Stagii de practică

2022

 
Stagii de practică pentru studenții și masteranzii de la Universitatea Titu Maiorescu, Universitatea București și Academia de Studii Economice
 
În perioadele 31 octombrie - 19 noiembrie 2022; 21 noiembrie -16 decembrie 2022, Institutul Român pentru Drepturile Omului a desfășurat două stagii de practică având ca beneficiari studenții și masteranzii de la Universitatea Titu Maiorescu, Universitatea București și Academia de Studii Economice. 
 
Stagiile de practică au avut ca obiectiv principal sensibilizarea tinerilor juriști cu respectul pentru valorile de drepturile omului și pentru principalele instrumente și mecanisme juridice de protecție a drepturilor omului. 
 
Având în vedere ponderea aplicativă a stagiilor de practică, logica desfășurării acestora a constat în alternarea secțiunilor teoretice cu secțiunile practice, astfel încât participanții să beneficieze în primul rând de informații teoretice referitoare la: statutul juridic al Institutului, modul de organizare și funcționare, mandatul Institutului și valorile pe care se întemeiază acesta, instrumentele juridice internaționale și regionale europene relevante pentru configurarea unei culturi a drepturilor omului la nivel național.
 
În al doilea rând, au fost avute în vedere informațiile practice aplicative în temeiul cărora beneficiarii stagiilor de practică au fost cooptați în dezbateri și au fost orientați în privința modului de elaborare a lucrărilor practice necesare pentru absolvirea stagiului de practică (eseu, comentariu de speță, articol). Totodată, beneficiarii stagiilor de practică au fost invitați să participe la activități organizate de Institut în scopul promovării drepturilor omului precum: seminarul și conferința cu titlul Fața Ascunsă a Violenței sau Conferința Anuală a Drepturilor Omului.
 
În cadrul dezbaterilor organizate la nivelul stagiilor de practică, reprezentanții Institutului au îndrumat studenții și masteranzii în scopul observării particularităților juridice aferente celor mai stringente probleme care afectează domeniul drepturilor omului precum: discriminarea, violența, traficul de ființe umane etc.
 
Cu ocazia participării la evenimentele Institutului, participanții au observat în mod direct modul de interacțiune dintre reprezentanții Institutului și alți reprezentanți ai autorităților și instituțiilor publice partenere și/sau colaboratoare cu scopul de a înțelege în mod cuprinzător mandatul Institutului și modul efectiv de îndeplinire a funcției de promovare a drepturilor omului.
 
 
Stagiu de practică pentru studenții de la Facultatea de Drept a Universității București, Facultatea de Drept a Universității Titu Maiorescu, Departamentul de Politică și Relații Internaționale a Universității University College London, desfășurat în perioada 4 - 29 iulie 2022
 
În perioada 4 - 29 iulie 2022, Institutul Român pentru Drepturile Omului a desfășurat un stagiu de practică în format online orientat către familiarizarea studenților de la facultățile de drept, politică și relații internaționale ale universităților participante cu aspectele practice și teoretice de actualitate din domeniul drepturilor omului. Stagiul de practică a debutat cu prezentarea detaliilor referitoare la modul de organizare și funcționare a instituției gazdă a stagiului de practică, în baza informațiilor extrase din Legea nr. 9/1991 privind înființarea Institutului Român pentru Drepturile Omului, din Regulamentul de Organizare și Funcționare sau din Organigramă, astfel încât aceștia să înțeleagă contextul înființării Institutului în sistemul de instituții naționale de drepturile omului (Institutul fiind prima instituție națională de acest fel), rolul și misiunea Institutului, utilitatea și importanța activității Institutului pentru autoritățile și instituțiile publice, pentru societatea civilă, cât și pentru publicul larg. 
 
În același timp, în partea introductivă a stagiului de practică, au fost ilustrate informații desprinse din standardele internaționale care reglementează statutul instituțiilor naționale de drepturile omului: Principiile de la Paris și din documentele explicative ale acestora elaborate de Organizația Națiunilor Unite. Cu titlu de exemplu, în structurarea prezentărilor susținute în cadrul stagiului de practică  s-a avut în vedere materialul realizat de UNDP-OHCHR, Toolkit for collaboration with National Human Rights Institutions. De asemenea, în scopul integrării prezentării Institutului în sistemul de instituții naționale de drepturile omului și al unei mai bune înțelegeri a mandatului Institutului, reprezentanții IRDO au oferit expuneri comparative ale instituției Avocatului Poporului, Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, Consiliului de Monitorizare a implementării Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități.  
 
În descrierea sinoptică a activității Institutului a fost accentuat mandatul orientat în principal către activități de promovare a drepturilor omului constând în educație, formare, cercetare, informare în materia drepturilor omului. Studenților li s-a explicat că, în subsidiar, componenta de protecție a drepturilor omului este reflectată în mandatul Institutului prin formularea de rapoarte către forurile internaționale și/sau formularea de puncte de vedere la solicitarea autorităților, instituțiilor publice, a societății civile sau a cetățenilor.
 
Stagiul de practică a avut o componentă orientată către prezentarea teoretică a celor mai relevante instrumente juridice și mecanisme de control aplicabile la nivelul sistemelor regionale de protecție a drepturilor omului. O atenție specială a fost acordată instrumentelor și mecanismelor care sunt aplicabile grupurilor vulnerabile (femei, copii, persoane cu dizabilități). De asemenea, în cadrul acestui segment al stagiului de practică au fost subliniate informații suplimentare referitoare la statutul instituțiilor naționale de drepturile omului, respectiv la statutul apărătorilor drepturilor omului. Pornind de la informațiile teoretice care particularizează sistemul ONU de protecție a drepturilor omului și sistemele regionale de protecție a drepturilor omului din care face parte România (sistemul Consiliului Europei și sistemul Uniunii Europene) studenții au fost rugați să identifice situații/cazuri în care a fost vizibilă activitatea instituțiilor naționale de drepturile omului/a apărătorilor drepturilor omului. 
 
Secțiunea de dezbateri și întrebări a reprezentat cea mai interactivă componentă a stagiului de practică, fiind creat un forum de analiză în care studenții și-au ales în mod liber tema de discuții și și-au exprimat opiniile formate ca urmare a activităților de cercetare-documentare întreprinse în prealabil. Dintre temele care au făcut obiectul dezbaterilor menționăm: avortul, discriminarea, drepturile persoanelor din penitenciare, dreptul la viață privată, libertatea de exprimare, dreptul de a fi uitat, educația sexuală, libertatea de circulație, dreptul la muncă etc. Sub coordonarea reprezentanților IRDO, studenții participanți la stagiul de practică au identificat cazuri concrete care se încadrează pe coordonatele subiectului de discuție și au comentat asupra modului de respectare a dreptului/libertății care face obiectul dezbaterii. 
 
Pentru finalizarea stagiului de practică studenților li s-a cerut să elaboreze un o lucrare de cercetare (de tip eseu) care să prezinte în mod hibrid (prin apel la informații teoretice și prin expunerea opiniilor personale) un subiect la alegere din domeniul drepturilor omului.
 
 
Stagiu de practică pentru studenții din cadrul Facultății de Drept, Universitatea din București - anii I și II
 
Institutul Român pentru Drepturile Omului a organizat în perioada 28 martie-15 aprilie 2022 un stagiu de practică online pentru studenții din anul I și II ai Facultății de Drept din cadrul Universității București.
 
Stagiul de practică a debutat cu prezentarea generală a instituției gazdă, fiind subliniate în special standardele instituite de Principiile de la Paris și modul în care acestea sunt respectate și implementate de Institut. Totodată, au fost explicitate principalele dimensiuni ale mandatului Institutului, precum și particularitățile decurgând din cele două funcții: de protecție și de promovare a drepturilor omului. Studenților practicanți li s-a explicat că activitățile cuprinse în mandatul Institutului (educație, formare, informare, cercetare în domeniul drepturilor omului) corespund funcției de promovare a drepturilor omului; în privința funcției de protecție a drepturilor omului, Institutul răspunde solicitărilor formulate prin elaborarea de rapoarte pe probleme specifice și puncte de vedere. În cadrul secțiunii referitoare la aspectele ce țin de organizarea și funcționarea Institutului au fost expuse principalele reglementări cuprinse în Legea nr. 9/1991 privind organizarea Institutului precum și aspecte tehnice reflectate de organigrama Institutului.
 
Secțiunea teoretică a stagiului de practică a fost completată cu informații despre sistemul onusian de protecție a drepturilor omului fiind subliniate aspecte ce țin de cele mai importante instrumente juridice adoptate la acest nivel (Declarația universală și cele două Pacte internaționale). De asemenea, au fost evidențiate particularitățile sistemelor regionale de protecție a drepturilor omului, cu privire specială asupra celor două subsisteme existente la nivel regional european: subsistemul Consiliului Europei și subsistemul Uniunii Europene. Studenților li s-a prezentat Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (ca instrument normativ în materia drepturilor omului adoptat de Consiliul Europei) dar și Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (ca instrument adoptat la nivelul Uniunii Europene). 
 
Secțiunea de dezbateri asupra problematicilor stringente de la nivelul societății românești în domeniul drepturilor omului a fost concentrată pe teme privitoare la protecția drepturilor persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile (copii, femei, persoane cu dizabilități, persoanelor aparținând minorităților naționale). În domeniul analizei substanțiale a drepturilor omului, s-a evidențiat interesul studenților pentru dreptul la viață și aspectele adiacente acestuia precum eutanasia, avortul sau pedeapsa capitală. În scopul evidențierii caracterului aplicat al secțiunii dezbaterilor, reprezentanții Institutului au avut drept premisă modelele de raționament juridic avansate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului sau de Curtea de Justiție a Uniunii Europene cu scopul identificării unor soluții adecvate la provocările întâmpinate în materie. 
 
Urmărind finalitatea de a aprofunda calitățile de analiză și sinteză ale studenților practicanți, obligațiile finale ale studenților aferente stagiului de practică s-au concretizat în redactarea unui eseu pe o temă de drepturile omului aleasă în mod liber de către studenți. 
 
 
Stagiu de practică cu studenții și masteranzii de la Academia de Studii Economice-ASE (Facultatea de Administrație Publică), Universitatea Titu Maiorescu (Facultatea de Drept), Universitatea București (Facultatea de Drept), Universitatea Nicolae Titulescu (Facultatea de Drept) (21 februarie - 18 martie 2022)
 
La solicitarea beneficiarilor, Institutul Român pentru Drepturile Omului a organizat, în format online, în perioada 21 februarie-18 martie 2022, un stagiu de practică pentru studenții și masteranzii de la următoarele universități partenere și colaboratoare: Academia de Studii Economice-ASE (Facultatea de Administrație Publică), Universitatea Titu Maiorescu (Facultatea de Drept), Universitatea București (Facultatea de Drept), Universitatea Nicolae Titulescu (Facultatea de Drept).
 
Pentru a veni în sprijinul studenților și masteranzilor, stagiul de practică a avut 3 obiective principale (1) prezentarea informațiilor teoretice referitoare la organizarea și funcționarea Institutului Român pentru Drepturile Omului (aspecte privitoare la legea de organizare și funcționare- Legea nr.9/1991, Principiile de la Paris referitoare la instituțiile naționale de drepturile omului, organigrama instituțională, ariile tematice de interes pentru activitatea Institutului, viziunea, obiectivele și strategia Institutului pe termen mediu și lung, etc.); (2) analiza celor mai importante elemente ale teoriei drepturilor omului (categorii/generații de drepturi, titulari, principii de exercitare a drepturilor omului, valorile umane pe care se întemeiază drepturile omului etc.); (3) organizarea de dezbateri interactive pe teme stringente din domeniul drepturilor omului care constituie problematici emergente în societatea românească (particularități culturale ale sistemelor regionale de protecție a drepturilor omului; protecția drepturilor copilului; protecția drepturilor femeii; protecția și promovarea dreptului la muncă; discriminarea rasială; protecția drepturilor omului în situații de conflict armat conform celor patru Convenții de la Geneva etc.). 
 
Stagiul de practică a urmărit să îmbine elementele concrete privind protecția drepturilor omului în sistemul autorităților și instituțiilor publice de la nivel național și internațional cu acțiuni de cultivare a abilităților de analiză și sinteză ale studenților și masteranzilor participanți. Pe parcursul stagiului de practică, studenții și masteranzii au desfășurat activități de cercetare-documentare în domeniul drepturilor omului, elaborând, ca temă de absolvire a stagiului de practică, un eseu argumentativ - la liberă alegere - privind un aspect specific din domeniul drepturilor omului. 

 

2021

 
Stagii de practică cu participarea studenților de la Facultatea de Drept a Universității București, a studenților membri ai Asociației Studenților în Drept (din cadrul Facultății de Drept ai Universității București), ai ELSA București (European Law Students Association Bucharest), studenților/masteranzilor Facultății de Drept din cadrul Universității Titu Maiorescu
 
Institutul a organizat un stagiu de practică la care au participat studenți selectați ca urmare a solicitărilor formulate de Asociația Studenților în Drept și de ELSA București (în acest context, au participat la stagiul de practică studenți din cadrul Universitatea București, Universității Nicolae Titulescu București, Academia de Studii Economice București, Universitatea Babeș Bolyai Cluj) dar și studenți și masteranzi ai Facultății de Drept din cadrul Universității Titu Maiorescu. 
 
Urmărind să asigure educația în domeniul drepturilor omului a beneficiarilor de la nivel universitar, stagiul de practică a fost structurat în 3 secțiuni distincte:  prima secțiune a avut ca obiectiv evidențierea aspectelor tehnice legate de organizarea și funcționarea Institutului; cea de-a doua secțiune s-a referit la prezentarea elementelor de teorie generală privind protecția și promovarea drepturilor omului, și cea de-a treia secțiune a fost structurată în jurul dezbaterilor privind teme de actualitate din domeniul drepturilor omului. 
 
În cadrul primei secțiuni a stagiului de practică, reprezentanții Institutului au prezentat mandatul Institutului Român pentru Drepturile Omului și relevanța activităților întreprinse de Institut la nivelul societății românești. Au fost evidențiate acțiunile de cercetare, formare, informare, educație în domeniul drepturilor omului precum și modul în care acestea contribuie la realizarea funcției de promovare în domeniul drepturilor omului și la constituirea unei culturi a drepturilor omului. Studenților le-au fost oferite explicații privitoare la natura juridică, mandatul, scopul și atribuțiile Institutului astfel cum acestea sunt ilustrate în Legea nr. 9/1991 privind înființarea Institutului Român pentru Drepturile Omului. Aceste aspecte de natură tehnică au fost corelate cu standardele internaționale reprezentate de Principiile de la Paris referitoare la Statutul instituțiilor naționale de drepturile omului. În contextul dat, reprezentanții Institutului au precizat competențele și responsabilitățile, componența și garanțiile independenței și pluralismului, metodele de funcționare aferente instituțiilor naționale de drepturile omului. Din punct de vedere tehnic, au fost analizate structura și organizarea Institutului. 
 
Cea de-a doua secțiune a stagiului de practică a fost orientată către prezentarea principalelor repere teoretice referitoare la protecția și promovarea drepturilor omului prin raportare la sistemele de protecție a drepturilor omului (sistemul Organizației Națiunilor Unite, sistemul Consiliului Europei, sistemul Uniunii Europene). Astfel, o atenție deosebită a fost acordată aspectelor substanțiale și procedurale aferente Declarației universale a drepturilor omului, Pactului internațional privind drepturile civile și politice, Pactului internațional privind drepturile economice, sociale și culturale, Convenției europene pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene dar și mecanismelor adiacente acestora. În special, a fost evidențiat sistemul de protecție a drepturilor omului din cadrul Consiliului Europei, fiind analizate principalele raționamente și argumente juridice statuate pe cale jurisprudențială de Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Informațiile practice extrase din activitatea Curții Europene a Drepturilor Omului au fost corelate cu aspectele teoretice privitoare la diferențierea teoretică având ca obiect cele trei generații de drepturi ale omului, principiile care stau la baza exercitării drepturilor omului, valorile umaniste pe care se fundamentează drepturile omului, modul de formare și particularitățile sistemului ONU de protecție a drepturilor omului, sistemului Consiliului Europei sau sistemului Uniunii Europene. 
 
Cea de-a treia secțiune a stagiului de practică a urmărit organizarea de dezbateri privind teme specifice din domeniul drepturilor omului precum protecția dreptului la viață, discriminarea pe criteriul rasei/etniei, dreptul la un mediu sănătos și echilibrat din punct de vedere ecologic, prevenirea și combaterea schimbărilor climatice, dreptul la informare și exprimare, drepturile persoanelor aparținând comunității LGBT, dreptul la muncă, prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor. În cadrul sesiunilor de dezbateri studenților li s-au explicat aspectele teoretice și practice referitoare la subiectele abordate, plasându-le în contextul actual al societății românești și respectiv, în sistemul instituțiilor naționale competente în problematica respectivă. Studenții și-au exprimat opiniile privitoare la gradul în care sunt respectate drepturile omului la nivelul societății românești, formulând propuneri de îmbunătățire a acțiunilor întreprinse de autoritățile și instituțiile publice în materie. De asemenea, reprezentanții Institutului au subliniat că pentru o riguroasă aplicare a legislației naționale în domeniul drepturilor omului este necesară modificarea tiparelor mentale și comportamentale ale indivizilor în sensul sensibilizării lor în vederea respectării valorilor umaniste ale egalității, solidarității, toleranței, demnității umane. Diseminarea, la nivel național, a atitudinilor și comportamentelor bazate pe drepturile omului poate fi realizată prin apel la receptarea și interiorizarea valorilor umaniste. 
 
Stagii de practică pentru studenți ai Facultății de Drept, Universitatea Titu Maiorescu (2 august-27 august 2021) și al studenților membri ai Asociației ELSA (2 august-13 august 2021)
 
În cursul lunii august 2021, Institutul a organizat o sesiune de formare extinsă, desfășurată în format online, care a reunit două stagii de practică adresate studenților de la facultăți de drept, ambele având ca obiect conștientizarea problematicilor specifice promovării și protejării drepturilor omului. 
 
Stagiul de practică adresat studenților de la Facultatea de Drept a Universității Titu Maiorescu este inclus în exigențele curriculei universitare, în timp ce stagiul de practică organizat pentru studenții membri ai Asociației ELSA reprezintă unul dintre premiile acordate de Institutul Român pentru Drepturile Omului studenților câștigători ai Concursului de eseuri desfășurat în cadrul Campaniei IRDO-ELSA intitulate „Rolul tinerilor în promovarea dialogului democratic”.
 
Stagiile de practică au îmbinat coordonate ale formării cu cele ale educației în domeniul drepturilor omului,, fiind utilizate expuneri de informații, analize de documente, problematizări ale situațiilor care privesc încălcări ale drepturilor omului în curs de desfășurare la nivel internațional. Ambele stagii de practică au prezentat un caracter mixt, formatorul utilizând atât prelegeri având ca obiect teme teoretice circumscrise domeniului drepturilor omului (rolul și importanța Declarației universale a drepturilor omului pentru sistemul internațional de protecție și promovare a drepturilor omului; particularitățile sistemului Consiliului Europei de protecție al drepturilor omului cu privire specială asupra Convenției europene pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale; mecanismele și instrumentele juridice ale sistemului asiatic de protecție a drepturilor omului, fiind subliniate particularitățile Cartei arabe a drepturilor omului și ale Declarației de la Cairo, respectiv modul de organizare și funcționare al Ligii Arabe), cât și dezbateri asupra unor aspecte actuale din domeniul drepturilor omului. 
 
Partea aplicativă a stagiilor de practică a avut preeminență, având ca obiectiv principal cultivarea gândirii critice, a spiritului analitic și a abilităților de argumentare ale tinerilor, prin abordarea unor teme stabilite prin consens cu participanții la stagiu, unele dintre acestea suscitând polemici în rândul doctrinarilor din domeniul drepturilor omului: libertatea de exprimare- între respectarea standardelor jurnalismului etic și deontologic și responsabilizarea cetățeanului în selectarea informațiilor sigure; impactul traficului și consumului de droguri asupra protecției și promovării drepturilor omului; clonarea umană; inteligența artificială; vaccinarea împotriva virusului Sars-CoV-2; introducerea educației sexuale în școli etc. Cu privire la subiectele care au constituit obiectul dezbaterilor din cadrul stagiilor de practică, reprezentanții IRDO au explicat stagiarilor că este necesar să colecteze, să coreleze și să filtreze informațiile conexe problematicilor analizate astfel încât să țină cont de totalitatea implicațiilor și repercusiunilor (reale și/sau potențiale) în domeniul drepturilor omului. În acest sens, privirea critică asupra subiectelor analizate în cadrul dezbaterilor stagiilor de practică implică abordarea bazată pe drepturile omului. Aceasta este înțeleasă ca un cadru conceptual de referință în temeiul căruia orice aspect al vieții sociale trebuie să fie raportat la gradul în care acesta permite și sprijină realizarea drepturilor omului.
 
Subliniem și faptul că, în cadrul stagiilor de practică au fost dezbătute inclusiv subiecte de actualitate de la nivelul comunității internaționale precum cazul Navalnîi sau protecția și promovarea drepturilor omului în situația actuală din Afganistan.
 
 
Stagii de practică IRDO-Facultatea de Drept, Universitatea București, anii I, II, III desfășurate în perioada 5 -16 iulie, 5-23 iulie 2021
 
Răspunzând solicitărilor de formare a beneficiarilor în domeniul drepturilor omului, Institutul Român pentru Drepturile Omului (IRDO) a organizat pentru studenții de la Facultatea de Drept din cadrul Universității București două stagii de practică în format online, în perioada 5-16 iulie (anii I și II) și 5-23 iulie (anul III). 
 
În cadrul stagiilor de practică, reprezentanții IRDO au asigurat coordonatele necesare explicitării particularităților instrumentelor și mecanismelor juridice de protecție a drepturilor omului specifice la nivelul ONU, Consiliului Europei, Uniunii Europene și la nivel național. Aspectele teoretice abordate în cadrul stagiilor de practică au vizat, în principal, următoarele: elemente substanțiale (de conținut) a instrumentelor programatice și juridice adoptate la nivel internațional, regional și național în domeniul drepturilor omului; modul de organizare și funcționare a mecanismelor de monitorizare și control a instrumentelor menționate anterior; criterii de admisibilitate a cererilor/plângerilor formulate în temeiul respectivelor instrumente juridice etc.
 
Din punct de vedere al aplicațiilor specifice stagiului de practică, studenții au elaborat lucrări argumentative de tip eseu care îmbină elemente de apreciere personală cu elemente teoretice/științifice privind subiecte de actualitate din domeniul drepturilor omului ce preocupă societatea românească (violența împotriva femeilor, drepturile persoanelor aparținând minorităților, dreptul la egalitate și nediscriminare, drepturile persoanelor aparținând categoriilor vulnerabile etc.). 
 
Totodată, în vederea dezvoltării abilităților argumentative, de cercetare-documentare și de exprimare ale studenților, în cadrul stagiilor de practică au fost organizate dezbateri privitoare la problematici stringente care decurg din provocările privind promovarea și protecția drepturilor omului (cu titlu de exemplu menționăm: educația sanitară vs. educația sexuală; vaccinarea împotriva virusului SARS-CoV-2; particularități ale sistemului sanitar și de învățământ în perioada restricțiilor generate de pandemia COVID-19 ș.a.).

 

Cele două stagii de practică au constituit platforme adecvate pentru creșterea nivelului de conștientizare a tinerilor juriști a valorilor umaniste, schimbului de idei și problematizării în materie și a promovării unor modele de interpretare/aplicare a drepturilor și libertăților omului.

 

13-30 aprilie: Stagiu de practică pentru studenţii din cadrul asociației ELSA

În intervalul 13-30 aprilie, studenți din cadrul asociației ELSA (The European Law Students’ Association - Asociația Europeană a Studenților la Drept) au efectuat stagiul de practică obligatoriu la Institutul Român pentru Drepturile Omului. 

ELSA, organizație înființată în data de 4 mai 1981 (acum 40 de ani), are ca obiective fundamentale promovarea legăturilor internaționale și a cooperării între studenții la drept, fiind singura asociație de acest fel care activează la nivel național, reunind aproximativ 1000 de membri din Brașov, București, Cluj-Napoca, Constanța, Craiova, Galați, Iași, Oradea, Sibiu, Suceava, Târgu Mureș și Timișoara.
 
Participanții la stagiul de practică desfășurat la IRDO au provenit de la facultăți de drept din București și Cluj-Napoca, fie de stat sau instituții educaționale private acreditate, înmatriculați în ani diferiți de studii (I-IV). De aceea, stagiul de practică – având ca nucleu tematica nediscriminării – a prevăzut creșterea treptată a nivelului de dificultate și de specializare a subiectelor tratate și a aplicațiilor atribuite ca teme de lucru. Pornind de la sistemul de protecție al drepturilor omului la nivel internațional, prin prezentarea organismelor, instrumentelor și mecanismelor, continuând cu dezbateri asupra principiilor și valorilor care guvernează drepturile omului și asupra generațiilor de drepturi, cursul s-a axat ulterior pe înțelegerea principiului nediscriminării și al dreptului la protecție împotriva discriminării. Temele au vizat aprofundarea prin cercetare individuală a subiectelor analizate și discutate în ședințele online, iar evaluarea finală a prevăzut un proiect de sinteză, care să pună în valoare cunoștințele și competențele obținute. 
 

Primul stagiu de practică pentru studenţii Facultății de Litere, Departamentul de Studii Culturale (5-26 martie)

Institutul Român pentru Drepturile Omului, în colaborare cu Facultatea de Litere din cadrul Universității București, specializarea Studii Europene – Departamentul de Studii Culturale, a inițiat la începutul lunii martie un nou program de stagii de practică, care se va derula până la finalul lunii mai.

Calendarul, elaborat în colaborare cu instituţia parteneră, a presupus o desfăşurare online (în sistem sincron şi asincron) şi a inclus sesiuni de curs, transmiterea de suport informaţional teoretic şi alocarea de sarcini de lucru, corespunzătoare fiecărei dezbateri din întâlnirile sincron.

În cadrul dezbaterilor au fost analizate subiecte teoretice vizând familiarizarea cu domeniul protecţiei drepturilor omului, propunerile de subiecte venite din partea instituţiei gazdă fiind completate cu teme sugerate de tinerii participanţi.

Temele transmise au avut un caracter practic (analiza unor studii de caz, formularea de opinii, crearea unor documente de sinteză), de aplicare concretă şi de integrare a noţiunilor teoretice parcurse în cadrul sesiunilor şi completate de documentele suport.

Activităţile din cadrul stagiului au fost elaborate pentru a răspunde competenţelor generale şi specifice stabilite, printre care amintim: îmbogățirea repertoriului conceptual cu noțiuni din domeniul drepturilor omului; dezvoltarea capacităţii de a se raporta critic, din perspectiva drepturilor, la document şi/sau o situaţie; orientarea atitudinilor şi comportamentelor în raport cu principiile, valorile şi noţiunile de drepturile omului dobândite.

Studenţii primei grupe participante la stagiu s-au implicat cu seriozitate în rezolvarea sarcinilor, iar tema propusă pentru evaluarea finală – realizarea unui document de sinteză a cunoştinţelor acumulate (utilizând text şi imagine) – a demonstrat capacitatea acestora de a transpune concis şi original noţiunile de drepturile omului care au reprezentat pentru participanți cele mai importante şi mai utile informaţii aflate pe parcursul derulării stagiului.

Astfel, dintre cele trei grupe de studenţi ai Anului II programate să deruleze activităţile de practică la IRDO, prima a finalizat cu succes stagiul.

2020

Facultatea de Litere a Universităţii Bucureşti – Studii Europene
 
În baza Acordului încheiat între Institutul Român pentru Drepturile Omului şi Facultatea de Litere a Universităţii Bucureşti – Studii Europene, Departamentul de Studii Culturale –, trei grupe de studenţi din cadrul programului amintit, de anul II, au urmat stagiul de pregătire practică (56 de ore) în cadrul Institutului, în perioada 2 aprilie – 30 mai. Tema principală de pregătirea a fost dobândirea/consolidarea de cunoştinţe privind Carta drepturilor Fundamentale a UE.

 

Facultatea de Drept, Universitatea Bucureşti

Stagiile de practică desfășurate pe parcursul anului 2020 în temeiul colaborării IRDO-Universitatea București, Facultatea de Drept au vizat realizarea, în relaționarea cu studenții, a următoarelor obiective: informarea asupra cadrului principial, metodelor de acțiune, atribuțiilor, structurii și organizării instituțiilor naționale de drepturile omului; aprofundarea principalelor teme de interes aferente ariilor de acțiune ale Institutului; familiarizarea cu instrumentele juridice internaționale și regionale de protecție a drepturilor omului; inițierea în metodologia de lucru specifică analizei jurisprudenței CEDO, etc.
 
Conținutul stagiilor de practică a fost orientat, în principal, pe trei dimensiuni: (1) prezentarea mandatului instituțiilor naționale de drepturile omului (INDO) și identificarea corespondențelor dintre acesta și activitățile desfășurate de Institutul Român pentru Drepturile Omului; (2) expunerea instrumentelor și mecanismelor de protecție a drepturilor omului relevante de la nivel internațional și european aferente sistemelor ONU, Consiliului Europei și Uniunii Europene; (3) realizarea, de către studenți, a unor lucrări de cercetare circumscrise problematicii drepturilor omului.
Fiind deopotrivă un demers educativ și științific, stagiul de practică a urmărit prestarea, în favoarea studenților, a activităților cu vocație informativă și formativă în vederea obținerii unei abordări integrate a problematicii drepturilor omului. Astfel, stagiile de practică a reunit două aspecte complementare: pe de o parte, instruirea studenților în privința elementelor teoretice aferente promovării și protecției drepturilor omului iar pe de altă parte inițierea studenților în activitatea de cercetare științifică specifică domeniului drepturilor omului, cu atenție particulară asupra dezvoltării atributelor de colectare, analiză și sinteză a informațiilor.
 
În acest sens, distingem cele două direcții avute în vedere pentru desfășurarea stagiilor de practică: (1) teoretico-explicativă concretizată prin suportul informațional acordat de Institut cu scopul sensibilizării studenților față de principalele mecanisme și instrumente din domeniul drepturilor omului și (2) aplicativă constând în prezentarea aspectelor esențiale legate de organizarea și funcționarea Institutului Român pentru Drepturile Omului precum și în analiza unor spețe reprezentative din jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului.
 
Conectarea celor două direcții ale stagiului de practică s-a produs în cadrul întâlnirilor virtuale desfășurate între reprezentanții IRDO și studenți în cadrul cărora au fost problematizate tematici precum exercitarea dreptului la sănătate și la educație în contextul pandemiei de COVID-19, protecția și promovarea drepturilor femeii, protecția și promovarea drepturilor copilului (cu privire specială asupra problematicii bullying-ului și cyberbullyingului), protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități, combaterea traficului de persoane, combaterea traficului de droguri, etc.
IRDO a oferit suportul necesar studenților în redactarea lucrărilor de cercetare aferente stagiului de practică prin adaptarea la particularitățile grupului țintă a instrumentelor și măsurilor adecvate precum: consiliere, îndrumare, orientare, informare, asistență.
 
Stilul personal al lucrărilor de cercetare (acestea fiind realizate sub forma unor eseuri argumentative) permite evidențierea aptitudinilor analitice și critice, bazate pe o abordare comprehensivă și sinoptică a subiectului ales. Adițional dezvoltării aspectelor teoretice inerente
cercetării științifice, studenții au operaționalizat, în conținutul lucrărilor de cercetare, plasarea în contextul actual, generat de pandemia de COVID-19, a problemelor specifice drepturilor omului.
 
Pentru o ilustrare cuprinzătoare a activităților aferente stagiilor de practică desfășurate în cadrul Institutului de studenți și masteranzi ai Universității București, Facultatea de Drept, prezentăm următoarele:
 
• Stagiu de practică pentru studenții Facultății de Drept – Universitatea București, anul I (perioada 1-15 iulie 2020).
• Stagiu de practică pentru studenții de la Facultatea de Drept, Universitatea București, programul de licență, anii I, II și III (perioada 16 noiembrie-27 noiembrie 2020)
• Stagiu de practică pentru studenții și masteranzii de la Facultatea de Drept, Universitatea București, programul de licență, anul IV și Master (16 noiembrie-4 decembrie 2020).

 

Facultatea de Drept, Universitatea Titu Maiorescu
 
În baza parteneriatului încheiat între Institutul Român pentru Drepturile Omului și Universitatea Titu Maiorescu, pe parcursul anului 2020, studenții Facultății de Drept au efectuat, în format online, în cadrul Institutului, stagii de practică cu privire la aspecte teoretice și practice circumscrise domeniului drepturilor omului, având ca obiectiv familiarizarea studenților prin raportare la elementele indicate.
 
Din punct de vedere formal, stagiile de practică s-a concretizat prin elaborarea, de către fiecare student-beneficiar al stagiului de practică, a unei lucrări de cercetare având ca obiect analiza celor mai recente și relevante subiecte din domeniul drepturilor omului.
 
Din punct de vedere organizatoric, stagiile de practică au fost orientate către cultivarea abilităților analitice ale studenților (obiectiv reflectat în lucrările de cercetare redactate de studenți pe teme la alegere din materia drepturilor omului) precum și către sensibilizarea acestora în sensul implicării active în cauze stringente de la nivelul societății românești (obiectiv reflectat în discuțiile online desfășurate cu studenții pe teme de actualitate pentru societatea românească precum impactul pandemiei COVID-19 asupra drepturilor omului, discriminarea etnică, violența domestică și violența împotriva femeilor, prevenirea și combaterea situațiilor de bullying din unitățile de învățământ, etc).
 
În această ordine de idei, stagiile de practică s-au desfășurat pe două direcții principale de acțiune: (1) cercetare-documentare în domeniul drepturilor omului (dimensiune realizată cu sprijinul IRDO prin activități precum : informare, diseminarea de materialele de specialitate din proprie inițiativă și la cererea studenților, explicații teoretice și practice referitoare la anumite problematici circumscrise domeniului drepturilor omului) și (2) identificarea de moduri concrete de acțiune pentru transpunerea informațiilor obținute urmare a activităților de cercetare-documentare (dimensiune realizată cu sprijinul IRDO prin activități de educație în spiritul drepturilor omului, prin sensibilizarea studenților față de valorile umaniste).
 
Obiectivele stagiului de practică au fost îndeplinite prin dezbateri organizate de reprezentanții IRDO în cadrul cărora studenții au problematizat, sub îndrumarea tutorelui de practică, subiecte de interes precum: inteligența artificială și evoluțiile viitoare ale drepturilor omului în contextul dezvoltării tehnologiei; importanța protecției drepturilor femeii și a drepturilor copilului pentru societățile democratice, modul corect de înțelegere a conținutului liberului acces la justiție și posibilitățile concrete de extindere a aplicării acestuia la nivelul societății românești actuale, promovarea unei conștiințe sociale a acceptării și toleranței în vederea obținerii unui climat non-discriminatoriu față de indivizii aparținând minorităților religioase, etnice sau sexuale, etc.
 
Stagiile de practică efectuate în temeiul parteneriatului IRDO-UTM pe parcursul anului 2020 sunt evidențiate după cum urmează :
 
• Stagiu de practică pentru studenții Facultății de Drept – Universitatea Titu Maiorescu, anul IV (10-14 februarie 2020)
• Stagiu de practică pentru studenții Facultății de Drept – Universitatea Titu Maiorescu, anul III, prima serie (27 iulie-21 august 2020)
• Stagiu de practică pentru studenții Facultății de Drept – Universitatea Titu Maiorescu, anul III, seria a doua (24 august-18 septembrie 2020).
 
 
Facultatea de Administrație Publică/Programul Masteral Managementul Serviciilor Publice (secția engleză), Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA)
 
În baza unui Acord de colaborare IRDO-SNSPA, pe parcursul anului 2020, studenții Facultății de Administrație Publică respectiv masteranzii Programului Masteral Managementul Serviciilor Publice au desfășurat, în perioada 24 februarie-31 mai un stagiu de practică la Institut, în cadrul acestuia fiind subliniată dimensiunea de cercetare a activității realizată în cadrul IRDO.
 
Având în vedere contextul epidemiologic existent la nivel național, activitatea de stagiu s-a desfășurat în cadrul departamentului de cercetare, atât la sediul IRDO (până la data de 13 martie), cât și în sistem online (în perioada 14 martie-31 mai). La activitățile stagiului de practică au participat studenți înscriși la studiile de licență (Facultatea de Administrație Publică, anul I) și studenți de la Programul de master – Managementul serviciilor publice (secția engleză), anul II.
 
Tinerii au avut oportunitatea de a cunoaște care sunt ariile de acțiune ale Institutului și care este rolul acestuia în cadrul unui sistem de instituții naționale de drepturile omului cu mandate diferite în domeniul drepturilor omului; de asemenea, în cadrul stagiului de practică studenții și masteranzii au fost sensibilizați cu privire la sistemul de protecție a drepturilor omului de la nivelul Uniunii Europene, în special față de dispozițiile Cartei Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene.