez pentru Drepturile Omului, în colaborare cu GANHRI, a realizat un ghid pentru instituțiile naționale pentru drepturile omului intitulat Date și indicatori pentru drepturile omului și dezvoltarea durabilă.
 
În elaborarea ghidului s-a ținut cont de experiența INDO din întreaga lume și s-a urmărit identificarea unor oportunități de a folosi standarde și metode de îmbunătățire a datelor oficiale din perspectiva abordării dezvoltării durabile prin prisma drepturilor omului. O serie de instituții pentru drepturile omului au împărtășit din experiența lor de lucru cu datele privind dezvoltarea durabilă și cu Birourile naționale de statistică. Ghidul ilustrează modul în care unele dintre aceste provocări au fost abordate, oportunitățile de intervenție identificate de INDO și modalități prin care au fost puse în practică.
 
Principalele obiective ale acestui webinar au fost de a sprijini INDO în utilizarea unor abordări din perspectiva drepturilor omului cu privire la datele folosite pentru politici și programe de realizare a obiectivelor dezvoltării durabile, de a consilia și sprijini birourile naționale de statistică în ceea ce privește o abordare a datelor statistice bazată pe drepturile omului, consolidarea eforturilor INDO pentru completarea unor lacune în ceea ce privește propriile date existente legate de drepturile omului. 
 
Ghidul este disponibil în engleză, spaniolă, franceză și arabă aici.
 
 
 
18 ianuarie - Webinar la nivel înalt: Construind mai bine viitorul -
Reafirmarea angajamentului de redresare durabilă și bilanțul angajamentelor
 
Webinarul a fost organizat de Institutul Danez pentru Drepturile Omului, reprezentanța Danemarcei al Misiunea permanentă la ONU de la Geneva și Grupul pentru Drepturi Universale și a reprezentat un eveniment colateral în cadrul celei de-a patra reuniuni între sesiuni a Consiliului pentru Drepturile Omului și Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă.
 
A fost subliniat faptul că activitatea de îndeplinire a ODD-urilor a fost încetinită de pandemia de COVID-19, de urgențele climatice care indică o criză cu care ne confruntăm în timp real, ceea ce a condus la adâncirea inegalităților dintre femei și bărbați și a agravat situația tuturor categoriilor vulnerabile. 
 
În plus, s-a reafirmat Angajamentul pentru Redresare Durabilă și pentru un bilanț al angajamentelor. Au fost evidențiate inițiative, bune practici, precum și concluzii în urma unor experiențe concrete în domeniu. 
 
Angajamentul a fost semnat de 49 de state (printre care și România) și sprijinit de 27 de organizații. Dezbaterile din cadrul grupurilor s-au axat pe acoperirea asistenței medicale universale, practici de guvernanță participativă și mecanisme de furnizare de servicii care reduc inegalitatea, precum și pe o redresare justă și trecerea la o economie verde.
 
 
 
Arhivă: 2021