Arhiva

Stagiile de practică

2021

 

Stagii de practică cu participarea studenților de la Facultatea de Drept a Universității București, a studenților membri ai Asociației Studenților în Drept (din cadrul Facultății de Drept ai Universității București), ai ELSA București (European Law Students Association Bucharest), studenților/masteranzilor Facultății de Drept din cadrul Universității Titu Maiorescu

Institutul a organizat un stagiu de practică la care au participat studenți selectați ca urmare a solicitărilor formulate de Asociația Studenților în Drept și de ELSA București (în acest context, au participat la stagiul de practică studenți din cadrul Universitatea București, Universității Nicolae Titulescu București, Academia de Studii Economice București, Universitatea Babeș Bolyai Cluj) dar și studenți și masteranzi ai Facultății de Drept din cadrul Universității Titu Maiorescu. 

Urmărind să asigure educația în domeniul drepturilor omului a beneficiarilor de la nivel universitar, stagiul de practică a fost structurat în 3 secțiuni distincte:  prima secțiune a avut ca obiectiv evidențierea aspectelor tehnice legate de organizarea și funcționarea Institutului; cea de-a doua secțiune s-a referit la prezentarea elementelor de teorie generală privind protecția și promovarea drepturilor omului, și cea de-a treia secțiune a fost structurată în jurul dezbaterilor privind teme de actualitate din domeniul drepturilor omului. 

În cadrul primei secțiuni a stagiului de practică, reprezentanții Institutului au prezentat mandatul Institutului Român pentru Drepturile Omului și relevanța activităților întreprinse de Institut la nivelul societății românești. Au fost evidențiate acțiunile de cercetare, formare, informare, educație în domeniul drepturilor omului precum și modul în care acestea contribuie la realizarea funcției de promovare în domeniul drepturilor omului și la constituirea unei culturi a drepturilor omului. Studenților le-au fost oferite explicații privitoare la natura juridică, mandatul, scopul și atribuțiile Institutului astfel cum acestea sunt ilustrate în Legea nr. 9/1991 privind înființarea Institutului Român pentru Drepturile Omului. Aceste aspecte de natură tehnică au fost corelate cu standardele internaționale reprezentate de Principiile de la Paris referitoare la Statutul instituțiilor naționale de drepturile omului. În contextul dat, reprezentanții Institutului au precizat competențele și responsabilitățile, componența și garanțiile independenței și pluralismului, metodele de funcționare aferente instituțiilor naționale de drepturile omului. Din punct de vedere tehnic, au fost analizate structura și organizarea Institutului. 

Cea de-a doua secțiune a stagiului de practică a fost orientată către prezentarea principalelor repere teoretice referitoare la protecția și promovarea drepturilor omului prin raportare la sistemele de protecție a drepturilor omului (sistemul Organizației Națiunilor Unite, sistemul Consiliului Europei, sistemul Uniunii Europene). Astfel, o atenție deosebită a fost acordată aspectelor substanțiale și procedurale aferente Declarației universale a drepturilor omului, Pactului internațional privind drepturile civile și politice, Pactului internațional privind drepturile economice, sociale și culturale, Convenției europene pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene dar și mecanismelor adiacente acestora. În special, a fost evidențiat sistemul de protecție a drepturilor omului din cadrul Consiliului Europei, fiind analizate principalele raționamente și argumente juridice statuate pe cale jurisprudențială de Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Informațiile practice extrase din activitatea Curții Europene a Drepturilor Omului au fost corelate cu aspectele teoretice privitoare la diferențierea teoretică având ca obiect cele trei generații de drepturi ale omului, principiile care stau la baza exercitării drepturilor omului, valorile umaniste pe care se fundamentează drepturile omului, modul de formare și particularitățile sistemului ONU de protecție a drepturilor omului, sistemului Consiliului Europei sau sistemului Uniunii Europene. 

Cea de-a treia secțiune a stagiului de practică a urmărit organizarea de dezbateri privind teme specifice din domeniul drepturilor omului precum protecția dreptului la viață, discriminarea pe criteriul rasei/etniei, dreptul la un mediu sănătos și echilibrat din punct de vedere ecologic, prevenirea și combaterea schimbărilor climatice, dreptul la informare și exprimare, drepturile persoanelor aparținând comunității LGBT, dreptul la muncă, prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor. În cadrul sesiunilor de dezbateri studenților li s-au explicat aspectele teoretice și practice referitoare la subiectele abordate, plasându-le în contextul actual al societății românești și respectiv, în sistemul instituțiilor naționale competente în problematica respectivă. Studenții și-au exprimat opiniile privitoare la gradul în care sunt respectate drepturile omului la nivelul societății românești, formulând propuneri de îmbunătățire a acțiunilor întreprinse de autoritățile și instituțiile publice în materie. De asemenea, reprezentanții Institutului au subliniat că pentru o riguroasă aplicare a legislației naționale în domeniul drepturilor omului este necesară modificarea tiparelor mentale și comportamentale ale indivizilor în sensul sensibilizării lor în vederea respectării valorilor umaniste ale egalității, solidarității, toleranței, demnității umane. Diseminarea, la nivel național, a atitudinilor și comportamentelor bazate pe drepturile omului poate fi realizată prin apel la receptarea și interiorizarea valorilor umaniste. 

 

Stagii de practică pentru studenți ai Facultății de Drept, Universitatea Titu Maiorescu (2 august-27 august 2021) și al studenților membri ai Asociației ELSA (2 august-13 august 2021)

În cursul lunii august 2021, Institutul a organizat o sesiune de formare extinsă, desfășurată în format online, care a reunit două stagii de practică adresate studenților de la facultăți de drept, ambele având ca obiect conștientizarea problematicilor specifice promovării și protejării drepturilor omului. 

Stagiul de practică adresat studenților de la Facultatea de Drept a Universității Titu Maiorescu este inclus în exigențele curriculei universitare, în timp ce stagiul de practică organizat pentru studenții membri ai Asociației ELSA reprezintă unul dintre premiile acordate de Institutul Român pentru Drepturile Omului studenților câștigători ai Concursului de eseuri desfășurat în cadrul Campaniei IRDO-ELSA intitulate „Rolul tinerilor în promovarea dialogului democratic”.

Stagiile de practică au îmbinat coordonate ale formării cu cele ale educației în domeniul drepturilor omului,, fiind utilizate expuneri de informații, analize de documente, problematizări ale situațiilor care privesc încălcări ale drepturilor omului în curs de desfășurare la nivel internațional. Ambele stagii de practică au prezentat un caracter mixt, formatorul utilizând atât prelegeri având ca obiect teme teoretice circumscrise domeniului drepturilor omului (rolul și importanța Declarației universale a drepturilor omului pentru sistemul internațional de protecție și promovare a drepturilor omului; particularitățile sistemului Consiliului Europei de protecție al drepturilor omului cu privire specială asupra Convenției europene pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale; mecanismele și instrumentele juridice ale sistemului asiatic de protecție a drepturilor omului, fiind subliniate particularitățile Cartei arabe a drepturilor omului și ale Declarației de la Cairo, respectiv modul de organizare și funcționare al Ligii Arabe), cât și dezbateri asupra unor aspecte actuale din domeniul drepturilor omului. 

Partea aplicativă a stagiilor de practică a avut preeminență, având ca obiectiv principal cultivarea gândirii critice, a spiritului analitic și a abilităților de argumentare ale tinerilor, prin abordarea unor teme stabilite prin consens cu participanții la stagiu, unele dintre acestea suscitând polemici în rândul doctrinarilor din domeniul drepturilor omului: libertatea de exprimare- între respectarea standardelor jurnalismului etic și deontologic și responsabilizarea cetățeanului în selectarea informațiilor sigure; impactul traficului și consumului de droguri asupra protecției și promovării drepturilor omului; clonarea umană; inteligența artificială; vaccinarea împotriva virusului Sars-CoV-2; introducerea educației sexuale în școli etc. Cu privire la subiectele care au constituit obiectul dezbaterilor din cadrul stagiilor de practică, reprezentanții IRDO au explicat stagiarilor că este necesar să colecteze, să coreleze și să filtreze informațiile conexe problematicilor analizate astfel încât să țină cont de totalitatea implicațiilor și repercusiunilor (reale și/sau potențiale) în domeniul drepturilor omului. În acest sens, privirea critică asupra subiectelor analizate în cadrul dezbaterilor stagiilor de practică implică abordarea bazată pe drepturile omului. Aceasta este înțeleasă ca un cadru conceptual de referință în temeiul căruia orice aspect al vieții sociale trebuie să fie raportat la gradul în care acesta permite și sprijină realizarea drepturilor omului.

Subliniem și faptul că, în cadrul stagiilor de practică au fost dezbătute inclusiv subiecte de actualitate de la nivelul comunității internaționale precum cazul Navalnîi sau protecția și promovarea drepturilor omului în situația actuală din Afganistan.

 

Stagii de practică IRDO-Facultatea de Drept, Universitatea București, anii I, II, III desfășurate în perioada 5 -16 iulie, 5-23 iulie 2021

Răspunzând solicitărilor de formare a beneficiarilor în domeniul drepturilor omului, Institutul Român pentru Drepturile Omului (IRDO) a organizat pentru studenții de la Facultatea de Drept din cadrul Universității București două stagii de practică în format online, în perioada 5-16 iulie (anii I și II) și 5-23 iulie (anul III). 

În cadrul stagiilor de practică, reprezentanții IRDO au asigurat coordonatele necesare explicitării particularităților instrumentelor și mecanismelor juridice de protecție a drepturilor omului specifice la nivelul ONU, Consiliului Europei, Uniunii Europene și la nivel național. Aspectele teoretice abordate în cadrul stagiilor de practică au vizat, în principal, următoarele: elemente substanțiale (de conținut) a instrumentelor programatice și juridice adoptate la nivel internațional, regional și național în domeniul drepturilor omului; modul de organizare și funcționare a mecanismelor de monitorizare și control a instrumentelor menționate anterior; criterii de admisibilitate a cererilor/plângerilor formulate în temeiul respectivelor instrumente juridice etc.

Din punct de vedere al aplicațiilor specifice stagiului de practică, studenții au elaborat lucrări argumentative de tip eseu care îmbină elemente de apreciere personală cu elemente teoretice/științifice privind subiecte de actualitate din domeniul drepturilor omului ce preocupă societatea românească (violența împotriva femeilor, drepturile persoanelor aparținând minorităților, dreptul la egalitate și nediscriminare, drepturile persoanelor aparținând categoriilor vulnerabile etc.). 

Totodată, în vederea dezvoltării abilităților argumentative, de cercetare-documentare și de exprimare ale studenților, în cadrul stagiilor de practică au fost organizate dezbateri privitoare la problematici stringente care decurg din provocările privind promovarea și protecția drepturilor omului (cu titlu de exemplu menționăm: educația sanitară vs. educația sexuală; vaccinarea împotriva virusului SARS-CoV-2; particularități ale sistemului sanitar și de învățământ în perioada restricțiilor generate de pandemia COVID-19 ș.a.).

Cele două stagii de practică au constituit platforme adecvate pentru creșterea nivelului de conștientizare a tinerilor juriști a valorilor umaniste, schimbului de idei și problematizării în materie și a promovării unor modele de interpretare/aplicare a drepturilor și libertăților omului.

 

13-30 aprilie: Stagiu de practică pentru studenţii din cadrul asociației ELSA

În intervalul 13-30 aprilie, studenți din cadrul asociației ELSA (The European Law Students’ Association - Asociația Europeană a Studenților la Drept) au efectuat stagiul de practică obligatoriu la Institutul Român pentru Drepturile Omului. 

ELSA, organizație înființată în data de 4 mai 1981 (acum 40 de ani), are ca obiective fundamentale promovarea legăturilor internaționale și a cooperării între studenții la drept, fiind singura asociație de acest fel care activează la nivel național, reunind aproximativ 1000 de membri din Brașov, București, Cluj-Napoca, Constanța, Craiova, Galați, Iași, Oradea, Sibiu, Suceava, Târgu Mureș și Timișoara.

Participanții la stagiul de practică desfășurat la IRDO au provenit de la facultăți de drept din București și Cluj-Napoca, fie de stat sau instituții educaționale private acreditate, înmatriculați în ani diferiți de studii (I-IV). De aceea, stagiul de practică – având ca nucleu tematica nediscriminării – a prevăzut creșterea treptată a nivelului de dificultate și de specializare a subiectelor tratate și a aplicațiilor atribuite ca teme de lucru. Pornind de la sistemul de protecție al drepturilor omului la nivel internațional, prin prezentarea organismelor, instrumentelor și mecanismelor, continuând cu dezbateri asupra principiilor și valorilor care guvernează drepturile omului și asupra generațiilor de drepturi, cursul s-a axat ulterior pe înțelegerea principiului nediscriminării și al dreptului la protecție împotriva discriminării. Temele au vizat aprofundarea prin cercetare individuală a subiectelor analizate și discutate în ședințele online, iar evaluarea finală a prevăzut un proiect de sinteză, care să pună în valoare cunoștințele și competențele obținute. 

 

Primul stagiu de practică pentru studenţii Facultății de Litere, Departamentul de Studii Culturale (5-26 martie)

Institutul Român pentru Drepturile Omului, în colaborare cu Facultatea de Litere din cadrul Universității București, specializarea Studii Europene – Departamentul de Studii Culturale, a inițiat la începutul lunii martie un nou program de stagii de practică, care se va derula până la finalul lunii mai.

Calendarul, elaborat în colaborare cu instituţia parteneră, a presupus o desfăşurare online (în sistem sincron şi asincron) şi a inclus sesiuni de curs, transmiterea de suport informaţional teoretic şi alocarea de sarcini de lucru, corespunzătoare fiecărei dezbateri din întâlnirile sincron.

În cadrul dezbaterilor au fost analizate subiecte teoretice vizând familiarizarea cu domeniul protecţiei drepturilor omului, propunerile de subiecte venite din partea instituţiei gazdă fiind completate cu teme sugerate de tinerii participanţi.

Temele transmise au avut un caracter practic (analiza unor studii de caz, formularea de opinii, crearea unor documente de sinteză), de aplicare concretă şi de integrare a noţiunilor teoretice parcurse în cadrul sesiunilor şi completate de documentele suport.

Activităţile din cadrul stagiului au fost elaborate pentru a răspunde competenţelor generale şi specifice stabilite, printre care amintim: îmbogățirea repertoriului conceptual cu noțiuni din domeniul drepturilor omului; dezvoltarea capacităţii de a se raporta critic, din perspectiva drepturilor, la document şi/sau o situaţie; orientarea atitudinilor şi comportamentelor în raport cu principiile, valorile şi noţiunile de drepturile omului dobândite.

Studenţii primei grupe participante la stagiu s-au implicat cu seriozitate în rezolvarea sarcinilor, iar tema propusă pentru evaluarea finală – realizarea unui document de sinteză a cunoştinţelor acumulate (utilizând text şi imagine) – a demonstrat capacitatea acestora de a transpune concis şi original noţiunile de drepturile omului care au reprezentat pentru participanți cele mai importante şi mai utile informaţii aflate pe parcursul derulării stagiului.

Astfel, dintre cele trei grupe de studenţi ai Anului II programate să deruleze activităţile de practică la IRDO, prima a finalizat cu succes stagiul.