Evenimente

Una dintre atribuţiile Institutului Român pentru Drepturile Omului este „informarea organismelor publice, a organizaţiilor neguvernamentale şi a cetăţenilor, în special prin aducerea la cunoştinţa acestora a documentelor, practicilor şi uzanţelor internaţionale în domeniul drepturilor omului...”.

O modalitate importantă prin care IRDO se achită de această îndatorire este organizarea unor evenimente sub formă de conferinţe, seminarii, simpozioane, colocvii, mese rotunde la care sunt invitaţi să participe în calitate de moderatori şi lectori specialişti recunoscuţi în domeniul drepturilor omului, atât din cadrul institutului cât şi din afara acestuia, din ţară şi din străinătate, pentru a prezenta şi dezbate împreună cu participanţii la eveniment diferite teme din problematica drepturilor omului.

Printre participanţii la aceste manifestări se numără reprezentanţi ai acelor categorii socio-profesionale care prin natura funcţiei şi/sau profesiei lor intră în contact cu diferiţi membri ai societăţii civile, iar în relaţiile ce se stabilesc cu aceştia trebuie să primeze principiile şi standardele drepturilor omului. Dintre aceştia fac parte: reprezentanţi ai profesiei juridice – judecători, avocaţi, procurori; reprezentanţi ai poliţiei, jandarmeriei, ai personalului din penitenciare; reprezentanţi ai corpului didactic – educatori în învăţământul preşcolar, învăţători, profesori, profesori universitari; reprezentanţi ai presei scrise şi audio-vizuale; medici, biologi, chimişti, fizicieni etc. Nu în ultimul rând ca importanţă, în rândul participanţilor se află, aproape fără excepţie, elevi şi studenţi precum şi reprezentanţi ai unor ONG uri a căror activitate şi sferă de interese au tangenţă cu drepturile omului.

 

Evenimente nerepetabile consacrate unor teme sau momente din domeniul drepturilor omului

 

Anul 2020

Reuniunea grupului de lucru pentru conștientizarea, prevenirea, combaterea și gestionarea situațiilor de bullying

În data de 7 iulie, Institutul Român a participat la Reuniunea grupului de lucru pentru conștientizarea, prevenirea, combaterea și gestionarea situațiilor de bullying – eveniment online organizat de Secretariatul General al Guvernului - structură cu rol de coordonare interinstituțională în procesul de elaborare a politicii publice privind conștientizarea, prevenirea, combaterea și gestionarea situațiilor de bullying.

Evenimentul reprezintă cea de-a doua Reuniune a grupului de lucru, desfășurată în continuarea primei reuniuni care a avut loc în februarie 2020. Reiterăm că, în cadrul primei reuniuni a grupului de lucru au fost discutate diverse aspecte și măsuri care ar putea fi adoptate în procesul de prevenire și combatere a bullying-ului precum:  introducerea unor teme privind bullying-ul în curriculumul școlar, extinderea monitorizării audio-video a unităților de învățământ, supravegherea audio-video în spațiile publice din perimetrul instituțiilor de învățământ școlar și preșcolar, încurajarea copiilor de a raporta cazurile de violență și de a-și dezvolta abilitățile de a solicita sprijin în situații de risc, responsabilizarea copiilor, părinților și cadrelor didactice.

Din punct de vedere organizatoric, cea de-a doua Reuniune a grupului de lucru pentru conștientizarea, prevenirea, combaterea și gestionarea situațiilor de bullying, s-a desfășurat conform următoarei agende: prezentarea minutei primei reuniuni; prezentarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 7 alin. (1^1), art. 56^1 şi ale pct. 6^1 din Anexa la Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, privind violenţa psihologică – bullying (de către reprezentantul MEC), dezbaterea problemelor identificate în cadrul primei reuniuni care au rămas neacoperite de cadrul legal actual, stabilirea datei următoarei întâlniri şi a invitaţilor.

În cadrul dezbaterilor a fost subliniată importanța dezvoltării de acțiuni și mecanisme în vederea prevenirii fenomenului de bullying. Participanții au achiesat la faptul că elemente importante ale prevenției sunt reprezentate de: (1) responsabilizarea principalilor actori implicați în procesul de elaborare a politicii publice cât și (2) consolidarea capacității de acțiune a persoanelor exercitând atribuții/funcții în mediul școlar precum cadrele didactice și consilierii școlari.

În vederea realizării unei politici eficiente de prevenire și combatere a bullying-ului, au fost propuse diverse direcții de intervenție precum: (1) abilitarea cadrelor didactice și a psihologilor/consilierilor școlari în vederea aplicării normelor metodologice adoptate în domeniul bullying-ului; (2) conceperea și organizarea de cursuri de formare destinate cadrelor didactice, în domeniul bullying-ului; (3) extinderea colaborării inter-instituționale în vederea formulării unei abordări cuprinzătoare a fenomenului de bullying; (4) înțelegerea bullying-ului ca problemă de sănătate națională și consolidarea parteneriatului cu Ministerul Sănătății în procesul de formulare a politicilor anti-bullying.

Institutul Român pentru Drepturile Omului  a susținut în cadrul evenimentului necesitatea unei abordări speciale în materia cyberbullying-ului. Având în vedere că, în contextul pandemiei COVID-19, cadrul relațiilor școlare s-a reconfigurat iar interacțiunea elev-elev și elev-cadru didactic se desfășoară preponderent în mediul virtual, este necesară acordarea unei atenții sporite protejării copiilor de orice formă de violență manifestată prin aplicațiile/platformele electronice. De asemenea, Institutul a atras atenția asupra importanței formulării unei abordări complexe a fenomenului bullying-ului, în cadrul căreia să fie evidențiate atât mijloacele de prevenție, mijloace de intervenție în ipoteza manifestării efective a actelor de bullying cât și a mijloacelor de reabilitare a relațiilor sociale din cadrul comunității în perioada ulterioară comiterii actelor de bullying. 

Acțiunile viitoare propuse în cadrul Reuniunii constau în: organizarea întâlnirii cu reprezentanți ai societății civile cu expertiză și experiență în domeniul combaterii bullying-ului și cyberbullying-ului (la data de 14.07.2020); organizarea întâlnirii online a grupului de lucru în varianta extinsă (autorități și societate civilă) (la data de 27.07.2020).

De asemenea, luând în considerare multiplele forme de manifestare ale bullying-ului, s-a propus extinderea activităților grupului de lucru inclusiv la aspecte referitoare la mobbing.

 

Webinar – 10 ani de drepturi la apă și salubritate

În data de 1 iulie 2020, IRDO a fost invitat de organizația non-guvernamentală Human Right 2 Water să participe la webinarul organizat pentru a marca 10 ani de la recunoașterea drepturilor la apă și la salubritate ca drepturi fundamentale distincte, de către Adunarea Generală a ONU. La webinar au luat cuvântul Raportorul Special privind drepturile la apă și salubritate, reprezentanți ai CONAGUA (Comisia Națională pentru Apă din Mexic), reprezentantul Institutului Național pentru Drepturile Omului din Kenya, precum și reprezentanți ai Băncii de dezvoltare inter-americane. 

Peste 50% din state au inclus drepturile la apă și salubritate în Constituțiile naționale. Cu toate acestea, majoritatea dintre ele încă depune forturi pentru a asigura acces complet la surse de apă curate și durabile și la salubritate, în special pentru grupurile marginalizate. 

În vederea asigurării accesului la servicii de apă și salubritate, trebuie avuți în vedere indicatorii pentru evaluarea progresului, fiind în același timp necesară promovarea celor mai bune practici și asigurarea participării comunităților.

Pandemia cauzată de virusul COVID-19 a demonstrat că drepturile la viață și la sănătate sunt strâns legate de drepturile la apă și salubritate, având în vedere că principala măsură pentru prevenirea transmiterii virusului este spălatul pe mâini. Așadar, realizarea dreptului la apă și salubritate trebuie să devină o prioritate, în special în cazul grupurilor marginalizate și a comunităților care se confruntă cu sărăcia.

 

Drepturile omului în „noua normalitate” - opiniile și experiențele oamenilor în societățile UE afectate de epidemia de COVID-19

În perioada 24-25 iunie, Institutul Român pentru Drepturile Omului a participat la evenimentul online „Human rights in the new normal - people’s views and experiences in EU societies affected by the COVID-19 outbreak”, organizat de Agenția Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene (FRA). Cu ocazia evenimentului, FRA a lansat raportul „What do rights mean for people in the EU” în conținutul căruia sunt prezentate experiențele și opiniile cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene referitoare la drepturile lor fundamentale.

Din punct de vedere structural, evenimentul a fost organizat în două paneluri publice cu teme distincte: Them and us: Addressing perceptions that human rights are for other people, but not for me; respectiv Fair technologies as a tool to safeguard public health?. Dezbaterile publice au fost desfășurate pe data de 24, respectiv 25 iunie, în intervalul orar 10:00 a.m.-11:30 a.m. CET;  în cadrul acestora au fost analizate provocările actuale adresate protecției și promovării drepturilor omului în contextul pandemiei COVID-19. Detalii suplimentare referitoare la aspectele care au constituit obiectul dezbaterilor publice sunt disponibile prin accesarea link-ului evenimentului: https://fra.mci-events.eu/.

De asemenea, Institutul a participat la secțiunea din cadrul evenimentului destinată analizei rezultatelor raportului lansat de FRA din perspectivă națională (country breakout session). Sesiunea despre România s-a desfășurat online, pe data de 25 iunie, în intervalul orar 14:15 p.m.-15:15 p.m., și s-a concretizat în discuții referitoare la sintetizarea, de către participanții români, a unor idei de eficientizare a utilizării, la nivel național, a rezultatelor și concluziilor studiului elaborat de FRA. Din intervenția IRDO în  cadrul discuțiilor, au fost reținute două aspecte: (1) importanța educației pentru drepturile omului în rândul categoriilor sociale vulnerabile și (2) nevoia creșterii gradului de transparență decizională în scopul realizării unei mai bune conștientizări a importanței drepturilor omului pentru societatea românească. De asemenea, evidențiem faptul că, ideile evocate mai sus au fost inserate în concluziile sesiunii de țară.

 

24 februarie-31 mai

În perioada 24 februarie-31 mai, în baza unui acord de colaborare, studenții de la Școala Națională de Studii Politice și Administrative – SNSPA din București, au efectuat stagiul de practică la Institutul Român pentru Drepturile Omului. Au participat la acest prim proiect de colaborare dintre cele două instituții studenți înscriși la studiile de licență (Facultatea de Administrație Publică, anul I) și studenți de la Programul de master – Managementul serviciilor publice (secția engleză), anul II.

Activitatea de stagiu s-a desfășurat în cadrul departamentului de cercetare, atât la sediul IRDO (până la 13 martie), cât și în sistem online (14 martie-31 mai).

În cadrul activităților incluse în stagiul de practică Institutul a urmărit să asigure o mai bună informare și cunoaștere a problematicii complexe a drepturilor omului. Totodată, tinerii au avut oportunitatea de a cunoaște care sunt ariile de acțiune ale Institutului și care este rolul acestuia în cadrul unui sistem de instituții naționale de drepturile omului cu mandate diferite în domeniul drepturilor omului. Un rol important în promovarea și protecția drepturilor omului îl are educația, educația pentru drepturile omului prin intermediul căreia se stimulează înțelegerea, toleranța, necesitatea asumării de responsabilități în cadrul societății în care trăim.

Evaluarea studenților de la programul de licență a constat în realizarea unei teme generale de cercetare având 3 sub-teme (rolul și importanța activității IRDO în domeniul promovării drepturilor omului; analiza unei problematici din aria tematică a drepturilor omului; prezentarea unor spețe din jurisprudența CEDO).

Cât privește stagiul studenților de la programul de master, evaluarea activității s-a făcut pe baza unui proiect de cercetare (în limba engleză) având ca temă Dreptul la o bună administrare, art. 41 din CDFUE. Proiectele au fost realizate sub coordonarea cercetătorilor din Institut (stabilirea axelor de cercetare, indicarea materialelor relevante și a surselor de informare). Această tematică a fost aleasă și în contextul în care Institutul, în realizarea mandatului său, acționează pentru o mai bună cunoaștere a prevederilor Cartei Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene.

 

27-28 mai

În perioada 27-28 mai 2020 Institutul Român pentru Drepturile Omului a participat la Seminarul organizat în baza art. 10 al Rezoluției 42/15, adoptată în cadrul celei de-a 42-a sesiuni a Consiliului Drepturilor Omului, din septembrie 2019 (A/HRC/RES/42/15) având ca obiectiv identificarea măsurilor necesare pentru ca tehnologii bazate pe Inteligența Artificială (AI), inclusiv cele privind realizarea de profiluri, automatizare a deciziilor și învățare automatizată, să nu afecteze dreptul la viață privată.

Seminarul s-a desfășurat online iar discuțiile au fost sintetizate în 4 sesiuni cu următoarele tematici: Sesiunea I: Setarea contextului de analiză – care sunt provocările pentru confidențialitate care sunt specifice AI; Sesiunea II: Confidențialitate pentru a permite protecția altor drepturi afectate de AI; Sesiunea a III-a: Răspunsuri legislative; Sesiunea IV: Proiectare, diligență pentru drepturile omului și garanții în aplicațiile AI.

În prealabil Institutul a fost solicitat să transmită un document de analiză cu privire la următoarele aspecte: principalele provocări referitoare la impactul AI asupra dreptului la viață privată și asupra altor drepturi ale omului; identificarea tehnologiilor AI care pot aduce atingere dreptului la confidențialitate; evaluarea reglementărilor din domeniul AI care pot oferi un nivel adecvat de protecție a dreptului la viață privată; sublinierea limitelor legale existente în materie; stabilirea de garanții (procedurale, instituționale, tehnice) care privesc proiectarea, dezvoltarea, implementarea și evaluarea tehnologiei AI.

 

15 aprilie-6 mai

Cea de-a doua etapă a proiectului de practică desfăşurat în baza acordului dintre Institutul Român pentru Drepturile Omului şi Facultatea de Litere a Universităţii Bucureşti – Programul „Studii Europene” s-a încheiat. Proiectul a vizat estimarea nivelului de cunoaştere a Cartei Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene în rândul tinerilor, precum şi a disponibilităţii acestora de a fi  informaţi cu privire la acest instrument.

O analiză preliminară a răspunsurilor primite in cadrul cercetării cantitative realizate prin aplicarea de chestionare, relevă faptul că majoritatea persoanelor intervievate sunt conștiente de existența Cartei, însă în privinţa cunoaşterii dispoziţiilor acestui instrument regional de drepturile omului situaţia este nuanţată. Într-un procent majoritar, respondenţii afirmă că nu cunosc deloc sau au cunoştinţe vagi despre conţinutul Cartei, o proporţie redusă a grupului ţintă declarând că ar fi la curent cu prevederile acesteia. De asemenea, s-a remarcat că aproximativ o treime din grupul intervievat poate cita un drept pe care îl asociază cu dispoziţiile Cartei.

În privinţa modului în care sunt percepute prevederile documentului de către grupul țintă, este de subliniat faptul că marea majoritate (peste 90%) a tinerilor respondenți îşi afirmă convingerea că aplicarea şi respectarea drepturilor cuprinse în Cartă la nivelul ţărilor membre UE este obligatorie şi că aceste drepturi şi obligaţii îi privesc în mod direct, ca cetăţeni europeni. Cu această ocazie, tinerii și-au manifestat disponibilitatea de a aprofunda cunoștințele privitoare la Cartă: aproximativ 70% s-au declarat interesaţi şi foarte interesaţi de a accesa astfel de informații.

Pe lângă cunoaşterea nivelului de informare a tinerilor cu privire la CDFUE, un alt aspect urmărit de IRDO în cadrul studiului a fost diseminarea suportului informaţional menit să îmbunătăţească gradul iniţial de cunoaştere şi, în mod special, înţelegerea modalităţii optime de transmitere a acestor informaţii. În acest sens, conform analizei răspunsurilor centralizate, reiese că marea majoritate a respondenţilor sunt interesați să primească un conţinut informaţional referitor la Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, structurat, sintetizat și în format scris (peste 80%), iar cei care preferă să acceseze date despre CDFUE într-un mod interactiv (aplicaţii telefonice, instrumente online etc.) reprezintă un procent de aproximativ 80%. De asemenea, 70% dintre respondenţii au declarat că ambele modalități de informare sunt accesibile.

Ca urmare a interpretării rezultatelor studiului, etapele finale ale proiectului de practică –  care se derulează până la data de 30 mai – vor fi dedicate unei campanii de informare a tinerilor respondenţi, atât în formatul agreat de aceștia cât și prin intermediul unei sesiuni de formare care cuprinde și aplicaţii pedagogice.

 

2-10 aprilie

În baza acordului dintre Institutul Român pentru Drepturile Omului şi Facultatea de Litere a Universităţii Bucureşti – Programul de Studii Europene din cadrul Departamentului de Studii Culturale privind efectuarea stagiului de pregătire practică, dar și pe fondul situației generate de criza Covid-19, proiectul de practică a fost conceput în aşa fel încât toate activităţile prevăzute să se poată realiza prin intermediul mijloacelor new media (Zoom, Google Classroom). Acesta prevede mai multe etape de lucru și îmbină strategii de cercetare, informare şi formare.

Prima etapă a stagiului de practică a constat în verificarea gradului de cunoaştere a Cartei Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene în rândul studenţilor și s-a concretizat prin aplicarea de chestionare online.

Studenții participanţi au completat chestionarele, prin intermediul cărora s-a evaluat nivelul de cunoaştere a dispoziţiilor Cartei și capacitatea de analiză a drepturilor prevăzute în aceasta, precum și destinatarii dispozițiilor Cartei sau modul de aplicare al acesteia.

A doua etapă a stagiului de practică presupune desfășurarea unei campanii de informare destinată respondenților interesați de aprofundarea cunoștințelor legate de Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, prin utilizarea de mijloace media, precum și prin realizarea unor aplicații practice care au la bază strategii didactice.

Mijloacele de comunicare la distanţă au permis unui număr cât mai mare de studenţi care activează în cadrul facultăţilor de stat sau particulare, din Bucureşti şi din ţară (Oradea, Cluj, Iaşi, Timişoara, Galaţi, Braşov, Ploieşti etc.) să participe la efectuarea stagiului de practică. Specializările studenților participanți acoperă mai multe domenii: Jurnalism, Litere, Ştiinţe Politice, Medicină, Matematică, Sociologie, Psihologie, Ştiinţe Economice, Agronomie, Inginerie, Construcţii, Academii de Poliţie, Academii Militare etc.).

Cercetarea realizată în rândul studenților respondenți are ca scop estimarea necesităţii de formare în domeniul prevederilor Cartei Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, precum şi a disponibilităţii acestora de a fi informați cu privire la acest subiect. Totodată, s-a urmărit înţelegerea modului în care materialele informative pot fi concepute astfel încât să servească studenților pe o scară mai largă, în funcție de tipologii, specializări etc.

 

Olimpiada de Altruism, ediţia 2020

Olimpiada de Altruism, concurs pentru promovarea atitudinilor proactive şi prosociale în rândul tinerilor, organizat în parteneriat de Universitatea de Vest, Facultatea de Psihologie şi Sociologie – Departamentul de Asistenţă Socială şi Institutul Român pentru Drepturile Omului, lansează ediţia din 2020.

Scopul Concursului este acela de a promova şi răsplăti atitudinile şi comportamentele care pot contribui la consolidarea unei societăţi incluzive şi de a încuraja munca de voluntariat în rândul tinerilor.

Olimpiada se adresează elevilor de liceu înmatriculaţi în clasa a XII-a la orice instituţie şcolară din ţară acreditată de Ministerul Educaţiei şi constă în trimiterea unor materiale online (imagini, video, eseuri) care sintetizează activităţile de voluntariat ale acestora.

În acest an, au fost operate două modificări importante ale Regulamentului, pentru a ne conforma regulilor de protecţie a sănătăţii publice şi a permite o diseminare cât mai largă a Concursului în contextul social actual:

  • Toate etapele se vor desfăşura online (nu va mai exista o ceremonie de premiere)
  • Timpul de depunere a candidaturilor a fost prelungit cu o lună.

Astfel, etapele de Concurs vor fi următoarele:

  • Lansarea Concursului: 20 martie 2020
  • Primirea candidaturilor: 20 martie - 20 mai 2020
  • Anunţarea câştigătorilor.

Vă rugăm să parcurgeţi Regulamentul ataşat.

 

8 martie

În contextul provocărilor actuale privind drepturile femeilor la nivelul societății românești și cu prilejul Zilei Internaționale a Femeii, Institutul Român pentru Drepturile Omului, în colaborare cu societatea civilă, a organizat o dezbatere cu tema „Emanciparea femeilor”. Astfel, reprezentanții IRDO, alături de Liliana Pagu, președinta Asociației Femeilor din România - Împreună și de reprezentanți ai Asociației Femeilor Creștine, au analizat obstacolele existente în domeniul promovării și protecției drepturilor femeilor, propunând strategii care să îmbunătățească rezultatele în această direcție. Cu această ocazie, au fost în centrul discuțiilor aspecte precum dificultățile cu care se confruntă categoriile de femei vulnerabile (femei refugiate, femei cu dizabilităţi, femei aparţinând unor minorităţi etnice ș.a), respectarea drepturilor acestora, accesul femeilor la justiţie și la servicii de sănătate precum și modalități de combatere a violenței împotriva femeilor și fetelor.

În cadrul evenimentului, a fost prezentată și publicația IRDO „Drepturile Femeilor – o viață fără violență este dreptul fiecărei femei”, dedicată împlinirii a 25 de ani de la adoptarea Declarației de la Beijing și a Platformei de Acțiune. În cadrul acestor documente de referință au fost identificate cele 12 domenii-cheie care reclamă intervenții concrete pentru asigurarea egalității de tratament și de șanse egale pentru femei și bărbați, fete și băieți. În multe dintre țările membre ONU au avut loc schimbări post Beijing, însă și în prezent cele 12 domenii cheie rămân de actualitate deoarece mai sunt încă foarte multe de făcut pentru ca femeile să se poată bucura de drepturi depline. În acord cu aceste măsuri necesare, Secretarul General al ONU, în mesajul său din acest an transmis cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii, menționează că „Egalitatea de gen este un mijloc de redefinire și transformare a puterii, care va aduce beneficii pentru toți. Este timpul să încetăm [...] să schimbăm femeile și să începem să schimbăm sistemele și dezechilibrele de putere care le împiedică să își atingă potențialul.” Potrivit raportului privitor la normele sociale publicat recent de ONU, „91% dintre bărbați și 86% dintre femei arată cel puțin o reticențăclară împotriva egalității de gen în domenii precum politică, economie, educație, violență domestică și drepturile de reproducere ale femeilor. Aproximativ 50% dintre bărbații și femeile intervievate în 75 de țări consideră că bărbații pot fi lideri politici mai buni decât femeile, în timp ce mai mult de 40% au considerat că bărbații sunt manageri de afaceri mai buni.” Mai îngrijorător este faptul că nivelul de discriminare împotriva femeilor a crescut în ultimul deceniu, în ciuda eforturilor depuse. Pe lângă aspectul egalității de gen, o altă problematică abordată în cadrul evenimentului s-a referit la unul dintre cele 12 domenii-cheie, și anume violența împotriva femeilor. Acum, în anul 2020, România are o legislație amplă în domeniul combaterii violenței și se întreprind eforturi considerabile de armonizare a acesteia cu cadrul legislativ european. Cu toate acestea, există paradoxul unei legislații specializate, pe de o parte, și agravarea fenomenului violenței domestice, pe de altă parte.

În încheiere, participanții au conchis că data de 8 martie reprezintă mai mult decât un simbol pentru femeile de pretutindeni.

Linkuri utile :  http://irdo.ro/irdo/pdf/Drepturile%20Femeilor.pdf

 

6 martie

Cea mai recentă întâlnire de lucru din cadrul proiectului „Sănătatea mintală – o prioritate pe agenda publică” și-a propus să abordeze și să supună dezbaterii participanților alte două teme din cele șapte axe prioritare identificate în procesul anterior de consultare publică: Sprijin și îngrijire pentru pacienții identificați cu demență și Servicii suport pentru aparținători/îngrijitori informali.

Sesiunea de lucru a avut loc  la Centrul de Dialog Social/Centrul Memoriei – spațiu deschis în cadrul proiectului POCA amintit – si a prezentat două modele de bună practică pentru fiecare dintre categoriile supuse dezbaterii. În privința unui model de îngrijire de succes, reprezentantul Centrului pentru Persoane Vârstnice „Floare Roșie” Sector 6, a prezentat inițiativele pilot aplicate și, care, ținând cont de impactul pozitiv asupra beneficiarilor, s-ar putea constitui în exemple de urmat pentru alte centre. La capitolul sprijinului acordat aparținătorilor, reprezentantul EASI (European Association for Social Innovation) a trecut în revistă rezultatele unui curs de formare care a vizat proiectul pilot de creare a unui grup de sprijin online pentru îngrijitorii informali ai persoanelor cu demență.

 

4 martie

Institutul Român pentru Drepturile Omului, împreună cu Asociația Ecomondia și mai multe unități de învățământ preșcolar din București („Olga Gudynn International School” Floreasca, Grădinița „Garmy Kids” și Grădinița „Prichindel”) au desfășurat în ultima parte a lunii februarie un proiect de educație pentru mediu. Acesta a constat în transpunerea informațiilor primite de copii, în cadrul cursurilor de educație formală, sub forma unor creații artistice.

Celebrând faptul că 2020 este Anul Internațional al Sănătății Plantelor/Semințelor, copiii au realizat desene inspirate din natură și au creat felicitări sau tablouri din semințe. Lucrările au fost ulterior expuse la Centrul pentru Seniori „Clubul Înțelepților” din Sectorul 2 și dăruite persoanelor vârstnice din cadrul Centrului.

 

24 februarie

Proiectul intitulat „Mother Tongue – What is your MoTo?”, conceput și desfășurat de Institutul Român pentru Drepturile Omului, alături de partenerii de la Mark Twain International School, a avut luni, 24 februarie, evenimentul de închidere a aproape trei luni de activități.

Obiectivul principal al acestui proiect a fost celebrarea Zilei Internaționale a Limbii Materne prin intermediul unor activități de tip nonformal, interactive și participative. Subtemele au fost însă variate,vizând printre altele: cunoașterea de către copii a importanței utilizării și promovării limbii materne, promovarea toleranței, înțelegerii și interacțiunii între culturi diferite, la nivelul comunităților școlare și, prin extensie, a societății.

În cadrul proiectului – care a presupus implicarea efectivă a copiilor, prin realizarea unor materiale grafice de informare, cu impact asupra celor de aceeași vârstă – au fost antrenați în activități variate grupe de elevi de toate nivelurile de studiu (de la primar - la liceal), incluzând 29 de naționalități. Aceste activități au cuprins, printre altele: documentarea despre patrimoniul lingvistic mondial; transferul de cunoștințe lingvistice între elevi de etnii diferite; crearea unor cărți artizanale cu mesaje simbolice și emblematice pentru limbile reprezentate în școală; realizarea de afișe și machete 3D având tema: Un oraș multilingvistic.

În cadrul evenimentului de închidere, care a avut loc la Biblioteca Metropolitană București – Filiala Ion Creangă, grupele de copii și-au prezentat lucrările și au împărtășit experiențele trăite și cunoștințele dobândite în urma implicării în proiect. De asemenea, elevii au donat bibliotecii cărți în limbi străine mai puțin utilizate: chineză, arabă, ebraică etc.

Ulterior, Biblioteca Metropolitană București – Filiala Ion Creangă a hotărât să organizeze o expoziție, care să prezinte publicului câteva dintre exponatele și cărțile artizanale create de copii, în cadrul proiectului IRDO.

Afișul proiectului

 

10-14 februarie

În baza parteneriatului încheiat între Institutul Român pentru Drepturile Omului și Universitatea Titu Maiorescu - Facultatea de Drept, a fost organizat, în perioada 10-14 februarie, stagiul de practică având ca obiect informarea și sensibilizarea tinerilor beneficiari (studenți în anul IV al Facultății de Drept), cu privire la aspecte teoretice și practice circumscrise domeniului drepturilor omului.

Stagiul de practică s-a desfășurat la sediul IRDO, cu implicarea reprezentanților din toate sectoarele Institutului, urmărindu-se scopul asigurării, în favoarea studenților, a oportunității de a înțelege atribuțiile aferente mandatului IRDO cât și modul de organizare și funcționare al acestuia.

Stagiul de practică a vizat următoarele obiective: informarea asupra cadrului principial, metodelor de acțiune, atribuțiilor, structurii și organizării instituțiilor naționale de drepturile omului; aprofundarea principalelor teme de interes aferente ariilor de acțiune ale Institutului; familiarizarea cu instrumentele juridice internaționale și regionale de protecție a drepturilor omului; inițierea în metodologia de lucru specifică analizei jurisprudenței CEDO, etc.

Din punct de vedere formal, stagiul de practică s-a concretizat prin elaborarea, de către fiecare student-beneficiar al stagiului de practică, a unei lucrări de cercetare având ca obiect analiza celor mai recente și relevante cauze din jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului.

 

9 februarie

La invitația Liceului Teoretic „Simion Stolnicul” din Comarnic, Institutul Român pentru Drepturile Omului a organizat și susținut la Casa de Cultură din localitate, o dezbatere tematică pentru elevii claselor a VIII-a din cadrul instituției de învățământ.

Activitatea a vizat abordarea drepturilor copilului prin prisma unor discuții ipotetice și exerciții de imaginație, precum și raportul dintre respectarea, încălcarea sau interzicerea unui anumit drept și consecințele derivate.

Structura dezbaterii a urmărit organizarea elevilor în trei echipe, care au avut ocazia de a promova un drept la alegere și, totodată, de a identifica modalitățile în care pot pune în practică drepturile copilului în viața de zi cu zi, atât în mediul școlar, cât și în afara lui.

Scopul acestei activități a fost de a cultiva interesul copiilor pentru cunoașterea și aplicarea drepturilor lor, precum și de a crește gradul de responsabilizare al acestora într-un mod interactiv.

 

Anul 2019

12-14 decembrie

În perioada 12-14 decembrie 2019, Universitatea Creștină ”Dimitrie Cantemir” a organizat, prin Institutul Internațional pentru Drepturile Omului și în colaborare cu partenerii săi din țară și din străinătate (Institutul Român pentru Drepturile Omului, Asociația Internațională pentru Filosofia Dreptului și Filosofie Socială, Societatea Internațională pentru Studiul Comparat al Civilizațiilor, Uniunea Juriștilor din România, Societatea Leibniz din România, Academia Europea, Academia Română de Științe Juridice), cea de-a VII-a ediție a Conferinței Internaționale ”Cultura Europeană a Drepturilor Omului. Dreptul la fericire”.

Evenimentul a reunit cadre didactice, reprezentanți ai autorităților și instituțiilor publice și practicieni din domeniul științific. Din punct de vedere organizatoric, lucrările Conferinței au fost desfășurate atât în plen, cât și în 4 secțiuni de dezbateri: (1) Coordonate teoretice ale dreptului la fericire - abordări transdisciplinare; (2) Dreptul la fericire și Drepturile Omului; (3) Dreptul național, dreptul Uniunii Europene și dreptul la fericire; (4) Societatea globală și dreptul la fericire.

Conferința a avut ca scop promovarea unei abordări transdisciplinare și multidisciplinare asupra aspectelor care vizează drepturile omului în general și dreptul la fericire în particular. Lucrările Conferinței au fost deschise publicului larg, iar unul dintre principalele obiective ale evenimentului l-a constituit sensibilizarea tinerilor din sistemul învățământului universitar (studenți, masteranzi, doctoranzi), față de provocările adresate de societatea modernă domeniului drepturilor omului.


11-13 decembrie

Asociația Telefonul Copilului a organizat în perioada 11-13 decembrie 2019, la București, primul Forum Național Anti-Bullying din România. Evenimentul a avut loc la Palatul Parlamentului, Sala Drepturilor Omului, cu ocazia finalizării proiectului „STAND-UP – Creșterea participării și rolului societății civile în influențarea și îmbunătățirea politicilor publice".

Rolul Forumului a fost de a oferi o platformă de dezbatere pentru evaluarea măsurilor concrete de diminuare a hărțuirii în școli și a fenomenului de tip bullying, printre subiectele aduse în discuție numărându-se: propuneri de politici publice anti-bullying elaborate de Asociația Telefonul Copilului; rolul Parlamentului în susținerea propunerilor de politici publice elaborate de organizațiile neguvernamentale; strategii de gestionare a situațiilor de tip bullying; participarea copiilor în procesul de conștientizare și de prevenire a acestui fenomen; experiența altor state europene în combaterea bullying-ului; impactul acestuia asupra sănătății mintale a copiilor; rolul părinților în dezvoltarea unui mediu sigur pentru copii.

De asemenea, au fost organizate 5 ateliere de lucru, care au abordat teme precum: analiza propunerilor de politici publice anti-bullying elaborate de Asociația Telefonul Copilului, finanțarea din fonduri europene a politicilor publice în domeniu, metode și strategii pentru dezvoltarea capacității de rezistență a victimei la acest fenomen, exemple de bune practici în prevenirea comportamentelor de tip bullying.

Prin participarea la Forumul Național Anti-Bullying se încheie și campania de anul acesta a Institutului Român pentru Drepturile Omului pentru combaterea violenței, a violenței online și a fenomenului de bullying din școli.

Evenimentul a reunit reprezentanți și experți ai autorităților și instituțiilor relevante din domeniul educației și drepturilor omului, parteneri sociali din sistemul de învățământ preuniversitar, organizații neguvernamentale, asociații ale elevilor, precum și experți străini - specialiști în prevenirea și combaterea bullying-ului.

https://www.europafm.ro/forumul-national-anti-bullying-primul-eveniment-din-romania-dedicat-combaterii-acestui-fenomen-in-randul-copiilor/


27 noiembrie

În data de 27 noiembrie, cu prilejul Zilei Internaționale pentru Eliminarea Violenței Împotriva Femeilor și în cadrul celor 16 zile dedicate activităților împotriva violenței bazate pe gen, Institutul Român pentru Drepturile Omului în parteneriat cu Asociația Femeilor din România - Împreună (AFRI) a organizat consultări cu societatea civilă și cu instituții naționale. Tema generală a dezbaterilor a fost "Paradoxul dintre evoluția legislației în domeniu și amplificarea fenomenului violenței împotriva femeilor".

Au fost prezentate exemple de bune practici și s-au identificat diferitele dificultăți cu care se confruntă cei implicați în punerea în aplicare a legii și în lupta contra violenței domestice. Participanții au formulat o serie de recomandări, care urmează să fie sintetizate în publicația IRDO în curs de apariție, Drepturile femeilor – o viață fără violență este dreptul fiecărei femei, prin care IRDO și-a propus să prezinte un ghid de bune practici ca instrument de lucru util pentru practicieni, dar și o sursă de informare utilă pentru victimele violenței.   

În spiritul Declarației de la Amman și al Platformei de Acțiune de la Beijing, care subliniază rolul Instituțiilor Naționale pentru Drepturile Omului în promovarea și protecția drepturilor omului, IRDO încurajează participarea publică și politică a femeilor, asigurarea drepturilor lor economice și sociale ca pârghii în combaterea violenței domestice și a marginalizării femeilor, în special a celor care aparțin unor categorii vulnerabile (minorități, femei migrante, victime ale traficului de ființe umane).

În cadrul evenimentului, a fost prezentată analiza realizată de Institut cu privire la evoluțiile din legislația națională în domeniul combaterii violenței împotriva femeilor, pentru perioada imediat următoare recomandărilor adresate României de către Comitetul ONU, instituit în temeiul Convenției privind Eliminarea tuturor Formelor de Discriminare împotriva Femeilor.

Psihologi, reprezentanți ai poliției române și ai unor instituții naționale, organizații neguvernamentale și practicieni în domeniul combaterii violenței, au analizat împreună cele mai acute probleme  cu care se confruntă în activitatea lor, printre care: lipsa de fonduri, lipsa de personal, accesul la informare, birocrația, proceduri greoaie, lipsa unui număr corespunzător de centre de asistență pentru femeile victime ale violențelor și abuzurilor.

S-a concluzionat că educația, informarea, accesul la justiție și la servicii de sănătate sunt principalele modalități prin care perpetuarea violenței poate fi combătută și stopată.

https://www.agerpres.ro/stiri/2019/11/27/comunicat-de-presa-institutul-roman-pentru-drepturile-omului--410722


20 noiembrie

În seria de evenimente dedicate Zilei Internaționale a Drepturilor Copilului, Institutul Român pentru Drepturile Omului a participat și la deschiderea unei miniexpoziții de desene intitulate „Împreună la grădiniță, împreună la școală” și realizate de copii de la Școala Metropolitană A.R.C., Școala OGIS Pipera, Școala Gimnazială „George Topârceanu”, Școala Gimnazială Nr. 2, Afumați, Școala Gimnazială „Anastasia Popescu”.

Evenimentul a avut loc la Muzeul Literaturii Române și a cuprins, pe lângă vernisajul expoziției, mai multe activități prin care copiii participanți au încercat să pună în practică tema de anul acesta a zilei de 20 noiembrie: „Pentru fiecare copil, toate drepturile”.

Astfel, prezentarea de eseuri, mici scenete, dialoguri și jurnale de călătorie au ilustrat cu multă imaginație drepturi precum dreptul la joc și activități recreative, dreptul la educație (combaterea abandonului școlar), la libera exprimare, la opinie, la sănătate etc.


20 noiembrie

Cu ocazia celebrării a 30 de ani de la ratificarea   Convenției cu privire la Drepturile Copilului (1989), Institutul Român pentru Drepturile Omului a lansat un proiect de realizare a mai multor activități în cadrul instituțiilor școlare partenere. La această inițiativă au răspuns 9 școli din 4 județe, care, în funcție de vârsta copiilor (nivel primar, gimnazial, liceal), au ales din propunerile IRDO activități care au fost derulate pe tot parcursul lunii noiembrie.

Au fost astfel create postere și logo-uri, au avut loc dezbateri și s-au conceput eseuri. La proiect au participat:
-    Mark Twain International School, București (cu 4 clase), coordonate de prof. Laurențiu Toma
-    Școala Gimnazială Nr. 1, Berceni, Ilfov (cu 4 clase), coordonate de prof. Stana Martac, Magda Ion, Mariana Bobi, Mirela Monica Ungureanu
-    Școala Gimnazială Nr. 20, București (cu 4 clase), coordonate de prof. Silvia Aruxandrei-Stan, Mihaela Lazăr, Ileana Stan, Andreea Catana, Iuliana Munteanu, Iuliana Muscalu, Carmen Burca, Veronica Dumitrache și consilier școlar Diana Ciobanu
-    Liceul Teoretic „Nicolae Iorga”, București (cu 2 clase), coordonate de prof. Victoria Toader și Monica Bunescu
-    Școala Primară Montesara (cu o clasă), coordonată de Roxana Rusu
-    Liceul Teoretic „Tudor Vianu”, Giurgiu (cu 2 clase), coordonate de prof. Florentina Minică, Carmen Rădulescu, Ildiko Andras, Daniela Simedre
-    Școala Gimnazială Nr. 1, Singureni (cu 5 clase), coordonate de prof. Constanța Stoica
-    Liceul Teoretic „Gheorghe Surdu”, Brezoi, Vâlcea (cu 6 clase), coordonate de prof. Elena Tomescu, Maria Ionescu și Bianca Mazilu
-    Școala Gimnazială „Take Ionescu”, Râmnicu-Vâlcea, Vâlcea (cu 9 clase), coordonate de consilier școlar Daniela Predișor

 

5 iunie

Ziua Mondială a Mediului a fost sărbătorită în acest an într-un mod inedit, și anume printr-o „paradă a modei” cu vestimentații create din materiale reciclabile, animată de preșcolari din sectoarele 2 și 4. Partenerii proiectului – Ecomondia, Institutul Român pentru Drepturile Omului, Clubul de Seniori al Sectorului 2 – „Clubul Înțelepților”, grădinițe din sectoarele 2 și 4 – au avut ca punct de plecare tema „Paris și Micul Paris”. Ținutele prezentate de copii – și lucrate împreună cu personalul didactic – au utilizat creativ texturi variate, dând unor materiale „umile” (saci menajeri, staniol, hârtie creponată, ambalaje din carton) o nouă înfățișare. Scopul a fost promovarea principiilor celor 3 R: reducerea consumului, utilizarea responsabilă a produselor poluante și reciclarea, în măsura posibilului, a deșeurilor care se pretează unor noi utilizări.

În afara acestui obiectiv principal, evenimentul s-a dorit o punte de comunicare inter-generațională, publicul fiind compus din persoanele vârstnice care frecventează „Clubul Înțelepților”, gazda celebrării Zilei Mediului.

De asemenea, la prezentare au participat: prof. univ. dr. Alexandru Ionescu (președinte Ecomondia), Jean Vasile (director executiv Ecomondia), Lucreția Băluță (coordonator Programe Naționale și Internaționale Ecomondia), Silvia Iorgulescu (șef Sector formare IRDO), Viorica Lazăr (director Direcția Coordonare Servicii Comunitare), Luminița Băloiu (coordonator Programe „Clubul Înțelepților”).

 

29 mai

Cea de-a patra ediție a tradiționalelor Simpozioane organizate de CCD și CJRAE Cluj, rezultat al proiectelor educaționale naționale „Exploratori în lumea emoțiilor” (CAER 686) și „STOP Bullying-ului (Spune NU intimidării)” (CAER 2019), a avut ca invitat Institutul Român pentru Drepturile Omului.

În deschiderea evenimentului, au vorbit coordonatorii proiectelor, directorii CCD și CJRAE Cluj, precum și reprezentantul IRDO, care a subliniat importanța organizării unor astfel de proiecte având ca tematică combaterea a violenței în mediul școlar și a prezentat activitățile derulate de Institut în acest domeniu, cu speranță că eforturile coordonate instituțional pot conduce la limitarea fenomenelor și comportamentelor de tip violent în școli și nu numai.

Proiectul „Exploratori în lumea emoțiilor” a avut ca parteneri Centre Județene de Resurse și Asistență Educațională din 27 de județe, inclusiv CMBRAE, la activitățile propuse luând parte 950 de cadre didactice care au implementat activitățile din proiect pentru un număr de 27.432 de copii.

Cel de-al doilea proiect, „STOP Bullying-ului (Spune NU intimidării)”, a inclus 30 de județe participante, activitățile având un impact semnificativ: 600 cadre didactice au coordonat activitățile la care au participat 18000 de elevi (de la clase primare la liceu).

 

21 mai

Universitatea de Vest din Timișoara, prin Departamentul de Asistență Socială al Facultății de Sociologie și Psihologie, a fost gazda decernării premiilor pentru Olimpiada de Altruism. Fără a fi o olimpiadă în sensul clasic, concursul de eseuri sau de prezentări foto/video adresat elevilor de liceu din țară a reprezentat o întrecere fair-play între adolescenții care au activat ca voluntari, în cadrul unor ONG-uri sau individual, și care au contribuit la binele comunităților din care provin.


În deschiderea evenimentului, au vorbit Cosmin Goian, directorul Departamentului de Asistență Socială, Elena Baciu, din cadrul aceluiași Departament, coordonatoarea Olimpiadei, și Silvia Iorgulescu, șef Sector formare al Institutului Român pentru Drepturile Omului (instituție parteneră a proiectului).

De remarcat că în cadrul concursului au fost prezenți reprezentanți din toate regiunile țării, precum și impresionanta diversitate de activități în care concurenții s-au implicat (donare de sânge, împăduriri, cartografiere culturală a unor monumente istorice, demersuri de conștientizare a pericolului reprezentat de traficul de ființe umane, lucrul ca voluntari în spitale ori centre de copii și vârstnici). Astfel, se poate spune că toți participanții – nu numai câștigătorii – au avut un rol activ în promovarea și protejarea drepturilor: la viață, la un mediu sănătos, la activități culturale, la protecție împotriva abuzurilor și tratamentelor inumane etc.

Link eveniment

 

19 aprilie

Cu prilejul Zilei Internaționale a Cărții și a Drepturilor de Autor, Institutul Român pentru Drepturile Omului a organizat, în parteneriat cu Ecomondia și Biblioteca Metropolitană București, filiala „Ion Creangă”, evenimentul de lansare a unor cărți create de copii pentru copii. La provocarea partenerilor din proiect au răspuns pozitiv patru școli: Școala Gimnazială George Topîrceanu, Școala Gimnazială nr. 2 Voluntari, Olga Gudynn International School, Școala Gimnazială nr. 81.

Provocarea a fost una dublă: pe de o parte, alegerea tematicii; pe de alta, realizarea cărții exclusiv din materiale reciclabile. Elevii s-au axat pe trei mari teme: cărți care au colectat amintirile din „școala altfel”, jurnale de călătorie și, respectiv, recrearea și reinterpretarea – prin adaptarea la realitățile lumii contemporane – a unor basme ale copilăriei.

Cu acest prilej, elevii au fost implicați într-o dezbatere cu privire la drepturile copilului (cu accent pe dreptul la educație) și au fost invitați să-și spună părerea despre cum anume i-a ajutat provocarea la care au participat să și le exercite (de la activitățile din școala altfel la alegerea itinerariului de călătorie, de la cooperarea pentru realizarea cărților la utilizarea de materiale eco).

 

12 aprilie

Dreptul la sănătate!
Măsuri de prim ajutor pentru persoanele vârstnice din sectorul 6.
Consultati afișul evenimentului aici

 

5 aprilie

De Ziua Mondială a Sănătății, Asociația Ecomondia, alături de Institutul Român pentru Drepturile Omului și de Inspectoratul Municipiului București au inițiat un eveniment care să pună în prim plan dreptul la sănătate, prin intermediul unor activități mai aparte. Copiii de la școlile și grădinițele care au participat la program – Olga Gudynn International School Bucharest, Garmy Kids – au avut ca tematică pentru acest an realizarea de proiecte de desene și/sau bricolaje pentru promovarea alimentației sănătoase. „Personajul principal” – un produs sănătos, dar nu întotdeauna apreciat de copii: peștele.

Implicarea participanților în concursul de creare a decupajelor, desenelor, tablourilor, precum și în realizarea unui mini-spectacol cu poezii și cântece i-a făcut să înțeleagă mai bine importanța consumului de alimente „dificile”, dar cu avantaje pentru un meniu sănătos, variat și echilibrat.

După prezentarea proiectelor, copiii au participat și la un curs interactiv – prezentat de reprezentantul IRDO – despre modalitățile prin care își pot proteja singuri dreptul la sănătate: alimentație sănătoasă, reguli de igienă, reducerea gradului de violență și bullying în școli etc. De asemenea, elevii au aflat despre proiectele viitoare Ecomondia în care se pot implica.

 

22 martie

De Ziua Mondială a Apei, în contextul declarării Deceniului Mondial al Apei pentru Dezvoltare Durabilă şi Deceniului Mondial al Biodiversităţii, Institutul Român pentru Drepturile Omului, în parteneriat cu Ecomondia, a prezentat, în premieră, filmele concepute şi create sub titlul „Spre ţărmuri albastre”.

Povestea acestor filme, create de copii pentru copii, începe în anul2008, cu ocazia organizării unor activităţi de cunoaştere a Deltei Dunării - Rezervaţie a Biosferei. La iniţiativa Lucreţiei Băluţă, Comisia Naţională a României pentru UNESCO, au fost invitaţi să participe elevi şi profesori din ţările traversate de Dunăre şi nu numai. Ulterior, a apărut ideea de a crea un film pentru a spune povestea unui râu şi a parcursului său de la izvor la vărsare. Gândit ca un proiect şcolar, cu implicarea cadrelor didactice şi a elevilor, filmul s-a dorit a fi o cercetare pe teren, pentru cunoaşterea directă a locurilor, o prezentare didactică pe baza unor materiale documentare. Titlul „Spre ţărmuri albastre” a fost ales pentru a sublinia necesitatea unui mediu curat, nepoluat. S-a ales ca personaj principal al poveştii râul Argeş, care a purtat participanţii – şi ulterior, spectatorii – printr-o călătorie pe malurile sale, cu obiective precum Curtea de Argeş şi barajele pentru hidrocentrala construită pe râu, prilej pentru a vorbi despre felul în care tradiţia şi modernitatea se îmbină într-un cadru natural nu numai frumos, ci şi curat.

La invitaţia colegilor români, au răspuns şi copii din alte ţări, care la rândul lor au creat filme care spun povestea unor râuri locale. Astfel, la proiectul „Spre ţărmuri albastre”/ Blue Shores Movie Competition au contribuit alte trei ţări: Turcia, Bulgaria şi Moldova. Filmele au fost prezentate pentru prima oară în faţa elevilor claselor V-VII ai Liceului Teoretic „Nichita Stănescu”.

Aceştia au aflat de la reprezentantul IRDO despre dreptul la un mediu sănătos şi despre problemele de mediu cu care se confruntă la ora actuală ţările din Europa: aerul poluat, risipa alimentară, organismele modificate genetic. De asemenea, au identificat câteva dintre responsabilităţile pe care le au cu privire la păstrarea unui mediu curat şi sănătos.

Lucreţia Băluţă, iniţiatoarea proiectului, le-a vorbit elevilor despre Blue Shores Movie Competition şi despre programele pentru copii pe care le desfăşoară la nivel naţional în colaborare cu parteneri din afară.

 

15 martie-15 aprilie

În perioada 15 martie - 15 aprilie, Institutul desfăşoară în parteneriat cu Inspectoratul şcolar Constanţaşi Liceul Teoretic „G. E. Palade”, proiectul educativ „Speaker motivaţional” la nivelul unităţilor şcolare din judeţul Constanţa. IRDO coordonează în cadrul acestui parteneriat partea de informare în domeniul drepturilor copilului.

Printre obiectivele propuse în proiect, se numără: declanşarea motivaţiei pentru dezvoltarea unei atitudini pozitive faţă de materii, orientarea învăţării spre un scop stabilit, formularea unor aşteptări; menţinerea motivaţiei, respectiv stabilirea de scopuri imediate, prezentarea şi administrarea sarcinilor într-un mod motivant, sporirea calităţii experienţelor de învăţare, sporirea încrederii în propriile forţe, formarea unei imagini de sine pozitive, dezvoltarea autonomiei şi promovarea strategiilor de automotivare; încurajarea autoevaluării pozitive - furnizarea feedback-ului motivaţional.

Secţiunea intitulată „Drepturi şi obligaţii” presupune: punerea la dispoziţie de materiale privind drepturile şi responsabilităţile prezentate la modul general sau informaţii privind anumite drepturi punctuale, aplicaţii concrete; oferirea de consiliere pentru cadrele didactice şi pentru elevii implicaţi în proiect, pe tematici mai dificil de înţeles sau care fac obiectul unor perceperi diferite; diseminarea proiectului, a etapelor şi a rezultatelor acestora. Pe baza acestor materiale de documentaţie, precum şi pe baza dezbaterilor pe anumite problematici punctuale, elevii voluntari din cadrul proiectului vor realiza un pachet informaţional destinat liceelor participante la program.    

 

30 ianuarie

De ziua Nonviolenței în școală, Institutul Român pentru Drepturile Omului, în colaborare cu Școala Gimnazială „Apostol Arsache” din comuna Vedea, județul Giurgiu, a organizat un concurs de afișe și de mesaje de promovare a unei culturi a toleranței destinat claselor V-VIII.

Acesta a vizat ca elevii să propună ei înșiși soluții pentru combaterea violenței în mediul școlar, ca fiind direct interesați și responsabili de crearea unui spațiu de colaborare și înțelegere, favorabil învățării și deprinderii de atitudini sociale.

Clasele mici au participat la activități prin realizarea de afișe. Puse în format grafic și, deci, cu un impact vizual puternic, dar și ușor de înțeles, imaginile au pledat pentru promovarea unor atitudini de înțelegere și respect reciproc, prin cultivarea încrederii și prieteniei și prin reducerea comportamentelor de violență verbală și fizică.

Clasele mari au creat mesaje care vor fi afișate în clase și în cadrul școlii, prezentări ale cauzelor violenței sau panouri cu regulile care trebuie respectate în mediul școlar, pentru a preîntâmpina conflictele.

Cele patru clase de la nivel gimnazial, coordonate de prof. Sorin Meclea, au avut abordări diferite ale fenomenului violenței școlare, numitorul comun fiind încrederea că, prin colaborare, acesta să poate fi stopat.   

 

28 ianuarie

În data de 28 ianuarie, IRDO, în parteneriat cu Şcoala Superioară Comercială Nicolae Kretzulescu din Bucureşti, a organizat o sesiune de prezentări şi dezbateri având ca temă atât comemorarea victimelor Holocaustului cât şi combaterea manifestărilor de ură, xenofobie, rasism şi neonazism în contextul societăţii actuale. Tema desemnată de ONU din acest an a fost  „Cereţi şi apăraţi drepturile voastre”. 

Prezentarea realizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului s-a axat pe o cercetare interdisciplinară abordând subiectul din punct de vedere, istoric, sociologic, psihologic şi adresându-se grupului ţintă în scopul  formării, educării, dar şi al conştientizării cu privire la Holocaust. După o trecere în revistă a evenimentelor carea au generat  Holocaustul, dar şi a istoriei persecuţiei evreilor, s-a vorbit despre cei care au salvat vieţi omeneşti în această perioadă cruntă a umanităţii.

Acțiunea s-a concretizat și prin dezbateri care s-au axat pe rolul tinerei generaţii într-o lume marcată de transformări profunde si de noi violenţe. Tinerilor le revine responsabilitatea respectării şi promovării valorilor umanităţii, ale drepturilor şi libertăţilor fundamentale, pentru transmiterea mai departe a idealurilor şi principiilor Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului.

Linkuri: Andreea Oana Şcoala Superioară Comercială Kretzulescu postare  #Holocaust  #RemembranceDay