Stagii de practică

2021

Stagii de practică pentru studenți ai Facultății de Drept, Universitatea Titu Maiorescu (2 august-27 august 2021) și al studenților membri ai Asociației ELSA (2 august-13 august 2021)
 
În cursul lunii august 2021, Institutul a organizat o sesiune de formare extinsă, desfășurată în format online, care a reunit două stagii de practică adresate studenților de la facultăți de drept, ambele având ca obiect conștientizarea problematicilor specifice promovării și protejării drepturilor omului. 
 
Stagiul de practică adresat studenților de la Facultatea de Drept a Universității Titu Maiorescu este inclus în exigențele curriculei universitare, în timp ce stagiul de practică organizat pentru studenții membri ai Asociației ELSA reprezintă unul dintre premiile acordate de Institutul Român pentru Drepturile Omului studenților câștigători ai Concursului de eseuri desfășurat în cadrul Campaniei IRDO-ELSA intitulate „Rolul tinerilor în promovarea dialogului democratic”.
 
Stagiile de practică au îmbinat coordonate ale formării cu cele ale educației în domeniul drepturilor omului,, fiind utilizate expuneri de informații, analize de documente, problematizări ale situațiilor care privesc încălcări ale drepturilor omului în curs de desfășurare la nivel internațional. Ambele stagii de practică au prezentat un caracter mixt, formatorul utilizând atât prelegeri având ca obiect teme teoretice circumscrise domeniului drepturilor omului (rolul și importanța Declarației universale a drepturilor omului pentru sistemul internațional de protecție și promovare a drepturilor omului; particularitățile sistemului Consiliului Europei de protecție al drepturilor omului cu privire specială asupra Convenției europene pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale; mecanismele și instrumentele juridice ale sistemului asiatic de protecție a drepturilor omului, fiind subliniate particularitățile Cartei arabe a drepturilor omului și ale Declarației de la Cairo, respectiv modul de organizare și funcționare al Ligii Arabe), cât și dezbateri asupra unor aspecte actuale din domeniul drepturilor omului. 
 
Partea aplicativă a stagiilor de practică a avut preeminență, având ca obiectiv principal cultivarea gândirii critice, a spiritului analitic și a abilităților de argumentare ale tinerilor, prin abordarea unor teme stabilite prin consens cu participanții la stagiu, unele dintre acestea suscitând polemici în rândul doctrinarilor din domeniul drepturilor omului: libertatea de exprimare- între respectarea standardelor jurnalismului etic și deontologic și responsabilizarea cetățeanului în selectarea informațiilor sigure; impactul traficului și consumului de droguri asupra protecției și promovării drepturilor omului; clonarea umană; inteligența artificială; vaccinarea împotriva virusului Sars-CoV-2; introducerea educației sexuale în școli etc. Cu privire la subiectele care au constituit obiectul dezbaterilor din cadrul stagiilor de practică, reprezentanții IRDO au explicat stagiarilor că este necesar să colecteze, să coreleze și să filtreze informațiile conexe problematicilor analizate astfel încât să țină cont de totalitatea implicațiilor și repercusiunilor (reale și/sau potențiale) în domeniul drepturilor omului. În acest sens, privirea critică asupra subiectelor analizate în cadrul dezbaterilor stagiilor de practică implică abordarea bazată pe drepturile omului. Aceasta este înțeleasă ca un cadru conceptual de referință în temeiul căruia orice aspect al vieții sociale trebuie să fie raportat la gradul în care acesta permite și sprijină realizarea drepturilor omului.
 
Subliniem și faptul că, în cadrul stagiilor de practică au fost dezbătute inclusiv subiecte de actualitate de la nivelul comunității internaționale precum cazul Navalnîi sau protecția și promovarea drepturilor omului în situația actuală din Afganistan.
 
 
Stagii de practică IRDO-Facultatea de Drept, Universitatea București, anii I, II, III desfășurate în perioada 5 -16 iulie, 5-23 iulie 2021
 
Răspunzând solicitărilor de formare a beneficiarilor în domeniul drepturilor omului, Institutul Român pentru Drepturile Omului (IRDO) a organizat pentru studenții de la Facultatea de Drept din cadrul Universității București două stagii de practică în format online, în perioada 5-16 iulie (anii I și II) și 5-23 iulie (anul III). 
 
În cadrul stagiilor de practică, reprezentanții IRDO au asigurat coordonatele necesare explicitării particularităților instrumentelor și mecanismelor juridice de protecție a drepturilor omului specifice la nivelul ONU, Consiliului Europei, Uniunii Europene și la nivel național. Aspectele teoretice abordate în cadrul stagiilor de practică au vizat, în principal, următoarele: elemente substanțiale (de conținut) a instrumentelor programatice și juridice adoptate la nivel internațional, regional și național în domeniul drepturilor omului; modul de organizare și funcționare a mecanismelor de monitorizare și control a instrumentelor menționate anterior; criterii de admisibilitate a cererilor/plângerilor formulate în temeiul respectivelor instrumente juridice etc.
 
Din punct de vedere al aplicațiilor specifice stagiului de practică, studenții au elaborat lucrări argumentative de tip eseu care îmbină elemente de apreciere personală cu elemente teoretice/științifice privind subiecte de actualitate din domeniul drepturilor omului ce preocupă societatea românească (violența împotriva femeilor, drepturile persoanelor aparținând minorităților, dreptul la egalitate și nediscriminare, drepturile persoanelor aparținând categoriilor vulnerabile etc.). 
 
Totodată, în vederea dezvoltării abilităților argumentative, de cercetare-documentare și de exprimare ale studenților, în cadrul stagiilor de practică au fost organizate dezbateri privitoare la problematici stringente care decurg din provocările privind promovarea și protecția drepturilor omului (cu titlu de exemplu menționăm: educația sanitară vs. educația sexuală; vaccinarea împotriva virusului SARS-CoV-2; particularități ale sistemului sanitar și de învățământ în perioada restricțiilor generate de pandemia COVID-19 ș.a.).

 

Cele două stagii de practică au constituit platforme adecvate pentru creșterea nivelului de conștientizare a tinerilor juriști a valorilor umaniste, schimbului de idei și problematizării în materie și a promovării unor modele de interpretare/aplicare a drepturilor și libertăților omului.

 

13-30 aprilie: Stagiu de practică pentru studenţii din cadrul asociației ELSA

În intervalul 13-30 aprilie, studenți din cadrul asociației ELSA (The European Law Students’ Association - Asociația Europeană a Studenților la Drept) au efectuat stagiul de practică obligatoriu la Institutul Român pentru Drepturile Omului. 

ELSA, organizație înființată în data de 4 mai 1981 (acum 40 de ani), are ca obiective fundamentale promovarea legăturilor internaționale și a cooperării între studenții la drept, fiind singura asociație de acest fel care activează la nivel național, reunind aproximativ 1000 de membri din Brașov, București, Cluj-Napoca, Constanța, Craiova, Galați, Iași, Oradea, Sibiu, Suceava, Târgu Mureș și Timișoara.
 
Participanții la stagiul de practică desfășurat la IRDO au provenit de la facultăți de drept din București și Cluj-Napoca, fie de stat sau instituții educaționale private acreditate, înmatriculați în ani diferiți de studii (I-IV). De aceea, stagiul de practică – având ca nucleu tematica nediscriminării – a prevăzut creșterea treptată a nivelului de dificultate și de specializare a subiectelor tratate și a aplicațiilor atribuite ca teme de lucru. Pornind de la sistemul de protecție al drepturilor omului la nivel internațional, prin prezentarea organismelor, instrumentelor și mecanismelor, continuând cu dezbateri asupra principiilor și valorilor care guvernează drepturile omului și asupra generațiilor de drepturi, cursul s-a axat ulterior pe înțelegerea principiului nediscriminării și al dreptului la protecție împotriva discriminării. Temele au vizat aprofundarea prin cercetare individuală a subiectelor analizate și discutate în ședințele online, iar evaluarea finală a prevăzut un proiect de sinteză, care să pună în valoare cunoștințele și competențele obținute. 
 

Primul stagiu de practică pentru studenţii Facultății de Litere, Departamentul de Studii Culturale (5-26 martie)

Institutul Român pentru Drepturile Omului, în colaborare cu Facultatea de Litere din cadrul Universității București, specializarea Studii Europene – Departamentul de Studii Culturale, a inițiat la începutul lunii martie un nou program de stagii de practică, care se va derula până la finalul lunii mai.

Calendarul, elaborat în colaborare cu instituţia parteneră, a presupus o desfăşurare online (în sistem sincron şi asincron) şi a inclus sesiuni de curs, transmiterea de suport informaţional teoretic şi alocarea de sarcini de lucru, corespunzătoare fiecărei dezbateri din întâlnirile sincron.

În cadrul dezbaterilor au fost analizate subiecte teoretice vizând familiarizarea cu domeniul protecţiei drepturilor omului, propunerile de subiecte venite din partea instituţiei gazdă fiind completate cu teme sugerate de tinerii participanţi.

Temele transmise au avut un caracter practic (analiza unor studii de caz, formularea de opinii, crearea unor documente de sinteză), de aplicare concretă şi de integrare a noţiunilor teoretice parcurse în cadrul sesiunilor şi completate de documentele suport.

Activităţile din cadrul stagiului au fost elaborate pentru a răspunde competenţelor generale şi specifice stabilite, printre care amintim: îmbogățirea repertoriului conceptual cu noțiuni din domeniul drepturilor omului; dezvoltarea capacităţii de a se raporta critic, din perspectiva drepturilor, la document şi/sau o situaţie; orientarea atitudinilor şi comportamentelor în raport cu principiile, valorile şi noţiunile de drepturile omului dobândite.

Studenţii primei grupe participante la stagiu s-au implicat cu seriozitate în rezolvarea sarcinilor, iar tema propusă pentru evaluarea finală – realizarea unui document de sinteză a cunoştinţelor acumulate (utilizând text şi imagine) – a demonstrat capacitatea acestora de a transpune concis şi original noţiunile de drepturile omului care au reprezentat pentru participanți cele mai importante şi mai utile informaţii aflate pe parcursul derulării stagiului.

Astfel, dintre cele trei grupe de studenţi ai Anului II programate să deruleze activităţile de practică la IRDO, prima a finalizat cu succes stagiul.

2020

Facultatea de Litere a Universităţii Bucureşti – Studii Europene
 
În baza Acordului încheiat între Institutul Român pentru Drepturile Omului şi Facultatea de Litere a Universităţii Bucureşti – Studii Europene, Departamentul de Studii Culturale –, trei grupe de studenţi din cadrul programului amintit, de anul II, au urmat stagiul de pregătire practică (56 de ore) în cadrul Institutului, în perioada 2 aprilie – 30 mai. Tema principală de pregătirea a fost dobândirea/consolidarea de cunoştinţe privind Carta drepturilor Fundamentale a UE.

 

Facultatea de Drept, Universitatea Bucureşti

Stagiile de practică desfășurate pe parcursul anului 2020 în temeiul colaborării IRDO-Universitatea București, Facultatea de Drept au vizat realizarea, în relaționarea cu studenții, a următoarelor obiective: informarea asupra cadrului principial, metodelor de acțiune, atribuțiilor, structurii și organizării instituțiilor naționale de drepturile omului; aprofundarea principalelor teme de interes aferente ariilor de acțiune ale Institutului; familiarizarea cu instrumentele juridice internaționale și regionale de protecție a drepturilor omului; inițierea în metodologia de lucru specifică analizei jurisprudenței CEDO, etc.
 
Conținutul stagiilor de practică a fost orientat, în principal, pe trei dimensiuni: (1) prezentarea mandatului instituțiilor naționale de drepturile omului (INDO) și identificarea corespondențelor dintre acesta și activitățile desfășurate de Institutul Român pentru Drepturile Omului; (2) expunerea instrumentelor și mecanismelor de protecție a drepturilor omului relevante de la nivel internațional și european aferente sistemelor ONU, Consiliului Europei și Uniunii Europene; (3) realizarea, de către studenți, a unor lucrări de cercetare circumscrise problematicii drepturilor omului.
Fiind deopotrivă un demers educativ și științific, stagiul de practică a urmărit prestarea, în favoarea studenților, a activităților cu vocație informativă și formativă în vederea obținerii unei abordări integrate a problematicii drepturilor omului. Astfel, stagiile de practică a reunit două aspecte complementare: pe de o parte, instruirea studenților în privința elementelor teoretice aferente promovării și protecției drepturilor omului iar pe de altă parte inițierea studenților în activitatea de cercetare științifică specifică domeniului drepturilor omului, cu atenție particulară asupra dezvoltării atributelor de colectare, analiză și sinteză a informațiilor.
 
În acest sens, distingem cele două direcții avute în vedere pentru desfășurarea stagiilor de practică: (1) teoretico-explicativă concretizată prin suportul informațional acordat de Institut cu scopul sensibilizării studenților față de principalele mecanisme și instrumente din domeniul drepturilor omului și (2) aplicativă constând în prezentarea aspectelor esențiale legate de organizarea și funcționarea Institutului Român pentru Drepturile Omului precum și în analiza unor spețe reprezentative din jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului.
 
Conectarea celor două direcții ale stagiului de practică s-a produs în cadrul întâlnirilor virtuale desfășurate între reprezentanții IRDO și studenți în cadrul cărora au fost problematizate tematici precum exercitarea dreptului la sănătate și la educație în contextul pandemiei de COVID-19, protecția și promovarea drepturilor femeii, protecția și promovarea drepturilor copilului (cu privire specială asupra problematicii bullying-ului și cyberbullyingului), protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități, combaterea traficului de persoane, combaterea traficului de droguri, etc.
IRDO a oferit suportul necesar studenților în redactarea lucrărilor de cercetare aferente stagiului de practică prin adaptarea la particularitățile grupului țintă a instrumentelor și măsurilor adecvate precum: consiliere, îndrumare, orientare, informare, asistență.
 
Stilul personal al lucrărilor de cercetare (acestea fiind realizate sub forma unor eseuri argumentative) permite evidențierea aptitudinilor analitice și critice, bazate pe o abordare comprehensivă și sinoptică a subiectului ales. Adițional dezvoltării aspectelor teoretice inerente
cercetării științifice, studenții au operaționalizat, în conținutul lucrărilor de cercetare, plasarea în contextul actual, generat de pandemia de COVID-19, a problemelor specifice drepturilor omului.
 
Pentru o ilustrare cuprinzătoare a activităților aferente stagiilor de practică desfășurate în cadrul Institutului de studenți și masteranzi ai Universității București, Facultatea de Drept, prezentăm următoarele:
 
• Stagiu de practică pentru studenții Facultății de Drept – Universitatea București, anul I (perioada 1-15 iulie 2020).
• Stagiu de practică pentru studenții de la Facultatea de Drept, Universitatea București, programul de licență, anii I, II și III (perioada 16 noiembrie-27 noiembrie 2020)
• Stagiu de practică pentru studenții și masteranzii de la Facultatea de Drept, Universitatea București, programul de licență, anul IV și Master (16 noiembrie-4 decembrie 2020).

 

Facultatea de Drept, Universitatea Titu Maiorescu
 
În baza parteneriatului încheiat între Institutul Român pentru Drepturile Omului și Universitatea Titu Maiorescu, pe parcursul anului 2020, studenții Facultății de Drept au efectuat, în format online, în cadrul Institutului, stagii de practică cu privire la aspecte teoretice și practice circumscrise domeniului drepturilor omului, având ca obiectiv familiarizarea studenților prin raportare la elementele indicate.
 
Din punct de vedere formal, stagiile de practică s-a concretizat prin elaborarea, de către fiecare student-beneficiar al stagiului de practică, a unei lucrări de cercetare având ca obiect analiza celor mai recente și relevante subiecte din domeniul drepturilor omului.
 
Din punct de vedere organizatoric, stagiile de practică au fost orientate către cultivarea abilităților analitice ale studenților (obiectiv reflectat în lucrările de cercetare redactate de studenți pe teme la alegere din materia drepturilor omului) precum și către sensibilizarea acestora în sensul implicării active în cauze stringente de la nivelul societății românești (obiectiv reflectat în discuțiile online desfășurate cu studenții pe teme de actualitate pentru societatea românească precum impactul pandemiei COVID-19 asupra drepturilor omului, discriminarea etnică, violența domestică și violența împotriva femeilor, prevenirea și combaterea situațiilor de bullying din unitățile de învățământ, etc).
 
În această ordine de idei, stagiile de practică s-au desfășurat pe două direcții principale de acțiune: (1) cercetare-documentare în domeniul drepturilor omului (dimensiune realizată cu sprijinul IRDO prin activități precum : informare, diseminarea de materialele de specialitate din proprie inițiativă și la cererea studenților, explicații teoretice și practice referitoare la anumite problematici circumscrise domeniului drepturilor omului) și (2) identificarea de moduri concrete de acțiune pentru transpunerea informațiilor obținute urmare a activităților de cercetare-documentare (dimensiune realizată cu sprijinul IRDO prin activități de educație în spiritul drepturilor omului, prin sensibilizarea studenților față de valorile umaniste).
 
Obiectivele stagiului de practică au fost îndeplinite prin dezbateri organizate de reprezentanții IRDO în cadrul cărora studenții au problematizat, sub îndrumarea tutorelui de practică, subiecte de interes precum: inteligența artificială și evoluțiile viitoare ale drepturilor omului în contextul dezvoltării tehnologiei; importanța protecției drepturilor femeii și a drepturilor copilului pentru societățile democratice, modul corect de înțelegere a conținutului liberului acces la justiție și posibilitățile concrete de extindere a aplicării acestuia la nivelul societății românești actuale, promovarea unei conștiințe sociale a acceptării și toleranței în vederea obținerii unui climat non-discriminatoriu față de indivizii aparținând minorităților religioase, etnice sau sexuale, etc.
 
Stagiile de practică efectuate în temeiul parteneriatului IRDO-UTM pe parcursul anului 2020 sunt evidențiate după cum urmează :
 
• Stagiu de practică pentru studenții Facultății de Drept – Universitatea Titu Maiorescu, anul IV (10-14 februarie 2020)
• Stagiu de practică pentru studenții Facultății de Drept – Universitatea Titu Maiorescu, anul III, prima serie (27 iulie-21 august 2020)
• Stagiu de practică pentru studenții Facultății de Drept – Universitatea Titu Maiorescu, anul III, seria a doua (24 august-18 septembrie 2020).
 
 
Facultatea de Administrație Publică/Programul Masteral Managementul Serviciilor Publice (secția engleză), Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA)
 
În baza unui Acord de colaborare IRDO-SNSPA, pe parcursul anului 2020, studenții Facultății de Administrație Publică respectiv masteranzii Programului Masteral Managementul Serviciilor Publice au desfășurat, în perioada 24 februarie-31 mai un stagiu de practică la Institut, în cadrul acestuia fiind subliniată dimensiunea de cercetare a activității realizată în cadrul IRDO.
 
Având în vedere contextul epidemiologic existent la nivel național, activitatea de stagiu s-a desfășurat în cadrul departamentului de cercetare, atât la sediul IRDO (până la data de 13 martie), cât și în sistem online (în perioada 14 martie-31 mai). La activitățile stagiului de practică au participat studenți înscriși la studiile de licență (Facultatea de Administrație Publică, anul I) și studenți de la Programul de master – Managementul serviciilor publice (secția engleză), anul II.
 
Tinerii au avut oportunitatea de a cunoaște care sunt ariile de acțiune ale Institutului și care este rolul acestuia în cadrul unui sistem de instituții naționale de drepturile omului cu mandate diferite în domeniul drepturilor omului; de asemenea, în cadrul stagiului de practică studenții și masteranzii au fost sensibilizați cu privire la sistemul de protecție a drepturilor omului de la nivelul Uniunii Europene, în special față de dispozițiile Cartei Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene.