Arhiva

Stagiile de practică

2020

Facultatea de Litere a Universităţii Bucureşti – Studii Europene

În baza Acordului încheiat între Institutul Român pentru Drepturile Omului şi Facultatea de Litere a Universităţii Bucureşti – Studii Europene, Departamentul de Studii Culturale –, trei grupe de studenţi din cadrul programului amintit, de anul II, au urmat stagiul de pregătire practică (56 de ore) în cadrul Institutului, în perioada 2 aprilie – 30 mai. Tema principală de pregătirea a fost dobândirea/consolidarea de cunoştinţe privind Carta drepturilor Fundamentale a UE.

 

Facultatea de Drept, Universitatea Bucureşti

Stagiile de practică desfășurate pe parcursul anului 2020 în temeiul colaborării IRDO-Universitatea București, Facultatea de Drept au vizat realizarea, în relaționarea cu studenții, a următoarelor obiective: informarea asupra cadrului principial, metodelor de acțiune, atribuțiilor, structurii și organizării instituțiilor naționale de drepturile omului; aprofundarea principalelor teme de interes aferente ariilor de acțiune ale Institutului; familiarizarea cu instrumentele juridice internaționale și regionale de protecție a drepturilor omului; inițierea în metodologia de lucru specifică analizei jurisprudenței CEDO, etc.

Conținutul stagiilor de practică a fost orientat, în principal, pe trei dimensiuni: (1) prezentarea mandatului instituțiilor naționale de drepturile omului (INDO) și identificarea corespondențelor dintre acesta și activitățile desfășurate de Institutul Român pentru Drepturile Omului; (2) expunerea instrumentelor și mecanismelor de protecție a drepturilor omului relevante de la nivel internațional și european aferente sistemelor ONU, Consiliului Europei și Uniunii Europene; (3) realizarea, de către studenți, a unor lucrări de cercetare circumscrise problematicii drepturilor omului.

Fiind deopotrivă un demers educativ și științific, stagiul de practică a urmărit prestarea, în favoarea studenților, a activităților cu vocație informativă și formativă în vederea obținerii unei abordări integrate a problematicii drepturilor omului. Astfel, stagiile de practică a reunit două aspecte complementare: pe de o parte, instruirea studenților în privința elementelor teoretice aferente promovării și protecției drepturilor omului iar pe de altă parte inițierea studenților în activitatea de cercetare științifică specifică domeniului drepturilor omului, cu atenție particulară asupra dezvoltării atributelor de colectare, analiză și sinteză a informațiilor.

În acest sens, distingem cele două direcții avute în vedere pentru desfășurarea stagiilor de practică: (1) teoretico-explicativă concretizată prin suportul informațional acordat de Institut cu scopul sensibilizării studenților față de principalele mecanisme și instrumente din domeniul drepturilor omului și (2) aplicativă constând în prezentarea aspectelor esențiale legate de organizarea și funcționarea Institutului Român pentru Drepturile Omului precum și în analiza unor spețe reprezentative din jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului.

Conectarea celor două direcții ale stagiului de practică s-a produs în cadrul întâlnirilor virtuale desfășurate între reprezentanții IRDO și studenți în cadrul cărora au fost problematizate tematici precum exercitarea dreptului la sănătate și la educație în contextul pandemiei de COVID-19, protecția și promovarea drepturilor femeii, protecția și promovarea drepturilor copilului (cu privire specială asupra problematicii bullying-ului și cyberbullyingului), protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități, combaterea traficului de persoane, combaterea traficului de droguri, etc.

IRDO a oferit suportul necesar studenților în redactarea lucrărilor de cercetare aferente stagiului de practică prin adaptarea la particularitățile grupului țintă a instrumentelor și măsurilor adecvate precum: consiliere, îndrumare, orientare, informare, asistență.

Stilul personal al lucrărilor de cercetare (acestea fiind realizate sub forma unor eseuri argumentative) permite evidențierea aptitudinilor analitice și critice, bazate pe o abordare comprehensivă și sinoptică a subiectului ales. Adițional dezvoltării aspectelor teoretice inerente

cercetării științifice, studenții au operaționalizat, în conținutul lucrărilor de cercetare, plasarea în contextul actual, generat de pandemia de COVID-19, a problemelor specifice drepturilor omului.

Pentru o ilustrare cuprinzătoare a activităților aferente stagiilor de practică desfășurate în cadrul Institutului de studenți și masteranzi ai Universității București, Facultatea de Drept, prezentăm următoarele:

• Stagiu de practică pentru studenții Facultății de Drept – Universitatea București, anul I (perioada 1-15 iulie 2020).

• Stagiu de practică pentru studenții de la Facultatea de Drept, Universitatea București, programul de licență, anii I, II și III (perioada 16 noiembrie-27 noiembrie 2020)

• Stagiu de practică pentru studenții și masteranzii de la Facultatea de Drept, Universitatea București, programul de licență, anul IV și Master (16 noiembrie-4 decembrie 2020).

 

Facultatea de Drept, Universitatea Titu Maiorescu

În baza parteneriatului încheiat între Institutul Român pentru Drepturile Omului și Universitatea Titu Maiorescu, pe parcursul anului 2020, studenții Facultății de Drept au efectuat, în format online, în cadrul Institutului, stagii de practică cu privire la aspecte teoretice și practice circumscrise domeniului drepturilor omului, având ca obiectiv familiarizarea studenților prin raportare la elementele indicate.

Din punct de vedere formal, stagiile de practică s-a concretizat prin elaborarea, de către fiecare student-beneficiar al stagiului de practică, a unei lucrări de cercetare având ca obiect analiza celor mai recente și relevante subiecte din domeniul drepturilor omului.

Din punct de vedere organizatoric, stagiile de practică au fost orientate către cultivarea abilităților analitice ale studenților (obiectiv reflectat în lucrările de cercetare redactate de studenți pe teme la alegere din materia drepturilor omului) precum și către sensibilizarea acestora în sensul implicării active în cauze stringente de la nivelul societății românești (obiectiv reflectat în discuțiile online desfășurate cu studenții pe teme de actualitate pentru societatea românească precum impactul pandemiei COVID-19 asupra drepturilor omului, discriminarea etnică, violența domestică și violența împotriva femeilor, prevenirea și combaterea situațiilor de bullying din unitățile de învățământ, etc).

În această ordine de idei, stagiile de practică s-au desfășurat pe două direcții principale de acțiune: (1) cercetare-documentare în domeniul drepturilor omului (dimensiune realizată cu sprijinul IRDO prin activități precum : informare, diseminarea de materialele de specialitate din proprie inițiativă și la cererea studenților, explicații teoretice și practice referitoare la anumite problematici circumscrise domeniului drepturilor omului) și (2) identificarea de moduri concrete de acțiune pentru transpunerea informațiilor obținute urmare a activităților de cercetare-documentare (dimensiune realizată cu sprijinul IRDO prin activități de educație în spiritul drepturilor omului, prin sensibilizarea studenților față de valorile umaniste).

Obiectivele stagiului de practică au fost îndeplinite prin dezbateri organizate de reprezentanții IRDO în cadrul cărora studenții au problematizat, sub îndrumarea tutorelui de practică, subiecte de interes precum: inteligența artificială și evoluțiile viitoare ale drepturilor omului în contextul dezvoltării tehnologiei; importanța protecției drepturilor femeii și a drepturilor copilului pentru societățile democratice, modul corect de înțelegere a conținutului liberului acces la justiție și posibilitățile concrete de extindere a aplicării acestuia la nivelul societății românești actuale, promovarea unei conștiințe sociale a acceptării și toleranței în vederea obținerii unui climat non-discriminatoriu față de indivizii aparținând minorităților religioase, etnice sau sexuale, etc.

 

Stagiile de practică efectuate în temeiul parteneriatului IRDO-UTM pe parcursul anului 2020 sunt evidențiate după cum urmează:

• Stagiu de practică pentru studenții Facultății de Drept – Universitatea Titu Maiorescu, anul IV (10-14 februarie 2020)

• Stagiu de practică pentru studenții Facultății de Drept – Universitatea Titu Maiorescu, anul III, prima serie (27 iulie-21 august 2020)

• Stagiu de practică pentru studenții Facultății de Drept – Universitatea Titu Maiorescu, anul III, seria a doua (24 august-18 septembrie 2020).

 

Facultatea de Administrație Publică/Programul Masteral Managementul Serviciilor Publice (secția engleză), Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA)

În baza unui Acord de colaborare IRDO-SNSPA, pe parcursul anului 2020, studenții Facultății de Administrație Publică respectiv masteranzii Programului Masteral Managementul Serviciilor Publice au desfășurat, în perioada 24 februarie-31 mai un stagiu de practică la Institut, în cadrul acestuia fiind subliniată dimensiunea de cercetare a activității realizată în cadrul IRDO.

Având în vedere contextul epidemiologic existent la nivel național, activitatea de stagiu s-a desfășurat în cadrul departamentului de cercetare, atât la sediul IRDO (până la data de 13 martie), cât și în sistem online (în perioada 14 martie-31 mai). La activitățile stagiului de practică au participat studenți înscriși la studiile de licență (Facultatea de Administrație Publică, anul I) și studenți de la Programul de master – Managementul serviciilor publice (secția engleză), anul II.

Tinerii au avut oportunitatea de a cunoaște care sunt ariile de acțiune ale Institutului și care este rolul acestuia în cadrul unui sistem de instituții naționale de drepturile omului cu mandate diferite în domeniul drepturilor omului; de asemenea, în cadrul stagiului de practică studenții și masteranzii au fost sensibilizați cu privire la sistemul de protecție a drepturilor omului de la nivelul Uniunii Europene, în special față de dispozițiile Cartei Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene.