Volumes

Instruments
Jurisprudence
Volumes d’auteur
 
Instruments

 • IRDO - Drepturile copilului şi tânărului - Vol. I (Droits des enfants et des jeunes)   ro
 • IRDO - Drepturile copilului şi tânărului - Vol. II (Droits des enfants et des jeunes)   ro
 • IRDO - Drepturile copilului - 365 (Droits de l’enfant - 365)   ro
 • IRDO - Drepturile sociale. Tratate europene (Droits sociaux. Traités européens)   ro
 • IRDO - Principalele instrumente internaţionale privind drepturile omului la care România este parte - Volumul I - Instrumente universale (Principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels la Roumanie est partie – Volume I – Instruments universels)   ro
 • IRDO - Principalele instrumente internaţionale privind drepturile omului la care România este parte - Volumul II - Instrumente regionale (Principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels la Roumanie est partie – Volume II – Instruments régionaux)   ro


Jurisprudence

 • Din jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului: cazuri cu privire la România, IRDO, Agentul Guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului, 2005 (De la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme : des cas concernant la Roumanie, IRDO, l’Agent gouvernemental pour la Cour Européenne des Droits de l’Homme)   ro
 • Din jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului: cazuri cu privire la România, Ed. a 2-a, IRDO, 2006 (De la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme : des cas concernant la Roumanie, 2ème Edition)
 • Proces echitabil. Jurisprudenţa comentată a Curţii Europene a Drepturilor Omului, Vasile Pătulea, IRDO, 2007 (Procès équitable. Jurisprudence commentée de la Cour Européenne des Droits de l’Homme)   ro
 • Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, Vincent Berger, Ed. a 6-a în limba română, IRDO, 2008: (Jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, 6ème Edition, en roumain)
  • Paginile I - XXIV [Notă asupra ediţiei, Prefeţe, Cuvânt înainte, Abrevieri] (pages I-XXIV – Note sur l’édition. Préfaces. Avant propos. Abréviations)   ro
  • Paginile 1 - 192 [Introducere, PARTEA I - LIBERTATEA FIZICĂ] (Pages 1-192- Introduction. Partie I – La liberté physique)   ro
  • Paginile 193 - 408 [PARTEA A II-A - DREPTURILE DE PROCEDURĂ] (IIème Partie – Droits de procédure)   ro
  • Paginile 409 - 622 [PARTEA A III-A - DREPTURILE VIEŢII PERSONALE, PARTEA A IV-A - LIBERTĂŢILE SPIRITUALE] (IIIème Partie – Droits de la vie personnelle, IVème Partie – Libertés spirituelles)   ro
  • Paginile 623 - 766 [PARTEA A V-A - LIBERTĂŢILE ACŢIUNII SOCIALE ŞI POLITICE, (Vème Partie – Libertés de l’action sociale et politique) PARTEA A VI-A - PROTECŢIA PROPRIETĂŢII, CONCLUZIE, Bibliografie generală] (VIème Partie - Protection de la propriété privée, Conclusion – Bibliographie générale)   ro
  • Paginile 767 - 856 [Anexe, Indexuri, Tabla de materii] (Annexes, Index, Table de matière)   ro
 • Persoanele juridice şi Grupurile de particulari în jurisprudenţa CEDO, Corina Alina Corbu, IRDO, 2010 (Personnes juridiques et groupes de particuliers dans la jurisprudence de la CEDH)
 • Din jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului: cazuri  cu privire la România, Ed. a 3-a, IRDO, 2010 (De la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme concernant la Roumanie, 3ème Edition)
 • Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului: cazuri recente cu privire la România, IRDO, 2011 (Jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme ; cas récents concernant la Roumanie)
 • Drepturi egale şi mediu accesibil - Irina Moroianu Zlătescu, Anna Maria Neagoe, Marius Mocanu, 2014 (Droits égaux et environnement accessible)   ro


Volumes d’auteur

 • Consiliul Suprem de Apărare a Ţării şi controlul parlamentar asupra acestuia - Dorel Bahrin (Conseil suprême de défense du pays et contrôle parlementaire sur celui-ci)   ro
 • Libertatea de exprimare şi protecţia minorilor în audiovizual - Mihaela Botnaru, Rodica Anghel (Liberté d’expression et protection des minorités dans l’audiovisuel)   ro
 • Eficienţa şi echitatea justiţiei - Cristi Danileţ (Efficience et équité de la justice)   ro
 • Dreptul internaţional al drepturilor omului şi problematica minorităţilor naţionale - Alexandru Fărcaș (Droit international des droits de l’homme et la problématique des minorités nationales)   ro
 • Instituţia Ombudsmanului la nivel european - Grigore Alexandru Jianu (Institution de l’Ombudsman au niveau européen)   ro
 • Promovarea şi protejarea drepturilor omului prin mijloace contencioase - Elena Claudia Marinică (Promotion et protection des droits de l’homme par des moyens contentieux)   ro
 • Proces echitabil - Jurisprudenţa comentată a Curţii Europene a Drepturilor Omului - Vasile Pătulea (Procès équitable – Jurisprudence commentée de la Cour Européenne des Droits de l’Homme)   ro
 • Tratat de management juridic şi jurisdicţional - Vasile Pătulea (Traité de management juridique et juridictionnel)   ro
 • Statutul funcţionarilor publici din România şi din Uniunea Europeană - Diana Marilena Popescu Petrovszki (Le Statut des fonctionnaires publics en Roumanie et en Union Européenne)   ro
 • Convenţiile Organizaţiei Internaţionale a Muncii ratificate de România - Andrei Popescu, Mircea Duţu (Conventions de l’Organisation Internationales du Travail ratifiées par la Roumanie)   ro
 • Problematica drepturilor omului în statele arabe din Golf - Mihai-Ştefan Stuparu (Problématique des droits de l’homme dans les Etats arabes du Golfe)   ro
 • Statutul juridic al refugiaţilor - Cristina Narcisa Vergatti (Statut juridique des refugiés)   ro
 • Drepturile omului - un sistem în evoluţie - Irina Moroianu Zlătescu (Droits de l’Homme – un système en évolution)   ro
 • Instituţii europene şi drepturile omului - Irina Moroianu Zlătescu (Institutions européennes et droits de l’homme)   ro
 • Drepturi egale şi mediu accesibil - Irina Moroianu Zlătescu, Anna Maria Neagoe, Marius Mocanu (Droits égaux et environnement accessible)   ro
 • Drept instituţional comunitar şi drepturile omului - Irina Moroianu Zlătescu, Radu C. Demetrescu (Droit institutionnel communautaire et droits de l’homme)   ro
 • Nediscriminare. Autonomie. Incluziune. Instrumente privind drepturile persoanelor cu handicap şi jurisprudenţă în materie - Irina Moroianu Zlătescu, Anna Maria Neagoe, Ioana Cristina Vida, Alexandru Fărcaș, Dinu Ţepeș (Non-discrimination. Autonomie. Inclusion. Instruments relatifs aux droits des personnes handicapées et jurisprudence en matière)   ro
 • Mediul şi sănătatea - Irina Moroianu Zlătescu, Octavian Popescu (Environnement et santé)   ro