Femei

Evenimentele istorice și evoluțiile politice, sociale și culturale europene au creat abia în secolul al XIX-lea cadrul propice pentru afirmarea drepturilor femeilor. Două repere precursoare importante au fost gândirea iluministă și evoluția conceptului de drept al omului. În timpul Revoluției Franceze, a fost proclamată Declarația Drepturilor Omului și ale Cetățeanului care a inspirat activismul feminist al epocii. „Declarație cu privire la Drepturile Femeii și ale Femeii Cetățean” din 1791 (redactată de către Olympe de Gouges) a constituit unul din primele texte care revendica tratament egal pentru femei, atât în spațiul public cât și privat, și o proclamație a universalității drepturilor omului.

Pe parcursul secolului al XIX-lea, în contextul dezbaterilor privind libertatea religioasă, abolirea sclaviei, dreptul la vot ș.a., tema libertății femeilor și a drepturilor lor se impune în conștiința istorică modernă. Începând cu această perioadă și în primele decenii ale secolului XX, mișcările care au apărat cauza femeilor s-au structurat și afirmat progresiv. Evoluând diferit, în funcție de spațiul geografic, de specificul național, de originile intelectuale și de influența diferitelor curente politice (liberal, conservator, socialist), de modul de acțiune și formele de organizare, discursul feminist s-a manifestat în această epocă ca o mișcare cu revendicări variate, în special pentru dreptul la vot (acordat progresiv în majoritatea țărilor în prima jumătate a secolului al XX-lea), ameliorarea condițiilor de muncă și dreptul la educație al femeilor.

După cel de-al Doilea Război Mondial și până în anii 80 ai secolului trecut, mișcarea pentru drepturile femeilor a avut ca obiectiv central denunțarea inegalităților (economice, culturale) și repunerea în discuție a rolului femeii în societate. După 1990, în condițiile în care revendicările inițiale au fost incluse în sistemele juridice și aparțin domeniului convențional al drepturilor omului, mișcările feministe reclamă un ansamblu larg și divers de obiective: ameliorarea situației femeilor, în special a femeilor vulnerabile, egalitate profesională, libertate sexuală, dreptul de a dispune de propriul corp. Acestor exigențe paritare și a celor legate de dezvoltarea noțiunii de gen, noua generație a mișcărilor de promovare a drepturilor femeilor care se afirmă începând cu secolul al XXI-lea le adaugă noi teme de reflecție și forme de acțiune, care vizează în special lupta contra violenței, a sexismului și discriminării.

Standard Image

 
 
 

 

Evenimente

Conferința „Drepturile fetelor şi femeilor în societatea românească modernă”

În data de 23 aprilie 2024, Institutul Român pentru Drepturile Omului a participat la conferinţa „Drepturile fetelor şi femeilor în societatea românească modernă”. Evenimentul a fost organizat de Comisia pentru Drepturile Omului, Egalitate de Şanse, Culte şi Minorităţi a Senatului României şi Asociaţia Moaşelor Independente şi s-a desfășurat la Palatul Parlamentului.

Președintele Comisiei a deschis lucrările conferinței subliniind că „educația obligatorie pentru sănătate este primul pas pe care trebuie să-l facă Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Educaţiei  prin implementarea acesteia începând cu următorul an şcolar”. Totodată, preşedinta Asociaţiei Moaşelor Independente a declarat că „serviciile de sănătate a reproducerii nu sunt un lux, ci o necesitate fundamentală în orice ţară. O prioritate trebuie să fie accesul la servicii de planificare familială, avort în siguranţă şi monitorizarea sarcinii. În România, profesia de moaşă tinde spre extincţie, în ciuda rolului vital pe care-l joacă în prevenţie şi sănătatea femeilor. Este timpul ca guvernul şi statul să acţioneze şi să reabiliteze această profesie esenţială pentru o sănătate a reproducerii mai bună”.

Printre subiectele abordate în cadrul conferinței s-au numărat: egalitatea de gen și rolul statului în asigurarea sănătății educației și prevenției, îmbunătățirea accesului la servicii de planificare familială, condițiile și piedicile privind avortul la cerere în societatea românească, modalități de asigurare a sprijinului pentru mamele minore și prevenirea sarcinilor la adolescente.

În cadrul dezbaterilor care au urmat în partea a doua a conferinței, Institutul Român pentru Drepturile Omului a prezentat activitatea Grupului de lucru pentru drepturile femeilor, egalitate de gen și combaterea violenței, precum și cea mai recentă publicație a IRDO „Drepturile femeilor. O viață fără violență este dreptul fiecărei femei”, care cuprinde sinteza activității, propunerilor, recomandărilor și concluziilor membrilor Grupului de lucru privind exercitarea drepturilor femeilor în societatea românească, evoluții în legislația internațională, europeană și națională, precum și cele mai recente recomandări adresate României atât la nivel european cât și prin intermediul Mecanismului internațional de evaluare periodică universală al Biroului Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului.

În încheiere au fost propuse posibile soluții pentru accesul femeilor la servicii medicale fără discriminare, precum și necesitatea urgentă de modificare a curriculumului educațional în vederea schimbării statutului disciplinei „educație pentru sănătate” de la disciplină opțională la disciplină obligatorie.

La eveniment au participat reprezentanţi ai guvernului, ai societății civile, profesionişti din domeniul medical și activişti pentru drepturile femeilor.

 

Conferința Finală a Proiectului „VioGen RoJust”

Institutul Român pentru Drepturile Omului a participat în data de 29 martie la Conferința Finală a Proiectului „VioGen RoJust”, implementat de ANES în parteneriat cu Centrul FILIA, Asociația Transcena, Asociația ANAIS și GRADO România.

Proiectul se înscrie în seria de acțiuni strategice pentru implementarea standardelor Consiliului Europei privind drepturile omului și consolidarea capacității autorităților române. Printre obiectivele proiectului s-au numărat generarea de măsuri inovatoare replicabile la nivel național, care să contribuie la creșterea gradului de înțelegere a profilului victimelor violenței domestice, în scopul evitării oricăror forme de discriminare și al creșterii încrederii în actul de justiție.

Au fost comunicate rezultatele finale ale proiectului: crearea a două mecanisme de protecție a drepturilor persoanelor vulnerabile, realizarea mecanismului de dialog tripartit, formarea a peste 1900 de profesioniști, campania națională de informare și conștientizare „Suntem toți responsabili. Hai să oprim violența de gen!”, elaborarea platformei „VioGen Rojust”, caravana juridică „VioGen RoJust”, încheierea unei serii de activități de advocacy, precum și realizarea unui studiu privind jurisprudența CEDO.

 

Planul de Egalitate de Gen – Universitatea București – Rezultate Proiect ATHENA

În data de 21 martie, Institutul Român pentru Drepturile Omului, în parteneriat cu Asociația Femeilor din România – Împreună (AFRI), a participat la întâlnirea-dialog de tip atelier local privind rezultatele proiectului ATHENA, cu privire la Planul de Egalitate de Gen (PEG) în Universitatea din București. Evenimentul a fost organizat în format online de către echipa Planului de Egalitate de Gen a Univerității București, care este instituție parteneră în proiectul HORIZON 2020 ATHENA: „Implementing gender equality plans to unlock research potential of RPOs and RFOs in Europe”. În deschidere, au luat cuvântul prof. univ. dr. Laura Grünberg, directorul proiectului, care a oferit o prezentare generală a planului, și lect. univ. dr. Corina Ilinca, coordonatoarea cercetării cantitative și a platformei pentru studii de gen (ICUB).

Planul de Egalitate de Gen Universitatea București vizează 8 domenii de intervenție și 33 de măsuri/activități. Cele 8 domenii sunt: 1) leadership – egalitate de gen; 2) guvernanță pentru egalitate de gen; 3) resurse umane – recrutare, promovare, retenție; 4) integrarea dimensiunii de gen în cercetarea academică interdisciplinară; 5) integrarea dimensiunii de gen în conţinuturile programelor academice; 6) echilibru viaţă profesională – viaţă privată, responsabilităţi de îngrijire; 7)prevenirea și combaterea hărţuirii sexuale și a discriminării de gen; 8) comunicare instituţională pentru promovarea egalităţii de gen.

Au fost menționate probleme și bariere în realizarea PEG precum resursele umane și de timp limitate, o slabă concentrare a inițiativelor și o implicare redusă a studenților.

Printre recomandările din partea echipei PEB s-au numărat necesitatea unei strategii instituționale comune, realizarea unui viitor plan mai restrâns în ceea ce privește domenii vizate, cursuri de formare personalizate, precum și formarea de formatori.

Discuțiile din cadrul întâlnirii au vizat experiențele cu proiecte europene pentru dezvoltarea PEG, bune practici în realizarea planurilor de egalitate de gen, necesitatea înființării unei rețele de instituții care dezvoltă PEG-uri, precum și modalități de a asigura continuitatea și sustenabilitatea după încheierea proiectului european.

Cu acest prilej, IRDO și AFRI au subliniat importanța consolidării cooperării interinstituționale în domeniul realizării egalității de gen și al atingerii ODD 5 al Agendei 2030, evidențiind acțiunile întreprinse pe o serie de segmente ale celor 8 domenii ale PEG. De asemenea, a fost prezentat pe scurt ghidul privind combaterea hărțuirii morale la locul de muncă realizat în parteneriat cu ANES și cea de-a doua ediție a publicației „Drepturile femeilor. O viață fără violență este dreptul fiecărei femei” – rezultat al activității Grupului de lucru al IRDO pentru drepturile femeilor și combaterea violenței domestice.

 

Conferința „Cauzele femicidului în România”

IRDO a participat în data de 28 februarie la conferința „Cauzele femicidului în România”,  eveniment organizat de Asociația ANAIS în parteneriat cu Ambasada Spaniei în România și Institutul Cervantes, cu sprijinul Netherlands Helsinki Committee.

În cadrul evenimentului a fost lansat un semnal de alarmă cu privire la una dintre cele mai grave forme de violență domestică – femicidul. Profesioniști în domeniu au analizat și dezbătut importanța protejării victimelor violenței domestice, punând accent pe necesitatea prevenirii unor astfel de riscuri majore prin intervenția timpurie. Identificarea riscului și protejarea victimelor sunt factori hotărâtori în reducerea numărului de decese cauzate de violență extremă.

Au vorbit în deschidere E.S. José Antonio Hernández Pérez-Solórzano , Ambasador al Ambasadei Spaniei în România și Republica Moldova și Giulia Crișan, avocat, Vicepreședinte Asociația ANAIS, Expert GBV în cadrul Grupului de Analiză și Armonizare Legislativă din Cadrul Asociației ANAIS (GRAAL).

Psihologi, experți criminaliști, judecători, avocați au prezentat o radiografie a stării de fapt privind victimele violenței. În România, peste 100 de femei sunt ucise în fiecare an, 413 femei fiind ucise în perioada 2020-2023. Municipiul București are cea mai mare pondere, urmat de județele Iași, Botoșani, Cluj și Dolj. Participanții au identificat împreună posibile căi de cooperare interinstituțională cu privire la prevenirea și gestionarea fenomenului violenței domestice și la reducerea riscului pierderii de vieți omenești ca urmare a violenței extreme.

 

Proiectul „VioGen-RoJust” – îmbunătățirea măsurilor de protecție împotriva violenței domestice

Institutul Român pentru Drepturile Omului a participat în data de 31 ianuarie la evenimentul de diseminare a rezultatelor proiectului „VioGen-RoJust”. Promotorul proiectului este Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse având ca parteneri în implementarea acestuia Centrul FILIA, Asociația TRANSCENA, Asociația ANAIS și Asociația GRADO, organizații neguvernamentale cu vastă experiență în prevenirea și combaterea violenței domestice. Proiectul este finanțat prin mecanismul granturilor SEE oferite de Islanda, Liechtenstein și Norvegia în cadrul Programului de Dezvoltare Locală administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială –FRDS.

Obiectivul major al proiectului „VioGen-Rojust” este actiunea strategică pentru implementarea standardelor Consiliului Europei privind drepturile omului. Acesta vizează îmbunătățirea măsurilor de protecție împotriva violenței domestice și consolidarea capacității autorităților române în ceea ce privește atât intervenția adecvată, cât și îmbunătățirea și aplicarea cadrului legislativ privind protecția victimelor. Printre componentele proiectului se numără: un program de formare profesională a judecătorilor, avocaților, procurorilor și polițiștilor privind implementarea documentelor internaționale cu privire la drepturile omului ratificate de către România; campanii naționale de informare și conștientizare a opiniei publice privind violența doemstică și respectarea drepturilor victimelor; caravana juridică virtuală „VioGenRoJust” pentru creșterea capacității instituțiilor naționale privind transpunerea în practică a recomandărilor rezultate din hotărârile CEDO; activități de advocacy pentru crearea unor mecanisme de comunicare între actorii instituționali cu responsabilități în domeniu; elaborarea unui studiu privind jurisprudența CEDO în domeniu și exemplele de bună practică.

 
 
Campania „Să spunem NU violenței online!” - 16 zile de activism pentru combaterea violenței împotriva femeilor
(25 noiembrie - 10 decembrie)
 
În 1999, Adunarea Generală a ONU a proclamat ziua de 25 noiembrie drept Ziua internațională pentru eliminarea violenței împotriva femeilor. Tema celor 16 zile de activism internațional pentru combaterea violenței 2023 este:  SĂ NE UNIM! – mai multe investiții  pentru prevenirea violenței împotriva femeilor și fetelor.

Violența împotriva femeilor și fetelor este una dintre cele mai  răspândite  încălcări ale drepturilor omului din lume și este un fenomen care se agravează la nivel global. În ciuda faptului că multe țări adoptă legi pentru combaterea violenței împotriva femeilor, aplicarea slabă și normele sociale discriminatorii rămân probleme semnificative. Violența împotriva femeilor se intensifică  la locul de muncă, în unități de învățământ și în mediul online. Violența psihologică, discursul motivat de ură se propagă cu rapiditate online prin intermediul rețelelor de socializare și al mijloacelor actuale de comunicare și informare. 

Această campanie este destinată conștientizării, prevenirii și combaterii violenței online.

 
 

„Fenomenul violenței – barieră în calea atingerii ODD 5 – egalitatea de gen”

Eveniment prilejuit de Ziua Internațională pentru eliminarea violenței împotriva femeilor

La sediul Institutului Român pentru Drepturile Omului a avut loc dezbaterea cu titlul „Fenomenul violenței - barieră în calea atingerii ODD 5 - egalitatea de gen” în contextul celebrării Zilei Internaționale pentru eliminarea violenței împotriva femeilor. Evenimentul a fost organizat de IRDO în parteneriat cu Asociația Femeilor din România - Împreună (AFRI) , Fundația Sensiblu și NAZARCEA Grup.

Barierele existente în calea exercitării depline a drepturilor și libertăților femeilor și fetelor constituie tot atâtea piedici în calea atingerii cu succes a Obiectivelor Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă, obiective a căror îndeplinire este promovată și susținută de IRDO.

Reprezentanți ai unor instituții naționale și ai ONG-urilor având drept preocupare drepturile femeilor s-au reunit în cadrul Grupului de lucru al IRDO, semnalând atât progresul înregistrat în combaterea violenței, cât și piedicile existente în exercitarea drepturilor femeilor în societatea românească. Au fost analizate evoluțiile în legislație la nivel național, cele mai recente recomandări din Raportul GREVIO din 16 iunie 2022 privind România[1], precum și recomandările formulate în 2023 pentru România de către Grupul de lucru al ONU pentru evaluarea periodică Universală[2] . În cadrul dezbaterii a fost prezentată varianta în limba engleză a volumului „Domestic Violence. Paradigms and Judicial Practice” apărut la editura IRDO în 2022. Tot cu acest prilej a fost lansată Campania de combatere a violenței online - un semnal de alarmă cu privire la   agravarea violenței cibernetice și a propagării discursurilor motivate de ură. Nu în ultimul rând a fost subliniată necesitatea de a combate constructul unor imagini și modele stereotipe ale femeii  în mass-media și pe rețelele de socializare.

Comunicat de presă:

https://www.agerpres.ro/comunicate/2023/11/23/comunicat-de-presa-institutul-roman-pentru-drepturile-omului--1208500


[1]Raportul este publicat de Secretariatul mecanismului de monitorizare al Convenției Consiliului Europei privind Prevenirea și Combaterea Violenței Împotriva Femeilor și a Violenței Domestice https://rm.coe.int/final-report-on-romania/1680a6e439

[2] Human Rights Council Fifty-fourth session 11 September–6 October 2023 Agenda item 6 Universal periodic review https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G23/114/12/PDF/G2311412.pdf?OpenElement

 
 

Hărțuirea sexuală la locul de muncă – Centrul Național Slovac pentru Drepturile Omului

Institutul Român pentru drepturile Omului a participat la seminarul online „Hărțuirea sexuală la locul de muncă – cercetare și utilizarea datelor; bune practici ale Instituțiior Naționale pentru Drepturile Omului și ale organismelor pentru egalitate", organizat de Centrul Național Slovac pentru Drepturile Omului în cooperare cu Rețeaua Europeană a Instituțiilor Naționale pentru Drepturile Omului (ENNHRI).

Reprezentanți ai INDO și EQUINET s-au axat pe importanța cercetării cantitative a fenomenului hărțuirii sexuale, a colectării datelor statistice și a folosirii acestora în cercetările și raportările către mecanismele europene și internaționale de drepturile omului. Au împărtășit din experiența lor analiști, cercetători, avocați, experți în drept, militanți și activiști pentru drepturile omului. Centrul Național Slovac pentru Drepturile Omului, cu sprijinul programului de granturi mici ENNHRI, a prezentat cercetări cantitative pe care le-a realizat despre hărțuirea sexuală la locurile de muncă din sectorul de sănătate din Slovacia.

Centrul Slovac pentru Drepturile Omului, în cooperare cu Rețeaua Europeană a Drepturilor Omului, și-a propus ca în cadrul acestui eveniment să ofere ocazia participanților de a compara datele și strategiile disponibile și de a folosi expertiza comună în activitatea lor la nivel național. Cu acest prilej, un invitat de la Biroul Comisarului pentru Drepturile Omului din Republica Polonia a prezentat studiile recente de cercetare și utilizare a datelor, în vederea valorificării și replicării acestui demers de către participanți în activitatea lor. Totodată, Echipa de cercetare a Institutului Slovac de Cercetare a Familiei și Muncii care a lucrat la Proiectul național de prevenire și eliminare a Discriminării de gen din 2018, cu accent explicit pe hărțuirea sexuală ca formă de discriminare sau tratament inegal, a analizat condițiile și factorii care permit ca acest fenomen să prolifereze la locul de muncă. Echipa a condus o cercetare calitativă în 2020, concentrându-se pe narațiunile persoanelor care s-au confruntat cu hărțuirea sexuală în ultimii 5 ani. Această contribuție la seminar a avut ca scop sintetizarea rezultatelor cercetării unei echipe cu vastă experiență în organizarea de traininguri de prevenire a fenomenului pentru diverse organizații. Cu ajutorul datelor, au fost prezentate domenii cheie în cadrul politicilor organizaționale, care necesită o abordare tactică dacă organizațiile doresc să combată hărțuirea sexuală în mod eficient și informat.

În contextul schimbului de bune practici, Institutul Român pentru Drepturile Omului a prezentat în cadrul evenimentului publicația „Ghid practic privind hărțuirea morală la locul de muncă” – rezultat al campaniei comune IRDO-ANES de combatere a acestui fenomen. Ghidul se adresează atât victimelor hărțuirii cât și organizațiilor ai căror angajați s-au confruntat cu astfel de cazuri.

 

„Femeile, pacea și securitatea” - Conferința Punctelor focale naționale

Ministerul Apărării Naționale a organizat,  în parteneriat cu Departamentul de Stat al SUA şi UN Women, Conferința Punctelor focale naționale în domeniul Femeile, pacea și securitatea.

Reprezentanți ai IRDO au participat alături de experţi, invitaţi speciali, reprezentanţi ai ONU, NATO, UE, OSCE, UA (Uniunea Africană), precum şi reprezentanţi ai societății civile și ai mediului academic. În cadrul Conferinței, copreședinții anului 2023 și-au reafirmat angajamentul asigurării coerenței și sinergiei în cadrul Rețelei Punctelor focale naționale pentru faciltarea unui  mecanism eficient în realizarea obiectivelor FPS. IRDO se implică activ în promovarea atingerii obiectivului 5 al Dezvoltării Durabile – egalitatea de gen, dar și al obiectivelor 4 – educația de calitate și 10 – reducerea inegalităților. Prin intermediul Gruplui de lucru pentru drepturile femeilor, reprezentativitate și combaterea violenței, precum și prin întreaga sa activitate de cercetare, formare și conștientizare privind problemele cu care se confruntă femeile din societatea românească în exercitarea drepturilor lor, IRDO promovează necesitatea asigurării egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați, combaterea violenței sub toate formele într-o lume a păcii și siguranței pentru toți, în care participarea femeilor în procesul de decizie rămâne esențială.

Pe agenda de discuții s-au înscris două subiecte de importanță majoră în actualul context de securitate, respectiv Femeile în sectorul de apărare (Women in Security Sector) și Femeile în securitatea cibernetică (Women in Ciber Security), ambele domenii aflându-se într-o continuă evoluție. De asemenea, pe parcursul prezentărilor, invitaţii au dezbătut o serie de bune practici în vederea implementării Rezoluțiilor Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite privind domeniul FPS (Femeile, pacea și securitatea), precum și îmbunătăţirea programelor de finanțare și asistență.

Rețeaua Globală a Punctelor focale naționale în domeniul Femeile, pacea și securitatea (FPS) a fost creată pentru a ajuta statele membre și organizațiile regionale să îmbunătățească și să consolideze implementarea Agendei FPS în toate etapele procesului de luare a deciziilor. În  2016, la inițiativa Ministerului Afacerilor Externe din Spania s-a înființat această organizație în scopul consolidării procesului de implementare a Agendei Femeile, pace și securitatea la nivelul statelor membre ale ONU, prin împărtășirea de bune practici și îmbunătățirea coordonării programelor în domeniu. Rețeaua are în prezent 100 de membri și este coprezidată în 2023 de SUA și de România, secretariatul fiind asigurat de UN Women. Membrii rețelei își împărtășesc experiențele în vederea implementării Rezoluțiilor Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite privind domeniul FPS și  a îmbunătățirii  coordonării programelor în domeniu.

 
Conferința -  Fața ascunsă a violenței
 
Recent a avut loc la Universitatea „Titu Maiorescu” Conferința cu titlul Fața ascunsă a violenței - eveniment care se înscrie în prima etapă a campaniei cu același titlu lansate în contextul celor 16 zile de activism la nivel internațional pentru combaterea violenței împotriva femeilor (25 noiembrie - 10 decembrie). Evenimentul a fost organizat de Institutul Român pentru Drepturile Omului, în parteneriat cu Centrul pentru Drepturile Omului (CEDROM) - proiect informal comun al Universității Titu Maiorescu în parteneriat cu instituții și organizații de profil, respectiv IRDO, Juridice.ro, Editura Universul Juridic, CNCD, ANES, Salvați Copiii. 
 
Lucrările conferinței au fost moderate de domnul prof.univ.dr. Nicolae Voiculescu - președinte CEDROM și au fost susținute de participanți din partea Institutului Român pentru Drepturile Omului, ai Asociației ANAIS și ai Agenției Naționale pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați. 
 
Conferința a constituit un forum de analiză cuprinzător al fenomenului violenței împotriva femeilor, fiind dezbătute aspecte precum: cauzele violenței de gen și formele sale diverse de manifestare, abordarea bazată pe drepturile omului în evaluarea fenomenului violenței împotriva femeilor, drepturile victimelor, mijloacele de surmontare a violenței, dar și reinserția socială a făptuitorilor.
 
Evenimentul a avut un caracter interactiv, reprezentanții autorităților și instituțiilor publice răspunzând întrebărilor formulate de audiență referitoare la modalități de sprijinire a victimelor violenței, posibile soluții de prevenire, gestionare și contracarare a violenței împotriva femeilor, strategii de colaborare interinstituțională (prezente și viitoare) menite să combată și să stopeze fenomenul violenței împotriva femeilor.
 
 
 
Fața ascunsă a violenței
Lansarea campaniei celor 16 zile de activism pentru combaterea violenței împotriva femeilor
25 noiembrie – 10 decembrie 2022
Cu ocazia Zilei Internaționale de Combatere a Violenței împotriva Femeilor 25 noiembrie 
 
Institutul Român pentru Drepturile Omului (IRDO) în parteneriat cu Asociația Femeilor din România - Împreună (AFRI) și cu Centrul pentru Drepturile Omului (CEDROM) din cadrul Universității Titu Maiorescu organizează dezbaterea Fața ascunsă a violenței, eveniment prilejuit de celebrarea Zilei Internaționale de Combatere a Violenței împotriva Femeilor. Cu acest prilej se lansează campania celor 16 zile de activism pentru combaterea violenței, 25 noiembrie -10 decembrie 2022
 
Barierele existente în calea exercitării depline a drepturilor și libertăților se regăsesc și în ceea ce privește atingerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD), a căror îndeplinire este susținută de IRDO în cadrul activităților sale de promovare, cercetare, informare, formare și conștientizare în vederea consolidării unei culturi a drepturilor omului. Prin susținerea principiului de a nu lăsa pe nimeni în urmă, Institutul sprijină o abordare a atingerii ODD-urilor din prisma drepturilor omului, axându-se pe problematica ODD 5 - realizarea egalității de gen și împuternicirea tuturor femeilor și fetelor.   
 
Pornind de la semnificația și relevanța Zilei Internaționale a Violenței împotriva Femeilor, IRDO își reafirmă angajamentul față de combaterea acestui fenomen raliindu-se Campaniei ONU a celor 16 zile de activism împotriva violenței, prin inițierea și lansarea campaniei naționale cu titlul Fața ascunsă a violenței. Campania se desfășoară pe trei segmente: universități, colegii și școli gimnaziale. La nivel universitar, Campania va fi lansată în cadrul unei conferințe ce va avea loc la Universitatea Titu Maiorescu în data de 28 noiembrie 2022. La nivel preuniversitar (colegii și școli gimnaziale), tinerii vor trimite lucrări inedite (eseuri și creații plastice) pe tema campaniei cu privire la modul în care percep violența și la cum își propun să schimbe mentalitățile cu privire la acest fenomen.
 
Evenimentul reprezintă un preambul la Conferința Anuală a Drepturilor Omului care va fi organizată de IRDO în data de 10 decembrie având ca temă Dreptul la siguranță și pace. Educație, Schimbare, Emancipare.
 
 
 
Masă rotundă - „Egalitate de șanse pe bune”, Senatul României
 
IRDO a participat la masa rotundă „Egalitate de șanse pe bune”. Evenimentul a fost găzduit de Comisia pentru drepturile omului, egalitate de șanse, culte și minorități din cadrul Senatului României. Organizatorii dezbaterii și-au propus să abordeze cele mai stringente probleme din domeniul asigurării egalității de șanse atât în Romania, cât și la nivel european, în contextul disfuncționalităților privind respectarea în practică a dreptului la șanse egale, precum și dificultatea accesării serviciilor sociale pentru categoriile defavorizate și vulnerabile. Dezbaterile s-au axat pe identificarea unor soluții și direcții prioritare pentru îmbunătățirea asigurării egalității de șanse în toate domeniile și la toate nivelurile societății. 
 
Așa cum a precizat Anca Dragu, președinta Comisiei pentru drepturile omului, egalitate de șanse, culte și minorități, „evenimentul a venit ca răspuns la numeroasele situații în care mulți dintre noi ne-am întrebat dacă există într-adevăr această egalitate de șanse sau dacă este doar un concept de multe ori ignorat. Nu vom discuta despre privilegii acordate pe criterii de gen, ci vom aborda ideea de egalitate în toate formele ei, indiferent dacă suntem femei sau bărbați, dacă ne confruntăm sau nu cu anumite probleme care îi determină pe alții să aibă prejudecăți. Vom insista pe faptul că toți avem dreptul la o viață trăită cât mai armonios, lipsită de orice formă de discriminare.”
 
Consilierul prezidențial Luminița Odobescu a declarat că, deși societatea românească a progresat în asigurarea egalității de șanse, femeile sunt în continuare „ținta abuzurilor”. „Mai sunt multe de făcut. (...) Sunt în continuare foarte multe de făcut la nivel de politici, la nivel de societate pentru reprezentarea doamnelor în viața publică, în procesul de decizie. Ele continuă să fie ținta abuzurilor, a hărțuirilor fizice, sexuale, iar cele care au afaceri, câteodată, se văd dezavantajate în accesul la fonduri europene sau în diversele măsuri de susținere a activității lor. (...) Știm că s-au făcut progrese, dar știm că trebuie să continuăm”, a precizat domnia sa.
 
Luminița Popescu, secretar de stat, Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse, a prezentat activitatea ANES în domeniul implementării principiilor Convenției de la Istanbul și al asigurării egalității de șanse între femei și bărbați, precizând că în prezent în România femeile sunt încă discriminate pe piața muncii, iar violența domestică reprezintă nu numai o încălcare a drepturilor omului și a drepturilor femeilor, ci și un impediment major în realizarea egalității de șanse. „Nu putem discuta despre egalitatea de șanse fără a discuta despre violența domestică”. Pentru realizarea egalității de șanse sunt necesare atât expertiza, cât și accesarea de fonduri europene în vederea implementării de programe concrete. Luminița Popescu a precizat că victimele violenței domestice nu apelează la ajutor specializat din cauza neîncrederii și a lipsei de informații. Deși se vorbește despre faptul că serviciile pentru victime nu sunt îndeajuns de numeroase, problema reală rămâne accesarea acestora de către victime. 
 
Andreea Marin, președinta Fundației Prețuiește viața a vorbit despre rolul și importanța ONG-urilor în schimbarea societății, despre necesitatea ca acestea să fie invitate la dezbateri și consultări privind măsurile și politicile publice în mod frecvent și constant. A vorbit pe scurt despre campaniile umanitare internaționale întreprinse ca voluntar și ambasador UNICEF, precum și despre rezultatele unei campanii naționale de amploare privind identificarea și prevenirea depresiei care s-a desfășurat în cadrul Fundației Prețuiește Viața. Depresia este o barieră în calea afirmării și realizării unei femei, putând avea cauze multiple, printre care și violența.
 
Vicepreședinta Comisiei pentru drepturile omului, egalitate de șanse, culte și minorități, Irina Elisabeta Kovacs a vorbit despre reprezentarea echitabilă a femeilor în politică precizând că „feminismul, ca mișcare, va exista atâta vreme cât misoginismul va continua să existe în sensul de a nu prețui valoarea femeilor”. Totodată a subliniat faptul că „nicio societate nu se va ridica la nivelul provocărilor actuale dacă va folosi doar jumătate din resursele sale” continuând să neglijeze rolul și importanța femeilor.
 
Președintele Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, Asztalos Csaba, le-a recomandat organizațiilor neguvernamentale să se adreseze Justiției când constată că există liste de partid în care nu este respectat principiul egalității de gen. Legea 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați are prevederi „foarte clare” în acest sens. Domnia sa a precizat că „Partidele politice au obligația de a asigura reprezentarea de gen, dar până acum nicio listă de partid nu a fost contestată în instanță pe acest subiect.”  
 
Directorul IRDO a lansat un apel la colaborare interinstituțională în domeniul promovării și protecției drepturilor femeilor și a prezentat acțiunile întreprinse de Institut în acest domeniu din perspectiva unei abordări bazate pe drepturile omului, prin urmărirea atingerii Obiectivului de Dezvoltare Durabilă nr. 5 al Agendei 2030. A prezentat pe scurt activitatea Grupului de lucru pentru promovarea drepturilor femeilor și combaterea violenței înființat în cadrul Institutului încă din 2017, având ca obiect promovarea și protejarea drepturilor femeilor în raport cu cele mai stringente problematici sociale. Experții în domeniul egalității de șanse din cadrul Grupului de lucru evaluează modul în care legea – ca instrument fundamental în protecția și promovarea drepturilor femeii- răspunde barierelor și limitelor sociale cu care acestea se confruntă. Unul dintre obiectivele constante ale Grupului de lucru îl constituie identificarea de măsuri concrete pentru garantarea drepturilor femeilor în mod efectiv prin elaborarea unor mijloace de îmbunătățire a legislației aplicabile în domeniu. Dezbaterile din cadrul Grupului de lucru au avut în vedere legislația în domeniul asigurării egalității de șanse și tratament între femei și bărbați precum și legislația privind prevenirea și combaterea violenței domestice. Astfel, s-au făcut propuneri de îmbunătățire a legislației în domeniul egalității de gen din perspectiva formării și educației parentale pe componentă de gen, a instituirii unor standarde educaționale privind calificările și competențele formatorilor în domeniul egalității de gen, a introducerii în sfera ilicitului penal a unor practici/tradiții vătămătoare drepturilor femeilor, precum și a îmbunătățirii legislației privind pedepsele pentru acte sexuale cu minori  și sancționarea persoanelor care comit acte de hărțuire și violență împotriva femeilor sub toate formele și la toate nivelurile societății.
 
Silviu Vexler, Președinte al Federației Comunității Evreiești din România exprimându-și scepticismul cu privire la implementarea cotelor de gen impuse politic prin lege a afirmat că „sunt atâtea exemple de oameni politici femei care au reușit, fără acea cotă, subliniind că ” educația și mentalitatea trebuie schimbate, cu siguranță”. Totodată, deputatul a evidențiat rolul central al femeilor atât în iudaism ca religie, cât și în istoria poporului evreu.
 
Gelu Duminică, doctor în sociologie și profesor asociat al Facultății de Sociologie și Asistență Socială, Universitatea București, a declarat „Noi uităm, de fapt, că schimbarea începe cu noi înșine și că schimbarea se produce de jos în sus și de sus în jos”. De asemenea a subliniat necesitatea educației pentru diversitate. 
La dezbatere au participat reprezentanți ai mediului academic, reprezentante ale administrației  publice locale și centrale, reprezentanți ai societății civile, ai cultelor și minorităților.
 
 
 
Conferința Internațională Gender Equality. Global Challenges and Perspectives
 
Conducerea Institutului Român pentru Drepturile Omului a participat la Conferința Internațională cu tema „Gender Equality. Global Challenges and Perspectives” organizată în parteneriat de către Univeristatea Creștină Dimitrie Cantemir și Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați. Desfășurată în perioada 12-14 mai, Conferința a constituit un important forum de dezbateri care s-a fundamentat pe principiul cooperării științifice și intelectuale în materia promovării egalității și nediscriminării. Au participat peste 30 de reprezentanți ai comunității internaționale care au analizat aspectele culturale și sociale aferente promovării egalității, diversității, incluziunii în scopul garantării unei reprezentativități echitabile între genuri. Institutul și-a asumat angajamentul activ de participare la lucrările Conferinței ca instituție parteneră alături de alți actori precum Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați, Institutul Francez din România, Comisia Națională a României pentru UNESCO etc. 
 
Reprezentând un forum al dezbaterilor efective în domeniul egalității de gen, Conferința a avut ca scop analiza dintr-o perspectivă multi și trans disciplinară a unor tematici complexe precum: egalitatea de gen în procesele transnaționale; influența egalității de gen în construcția identităților de gen; intersecționalitatea dintre gen și rasă, sexualitate, vârstă, clasă, naționalitate etc. 
 
Domnul director Adrian Bulgaru, a subliniat relevanța și actualitatea temei egalității de șanse și tratament în condițiile provocărilor actuale și emergente care produc impact asupra societății naționale și internaționale. Evidențiind rolul Institutului în activitatea de promovare a drepturilor femeii, acesta a amintit cele trei abordări teoretice pe care se fundamentează analiza problematicii drepturilor femeii în activitățile de educație, cercetare, formare, informare, lobby și advocacy: abordarea bazată pe drepturile omului, abordarea bazată pe intersecționalitate, abordarea prin prisma Obiectivelor de dezvoltare durabile ale Agendei 2030.
 
Abordarea bazată pe drepturile omului reprezintă cadrul conceptual de referință al Institutului care aduce în prim-plan ideea conform căreia, în acțiunile instituționale de promovare și protejare a drepturilor femeilor sunt luate în considerare particularitățile fizice/psihice, participarea în procesul decizional, precum și nevoile sociale ale femeilor. Din perspectiva abordării bazate pe intersecționalitate, Institutul ia în considerare criterii de discriminare multiplă a femeilor printre care se numără apartenența la o etnie, statutul de migrant sau refugiat, vârsta.
 
Acțiunile întreprinse de Institut în domeniul promovării și protejării drepturilor femeii sunt realizate prin urmărirea atingerii Obiectivului de Dezvoltare Durabilă nr. 5 Egalitate de gen – Realizarea egalităţii de gen şi împuternicirea tuturor femeilor şi a fetelor prevăzut de Agenda 2030 – Transformarea lumii noastre, document programatic al ONU.
 
 
 
Masă rotundă „(In)egalitate de gen în sport”, inițiativă a proiectului PROGRES
 
IRDO a participat la masa rotundă în format hibrid (la sediul Federației Române de Fotbal și online pe platforma Zoom) cu tema „(In)egalitate de gen în sport”. Evenimentul a fost organizat de Centrul Filia alături de Federația Malteză de Fotbal, Federația Norvegiană de Fotbal, Federația de Fotbal a Macedoniei de Nord, TREK Development, Asociația Europeană a Sportului Universitar (EUSA) și Universitatea din Modena și Reggio Emilia, cu sprijinul Federației Române de Fotbal.
 
Discriminarea femeilor în sport continuă să fie o problemă și în prezent. Consorțiul din cadrul proiectului PROGRES a realizat o cercetare intitulată Analizarea și abordarea decalajelor de gen în sport privind inegalitățile de gen. Analizând repartizarea de gen în fotbal, studiul își propune consolidarea capacității celor care activează în domeniul sportului (federații și asociații), precum și promovarea participării și reprezentării femeilor în fotbal. Un alt obiectiv al studiului a fost de a capta exemple de bune practici pentru a oferi contribuții la strategiile viitoare privind egalitatea de gen în fotbal. Studiul a fost coordonat de cercetători academici experți în sport și egalitate de gen, angajați temporar de Federația Norvegiană de Fotbal pentru a ghida cercetarea. În realizarea acestuia au participat 25 de federații sportive din Italia, România, Norvegia, Malta, Macedonia de Nord, Grecia și Slovenia. Acest studiu a fost întreprins în cadrul proiectului PROGRES - Promovarea egalității de gen în sport. Integrarea în cadrul federațiilor și asociațiilor de fotbal – proiect cofinanțat de programul Erasmus și de Uniunea Europeană.
 
Obiectivul general al proiectului PROGRES este promovarea egalității de gen și incluziunea socială în sport, îmbunătățirea nivelului de participare a femeilor în managementul și administrarea asociațiilor/federațiilor de fotbal și promovarea unei atitudini de integrare perspectivei de gen în fotbal. Proiectul propune o abordare formată din patru etape în sfera identificării și abordării includerii femeilor în managementul federațiilor de fotbal, din perspectiva egalității de șanse în sport: Identificare, Consolidare a capacităților, Metodologii și instrumente, Conștientizare, replicabilitate și durabilitate.
 
Andreea Rusu, director executiv al organizației Filia, a subliniat că egalitatea de gen reprezintă o problemă importantă în sportul românesc, având în vedere că stereotipurile de gen nu au fost abordate suficient în România. În cadrul studiului realizat s-au identificat diferențe mari între statele implicate în proiect. De exemplu, în Norvegia repartizarea de gen este de aproximativ 50-50%, în Grecia 97% dintre angajați sunt de sex masculin, iar în Malta, România și Macedonia de Nord în jur de 60% dintre angajați sunt bărbați. De asemenea, potrivit studiului, bărbații angajați în funcții de conducere în asociațiile de fotbal au un venit mediu mai mare decât femeile.
 
Ca participant la această masă rotundă și promotor al egalității de gen, IRDO a evidențiat activitatea FILIA în domeniul drepturilor femeilor precum și în calitate de membru al grupului de lucru al IRDO pentru combaterea violenței domestice. IRDO și FILIA pledează pentru realizarea egalității de gen printr-o abordare bazată pe drepturile omului a obiectivului de dezvoltare durabilă 5 din Agenda 2030. Institutul a subliniat și importanța în domeniul educației timpurii pentru reducerea inegalităților și asigurarea participării și reprezentativității femeilor la toate nivelurile societății. Ca răspuns la întrebările din cadrul dezbaterii cu privire la impactul acestui proiect, reprezentanții IRDO au precizat că astfel de proiecte reprezintă catalizatori pentru evoluția politicilor publice în domeniul realizării egalității de gen.
 
 
 
Webinarul:  Coeziune instituțională pentru promovarea drepturilor femeilor și combaterea violenței. 
Acțiune circumscrisă obiectivului 5 al Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă.  
 
Cu prilejul Zilei internaționale pentru eliminarea violenței împotriva femeilor și fetelor,  Secretarul General al ONU a subliniat în mesajul din acest an rolul acțiunilor comune în garantarea siguranței femeilor și fetelor: 
 
„(…) violența împotriva femeilor nu este inevitabilă. Politicile și programele potrivite aduc rezultate. Aceasta înseamnă strategii cuprinzătoare, pe termen lung, care abordează cauzele fundamentale ale violenței, protejează drepturile femeilor și fetelor și promovează mișcări puternice și autonome pentru drepturile femeilor”
 
Pentru a marca această zi și a demara perioada celor 16 zile de activism împotriva violenței, Institutul Român pentru Drepturile Omului a organizat în data de 25 noiembrie webinarul cu titlul Coeziune instituțională pentru promovarea drepturilor femeilor și combaterea violenței
 
Webinarul a reprezentat o platformă de dezbateri a fenomenului violenței împotriva femeilor, în cadrul acestuia realizându-se o analiză multidisciplinară a problematicii violenței din perspectiva specificului activității desfășurate de partenerii și colaboratorii invitați. În contextul atingerii obiectivului 5 al Agendei 2030, Egalitate de gen – Realizarea egalității de gen și împuternicirea tuturor femeilor și a fetelor, au fost analizate și problemele cu care se confruntă femeile în sfera publică și privată, combaterea hărțuirii morale la locul de muncă, necesitatea participării egale a femeilor și a respectării egalității de șanse în ocuparea posturilor de conducere la toate nivelurile de luare a deciziilor în viața politică, economică și publică.
 
Evenimentul a fost organizat pe 3 coordonate: (1) Secțiunea I – Modele de cooperare interinstituțională în problematica promovării și respectării drepturilor femeilor, inițiate de IRDO; (2) Secțiunea a II-a – Exemple de bune practici în realizarea coeziunii instituționale identificate în activitatea colaboratorilor și partenerilor IRDO; (3) Secțiunea a III-a – Dezbatere cu tema „Probleme stringente în protecția și promovarea drepturilor femeilor în contextul pandemiei COVID-19” și concluziile webinarului.
 
IRDO a lansat un nou apel la coeziune și solidaritate interinstituțională, invitând actori reprezentativi la nivel național cu atribuții în domeniul drepturilor femeilor și egalității de șanse să își expună punctele de vedere asupra diverselor forme de manifestare a violenței împotriva femeilor, să identifice cele mai stringente probleme cu care se confruntă femeile din societatea românească în exercitarea drepturilor lor, formulând recomandări pentru măsuri concrete.
 
IRDO și a Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse au prezentat rezultatele campaniei privind hărțuirea morală la locul de muncă, desfășurată în două etape. Printre rezultatele campaniei se numără și realizarea Ghidului practic privind hărțuirea morală la locul de muncă, - instrument de sprijin pentru victime și document orientativ pentru activitatea organizațiilor/autorităților și instituțiilor publice, care a fost lansat cu acest prilej. 
 
Președinta ANAIS (asociație membră a rețelei pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor (VIF)) a expus principalele provocări în domeniul drepturilor femeilor identificate de către asociație, sugerând instrumente de surmontare a acestora. Reprezentanta E-Romnja (asociație membră VIF) a prezentat o analiză a situației comunității rome sub aspectul discriminării pe criterii etnice și culturale, lansând un apel la cooperare din partea instituțiilor statului. Reprezentantele Fundației Sensiblu (membră rețea VIF) au subliniat rolul educației și formării în prevenirea și combaterea violenței prin prisma activităților desfășurate de Fundație și au expus problemele concrete cu care se confruntă societatea civilă în activitățile de sprijin pentru victime, precum și impactul violenței asupra dreptului la sănătate al femeilor. Președinta Asociației Femeilor din România - Împreună-, partener tradițional al IRDO, a evidențiat necesitatea unei abordări integrate a violenței împotriva femeilor, atât de către societatea civilă, cât și de către autorități, sub deviza „Ajută-mă să te ajut!”
 
Luând în considerare elementul intersecțional al violenței, tinerii din mediul universitar (ELSA București) au transmis mesajele campaniei comune IRDO-ELSA de prevenire și combatere a violenței, iar reprezentanta NAZARCEA GRUP a subliniat implicațiile psihologice ale violenței asupra victimelor.
 
Ca în fiecare an, IRDO s-a alăturat Campaniei internaționale a celor 16 zile de activism pentru combaterea violenței împotriva femeilor (care debutează la data de 25 noiembrie -Ziua internațională a combaterii violenței împotriva femeilor și se finalizează pe data de 10 decembrie - Ziua internațională a drepturilor omului). 
 
De asemenea,  în cadrul webinarului au fost prezentate și lansate cele 3 Campanii naționale inițiate și coordonate de IRDO, respectiv :
 
 
Campania IRDO-CEDROM și Campania IRDO-ELSA au ca obiect formularea și diseminarea de mesaje de combatere a violenței de către tinerii din mediul universitar atât pentru generația lor, cât și la nivelul întregii societăți urmărindu-se creșterea gradului de conștientizare cu privire la consecințele grave ale acestui fenomen. 
 
Campania IRDO-NAZARCEA GRUP s-a concretizat sub forma unui mesaj artistic dedicat conștientizării fenomenului violenței împotriva femeilor. NAZARCEA a confecționat un obiect decorativ din ceramică care simbolizează chipul unei femei evidențiat în două culori: culoarea întunecată reprezintă suferințele generate de fenomenul violenței, în timp ce nuanța deschisă simbolizează eliberarea femeii-victimă de repercusiunile violenței.
 
În cadrul celei de-a treia secțiuni a fost susținută dezbaterea cu tema „Probleme stringente în protecția și promovarea drepturilor femeilor generate sau agravate în contextul pandemiei de COVID-19”, în vederea unor viitoare acțiuni publice în domeniul drepturilor femeilor și a formulării de strategii comune pentru viitor. 
 
Evenimentul a reprezentat un preambul la Conferința anuală a drepturilor omului, care va fi organizată de IRDO în data de 10 decembrie având ca temă consolidarea coeziunii instituționale în vederea reconstrucției post-pandemie.

 

„Violența înseamnă întuneric. Spune-i NU luminându-ți viața!”
Campanie de conștientizare a fenomenului violenței împotriva femeilor 25 noiembrie - 10 decembrie 
 
IRDO și NAZARCEA GRUP se alătură campaniei internaționale a celor 16 zile de combatere a violenței și inițiază, între 25 noiembrie - 10 decembrie, Campania națională „STOP VIOLENȚEI ÎMPOTRIVA FEMEILOR!”, având ca scop conștientizarea fenomenului violenței împotriva femeilor. Pe parcursul acestei perioade vom trimite mesajul nostru comun: