Cursuri de formare

Cursuri și ateliere organizate în anul 2021

 

Sesiune de formare și concurs de procese simulate privind jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului 
 
Răspunzând nevoilor de informare în domeniul aspectelor teoretice și practice aferente funcționării Curții Europene a Drepturilor Omului, Institutul Român pentru Drepturile Omului (IRDO), a participat în calitate de formator, moderator și jurat la evenimentul organizat în data de 28 septembrie de European Law Students’ Association (ELSA).
 
Evenimentul a avut în vedere familiarizarea studenților din anul I cu privire la problematicile juridice care decurg din sistemul Consiliului Europei de protecție a drepturilor omului și în special din jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului.
 
Scopul sesiunii a fost tripartit, fiind orientat către: (1) conștientizarea rolului și relevanței dispozițiilor Convenției europene pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale; (2) transmiterea de informații teoretice și practice privind sistemul Curții Europene a Drepturilor Omului; (3) exersarea abilităților de argumentare, retorică, logică juridică. Cele trei dimensiuni au fost avute în vedere de reprezentanții IRDO pe parcursul întregului eveniment, fiind subsumate finalității înțelegerii de către studenți a importanței drepturilor omului pentru societatea românească, respectiv a importanței construirii și promovării unei culturi bazate pe drepturile omului. 
 
Din punct de vedere structural, evenimentul s-a desfășurat pe două coordonate: (1) susținerea unei sesiuni de formare având ca obiect informații privind sistemul Consiliului Europei de protecție a drepturilor omului și (2) desfășurarea concursului de procese simulate având ca punct de plecare cauza Polgar împotriva României
 
Sesiunea de formare a debutat cu o prelegere susținută de reprezentantul IRDO prin care au fost promovate, în principiu, aspecte teoretice privind: înființarea organizației Consiliului Europei; elaborarea, intrarea în vigoare și conținutul Convenției europene pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale; înființarea și organizarea Curții Europene a Drepturilor Omului; principiile activității de judecată, efectele și eficacitatea hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului. 
 
Pornind de la informațiile prezentate, studenții au inițiat o sesiune de dezbateri în cadrul căreia au adresat întrebări pentru a li se clarifica aspecte juridice și tehnice referitoare la jurisdicția Curții Europene a Drepturilor Omului. De asemenea, studenții și-au exprimat opinia cu privire la aspecte extrase din jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului și, în special, din coordonatele generale ale speței Polgar împotriva României. Totodată, au fost dezbătute elemente care țin de aplicarea interzicerii torturii, a tratamentelor inumane sau degradante și de exercitarea dreptului la un remediu efectiv. Studenților li s-au explicat standardele de interpretare a celor două drepturi stabilite de Curte pe cale jurisprudențială, fiind avute în vedere în principal cauzele împotriva României.
 
Concursul de procese simulate a reprezentat cea mai interactivă secțiune a evenimentului. Studenții participanți au fost organizați în 10 echipe, fiecare echipă participând activ la o probă constând în elaborarea și susținerea orală a unui text argumentativ pornind de la o ipoteză juridică relaționată cu speța Polgar împotriva României. În efectuarea jurizării, s-a ținut cont de criterii calitative privitoare la: logica argumentării, ineditul și seriozitatea argumentelor, modul de prezentare și abilitatea de a colabora cu membrii echipei. Premiile acordate au constat în publicații editate sub egida IRDO.

 

Sesiune de formare dedicată cadrelor didactice – „Drepturile copilului în lumea virtuală”

În perioada 25 ianuarie-8 februarie, cadre didactice din municipiul Bucureşti şi din judeţele Călăraşi, Mureş, Bistriţa-Năsăud şi Argeş au urmat cursul „Drepturile copilului în lumea virtuală” (în cuantum de 15 ore), care a fost elaborat şi organizat de Institutul Român pentru Drepturile Omului pentru a răspunde nevoilor beneficiarilor.

Perioada şcolarizării online a evidenţiat noi necesităţi de formare ale corpului profesoral, iar IRDO a venit în întâmpinarea acestora, valorificând expertiza proprie şi suplimentând eforturile instituţiilor educaţionale de a consolida competenţele digitale ale profesorilor printr-un suport informaţional de conştienzare a drepturilor.

Numeroasele înscrieri la cursul organizat de Institut denotă necesitatea unui astfel de demers, precum și interesul arătat pentru tematicile propuse, sesiunea de formare îmbinând teoria cu numeroase exemplificări, studii de caz şi aplicaţii, atât în întâlnirile online cât şi asincron.

Prin utilizarea celor mai noi publicații ale organismelor internaţionale, care analizează perioada de pandemie din perspectiva educaţiei (precum studiul „Education during COVID-19 and beyond” elaborat la nivelul ONU şi publicat în august 2020), cursul a analizat modalitatea în care drepturile copilului pot fi exercitate optim sau vulnerabilizate prin utilizarea preponderentă a spaţiului digital în procesul de învăţare. Totodată, au fost abordate aspecte precum: conexiunile dintre dreptul la informare, opinie, sănătate şi, respectiv, dreptul la educaţie, şi s-a urmărit, în fiecare caz, impactul pozitiv al utilizării mijloacelor online de învăţare (acces la un număr mare de surse de informare, posibilitatea de a crea lecţii interactive etc.), fără a ignora, însă, precauţiile necesare pentru a contracara potenţialele efecte negative (selectarea informaţiei utile, protecţia datelor etc.).

În cadrul sesiunii de formare, evaluarea s-a realizat în mod continuu, prin interacţiuni în contextul întâlnirilor online şi prin aplicaţii puse la dispoziție prin intermediul clasei virtuale, iar la finalizarea cursului cunoştinţele nou dobândite ale participanților au fost testate printr-o evaluare finală, tot în regim online.  

 

2020

Sesiune de formare pentru cadre didactice – „Drepturile copilului în lumea virtuală”

În perioada 7-21 decembrie, Institutul Român pentru Drepturile Omului a susţinut o sesiune de formare adresată cadrelor didactice de la nivelul ţării, cu tema „Drepturile copilului în lumea virtuală”. La curs au participat profesori de nivel gimnazial şi liceal (din Bistriţa, Călăraşi, Mureş, Oneşti, Ploieşti), dar şi reprezentanţi ai unor organizaţii neguvernamentale care acordă asistenţă copiilor din categorii vulnerabile (victime ale violenţei sau traficaţi).

Suportul de curs a fost actualizat pentru a răspunde cât mai adecvat noilor provocări determinate de transferul activităţilor de predare-învăţare-evaluare în online şi a fost extins pentru a putea acorda un un buget de timp optim dreptului la educaţie şi relaţionărilor dintre exercitarea acestuia şi realizarea altor drepturi, în cadrul schimbării de paradigmă intervenite prin noua formă de organizare a procesului educaţional.

Pornind de la categoriile de drepturi (de supravieţuire şi dezvoltare, de protecţie, de participare) şi evidenţiind principiile transversale ale Convenţiei privind Drepturile Copilului, cursul a realizat o trecere în revistă a drepturilor care pot fi consolidate sau fragilizate prin utilizarea mediului online, analizând, alături de participanţi, transpunerea în acţiuni concrete a libertăţilor şi a responsabilităţilor ataşate acestora.

Dezbaterile au conţinut, de asemenea, o temă dedicată în întregime identificării punctelor forte, punctelor slabe, oportunităţilor şi necesităţilor create de învăţarea online, cadrele didactice evidenţiind problematici precum: conştientizarea importanţei protecţiei datelor personale, provocarea de a descoperi şi de a se adapta tipologiilor de învăţare ale elevilor, necesitatea de a sprijini suplimentar grupurile de elevi vulnerabili pentru a actualiza cât mai echitabil dreptul fiecăruia la educaţie etc.

Cursul s-a încheiat cu o sesiune de evaluare finală. Pe lângă completarea unui test formal, aceasta s-a axat pe împărtăşirea în cadrul grupului de participanţi a experienţelor personale de gestionare a problemelor ridicate de şcoala online în condiţii de pandemie, exemplificări care se pot constitui în modele de bune practici.  

 

5-19 octombrie

În perioada 5-19 octombrie, Institutul Român pentru Drepturile Omului a organizat cursul online intitulat „Jocuri nocive şi practici violente în mediul şcolar”, adresat cadrelor didactice. Acesta a avut o durată totală de 15 ore și a fost conceput pe mai multe module, cu timpi variabili de parcurgere: Dreptul la joc şi activităţi recreative - prezentate din perspectiva liniilor directoare menționate în Comentariul nr.17 al Comitetului ONU pentru Drepturile Copilului; Tipuri de joc cu potenţial periculos; Consecinţele de ordin fizic şi psihologic ale jocurilor violente; Motivaţia copiilor de a se implica în astfel de jocuri; Semnale de alarmă pentru identificarea consecinţelor;  Schematizarea unor proceduri de intervenţie.

Având în vedere complexitatea domeniului, cursul a vizat transmiterea unor cunoştinţe transdiciplinare, care au îmbinat noţiuni de drepturi şi responsabilităţi, cunoştinţe de teorie a jocului educativ, cartografierea jocurilor nocive, precum și elemente de psihologie a copilului și adolescentului.

Prin intermediul platformelor educaționale, la curs au participat cadre didactice din învăţământul primar şi gimnazial din mai multe judeţe (Mureş, Tulcea, Bacău, Covasna, Ilfov), iar sesiunea de formare s-a încheiat cu o evaluare scrisă, prin care au fost valorificate atât cunoştinţele dobândite în cadrul cursului, cât şi experienţa personală a cadrelor didactice de gestionare a situaţiilor de violenţă manifestate prin joc. Cazurile prezentate, precum şi soluţiile identificate  de către participanţi, au reprezentat o contribuţie valoroasă pentru crearea unor schimburi benefice de experienţe, opinii și bune practici.

 

4-18 mai

Institutul Român pentru Drepturile Omului a organizat și susținut cursul online „Jocuri nocive şi practici violente în mediul şcolar”, destinat cadrelor didactice din învățământul preuniversitar. Acesta s-a desfășurat pe parcursul a două săptămâni, a avut o durată însumată de 15 ore și a fost diseminat prin intermediul platformelor educaționale.

Activitățile coordonate de reprezentantul IRDO au vizat elaborarea şi rezolvarea unor exerciţii aplicative prin intermediul webinariilor interactive, având la bază suportul informațional structurat pe module de învățare, care au cuprins printre altele: noţiuni generale de drepturile copilului; prezentarea generală a dreptului la joc şi activităţi recreative;  detalierea conţinutului dreptului la joc (pe baza Articolului nr. 31 din Convenţia ONU privind drepturile copilului şi a Comentariului general nr. 17 a Comitetului pentru drepturile copilului ONU). Totodată, au fost abordate tematici precum tipurile de joc, criterii de alegere a jocului, impactul jocului, conexiunea între dreptul la joc şi alte drepturi; definirea jocurilor nocive; categorii de jocuri cu potenţial de pericol; consecinţe fizice şi psihologice ale jocurilor violente; motivaţia alegerii unor astfel de jocuri; semnale de alarmă şi moduri de intervenţie la nivelul şcolilor.

În încheierea cursului, cadrele didactice au participat la o sesiune de evaluare, atât a noţiunilor nou dobândite şi a utilizării acestora în lucrul efectiv cu elevii, cât și a structurii și conținutului cursului parcurs, concluzia fiind că majoritatea participanților vor prelua şi aplica strategiile de lucru și tipurile de jocuri de cooperare propuse de formator.

La curs au participat cadre didactice de la instituţii şcolare din București: Şcoala Gimnazială „Federico Garcia Lorca”, Şcoala Gimnazială „Grigore Tocilescu”, Şcoala Gimnazială nr. 88, Şcoala Gimnazială nr. 86, Liceul Teoretic „Ştefan Odobleja”, Liceul Teoretic „Decebal”, Liceul Tehnologic „Dimitrie Gusti”.

 

19 martie - 2 aprilie

Pentru a veni în sprijinul cadrelor didactice şi elevilor care în această perioadă îşi desfăşoară activitatea educaţională prin mijloace alternative, Institutul Român pentru Drepturile Omului pune la dispoziție o sesiune de curs online, pe platforma educaţională Google Classroom.

Cursul „Învăţ online despre dreptul la educaţie” este diseminat prin intermediul colaboratorilor din instituţii şcolare, inspectorate şi case ale corpului didactic și se adresează elevilor claselor V-VII. Materialele educaţionale cuprind aspecte teoretice, sintetizate şi adaptate nivelului elevilor, dar și aplicaţii de tip eseu, quiz, jocuri şi creaţii plastice.

La curs au participat trei şcoli, din trei judeţe (Şcoala Gimnazială „George Poboran”, Slatina; Şcoala Gimnazială „Take Ionescu”, Râmnicu Vâlcea; Şcoala Gimnazială „Mihai Viteazu”, Pucioasa), care au implicat în activităţile desfășurate cadre didactice și consilieri școlari.

Prin soluţiile creative oferite aplicaţiilor propuse, lucrările copiilor participanţi (din clasele a V-a şi a VI-a) au urmărit înţelegerea drepturilor şi importanța asumării responsabilităților pe care le au. De asemenea, cursul a avut ca obiectiv implicarea activă a tinerilor în promovarea şi protejarea propriului drept la educaţie. 

 

5 martie

„O istorie a discriminării pe înțelesul copiilor” a fost cursul susținut de IRDO la Școala Gimnazială „Prof. Ion Vișoiu” din Chitila, desfășurat în cadrul programului „Școala altfel”, conceput și dedicat elevilor clasei a VII-a.

În cadrul discuțiilor care au antrenat într-un proces de negociere întreg colectivul de elevi, s-a conturat o definiție a discriminării carea fost unanim acceptată. Ulterior, aceasta a fost comparată cu două definiții oficiale ale discriminării prezente în două instrumente de referință în domeniul drepturilor omului: Convenția Europeană a Drepturilor Omului și Carta Drepturilor Fundamentale a UE. Exemplificările tipurilor de discriminare conținute de aceste instrumente au constituit punctul de plecare pentru dezbaterea unor situații discriminatorii întâlnite de copii în clasă, școală sau în societate.

Privind retrospectiv, copiii au fost antrenați într-o călătorie imaginară care a vizat momente istorice cheie pentru tipologia și varietatea formelor de discriminare. Astfel, elevii au identificat  categoriile vulnerabile care, pe parcursul evoluției societății, au avut de suferit sau au fost supuse unor tratamente umilitoare,pe motive diverse de: rasă, culoarea pielii, gen, vârstă, etnie.

 

4, 9 martie

O nouă grupă de cursanți din cadrul Centrelor de Reținere și Arestare Preventivă a parcurs modulul „Prevenirea torturii și a tratamentelor și pedepselor inumane sau degradante”, inclus în programa Institutului de Studii pentru Ordinea Publică și susținut cu ajutorul Institutului Român pentru Drepturile Omului.

Tematicile vizate în cadrul cursului au inclus: instrumente și mecanisme de drepturile omului de la nivel internațional și regional; Convenția Europeană a Drepturilor Omului; Curtea Europeană a Drepturilor Omului – istoric și procedură; tortura – definiție în sistem internațional (Convenția împotriva torturii și a altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante) și detalierea condițiilor de aplicare a dreptului de a nu fi supus torturii în jurisprudența CEDO; tortura și tratamentele degradante – diferențieri; tratamentele inumane și degradante; exemplificări de tortură, tratamente inumane și degradante săvârșite în detenție; jurisprudența CEDO.

La sesiunea de formare, care s-a desfășurat pe parcursul a două zile, au participat reprezentanți ai Inspectoratelor Judeţene de Poliţie și/sau ai Centrelor de Reţinere şi Arestare Preventivă din Satu Mare, Neamț, Harghita, Arad, Brașov, Teleorman, Giurgiu, Sibiu, Prahova, Caraș-Severin, București, Suceava, Timiș, Bistrița-Năsăud, Gorj, Vaslui, Mureș și Olt.

În încheiere, participanții și-au putut testa și aplica cunoștințele dobândite în cadrul cursului, prin rezolvarea unor problematici propuse de reprezentatul IRDO.

 

18 - 19 februarie

În baza parteneriatului dintre Institutul Român pentru Drepturile Omului și Institutul de Studii pentru Ordine Publică, a avut loc o nouă sesiune de formare a cadrelor de poliție care își desfășoară activitatea în Centrele de Reținere și Arest Preventiv de la nivel național.

Aceasta a avut ca obiectiv cunoașterea de către cursanți a legislației și a mecanismelor internaționale/regionale privind prevenirea și combaterea torturii.

Aspectele teoretice au fost consolidate prin analiza jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului și a argumentelor juridice dezvoltate de aceasta în funcție de care se identifică nivelul de gravitate specific relelor tratamente.

În cadrul cursului a fost organizat un proces simulat, având ca obiect stabilirea unui algoritm care să permită calificarea corectă, din punct de vedere juridic, a relelor tratamente și a torturii.

La cursul de perfecționare au participat cursanți din București și alte județe ale țării (Timiș, Neamț, Hunedoara, Sibiu, Vâlcea, Harghita, Giurgiu, Mehedinți, Caraș Severin, Botoșani, Satu Mare, Olt, Dolj, Alba).

 

14, 21 februarie

La sediul Institutului Român pentru Drepturile Omului a fost organizat un curs de 6 ore, susținut pe parcursul a două zile, având ca public țintă avocați din cadrul Baroului București.

Tematica, concepută la solicitarea participanților, a vizat domenii de interes pentru profesia și specializarea acestora. Necesitățile identificate privesc explicarea unor concepte din domeniul drepturilor omului, cunoașterea documentelor adoptate la nivel regional (Convenția Europeană a Drepturilor Omului, Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene), mai buna înțelegere a categoriilor de drepturi și a evoluției acestora, precum și a unor detalii de procedură în fața instanțelor europene cu jurisdicții diferite, dar cu inevitabile raporturi și influențe reciproce: Curtea Europeană a Drepturilor Omului și Curtea de Justiție a Uniunii Europene.

Astfel, cursul „Instrumente și mecanisme regionale de drepturile omului” a fost structurat pe următoarele obiective: scurtă prezentare a evoluției istorice a drepturilor omului, analiza principalelor documente adoptate la nivel internațional și regional care au ca obiectiv protejarea drepturilor și libertăților, informarea asupra mecanismelor de control ale instrumentelor amintite și analiza relației dintre acestea în spațiul european.

De asemenea, dezbaterile au vizat analiza diferențelor și a similarităților dintre cele două instrumente europene de protecție a drepturilor omului – Convenția Europeană a Drepturilor Omului și Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene. O atenție deosebită a fost acordată analizei comparative a celor două documente; în conținutul analizei au fost identificate unele aspecte de conținut prin intermediul cărora Carta surclasează Convenția: drepturile care modernizează Convenția sau care îi extind câmpul de aplicabilitate.

S-au discutat aspecte de procedură specifice celor două instanțe europene, cu accent pe criteriile de admisibilitate în fața CEDO, precum și interferențele dintre cele două ordini de drept.

Cursul a avut și o importantă componentă practică, dezbaterile fiind concentrate asupra comentării aspectelor evolutive din jurisprudența europeană având ca obiect protecția drepturilor omului.

 

Arhivă: 2017,  2018 2019