Stagii de practică

2023

Stagiile de practică ale studenților în cadrul IRDO
 
IRDO a demarat la sfârșitul lunii februarie stagiile de practică organizate anual ca răspuns la solicitările de formare primite din partea universităților cu care colaborează sau cu care are încheiate acorduri de parteneriat. Anul acesta s-au înscris la stagiile de practică oferite de IRDO studenți ai Academiei de Studii Economice – Facultatea de Administrație și Management Public, ai Facultății de Drept - Universitatea București și ai Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative. 
 
Obiectivul principal al stagiilor de practică este realizarea unei educații în vederea dobândirii unei culturi a drepturilor omului. Astfel se vor putea implementa la nivelul societății standardele, valorile și principiile ce aparțin de drepturile omului. În cadrul acestor stagii, IRDO susține sesiuni de formare și informare pentru studenți, care îmbină elemente de educație non-formală în scopul familiarizării tinerilor cu aspectele practice circumscrise domeniului drepturilor omului.
 
 

Stagii de practică pentru studenți de la specializările Drept și Științe Politice/ Relații Internaționale și Studii Europene ai Universității București, Universității Nicolae Titulescu și Universității Titu Maiorescu, precum și pentru studenți membri ELSA

În acord cu mandatul legal asumat și recunoscând importanța sensibilizării studenților cu privire la problematica drepturilor omului și a diseminării informațiilor de specialitate în rândul tinerilor, Institutul Român pentru Drepturile Omului și-a reafirmat sprijinul oferit în general mediului universitar și în mod concret, Universității București, Universității „Titu Maiorescu” și Universității „Nicolae Titulescu” în vederea efectuării, în perioada 6-17 noiembrie 2023 și respectiv 20 noiembrie-6 decembrie 2023, a stagiului de practică de specialitate obligatoriu, prevăzut în planul de învățământ al studenților de la specializările Drept și Stiinte Politice/ Relații Internaționale și Studii Europene. Totodată, la acest stagiu de practică au participat și studenți membri ELSA (Asociația Europeană a Studenților la Drept).

Preocupările și interesul acestora privind problematica drepturilor omului au fost consonante și au favorizat promovarea obiectivului Institutului de a contribui la promovarea unor programe de formare, în vederea dobândirii de către studenți, viitorii specialiști, a unei culturi a drepturilor omului.

Sesiunile de formare au avut la bază o etapă inițială de informare cu privire la mandatul, viziunea și obiectivele ce stau la baza activității IRDO, strategia și ariile tematice, studiul legii de organizare și funcționare a acestuia. Ulterior, accentul a fost pus pe însușirea tehnicilor de investigare, documentare și elaborare a unei prezentări pe o temă vizând Drepturile tinerilor și provocările societății contemporane

Discuțiile libere și sondajele efectuate pentru identificarea principalelor provocări ale societății asupra tinerilor așa cum sunt ele percepute de studenți au dus la inventarierea unor probleme precum: „digitalizarea” relațiilor interumane, problema accesului la muncă al tinerilor, inegalitățile sociale, importanța asigurării egalității de șanse, a eliminării discriminării, cu accent pe combaterea rasismului și xenofobiei, a discursului instigator la ură, problemele legate de consumul și traficul de substanțe psihoactive, tot mai răspândit în rândul tinerilor etc.

Cunoașterea și respectarea regulilor și principiilor scrierii academice, cunoașterea regulilor și tehnicilor de realizare a unor prezentări în PowerPoint sau Prezi, au stat la baza pregătirii dobândite de studenți în acest stagiu de practică, pe lângă cunoștintele privind cadrul legal, instrumente și mecanisme juridice naționale, europene și internaționale în domeniul protecției drepturilor omului, informarea cu privire la statutul instituțiilor naționale pentru drepturile omului și al altor apărători ai drepturilor omului, precum și prezentarea sistemului ONU de protecție a drepturilor omului. Calitatea deosebită a prezentărilor realizate de studenți, remarcată de conducerea Institutului în cadrul colocviului final de evaluare, a determinat selecția unui mare număr de lucrări pentru a fi înscrise în vederea comunicării lor în cadrul secțiunii dedicată studenților din cadrul Conferinței Anuale a Drepturilor Omului ce urmează a avea loc in data de 12 decembrie 2023.

Studenții interesați au beneficiat de oportunitatea de a participa în calitate de invitați, alături de Directorul Institutului Român pentru Drepturile Omului, la sesiunea de dezbateri pe tema „Impactul politicilor sociale asupra persoanelor cu dizabilități instituționalizate”, organizată la Palatul Parlamentului de Consiliul de Monitorizare a Implementării Convenției ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, împreună cu Comisia pentru drepturile omului, egalitate de șanse, culte și minorități a Senatului României.

 
Stagiile de practică pentru studenții de la Facultatea de Drept a Universității București- pentru studenții din anul I și II (3 - 14 iulie 2023) și pentru studenții anului III de la Facultatea de Drept a Universității Titu Maiorescu din București (10 iulie - 4 august 2023) 
În prima parte a stagiului de practică au fost prezentate statutul, mandatul și misiunea Institutului Român pentru Drepturile Omului, precum și legislația națională europeană și internațională privind promovarea și protecția drepturilor omului, activitatea Instituțiilor Naționale pentru Drepturile Omului în cadrul Rețelei Europene a Instituțiilor pentru Drepturile Omului (ENNHRI), din care face parte și IRDO. 
 
A fost analizat și explicat pe larg conceptul de apărători ai drepturilor omului (printre care se numără și Instituțiile naționale pentru drepturile omului, dar mai ales activiștii din prima linie, jurnaliștii din zonele de conflict, jurnaliștii de investigație, misiunile ONU de asistență în caz de dezastre și în situații de conflict). Apărătorii drepturilor omului sunt grupuri care acționează pentru promovarea și protecția drepturilor omului și care depun eforturi susținute în vederea respectării și realizării drepturilor omului și a libertăților fundamentale. S-a subliniat faptul că apărătorii drepturilor omului acționează în mod pașnic și concertat pentru realizarea drepturilor omului astfel cum sunt consacrate în Declarația universală a drepturilor omului, precum și în sistemul internațional al drepturilor omului. Declarația privind apărătorii drepturilor omului a fost adoptată prin consens de Adunarea Generală a ONU în 1998, cu ocazia împlinirii a 50 de ani de la Declarația universală a drepturilor omului, după 14 ani de negocieri și a fost redactată printr-un efort colectiv al organizațiilor neguvernamentale pentru drepturile omului și al delegațiilor de stat participante (Rezoluția Adunării Generale A/RES/53/144 de adoptare a Declarației privind apărătorii drepturilor omului). Studenții au dezbătut rolul și importanța acestei Declarații care, cu toate că nu este un instrument obligatoriu din punct de vedere juridic, conține principii și drepturi care reprezintă standarde de drepturile omului consacrate, ulterior, în alte instrumente internaționale obligatorii din punct de vedere juridic. Odată cu adoptarea Declarației de către Adunarea Generală, statele membre ONU și-au luat un angajament ferm pentru implementarea prevederilor acesteia. 
 
În cea de-a doua parte a stagiului de practică, studenții au analizat cazuri concrete în care a fost vizibilă activitatea apărătorilor drepturilor omului și a instituțiilor naționale pentru drepturile omului. În partea a treia a stagiului au avut loc sesiuni de dezbateri și întrebări. Studenții și-au ales și teme libere de discuție din sfera problematicii drepturilor omului și au comunicat concluziile la care au ajuns în urma cercetării pe subiectul ales. Studenții și-au exprimat interesul pentru teme precum violența împotriva femeilor, problema stereotipurilor în societatea românească, reprezentativitatea femeilor în politică și la nivel decizional, multiculturalism, situația și drepturile lucrătorilor migranți, felul în care sunt percepuți aceștia de către comunitate. Coordonați de reprezentanții IRDO, studenții au identificat o serie de cazuri concrete de încălcări ale unor drepturi și libertăți pe care le-au supus dezbaterii.  
 
 
Stagiu de practică pentru studenții la master, Facultatea de Drept a Universității București perioada aprilie – mai 2023
În prima etapă a stagiului de practică au avut loc activități specifice disciplinei Contenciosul european al drepturilor omului. Au prezentate analitic sistemele de protecție a drepturilor omului de la nivel regional, european, precum și de la nivel internațional, făcându-se și o recapitulare a mecanismelor procedurale prin care se realizează protecția efectivă a acestora. Această activitate introductivă a oferit o viziune de ansamblu asupra mecanismelor și instrumentelor existente în domeniul protecției drepturilor omului și a libertăților fundamentale, asupra cadrului legal european existent și a jurisprudenței instanțelor de contencios european. Au fost prezentate modalități prin care Curtea Europeană a Drepturilor Omului își realizează corelarea activității cu mecanisme precum Consiliul European, funcțiile contencioase și necontencioase ale acesteia, precum și structura organizatorică. Pe parcursul primelor zile ale desfășurării stagiului de practică au fost realizate și activități specifice unor alte discipline de studiu în cadrul programului de master, precum sistemul jurisdicțiilor internaționale, dreptul tratatelor și practica negocierilor. Dar, prima secțiune s-a axat în special pe aprofundarea cunoștințelor privind instituțiile în materia contenciosului european.
 
În cea de-a doua etapă a fost prezentat mandatul Institutului Român pentru Drepturile Omului, în conformitate cu Legea nr. 9/1991, structura organizatorică, ariile tematice precum și mecanismele și instrumentele regionale și internaționale cu care IRDO operează în activitatea curentă (Convenția europeană a drepturilor omului, Protocoalele adiționale Convenției, Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, Declarația universală a drepturilor omului, tratate bilaterale și multilaterale în materia drepturilor omului). Pagina de internet a IRDO a fost utilizată ca instrument de studiu individual pentru studenți având în vedere informațiile cu privire la evenimente prezente și viitoare în domeniu și conținutul celor mai recente publicații IRDO. 
 
În cea de-a treia etapă au fost realizate dezbateri pe tema metodelor utilizate de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului, având ca obiective dezvoltarea conceptului de noțiune europeană autonomă, existența și efectivitatea realizării drepturilor, marja națională de apreciere în punerea în aplicare de către statele membre a drepturilor, interpretarea evolutivă. A fost prezentată jurisprudența CEDO în privința protecției dreptului la viață, interzicerea sclaviei și a muncii forțate, precum și a libertății de exprimare. Ulterior, a fost expus caracterul obligatoriu al hotărârilor CEDO și modalitățile de aducere la îndeplinire a acestora.
 
De asemenea, masteranzii au urmărit online dezbaterea din cadrul evaluării periodice universale a României. Cea de-a 43-a sesiune a Grupului de lucru privind evaluarea periodică universală din cadrul Consiliului Drepturilor Omului al ONU, a avut loc pe 2 mai 2023, la Geneva. Cu acest prilej delegația statului Român a prezentat raportul național privind situația respectării drepturilor omului în România, în cadrul celui de-al patrulea ciclu al evaluării periodice universale. Reprezentanții instituțiilor naționale au prezentat progresele realizate de autoritățile române în domeniul drepturilor omului, politicile în domeniul prevenirii și combaterii traficului de persoane, al respectării drepturilor persoanelor aparținând minorităților și persoanelor aflate în situații de vulnerabilitate, al prevenirii și combaterii antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură, precum și aspecte conexe domeniului justiției și aplicării documentelor programatice relevante. Conferința a fost urmată de dezbateri pe tema evaluării periodice universale. În final, mastranzii au redactat un articol la alegere pe tema protejării drepturilor omului. 
 
 
Stagiile de practică pentru studenții anului I ai Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative  - perioada  27.02-02.06.2023
Având în vedere că se adresează studenților din primul an, aceste stagii de practică alternează secțiunile teoretice cu cele practice deoarece este important ca participanții să dobândească informațiile de bază și cunoștințele teoretice necesare cu privire atât la statutul Institutului, cât și la instrumentele juridice internaționale și regionale relevante pentru configurarea unei culturi a drepturilor omului la nivel național. Această metodologie se aplică pentru toți studenții din anul I și în cadrul stagiilor de practică de la facultățile mai sus menționate, În cadrul secțiunii practice stundeții sunt îndrumați să elaboreze lucrări pe tema de cercetare aleasă și sunt invitați să participe ca voluntari și ca observatori la activități organizate de Institut pentru promovarea și respectarea drepturilor și libertăților fundamentale.
 
 
La stagiile de practică pentru studenții de la Facultatea de Drept – Universitatea București participă studenții din anul I și II (27.03-07.04 2023)
Prima componetă teoretică a stagiului constă în prezentarea celor mai relevante instrumente și mecanisme juridice naționale, europene și internaționale în domeniul protecției drepturilor omului, în informarea cu privire la statutul instituțiilor naționale pentru drepturile omului și ai altor apărători ai drepturilor omului, precum și în prezentarea sistemului ONU de protecție a drepturilor omului. În cea de a doua secțiune a stagiului de practică, studenții analizează cazuri concrete în care a fost vizibilă activitatea apărătorilor drepturilor omului și a instituțiilor naționale pentru drepturile omului. Cea de-a treia secțiune a stagiului de practică presupune sesiuni de dezbateri și întrebări. Studenții își aleg o temă liberă de discuție și sunt invitați să își exprime opiniile ca urmare a documentării și cercetării efectuate cu privire la subiectul ales. Printre temele față de care studenții și-au exprimat interesul se numără: drepturile femeilor, violența domestică, fenomenul de bullying și cyberbullying, percepția asupra romilor în societatea românească, egalitatea de șanse, multiculturalismul, dreptul la muncă, dreptul la sănătate. Coordonați de reprezentanții IRDO, studenții sunt invitați să identifice cazuri concrete de încălcări ale unor drepturi și libertăți și să le propună spre dezbatere. Pe tot parcursul stagiului studenții sunt coordonați în vederea elaborării în faza finală a unor lucrări practice necesare pentru absolvirea stagiului de practică (eseu, comentariu de speță).
 
 
La stagiile de practică a studenților de la Academia de Studii Economice – Facultatea de Administrație și Management public (20 februarie - 26 mai 2023) și Facultatea de Drept  (20 februarie - 26 mai 2023) participă studenți din anul II și III de la Facultatea de Administrație și Management public, iar de la Facultatea de Drept participă studenții din anul I (10.03.2023) și studenții din anul II (28.02-22.05.2023).
 
Aceste stagii se desfășoară în trei etape: prima etapă constă în informarea cu privire la mandatul și activitatea Institutului Român pentru Drepturile Omului, viziunea și obiectivele acestuia, legea de organizare și funcționare a Institutului, strategia, precum și ariile tematice de intervenție. Cea de-a doua etapă vizează analiza unor elemente ale teoriei drepturilor omului (categorii/generații de drepturi, titulari, principii de exercitare a drepturilor omului). În cadrul celei de-a treia etape sunt organizate dezbateri pe teme actuale din domeniul drepturilor omului, probleme stringente ale exercitării drepturilor omului cu care se confruntă societatea românească, dar și particularități culturale ale sistemelor regionale și internaționale de protecție a drepturilor omului. În legătură cu ariile tematice ale institutului se dezbat problematici privind protecția drepturilor copilului; protecția drepturilor femeii; protecția și promovarea dreptului la muncă; discriminarea rasială; protecția drepturilor omului în situații de conflict armat. La finalul stagiului, studenții vor realiza sub coordonarea IRDO lucrările practice necesare pentru absolvirea stagiului de practică constând în eseuri și/sau comentarii pe spețe.
 
 

2022

 
Stagii de practică pentru studenții și masteranzii de la Universitatea Titu Maiorescu, Universitatea București și Academia de Studii Economice
 
În perioadele 31 octombrie - 19 noiembrie 2022; 21 noiembrie -16 decembrie 2022, Institutul Român pentru Drepturile Omului a desfășurat două stagii de practică având ca beneficiari studenții și masteranzii de la Universitatea Titu Maiorescu, Universitatea București și Academia de Studii Economice. 
 
Stagiile de practică au avut ca obiectiv principal sensibilizarea tinerilor juriști cu respectul pentru valorile de drepturile omului și pentru principalele instrumente și mecanisme juridice de protecție a drepturilor omului. 
 
Având în vedere ponderea aplicativă a stagiilor de practică, logica desfășurării acestora a constat în alternarea secțiunilor teoretice cu secțiunile practice, astfel încât participanții să beneficieze în primul rând de informații teoretice referitoare la: statutul juridic al Institutului, modul de organizare și funcționare, mandatul Institutului și valorile pe care se întemeiază acesta, instrumentele juridice internaționale și regionale europene relevante pentru configurarea unei culturi a drepturilor omului la nivel național.
 
În al doilea rând, au fost avute în vedere informațiile practice aplicative în temeiul cărora beneficiarii stagiilor de practică au fost cooptați în dezbateri și au fost orientați în privința modului de elaborare a lucrărilor practice necesare pentru absolvirea stagiului de practică (eseu, comentariu de speță, articol). Totodată, beneficiarii stagiilor de practică au fost invitați să participe la activități organizate de Institut în scopul promovării drepturilor omului precum: seminarul și conferința cu titlul Fața Ascunsă a Violenței sau Conferința Anuală a Drepturilor Omului.
 
În cadrul dezbaterilor organizate la nivelul stagiilor de practică, reprezentanții Institutului au îndrumat studenții și masteranzii în scopul observării particularităților juridice aferente celor mai stringente probleme care afectează domeniul drepturilor omului precum: discriminarea, violența, traficul de ființe umane etc.
 
Cu ocazia participării la evenimentele Institutului, participanții au observat în mod direct modul de interacțiune dintre reprezentanții Institutului și alți reprezentanți ai autorităților și instituțiilor publice partenere și/sau colaboratoare cu scopul de a înțelege în mod cuprinzător mandatul Institutului și modul efectiv de îndeplinire a funcției de promovare a drepturilor omului.
 
 
Stagiu de practică pentru studenții de la Facultatea de Drept a Universității București, Facultatea de Drept a Universității Titu Maiorescu, Departamentul de Politică și Relații Internaționale a Universității University College London, desfășurat în perioada 4 - 29 iulie 2022
 
În perioada 4 - 29 iulie 2022, Institutul Român pentru Drepturile Omului a desfășurat un stagiu de practică în format online orientat către familiarizarea studenților de la facultățile de drept, politică și relații internaționale ale universităților participante cu aspectele practice și teoretice de actualitate din domeniul drepturilor omului. Stagiul de practică a debutat cu prezentarea detaliilor referitoare la modul de organizare și funcționare a instituției gazdă a stagiului de practică, în baza informațiilor extrase din Legea nr. 9/1991 privind înființarea Institutului Român pentru Drepturile Omului, din Regulamentul de Organizare și Funcționare sau din Organigramă, astfel încât aceștia să înțeleagă contextul înființării Institutului în sistemul de instituții naționale de drepturile omului (Institutul fiind prima instituție națională de acest fel), rolul și misiunea Institutului, utilitatea și importanța activității Institutului pentru autoritățile și instituțiile publice, pentru societatea civilă, cât și pentru publicul larg. 
 
În același timp, în partea introductivă a stagiului de practică, au fost ilustrate informații desprinse din standardele internaționale care reglementează statutul instituțiilor naționale de drepturile omului: Principiile de la Paris și din documentele explicative ale acestora elaborate de Organizația Națiunilor Unite. Cu titlu de exemplu, în structurarea prezentărilor susținute în cadrul stagiului de practică  s-a avut în vedere materialul realizat de UNDP-OHCHR, Toolkit for collaboration with National Human Rights Institutions. De asemenea, în scopul integrării prezentării Institutului în sistemul de instituții naționale de drepturile omului și al unei mai bune înțelegeri a mandatului Institutului, reprezentanții IRDO au oferit expuneri comparative ale instituției Avocatului Poporului, Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, Consiliului de Monitorizare a implementării Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități.  
 
În descrierea sinoptică a activității Institutului a fost accentuat mandatul orientat în principal către activități de promovare a drepturilor omului constând în educație, formare, cercetare, informare în materia drepturilor omului. Studenților li s-a explicat că, în subsidiar, componenta de protecție a drepturilor omului este reflectată în mandatul Institutului prin formularea de rapoarte către forurile internaționale și/sau formularea de puncte de vedere la solicitarea autorităților, instituțiilor publice, a societății civile sau a cetățenilor.
 
Stagiul de practică a avut o componentă orientată către prezentarea teoretică a celor mai relevante instrumente juridice și mecanisme de control aplicabile la nivelul sistemelor regionale de protecție a drepturilor omului. O atenție specială a fost acordată instrumentelor și mecanismelor care sunt aplicabile grupurilor vulnerabile (femei, copii, persoane cu dizabilități). De asemenea, în cadrul acestui segment al stagiului de practică au fost subliniate informații suplimentare referitoare la statutul instituțiilor naționale de drepturile omului, respectiv la statutul apărătorilor drepturilor omului. Pornind de la informațiile teoretice care particularizează sistemul ONU de protecție a drepturilor omului și sistemele regionale de protecție a drepturilor omului din care face parte România (sistemul Consiliului Europei și sistemul Uniunii Europene) studenții au fost rugați să identifice situații/cazuri în care a fost vizibilă activitatea instituțiilor naționale de drepturile omului/a apărătorilor drepturilor omului. 
 
Secțiunea de dezbateri și întrebări a reprezentat cea mai interactivă componentă a stagiului de practică, fiind creat un forum de analiză în care studenții și-au ales în mod liber tema de discuții și și-au exprimat opiniile formate ca urmare a activităților de cercetare-documentare întreprinse în prealabil. Dintre temele care au făcut obiectul dezbaterilor menționăm: avortul, discriminarea, drepturile persoanelor din penitenciare, dreptul la viață privată, libertatea de exprimare, dreptul de a fi uitat, educația sexuală, libertatea de circulație, dreptul la muncă etc. Sub coordonarea reprezentanților IRDO, studenții participanți la stagiul de practică au identificat cazuri concrete care se încadrează pe coordonatele subiectului de discuție și au comentat asupra modului de respectare a dreptului/libertății care face obiectul dezbaterii. 
 
Pentru finalizarea stagiului de practică studenților li s-a cerut să elaboreze un o lucrare de cercetare (de tip eseu) care să prezinte în mod hibrid (prin apel la informații teoretice și prin expunerea opiniilor personale) un subiect la alegere din domeniul drepturilor omului.
 
 
Stagiu de practică pentru studenții din cadrul Facultății de Drept, Universitatea din București - anii I și II
 
Institutul Român pentru Drepturile Omului a organizat în perioada 28 martie-15 aprilie 2022 un stagiu de practică online pentru studenții din anul I și II ai Facultății de Drept din cadrul Universității București.
 
Stagiul de practică a debutat cu prezentarea generală a instituției gazdă, fiind subliniate în special standardele instituite de Principiile de la Paris și modul în care acestea sunt respectate și implementate de Institut. Totodată, au fost explicitate principalele dimensiuni ale mandatului Institutului, precum și particularitățile decurgând din cele două funcții: de protecție și de promovare a drepturilor omului. Studenților practicanți li s-a explicat că activitățile cuprinse în mandatul Institutului (educație, formare, informare, cercetare în domeniul drepturilor omului) corespund funcției de promovare a drepturilor omului; în privința funcției de protecție a drepturilor omului, Institutul răspunde solicitărilor formulate prin elaborarea de rapoarte pe probleme specifice și puncte de vedere. În cadrul secțiunii referitoare la aspectele ce țin de organizarea și funcționarea Institutului au fost expuse principalele reglementări cuprinse în Legea nr. 9/1991 privind organizarea Institutului precum și aspecte tehnice reflectate de organigrama Institutului.
 
Secțiunea teoretică a stagiului de practică a fost completată cu informații despre sistemul onusian de protecție a drepturilor omului fiind subliniate aspecte ce țin de cele mai importante instrumente juridice adoptate la acest nivel (Declarația universală și cele două Pacte internaționale). De asemenea, au fost evidențiate particularitățile sistemelor regionale de protecție a drepturilor omului, cu privire specială asupra celor două subsisteme existente la nivel regional european: subsistemul Consiliului Europei și subsistemul Uniunii Europene. Studenților li s-a prezentat Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (ca instrument normativ în materia drepturilor omului adoptat de Consiliul Europei) dar și Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (ca instrument adoptat la nivelul Uniunii Europene). 
 
Secțiunea de dezbateri asupra problematicilor stringente de la nivelul societății românești în domeniul drepturilor omului a fost concentrată pe teme privitoare la protecția drepturilor persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile (copii, femei, persoane cu dizabilități, persoanelor aparținând minorităților naționale). În domeniul analizei substanțiale a drepturilor omului, s-a evidențiat interesul studenților pentru dreptul la viață și aspectele adiacente acestuia precum eutanasia, avortul sau pedeapsa capitală. În scopul evidențierii caracterului aplicat al secțiunii dezbaterilor, reprezentanții Institutului au avut drept premisă modelele de raționament juridic avansate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului sau de Curtea de Justiție a Uniunii Europene cu scopul identificării unor soluții adecvate la provocările întâmpinate în materie. 
 
Urmărind finalitatea de a aprofunda calitățile de analiză și sinteză ale studenților practicanți, obligațiile finale ale studenților aferente stagiului de practică s-au concretizat în redactarea unui eseu pe o temă de drepturile omului aleasă în mod liber de către studenți. 
 
 
Stagiu de practică cu studenții și masteranzii de la Academia de Studii Economice-ASE (Facultatea de Administrație Publică), Universitatea Titu Maiorescu (Facultatea de Drept), Universitatea București (Facultatea de Drept), Universitatea Nicolae Titulescu (Facultatea de Drept) (21 februarie - 18 martie 2022)
 
La solicitarea beneficiarilor, Institutul Român pentru Drepturile Omului a organizat, în format online, în perioada 21 februarie-18 martie 2022, un stagiu de practică pentru studenții și masteranzii de la următoarele universități partenere și colaboratoare: Academia de Studii Economice-ASE (Facultatea de Administrație Publică), Universitatea Titu Maiorescu (Facultatea de Drept), Universitatea București (Facultatea de Drept), Universitatea Nicolae Titulescu (Facultatea de Drept).
 
Pentru a veni în sprijinul studenților și masteranzilor, stagiul de practică a avut 3 obiective principale (1) prezentarea informațiilor teoretice referitoare la organizarea și funcționarea Institutului Român pentru Drepturile Omului (aspecte privitoare la legea de organizare și funcționare- Legea nr.9/1991, Principiile de la Paris referitoare la instituțiile naționale de drepturile omului, organigrama instituțională, ariile tematice de interes pentru activitatea Institutului, viziunea, obiectivele și strategia Institutului pe termen mediu și lung, etc.); (2) analiza celor mai importante elemente ale teoriei drepturilor omului (categorii/generații de drepturi, titulari, principii de exercitare a drepturilor omului, valorile umane pe care se întemeiază drepturile omului etc.); (3) organizarea de dezbateri interactive pe teme stringente din domeniul drepturilor omului care constituie problematici emergente în societatea românească (particularități culturale ale sistemelor regionale de protecție a drepturilor omului; protecția drepturilor copilului; protecția drepturilor femeii; protecția și promovarea dreptului la muncă; discriminarea rasială; protecția drepturilor omului în situații de conflict armat conform celor patru Convenții de la Geneva etc.). 
 
Stagiul de practică a urmărit să îmbine elementele concrete privind protecția drepturilor omului în sistemul autorităților și instituțiilor publice de la nivel național și internațional cu acțiuni de cultivare a abilităților de analiză și sinteză ale studenților și masteranzilor participanți. Pe parcursul stagiului de practică, studenții și masteranzii au desfășurat activități de cercetare-documentare în domeniul drepturilor omului, elaborând, ca temă de absolvire a stagiului de practică, un eseu argumentativ - la liberă alegere - privind un aspect specific din domeniul drepturilor omului.