Evenimente

Una dintre atribuţiile Institutului Român pentru Drepturile Omului este „informarea organismelor publice, a organizaţiilor neguvernamentale şi a cetăţenilor, în special prin aducerea la cunoştinţa acestora a documentelor, practicilor şi uzanţelor internaţionale în domeniul drepturilor omului...”.

O modalitate importantă prin care IRDO se achită de această îndatorire este organizarea unor evenimente sub formă de conferinţe, seminarii, simpozioane, colocvii, mese rotunde la care sunt invitaţi să participe în calitate de moderatori şi lectori specialişti recunoscuţi în domeniul drepturilor omului, atât din cadrul institutului cât şi din afara acestuia, din ţară şi din străinătate, pentru a prezenta şi dezbate împreună cu participanţii la eveniment diferite teme din problematica drepturilor omului.

Printre participanţii la aceste manifestări se numără reprezentanţi ai acelor categorii socio-profesionale care prin natura funcţiei şi/sau profesiei lor intră în contact cu diferiţi membri ai societăţii civile, iar în relaţiile ce se stabilesc cu aceştia trebuie să primeze principiile şi standardele drepturilor omului. Dintre aceştia fac parte: reprezentanţi ai profesiei juridice – judecători, avocaţi, procurori; reprezentanţi ai poliţiei, jandarmeriei, ai personalului din penitenciare; reprezentanţi ai corpului didactic – educatori în învăţământul preşcolar, învăţători, profesori, profesori universitari; reprezentanţi ai presei scrise şi audio-vizuale; medici, biologi, chimişti, fizicieni etc. Nu în ultimul rând ca importanţă, în rândul participanţilor se află, aproape fără excepţie, elevi şi studenţi precum şi reprezentanţi ai unor ONG uri a căror activitate şi sferă de interese au tangenţă cu drepturile omului.

 

Evenimente nerepetabile consacrate unor teme sau momente din domeniul drepturilor omului

 

Servicii și soluții pentru copiii cu dizabilități și familiile lor

Institutul Român pentru Drepturile Omului a participat luni, 27 mai, în cadrul Senatului României la dezbaterea organizată de Comisia pentru drepturile omului, egalitate de șanse, culte și minorități din Senat și Reprezentanța UNICEF în România, evenimentul fiind dedicat serviciilor și soluțiilor prietenoase pentru copiii cu dizabilități și familiile lor.

În cadrul evenimentului, UNICEF a prezentat exemplele de bună practică dezvoltate și testate în ultimii ani în România în domeniul serviciilor comunitare integrate. În perioada 2021 – 2024, UNICEF a implementat inițiativa „România pentru fiecare copil”, perioadă în care în jur de 7.200 de copii și părinți au beneficiat de serviciile celor cinci centre comunitare integrate, înființate în municipiile Brașov, Bacău, Moinești și în comunele Colonești și Corbasca. Pentru numeroși copii vulnerabili și familiile lor, centrele comunitare integrate au constituit marele avantaj de a beneficia de servicii gratuite de calitate sociale, medicale, educaționale, de psihologie, kinetoterapie, logopedie.

Prin inițiativa „România pentru fiecare copil” s-a întărit și capacitatea personalului școlar, în promovarea educației incluzive de calitate. 110 de cadre didactice au fost formate ca educatori parentali și 240 de cadre didactice și-au dezvoltat competențele în educație digitală, educație incluzivă și de abilități socio-emoționale. UNICEF a lansat și un set de instrumente pentru educație incluzivă, conceput în mod explicit în sprijinul cadrelor didactice pentru crearea unor condiții mai incluzive în clase, care să răspundă nevoilor copiilor cu cerințe educaționale speciale (CES) și/ sau cu dizabilități.

 

Proiectul PIA – Lucrători de sprijin de la egal la egal: o forţă inovatoare în susţinerea îngrijirii demenţei

Institutul Român pentru Drepturile Omului a participat în data de 23 noiembrie la discuțiile privind  proiectul Erasmus+ PIA, organizat de Asociația Habilitas - Centrul de Resurse și Formare Profesională. Proiectul PIA, desfășurat pe parcursul a doi ani (2022-2024), și-a propus să transforme perspectiva asupra lucrătorilor de sprijin, evidențiind impactul lor pozitiv asupra familiilor și îngrijitorilor pacienților cu demență. Acest eveniment a reprezentat o oportunitate de a împărtăși rezultatele și inovațiile aduse de proiect.

În cadrul evenimentului de prezentare a proiectului, au fost evidențiate cele trei rezultate majore obținute:

  • Dezvoltarea resurselor de formare: Asociația Habilitas a prezentat materialele și metodologiile elaborate pentru pregătirea și îmbunătățirea competențelor lucrătorilor de sprijin și a îngrijitorilor, contribuind astfel la îmbunătățirea calității îngrijirii demenței.
  • Platforma digitală de comunicare și colaborare: S-a evidențiat importanța platformei digitale dezvoltate pentru rețeaua lucrătorilor de sprijin. Aceasta a facilitat colaborarea și schimbul de informații, consolidând comunitatea dedicată îngrijirii demenței.
  • Strategii pentru implicarea îngrijitorilor informali: Prezentarea a adus în prim-plan strategiile implementate pentru a spori implicarea îngrijitorilor informali în furnizarea și proiectarea îngrijirii demenței, inclusiv activități de advocacy pentru promovarea perspectivei utilizatorului.

Proiectul PIA a urmărit să creeze o rețea de profesioniști, dar și un mediu în care colaborarea și schimbul de cunoștințe vor continua să aducă beneficii pe termen lung în susținerea celor afectați de demență și a comunităților în care aceștia trăiesc.

 

Institutul Român pentru Drepturile Omului – co-organizator al Conferinței Drepturile tinerilor și provocările societății contemporane”, (20 noiembrie 2023, Drobeta-Turnu Severin)

Conferința „Drepturile tinerilor și provocările societății contemporane” a fost organizată de Liceul Teoretic „Șerban Cioculescu” din Drobeta-Turnu Severin și Fundația „Gheorghe Țițeica”, în parteneriat cu Institutul Român pentru Drepturile Omului și Ministerul Educației, în cadrul unui proiect educațional dedicat sărbătoririi Zilei Internaționale a Drepturilor Copilului (20 noiembrie).

Evenimentul, găzduit de Palatul Culturii „Teodor Costescu” din Drobeta-Turnu Severin, a antrenat elevi din unitățile de învățământ din municipiu și s-a bucurat de participarea unor specialiști în domeniul educației, a reprezentanților elevilor, precum și a unor reprezentanți ai clasei politice și ai autorităților locale.

În acest context, IRDO a susținut o prezentare referitoare la preocupările din spațiul European privind drepturile copiilor și tinerilor și provocările societății contemporane.

După alocuțiunile introductive referitoare la profilul, evoluția și mandatul Institutului Român pentru Drepturile Omului de promovare a unei culturi a drepturilor omului, au urmat precizări privind cadrul conceptual (drepturile omului, drepturile copilului, dreptul european al copilului)  și au fost făcute referiri la cele mai importante surse primare de drept introduse de UE și de Consiliul Europei (tratate, convenții, legislație secundară și jurisprudență), precum și la alte surse europene care influențează evoluția drepturilor copiilor (documente politice, orientări și strategii). S-a insistat asupra prevederilor privind drepturile copilului din Carta Drepturilor Fundamentale a UE și a fost subliniat faptul că Tratatul de la Lisabona și TFUE au crescut potențialul de promovare a drepturilor copilului, devenite un obiectiv declarat al UE, ce va conduce la adoptarea de directive în acest domeniu. Prezentarea a pus în evidență ariile tematice stabilite prin Strategia UE privind drepturile copiilor adoptată în 24 martie 2021 și rolul Rețelei privind drepturile copilului precum și importanța noii Strategii europene pentru un internet mai bun pentru copii (BIK+) stabilită în 2023, dar și accentul pus de aceasta pe competențele digitale inclusive în educația în domeniul mass-mediei, apreciate drept competențe obligatorii ce ar trebui incluse în programa școlară din întreaga Europă.

Astfel, Institutul a scos în evidență faptul că la nivelul UE dreptul copiilor este un drept intersecțional, competența UE fiind stabilită în fiecare caz în parte. Deasemenea, s-a punctat faptul că încă de la înființare, Consiliul Europei a deținut un mandat clar pentru promovarea drepturilor omului, accentuându-se rolul Convenției pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, a jurisprudenței CEDO referitoare la drepturile copilului ce face trimiteri la CDC și la prevederile cu privire la copii prezente în Carta Socială Europeană.

În încheiere, s-a subliniat faptul că dreptul European în materie de drepturile copilului se bazează pe Convenția ONU a Drepturilor Copilului adoptată în 20 noiembrie 1989, toate statele membre UE și membre ale Consiliului Europei fiind în același timp părți ale Convenției Drepturilor Copilului, celebrată și prin această conferință. 

Evenimentula prilejuit intervenții valoroase venite din partea unor apărători ai drepturilor copiilor și tinerilor, dintre care s-au remarcat prof. univ. dr. Mihai Himcinschi, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă de la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba-Iulia, prof. Ion Nănuți, director general al Fundației „Gheorghe Țițeica”, prof. dr. Romeo A. Popa de la Colegiul Național Pedagogic „Ștefan Odobleja”  din Drobeta, drd. Irina Draghiea de la Tele2 Drobeta, prof. drd. Maria Viviana Bobicsi, prof. drd. Marian Gherghinescu de la Liceul Teoretic „Șerban Cioculescu”.

Participarea în calitate de co-organizator la această conferință a făcut vizibil rolul deosebit pe care îl are Institutul în dialogul privind educația pentru drepturile omului la nivelul societății românești, capacitatea sa de a antrena în această dezbatere un mare număr de parteneri, precum și calitatea colaborărilor realizate.

 

Gala „Cultivăm valori”

În data de 10 noiembrie, Institutul Român pentru Drepturile Omului a participat la evenimentul dedicat Galei „Cultivăm valori”, eveniment organizat de Consiliul Național al Dizabilității din România, care a urmărit prin acesta să evidențieze necesitatea susținerii persoanelor cu dizabilități prin sensibilizare, creșterea nivelului de conștientizare și educarea publicul privind provocările, nevoile și reușitele persoanelor cu dizabilități.

În cadrul evenimentului au fost promovate valori și principii comune împărtășite în comunitatea persoanelor cu dizabilități precum: dreptul la educație și muncă; egalitatea; empatia și compasiunea; respectul pentru autonomie; stabilitatea emoțională; libertatea personală; comunicarea eficientă; creativitatea, valoare ce dezvoltă exprimarea prin artă, muzică, literatură sau alte forme de exprimare artistică; dezvoltarea personală; incluziunea în deciziile politice; promovarea respectului pentru limbajul și terminologia corectă; independența în transport; dreptul la autodeterminare; solidaritatea cu alte grupuri marginalizate; participarea activă în comunitate; solidaritatea cu alți membri ai comunității persoanelor cu dizabilități; promovarea accesibilității în turism.

Au participat la eveniment persoane cu dizabilități, aparținători, angajatori, oameni de cultură, oameni politici.  Un moment important al Galei „Cultivăm Valori” a fost reprezentat de premierea persoanelor cu dizabilități care excelează în diferite domenii, oameni care au experiență în muncă, angajatori ai persoanelor cu dizabilități, precum și alte persoane implicate în susținerea drepturilor persoanelor cu dizabilități.

Mai multe detalii despre eveniment puteți găsi aici.

 
Simpozion „Identitate culturală: Drepturile omului și patrimonial cultural UNESCO”
 
Institutul Român pentru Drepturile Omului a participat la festivalul Kurultai 2022 organizat în perioada 16-18 septembrie 2022, eveniment care a prezentat un interes deosebit la nivel național și internațional. În cadrul Simpozionului „Identitate culturală: Drepturile omului și patrimonial cultural UNESCO”, Institutul a subliniat necesitatea și importanța educației pentru drepturile omului în cunoașterea diversității și pentru implementarea valorilor umane.
 
Educația reprezintă cel mai important instrument transformativ al personalității umane, iar prin acțiunile sale Institutul urmărește consolidarea climatului drepturilor omului prin acțiunile de conștientizare, educație și sensibilizare. Prin toate tipurile de activități aferente mandatului său, IRDO promovează: educația continuă (Obiectivul de Dezvoltare Durabilă numărul 4 al Agendei 2030) susținând necesitatea și importanța acesteia în formarea unei culturi a drepturilor omului. Prin activitățile sale de cercetare, formare, promovare, informare și conștientizare IRDO susține nu doar simpla acceptare a diversității, ci și importanța înțelegerii acesteia ca fiind o valoare adăugată unei culturi naționale. Interferența dintre culturi, convingeri și credințe trebuie să fie pozitivă fiindcă fiecare membru al unei societăți poate aduce plusvaloare comunității în care trăiește cultivând respectul atât pentru cultura sa de origine, cât și pentru cultura țării în care a ales să trăiască. Nu trebuie doar să acceptăm diversitatea fiindcă aceasta există de la sine, este important să realizăm importanța acesteia pentru dezvoltarea caracterelor și personalităților, să înțelegem că tocmai faptul că suntem diferiți a dus de-a lungul timpului la realizările și capodoperele unor multitudini de civilizații și culturi. 
 
 
 
Conferința „Uniți în diversitate! No discrimination”
 
  
Institutul Român pentru Drepturile Omului a participat în data de 21 mai 2022 la Conferința Internațională „Uniți în Diversitate! No Discrimination”, eveniment organizat de Uniunea Democrată Tătară în parteneriat cu Primăria Municipiului București, Centrul de proiecte educaționale și sportive-PROEDUS și Centrul Cultural al Municipiului București -ARCUB.
 
Conferința a fost organizată cu ocazia  Zilei Mondiale UNESCO pentru Diversitate Culturală, Dialog și Dezvoltare, urmărind promovarea diversității culturale și toleranței printr-un îndemn clar la dialog intercultural. Au fost prezentate elementele de noutate aduse diversității culturale de ediția a II-a a proiectului cultural desfășurat sub formă de caravană în școli partenere, contribuțiile aduse la cunoașterea spațiului dobrogean multicultural ca exemplu al armoniei, coexistenței și incluziunii sociale. De asemenea, a fost lansată cartea „Drepturile minorităților - ghid pentru cadre didactice”, menită să sprijine activitatea cadrelor didactice în școli în spiritul toleranței, respectului reciproc, a cunoașterii minorităților etnice.
 
La conferință au participat reprezentantul Uniunii Federative a Naționalităților Europene (FUEN), ambasadori, diplomați, reprezentanți ai organizațiilor etnice și ONG-uri, instituții guvernamentale și ale statului cu specific în combaterea discriminării și apărării drepturilor omului, parteneri în cadrul proiectului (IRDO, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, Institutul de Studii Avansate Pentru Cultura și Civilizația Levantului, Consiliul de Mediere, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Culturii, Ministerul Educației, Ministerul Justiției), precum și personalități culturale și artistice, elevi și cadre didactice.
 
 
În prezentarea proiectului a fost evidențiat și rolul IRDO ca partener prin organizarea de sesiuni de formare destinate elevilor și cadrelor didactice de la licee de prestigiu din București, formare care a avut drept scop sensibilizarea elevilor și a cadrelor didactice față de valorile toleranței, solidarității în scopul creării unui mediu educațional incluziv, în care fiecare persoană să resimtă un sentiment de apartenență. De asemenea în cadrul sesiunilor de formare, reprezentanții Institutului au subliniat faptul că standardele internaționale, europene și naționale elaborate în domeniul egalității și nediscriminării constituie un referențial care poate fi implementat în practică prin crearea unei culturi a drepturilor omului.   
 
Consolidarea climatului drepturilor omului poate fi realizată cu ajutorul acțiunilor de conștientizare, educație și sensibilizare în domeniul drepturilor omului.

 

Rolul organismelor de egalitate și al instituțiilor naționale pentru drepturile omului în promovarea accesului femeilor rome la justiție

Institutul Român pentru Drepturile Omului a participat în perioada 23-24 februarie 2022 la evenimentul final al Programului Comun JUSTROM3 (Roma Women’s Access to Justice - phase 3) organizat de Uniunea Europeană și Consiliul Europei.
 
Evenimentul organizat în sistem hibrid, a fost structurat în două părți: Seminarul „Rolul organismelor de egalitate și al instituțiilor naționale pentru drepturile omului în promovarea accesului femeilor rome la justiție” și Conferința „Evaluarea progreselor înregistrare în îmbunătățirea accesului femeilor rome la justiție”. Evenimentul a avut ca obiectiv principal abordarea discriminării multiple și identificarea unor direcții de acțiune comună în scopul îmbunătățirii accesului la justiție al femeilor rome din România, Grecia, Italia și Bulgaria.
 
Activitățile de implementare a Programului JUSTROM sunt organizate pe baza a trei piloni: capacitarea femeilor rome, consolidarea sinergiilor și a parteneriatelor, și perfecționarea resurselor profesionale. Având în vedere cei trei piloni ai programului, Institutul a evidențiat acțiunile prevăzute de mandatul său care au avut în vedere fenomenul discriminării intersecționale în privința femeilor rome:
 
- în domeniul cercetare: Institutul a publicat volumul „Drepturile femeii: o viață fără violență este dreptul fiecărei femei”. Acesta analizează discriminarea împotriva femeilor din perspectivă interdisciplinară (sociologică, juridică, politică) și integrarea criteriilor discriminatorii (sex, etnie, rasă). În vederea elaborării cercetărilor empirice și colectării de date și informații în domeniul discriminării intersecționale Institutul participă la acțiuni de profil organizate de parteneri și colaboratori.
 
- în domeniul formare: Institutul promovează educația pentru o cultură a drepturilor omului și oferă cursuri de formare în domeniul drepturilor omului atât la nivelul școlilor gimnaziale, colegiilor naționale, universităților, cât și pentru unele cadre specializate (poliția de frontieră, juriști, psihologi, profesori). Institutul Român pentru Drepturile Omului a participat la grupuri de lucru pe tema educației în cadrul cărora au fost analizate problemele majore cu care se confruntă populația romă, rolul și beneficiile educației în modelarea personalității copiilor și tinerilor, dar și pe tema educației pentru protecția și respectarea drepturilor omului.
Pentru a crește nivelul de conștientizare al tinerilor juriști, în cadrul stagiilor de practică au fost analizate cauzele discriminării femeilor rome (tiparele mentale și comportamentale agresive constituie principala sursă a discriminării), precum și posibilele acțiuni de surmontare a fenomenului discriminării (educația pentru drepturile omului fiind un mijloc adecvat pentru contracararea tendințelor discriminatorii).
 
- în domeniul informare: IRDO desfășoară campanii de combatere a discriminării, violenței împotriva femeilor, rasismului, șovinismului, xenofobiei și a mesajelor motivate de ură, alăturându-se la campaniile pe aceste teme lansate la nivel internațional. Totodată, promovează în fiecare an importanța comemorării Holocaustului din perspectiva respectării drepturilor și demnității umane atrăgând atenția asupra pericolului prezent al recurenței unor atitudini contrare drepturilor persoanelor aparținând minorităților naționale.
 
Institutul sprijină persoanele de etnie romă (ori de câte ori este solicitat) prin oferirea de informații referitoare la modalitățile concrete prin care acestea își pot valorifica în justiție drepturile.
 
Institutul Român pentru Drepturile Omului și-a consolidat relațiile de cooperare și parteneriat cu reprezentanții societății civile din domeniul drepturilor minorităților. Având în vedere numeroasele provocări la adresa drepturilor omului, unele dintre acestea fiind accentuate de criza sanitară, Institutul susține necesitatea intensificării colaborării dintre instituțiile naționale cu atribuții în domeniul drepturilor omului în vederea unei mai bune promovări și protecții a drepturilor fundamentale respectiv, a drepturilor persoanelor aparținând minorităților naționale. 

 

IRDO - partener în proiectul „Uniți în Diversitate! No Discrimination”
 
În data de 26 ianuarie 2022, Institutul Român pentru Drepturile Omului a participat la conferința de presă privind lansarea celei de-a doua ediții a proiectului „Uniți în Diversitate! No Discrimination”, eveniment găzduit de Primăria Capitalei și Arcub. Proiectul este o inițiativă a Uniunii Democrate Tătare din România și a Biroului mediatorului Claudia Crina Balint. În prima ediție a proiectului IRDO a avut calitatea de observator și a promovat proiectul pe pagina de internet a institutului. În cea de a doua ediție IRDO a fost cooptat drept partener, urmând să susțină sesiuni de formare care se vor finaliza cu o serie de prezentări realizate de elevi, sub coordonarea cadrelor didactice, intitulate „Identitate interculturală: o viziune pentru România”, prin care elevii vor valorifica noțiunile învățate.
 
Alături de organizatori – președintele Uniunii Democrate Tătare, Naim Belgin și managerul proiectului, Claudia Crina Balint– au participat Administratorul Public al Primăriei Municipiului București (PMB), directorul Direcției Cultură din cadrul PMB, reprezentanți diplomatici ai ambasadelor Poloniei și Ungariei în România, reprezentanți ai Ministerului Culturii, Ministerului Educației, Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, Institutului Român pentru Drepturile Omului, dar și reprezentanți ai Consiliului de Mediere și ai unităților de învățământ partenere.
 
Sesiunile de formare vor fi susținute în perioada februarie- mai 2022, grupurile țintă ale proiectului fiind elevii și cadrele didactice. Obiectivul principal este implicarea tinerilor și profesorilor într-un proces educativ și non-formal de combatere a comportamentelor discriminatorii, înțelegerea diversității comunităților în ansamblul lor prin intermediul dialogului interetnic. Sesiunile vor fi grupate în 3 module și vor fi susținute de specialiștii din cadrul proiectului: reprezentanți ai misiunilor diplomatice și institutelor culturale din România, ai Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, ai Institutului Român pentru Drepturile Omului și ai Consiliului de Mediere. Acestea au ca scop să motiveze și să crească nivelul de conștientizare privind integrarea socială, să promoveze drepturile omului și ale minorităților, egalitatea de șanse, combaterea discriminării și a discursurilor motivate de ură în rândul tinerilor și copiilor. Cele 5 unități de învățământ incluse în proiect sunt: Colegiul Național Ion Neculce, Liceul Teoretic Jean Monnet, Liceul Teoretic C.A Rosetti, Școala Generală Petre Ispirescu, Colegiul Național Gheorghe Lazăr.
 

 

 

Anul 2021

 
România în UNESCO – Drepturile omului: universalitate și demnitate umană
 
În data de 10 decembrie 2021, cu prilejul Zilei Internaționale a Drepturilor Omului și pentru a marca 65 de ani de la aderarea României la UNESCO, Comisia Națională a României pentru UNESCO, a organizat evenimentul  „România în UNESCO – Drepturile omului: universalitate și demnitate umană”
 
Directorul Institutului Român pentru Drepturile Omului a fost invitat să prezinte în cadrul secțiunii „Drepturile omului la feminin” campania IRDO-Nazarcea a celor 16 zile de activism pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor. În contextul unei abordări bazate pe drepturile omului a atingerii obiectivului 5 al Agendei 2030 - realizarea egalității de gen și întărirea rolului femeilor și al fetelor în societate, IRDO a înființat încă din 2017 un grup de lucru cu parteneri relevanți în domeniul drepturilor femeilor printre care se numără reprezentanți ai unor instituții naționale, ai societății civile, dar și ai unor organizații internaționale. Nazarcea Grup, întreprindere socială dezvoltată de DGASPC Sector 1, aflată în subordinea Primăriei Sectorului 1, este un partener tradițional al IRDO în cadrul grupului de lucru. Nazarcea Grup își propune creșterea incluziunii socio-profesionale a persoanelor cu dizabilități aflate în căutarea unui loc de muncă, fiind cea mai mare unitate protejată autorizată din țară care include domenii în care lucrează persoane cu dizabilități. 
 
În fiecare an, IRDO marchează pe 25 noiembrie Ziua Internațională a Combaterii Violenței Împotriva Femeilor și se alătură campaniei internaționale a celor 16 zile de activism pentru prevenirea și combaterea violenței. Campania începe pe 25 noiembrie și se încheie pe 10 decembrie, cu ocazia Zilei Internaționale a Drepturilor Omului. 
 
Anul acesta, lansând un apel la consolidarea coeziunii instituționale pentru combaterea violenței, IRDO a demarat împreună cu trei dintre partenerii săi campanii naționale de prevenire și combatere a violenței, printre care s-a numărat și campania IRDO-Nazarcea. 
 
La inițiativa IRDO, Nazarcea a ales să dedice tuturor femeilor, dar și celor care le prețuiesc, un obiectiv decorativ din ceramică sub formă de suport lumânare/candelă adresând un gând bun celor care s-au confruntat cu violența și invitând simbolic femeile să aprindă lumina eliberării și a încrederii în sine. Nu trebuie uitat faptul că violența extremă a avut ca rezultat chiar pierderea vieții victimelor cărora li se aduce un omagiu prin aprinderea luminii. Dar această lumină semnifică speranța de mai bine, încrederea în viitor și vine în încurajarea victimelor transmițând mesajul comun al campaniei „Violența înseamnă întuneric. Spune-i NU luminându-ți viața!”
 
Promovarea egalității de gen ca prioritate globală se află în centrul mandatului UNESCO încă din anul 2008, fiind drept fundamental al omului, condiție prealabilă pentru promovarea dezvoltării și eradicarea sărăciei, precum și element esențial al realizării justiției sociale și prosperității.
 
 
Înregistrarea integrală a evenimentului poate fi accesată pe pagina de Facebook a Comisiei Naționale UNESCO.
Agenda evenimentului poate fi accesată aici
 
 
Webinar „Diversitate și toleranță: de la libertatea gândului la libertatea cuvântului”
 
În data de 15 iulie 2021, IRDO în parteneriat cu ELSA au organizat, în format online, webinarul de follow-up intitulat „Diversitate și toleranță: de la libertatea gândului la libertatea cuvântului”. Webinarul a avut ca obiect dezbaterea rezultatelor acțiunilor comune întreprinse în cadrul campaniei „Rolul tinerilor în promovarea dialogului democratic”, fiind evaluat totodată impactul evenimentelor susținute asupra tinerilor.
 
În cadrul evenimentului, reprezentanții IRDO au subliniat că, în fundamentarea campaniei, partenerii au pornit de la premisa conform căreia pentru a asigura libertatea cuvântului este necesar să se garanteze, în primă instanță, libertatea gândirii, aceasta fiind posibilă pe coordonatele unei societăți democratice care permite elaborarea de platforme de dezbateri și de idei, precum și mobilitatea informației. 
 
Webinarul de follow-up a reiterat sensibilizarea tinerilor față de valorile drepturilor omului, ca obiectiv principal al campaniei, și, în special, susținerea acestora în înțelegerea modului de exercitare, în condițiile unei societăți democrate, a libertății de informare, respectiv a libertății de exprimare. În realizarea obiectivului principal, expunerea tinerilor la instrumentele universale, regionale și naționale destinate protecției și promovării drepturilor omului reprezintă un impuls pentru dezvoltărea abilităților de analiză și sinteză – aceste aspecte fiind convergente către realizarea unui mod de gândire critică a relației dintre respectarea drepturilor omului și condițiile societății democratice.
 
În cadrul webinarului au fost prezentate și analizate eseurile redactate de tinerii care au participat la concursul „Cenzura și morala publică într-o lume distopică”. Concursul a constat în elaborarea unor lucrări de analiză, în conținutul cărora să evalueze legătura dintre lumile distopice imaginate de George Orwell și Ray Bradbury în romanele 1984 și Fahrenheit 451. Participanții au analizat modul în care morala publică care fundamentează drepturile omului poate subzista în societățile autocrate și specificul relației dintre cenzură, libertatea de exprimare și dreptul la informare. În cadrul discuției moderate de reprezentanții IRDO, tinerii au susținut că cenzura evocată în cele două lucrări analizate este o limitare a spiritualității umane realizată de către guvernările autocrate, care se manifestă fie prin monitorizare permanentă și sterilitatea ideilor, fie prin interzicerea cărților și a lecturii. Această limitare a spiritualității forțează indivizii să achieseze la propaganda guvernării și să renunțe la gândirea critică – care reprezintă, de fapt, atributul personalității umane. Corelația este evidentă: distrugerea forului interior al individului conduce la distrugerea forului exterior.
 
De asemenea, participanții au problematizat în lucrările lor aspecte precum: impactul inteligenței artificiale asupra evoluției drepturilor omului, rolul autocenzurii – modul de aplicare și limitele acesteia, legitimitatea legilor elaborate într-o societate autocrată, contrare drepturilor omului și naturii umane etc. 
 
În concluziile webinarului, reprezentanții IRDO și ELSA au reținut prezentările eseurilor realizate de participanți, deliberând asupra ideilor expuse de tineri, urmând ca anunțarea câștigătorilor să fie realizată în scurt timp. De asemenea, au fost prefigurate demersurile pentru noi acțiuni comune IRDO-ELSA. 
 
Dezbatere online privind reglementarea sistemelor de inteligență artificială
 
În data de 12 iulie, IRDO a participat la evenimentul organizat de Academia de Drept European (ERA) în cadrul Conferinței privind viitorul Europei. Evenimentul intitulat „Sisteme de inteligență artificială (IA) care respectă drepturile omului – Cum poate contribui cadrul drepturilor omului la guvernanța și reglementarea IA?” a reprezentat o platformă de discuții cu privire la impactul IA asupra drepturilor și libertăților fundamentale.
 
În cadrul întrunirii s-au dezbătut aspecte privind confidențialitatea și datele personale, dezinformarea, libertatea de exprimare și de informare, libertatea de gândire și libertatea opiniilor, menționându-se inclusiv dreptul la integritate psihică prevăzut de Carta drepturilor fundamentale a UE. Astfel s-a discutat despre limitele care ar trebui impuse sistemelor de IA, având în vedere că acestea pot fi utilizate și pentru manipulare, control și influențare a opiniilor. De asemenea, s-au avut în vedere prevederile noii propuneri de regulament a Comisiei Europene (Legea privind inteligența artificială) care vizează abordarea IA din perspectiva riscurilor pe care le poate genera. Propunerea de regulament face o distincție între sistemele de IA care prezintă grade diferite de risc, respectiv: un risc inacceptabil, un risc ridicat și un risc scăzut sau minim. De asemenea, propunerea prevede obligații privind transparența pentru anumite sisteme de IA (art. 52), dar și elaborarea de coduri de conduită care vizează cerințe privind transparența (art. 69).
 
Totodată, au fost prezentate și aspecte tehnice privind dezvoltarea sistemelor de învățare automată și a rețelelor neuronale, respectiv învățare profundă structurată (en: deep learning). S-a menționat faptul că învățarea automată poate fi: supervizată (cea mai des utilizată și care presupune ca aceasta să fie optimizată în cazul în care face predicții greșite), nesupervizată (care identifică similitudini în date) și învățare prin recompensă (en: reinforcement learning) – care selectează cea mai promițătoare acțiune în baza unei funcții obiective.
 
Conferința privind viitorul Europei reprezintă o serie de dezbateri și discuții organizate la inițiativa cetățenilor la nivel european.
 
 
Academia Instituțiilor Naționale de Drepturile Omului
 
În perioada 11-25 iunie 2021, Institutul Român pentru Drepturile Omului a participat, în format online, la evenimentul Academia Instituțiilor Naționale de Drepturile Omului (NHRI Academy) organizat de Reţeaua Europeană a Instituţiilor Naţionale de Drepturile Omului (ENNHRI European Network of National Human Rights Institutions).
 
Reprezentând o platformă de formare și analiză, Academia NHRI reunește reprezentanți de nivel înalt și mediu ai instituțiilor naționale pentru drepturile omului organizate la nivelul statelor membre ale zonei OSCE, urmărind identificarea modalităților de asigurare a suportului logistic, tehnic, științific pentru abordarea provocărilor specifice identificate de instituțiile naționale pentru drepturile omului în cadrul activității lor. 
 
Eveniment cu tradiție la nivelul Rețelei ENNHRI, Academia susține schimbul de idei, informații, bune practici, consolidând cooperarea și comunicarea pe probleme specifice între reprezentanții ENNHRI, ODIHR (Biroul OSCE pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului), mediul academic, societatea civilă și reprezentanții instituțiilor naționale de drepturile omului.
 
În acest an, Academia a fost organizată pe două direcții  majore de acțiune: (1) organizarea de sesiuni ce au vizat cunoștințele practice și teoretice referitoare la protecția și promovarea drepturilor aferente apărătorilor drepturilor omului; (2) identificarea coordonatelor necesare pentru ca instituțiile naționale de drepturile omului să beneficieze de reziliență instituțională și personală cu scopul abordării provocărilor actuale aferente problematicii drepturilor omului.
 
Academia a avut ca obiectiv dezvoltarea aptitudinilor de gândire critică a participanților, extinderea sferei cunoștințelor teoretice cu privire la apărătorii drepturilor omului, respectiv a instituțiilor naționale de drepturile omului, susținerea participanților în perfectarea abilităților de programare și proiectare, la nivelul instituției naționale de drepturile omului de apartenență, a activităților specifice de promovare și protejare a drepturilor omului.  
 
 
20 mai: Webinar „Libertatea de exprimare şi de informare în contextul provocărilor existente la nivel internaţional şi naţional”
 
În data de 20 mai 2021, IRDO și ELSA (The European Law Students’ Association; Asociaţia Europeană a Studenţilor în Drept) au desfășurat primul eveniment aferent Campaniei asupra dreptului la informare și exprimare „Rolul tinerilor în promovarea dialogului democratic” care a fost lansată la data de 4 mai 2021, în perspectiva celebrării la nivel internațional a Zilei mondiale a libertății presei. 

Webinarul a fost conceput ca platformă de analiză a principalelor probleme aferente exercitării libertății de informare și exprimare în contextul provocărilor actuale de la nivel internațional, regional și național. Perspectiva de studiu aplicată în desfășurarea dezbaterilor a fost bivalentă - juridică și jurnalistică – obiectivele urmărite fiind, inter alia: cultivarea gândirii critice a tinerilor în privința modului de selectare a surselor de informare, a modului de evaluare a informațiilor prezentate în mass media; prevenirea și contracararea discursului extremiste, a manifestărilor teroriste, a discursului de instigare la ură; promovarea standardelor etice ale jurnalismului responsabil ș.a. 

Punctul de plecare al dezbaterilor s-a fundamentat pe dispozițiile art. 10 din Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, respectiv pe dispozițiile art. 11 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. 
 
Mai multe detalii se pot găsi în comunicatul de presă al evenimentului.
 
 
 
Conferință „Gestionarea cererii, factor facilitator al traficului de ființe umane în scopul exploatării sexuale”, 18 mai
 
În cadrul evenimentelor prilejuite de a 30-a Sesiune a Comisiei Națiunilor Unite pentru Prevenirea Criminalității și Justiție Penală (CCPCJ), s-a derulat evenimentul internațional cu tema „Gestionarea cererii, factor facilitator al traficului de ființe umane în scopul exploatării sexuale”. Conform rapoartelor ONU, traficul de persoane pentru exploatare sexuală reprezintă cea mai frecventă formă de trafic la nivelul anului 2020. Aceasta poate fi înțeleasă în termeni de „cerere” și „ofertă”, cererea fiind cea care perpetuează și augmentează traficul și, de asemenea, cea care trebuie gestionată prioritar de către state.
 
Moderat de Ilias Chatzis, șeful Biroului Națiunilor Unite împotriva Drogurilor și Criminalității, webinarul a reprezentat o bună oportunitate de a face cunoscute demersurile de cooperare internațională în materia prevenirii și combaterii traficului de persoane, cu accent pe demersurile de gestionare a cererii. Un astfel de exemplu este reprezentat de strategia de cooperare franco-suedeză pentru combaterea traficului de persoane în Europa și la nivel global, axată pe inițierea de dialoguri constructive cu statele și societatea civilă, precum și pe demersuri de conștientizare și schimb de expertiză cu privire la legătura dintre traficul de persoane pentru exploatare sexuală și violența de gen, pe de o parte, și cu privire la efectele incriminării solicitatorului, și nu a victimei traficate, pe de altă parte.
 
În cadrul evenimentului, Angela Me, șeful Departamentului de Cercetare și Analiză al UNODC, a prezentat concluziile Raportului Global privind Traficul de Persoane pentru anul 2020. Printre ideile subliniate, amintim: din numărul total de victime ale traficului, 50% au fost exploatate sexual, 38% exploatate prin muncă și 6% în scopuri infracționale; ponderea femeilor traficate în scopuri sexuale a fost de 67%, iar a fetelor de 25% din totalul victimelor; vizate au fost persoanele aflate deja în situații vulnerabile (cu nevoi financiare: 51%, cu familii disfuncționale: 20%). De asemenea, s-a evidențiat că Internetul reprezintă un mediu facilitator pentru traficul de persoane (recrutarea victimelor, identificarea „cererii”, adaptarea și transformarea continuă a strategiilor și a fluxului prin intermediul mijloacelor digitale).

 

SĂPTĂMÂNA EGALITĂȚII DE ȘANSE
 
12 mai 2021: Reuniunea Comisiei Naționale a Egalității de Șanse
Lansarea celei de-a doua etape a Campaniei naționale privind hărțuirea morală la locul de muncă
 
 
Cu prilejul săptămânii egalității de șanse între bărbați și femei, în data de 12 mai, Institutul Român pentru Drepturile Omului a participat la invitația Agenției Naționale pentru Egalitate de șanse la reuniunea Comisiei Naționale în domeniul Egalității de Șanse (CONES), în calitate de nou membru. CONES, ca organism interministerial, are drept obiective identificarea celor mai bune soluții pentru dezvoltarea și punerea în aplicare a politicilor publice ale ANES, precum și promovarea principiului egalității de șanse între femei și bărbați în toate domeniile vieții publice.
 
Doamna Secretar de Stat Luminița Popescu a prezentat principalele aspecte ale Raportului de Activitate al ANES pentru anul 2020, precum și exemple de bune practici și rezultate ale finalizării unor proiecte de succes, precizând că „egalitatea de șanse între femei și bărbați reprezintă un pilon de bază al democrației și al consolidării unei societăți incluzive” și subliniind faptul că „depășirea unei perioade de criză înseamnă coeziune și solidaritate umană, dar și noi oportunități pentru ajustarea politicilor publice și identificarea unor măsuri punctuale care să ofere un răspuns concret problemelor actuale cu care se confruntă societatea românească.” De asemenea, a menționat faptul că Strategia Națională pentru Egalitate Șanse între Femei și Bărbați 2021-2027 este în curs de avizare interministerială, urmând a fi aprobată.
 
Domnul Adrian Bulgaru, Directorul Institutului Român pentru Drepturile Omului, a prezentat acțiunile întreprinse de IRDO în materia promovării drepturilor femeilor, accentuând aspectele referitoare la Campania națională privind combaterea hărțuirii morale la locul de muncă inițiată în parteneriat cu ANES în 2020. A fost prezentată în cadrul reuniunii lansarea celei de-a doua etape a Campaniei naționale privind hărțuirea morală la locul de muncă. Prin această a doua etapă ANES și IRDO și-au propus ca obiective accesibilizarea (simplificarea pe înțelesul publicului larg) a formularelor adresate victimelor și organizațiilor în scopul de a încuraja raportarea actelor de hărțuire, precum și realizarea unui mecanism eficient de colectare a datelor de la victimele hărțuirii morale (persoane fizice și/sau organizații în care au fost semnalate astfel de cazuri). Datele obținute vor fi sintetizate și analizate în cadrul unui studiu empiric privind hărțuirea morală la locul de muncă care va servi drept instrument de lucru pentru o aplicare mai eficientă a legislației în domeniu. 
 
Totodată, Directorul IRDO a subliniat că având în vedere preocupările Institutului în domeniul promovării drepturilor femeilor și, în special în domeniul prevenirii și combaterii tuturor formelor de violență împotriva femeilor și ținând cont de faptul că Strategia națională pentru perioada 2021-2027 declară prevenirea și combaterea violenței domestice ca pilon de acțiune, IRDO își manifestă disponibilitatea de a fi i cooptat ca partener și menționat în cadrul acestei Strategii conform mandatului său asumat în temeiul Legii nr. 9/1991 – exercitarea de activități în domeniul promovării drepturilor omului prin acțiuni specifice (cercetare, formare, informare, educație pentru drepturile omului). 
 
În cadrul reuniunii au fost abordate teme precum importanța sprijinirii unor inițiative legislative care să contribuie la accelerarea echilibrului de gen și accesul femeilor în posturi de conducere, rolul promovării economiei sociale și al educației în sprijinul categoriilor vulnerabile. De asemenea, a fost evidențiată frecvent importanța legiferării cotei de gen în vederea obținerii unei egalități de șanse reale.
 
La reuniune au participat reprezentanți ai guvernului (Cabinetul Primului Ministru, Ministerul Economiei, Ministerul Muncii, Ministerul de Interne, Minsterul Apărării Naționale) și ai societățtii civile (Centrul FILIA, Asociația Femeilor din România, Asociația Professional Women Network, Asociația ARIADNA, Romanian Women’s Lobby). 
 
 
12 mai: Sesiunea de studii și comunicări a profesorilor de Istorie și Socio-Umane din județul Ilfov
 
În data de 12 mai 2021 Institutul Român pentru Drepturile Omului (IRDO), reprezentat de domnul director Adrian Bulgaru, a participat la cea de-a IX-a ediție a Sesiunii de studii și comunicări a profesorilor de Istorie și Socio-Umane din județul Ilfov. 
 
Evenimentul a fost organizat de Inspectoratul Școlar Județean Ilfov, în parteneriat cu Casa Corpului Didactic Ilfov și Societatea de Științe Istorice din România, filiala Ilfov, și a avut ca obiect analiza unor tematici specifice circumscrise următoarelor aspecte:
 
- aniversarea nașterii unor personalități precum: Ion C. Brătianu (200 de ani); Nicolae Iorga (150 de ani); Regele Mihai I (100 de ani);
- comemorarea unor personalități precum: Neagoe Basarab (500 de ani); Petru Maior (200 de ani); Mihail Kogălniceanu (130 de ani); Nicolae Titulescu (80 de ani);
- evenimente culturale și istorice: Scrisoarea lui Neacșu din Câmpulung (500 de ani); Mișcarea revoluționară condusă de Tudor Vladimirescu (200 de ani); Proclamarea Regatului României (140 de ani); Reforma agrară din 1921 (100 de ani); Constituirea Micii Înțelegeri (100 de ani); Înființarea Partidului Comunist Român (100 de ani); pogromul de la Iași (80 de ani); Intrarea României în al Doilea Război Mondial (80 de ani); Înființarea Organizației Națiunilor Unite pentru Educație și Știință - UNESCO (75 de ani); Constituția României din 1991 (30 de ani).
 
Domnul Director IRDO a susținut o intervenție în care a subliniat rolul esențial al promovării drepturilor omului la nivelul societății democratice, dar și relevanța educației în sensibilizarea tinerilor față de problematicile circumscrise drepturilor omului. 
 
Conștientizarea respectului pentru valorile umaniste precum toleranță, empatie, acceptare reprezintă principala premisă a constituirii unei culturi a drepturilor omului la nivel național. 
 
În contextul participării domnului director IRDO la acest eveniment au fost identificate noi oportunități de colaborare dintre IRDO și unitățile de învățământ de la nivel preuniversitar, sub forma organizării și susținerii de cursuri de formare; distribuirii cu titlu gratuit a publicațiilor IRDO; încheierii de noi parteneriate. 

 

Ziua Internațională a Romilor – participare și incluziune - rolul tineretului în promovarea culturii și identității rome 
 
În mesajul său transmis cu prilejul Zilei Internaționale a Romilor, Secretarul General al ONU, António Guterres, a reamintit ororile Holocaustului precizând că: „Romii s-au confruntat, de secole, cu discriminare, respingere, excluziune socială și marginalizare în întreaga lume și în toate aspectele vieții.” Acesta a mai precizat că „Organizația Națiunilor Unite este ferm angajată să colaboreze cu societatea civilă romă și cu alți parteneri în vederea consolidării protecției drepturilor și libertăților omului. Suntem alături de voi și de toate femeile rome, de persoanele rome lesbiene, homosexuale, bisexuale, transexuale și intersex (LGBTI), de romii din comunitățile religioase minoritare și de toți romii care iau atitudine pentru a combate multiple forme de discriminare, inclusiv stereotipurile și discursuri instigatoare la ură. Vom continua să ne pronunțăm împotriva atitudinii discriminatorii față de romi și să sprijinim eforturile de a asigura includerea reală a romilor în societățile din întreaga lume.
 
Institutul Român pentru Drepturile Omului a participat cu ocazia Zilei Internaționale a Romilor, la Conferința „Tinerii romi: împreună pentru emancipare și abilitare. Rolul istoriei în participarea și incluziunea tinerilor romi”. Evenimentul s-a desfășurat pe parcursul a trei zile, 7,8 și 9 aprilie 2021, reunind participanți romi și ne-romi, părți interesate în domeniul tineretului, minorităților și al drepturilor omului. Evenimentul a fost organizat de Departamentul de Tineret și echipa Romilor și Nomazilor a Consiliului Europei în cadrul președinției germane a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei pentru a celebra diversitatea culturală a romilor și a implica tinerii și organizațiile de tineret în sărbătorirea Zilei Internaționale a Romilor și a celei de a 50-a aniversări a Primului Congres Mondial al Romilor, desfășurat în 1971 în Regatul Unit.
 
Unul dintre obiectivele majore ale conferinței a fost consolidarea cunoștințelor despre istoria, cultura și identitatea romilor și nomazilor pornind de la ideea că o mai bună cunoaștere a culturii și istoriei acestei minorități poate contribui la un climat de toleranță și înțelegere a diversității și implicit la incluziunea socială și participarea în viața comunității a tinerilor romi de pretutindeni.
 
Printre alte obiective ale Conferinței s-au numărat: promovarea sprijinului pentru utilizarea standardelor Consiliului Europei, în special Recomandarea Comitetului Miniștrilor către statele membre cu privire la includerea istoriei romilor și / sau a nomazilor în programele școlare și materialele didactice, motivarea organizațiilor participante ca factori de propagare a educației privind cultura romilor precum și promovarea rememorării Holocaustului romilor pentru ca astfel de atrocități să nu se mai repete; schimbul de bune practici și diseminarea experiențelor privind participarea și incluziunea tinerilor.
 
Programul Conferinței a fost structurat pe trei direcții principale:
 
7 aprilie: Istoria și cultura romilor
 
În deschiderea Conferinței au luat cuvântul Bjørn Berge, Secretar General Adjunct al Consiliului Europei și Irina Spătaru, Roma Youth Network, precum și alți reprezentanți de marcă ai unor organizații în domeniul drepturilor romilor.
 
8 aprilie: Celebrarea Zilei Internaționale a Romilor
 
Cu ocazia Zilei Internaționale a Romilor, în cea de a doua zi a Conferinței a fost prezentată Declarația tinerilor romi din care cităm: 
„Recunoaștem eforturile Consiliului Europei și ale Departamentului său pentru Tineret pentru emanciparea și abilitarea tinerilor romi, participarea activă a tinerilor și pentru combaterea rasismului antiromi. Salutăm în special Recomandarea Comitetului Miniștrilor către statele membre cu privire la includerea istoriei romilor și a nomazilor în programele școlare și materialele didactice și pregătirea unei viitoare recomandări privind participarea tinerilor romi. Artele și cultura romilor joacă un rol central în restabilirea demnității romilor și în combaterea imaginii predominant negative a romilor în rândul majorității. (...) Ne mândrim cu istoria, artele și cultura noastră; diversitatea acestora îmbogățește comunitățile și societățile noastre. Vrem ca tinerii romi să aibă acces la propria lor cultură și să aibă instrumente pentru a își promova și de a se bucura de istoria, demnitatea și identitatea lor culturală.”