CAMPANIE IRDO-ANES PENTRU CONȘTIENTIZAREA HĂRȚUIRII MORALE LA LOCUL DE MUNCĂ

(15 septembrie-15 octombrie 2020)

Fundamentarea IRDO a campaniei privind hărțuirea morală la locul de muncă:

Problematica violenței de gen a fost așezată în centrul preocupărilor IRDO, acestea din urmă fiind vizibile în special prin activitatea Grupului de Lucru privind Drepturile Femeii care este funcțional începând cu anul 2017. Grupul de Lucru a reunit, de-a lungul timpului, importante autorități și ONG-uri cu atribuții în materia drepturilor femeii. În cadrul dezbaterilor aferente Grupurilor de Lucru din anii 2017, 2018, 2019, subiectul hărțuirii morale la locul de muncă a fost analizat, fiind susținută, de către ONG-uri reprezentative precum AFRI-Împreună, ideea revizuirii legislației naționale în vederea reglementării exprese a interdicției hărțuirii morale la locul de muncă. IRDO a susținut activ demersurile formulate de ONG-uri în acest domeniu și le-a diseminat, prin publicațiile sale (în special avem în vedere broșura: Drepturile femeilor. O viață fără violență este dreptul fiecărei femei), tuturor persoanelor interesate. În această ordine de idei, IRDO apreciază ca esențială continuarea campaniei de conștientizare și diseminare a informațiilor referitoare la violența/hărțuirea morală la locul de muncă prin efortul inter-instituțional comun ANES-IRDO.

SLOGAN:

Hărțuirea Morală este ilegală – Pune stop relațiilor de muncă disfuncționale

INFONOTE:

Prin Legea nr. 167 din 7 august 2020 au fost modificate și completate două acte normative:Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare precum și Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și tratament între femei și bărbați, urmărindu-se, de către legiuitor, finalitatea unei mai bune protejări a individului împotriva violenței psihologice (denumită, în înțelesul prezentei legi, hărțuire morală).

Legea nr. 167/2020 aduce modificări substanțiale OG nr. 137/2000, acestea fiind reiterate în Legea nr. 202/2002. Conform Legii nr. 167/2020, art. 2 din OG nr. 137/2000 se modifică și se completează cu următoarele aspecte:

-este definită hărțuirea morală la locul de muncă în două ipostaze legale:

Art. 2, alin (5^1)Constituie hărțuire morală la locul de muncă și se sancționează disciplinar, contravențional sau penal, după caz, orice comportament exercitat cu privire la un angajat de către un alt angajat care este superiorul său ierarhic, de către un subaltern și/sau de către un angajat comparabil din punct de vedere ierarhic, în legătură cu raporturile de muncă, care să aibă drept scop sau efect o deteriorare a condițiilor de muncă prin lezarea drepturilor sau demnității angajatului, prin afectarea sănătății sale fizice sau mentale ori prin compromiterea viitorului profesional al acestuia, comportament manifestat în oricare dintre următoarele forme: a)conduită ostilă sau nedorită; b)comentarii verbale; c)acțiuni sau gesturi.

Art. 2, (5^2)Constituie hărțuire morală la locul de muncă orice comportament care, prin caracterul său sistematic, poate aduce atingere demnității, integrității fizice ori mentale a unui angajat sau grup de angajați, punând în pericol munca lor sau degradând climatul de lucru. În înțelesul prezentei legi, stresul și epuizarea fizică intră sub incidența hărțuirii morale la locul de muncă.

            -este stabilit cadrul legal al drepturilor și obligațiilor aferente angajatului și angajatorului cu privire la hărțuirea morală la locul de muncă:

Art. 2, (5^3)Fiecare angajat are dreptul la un loc de muncă lipsit de acte de hărțuire morală. Niciun angajat nu va fi sancționat, concediat sau discriminat, direct sau indirect, inclusiv cu privire la salarizare, formare profesională, promovare sau prelungirea raporturilor de muncă, din cauză că a fost supus sau că a refuzat să fie supus hărțuirii morale la locul de muncă.

Art. 2, (5^4)Angajații care săvârșesc acte sau fapte de hărțuire morală la locul de muncă răspund disciplinar, în condițiile legii și ale regulamentului intern al angajatorului. Răspunderea disciplinară nu înlătură răspunderea contravențională sau penală a angajatului pentru faptele respective.

Art. 2, (5^5)Angajatorul are obligația de a lua orice măsuri necesare în scopul prevenirii și combaterii actelor de hărțuire morală la locul de muncă, inclusiv prin prevederea în regulamentul intern al unității de sancțiuni disciplinare pentru angajații care săvârșesc acte sau fapte de hărțuire morală la locul de muncă.

Art. 2, (5^6)Este interzisă stabilirea de către angajator, în orice formă, de reguli sau măsuri interne care să oblige, să determine sau să îndemne angajații la săvârșirea de acte sau fapte de hărțuire morală la locul de muncă.

Art. 2, (5^7)Angajatul, victimă a hărțuirii morale la locul de muncă, trebuie să dovedească elementele de fapt ale hărțuirii morale, sarcina probei revenind angajatorului, în condițiile legii. Intenția de a prejudicia prin acte sau fapte de hărțuire morală la locul de muncă nu trebuie dovedită.

            -este stabilită încadrarea juridică a faptei de hărțuire morală și sancțiunea corespunzătoare acesteia:

Art. 26, alin. (1^1) din OG nr. 137/2000:Constituie contravenție hărțuirea morală la locul de muncă săvârșită de către un angajat, prin lezarea drepturilor sau demnității unui alt angajat, și se pedepsește cu amendă de la 10.000 lei la 15.000 lei.(1^2)Constituie contravenție și se sancționează cu amendă: a)de la 30.000 lei la 50.000 lei neîndeplinirea de către angajator a obligațiilor prevăzute la art. 2 alin. (5^5); b)de la 50.000 lei la 200.000 lei nerespectarea de către angajator a prevederilor art. 2 alin. (5^6).

Art. 26, alin (2^1) din OG nr. 137/2000: Ori de câte ori va constata săvârșirea unei fapte de hărțuire morală la locul de muncă, instanța de judecată poate, în condițiile legii: a)să dispună obligarea angajatorului la luarea tuturor măsurilor necesare pentru a stopa orice acte sau fapte de hărțuire morală la locul de muncă cu privire la angajatul în cauză; b)să dispună reintegrarea la locul de muncă a angajatului în cauză; c)să dispună obligarea angajatorului la plata către angajat a unei despăgubiri în cuantum egal cu echivalentul drepturilor salariale de care a fost lipsit; d)să dispună obligarea angajatorului la plata către angajat a unor daune compensatorii și morale; e)să dispună obligarea angajatorului la plata către angajat a sumei necesare pentru consilierea psihologică de care angajatul are nevoie, pentru o perioadă rezonabilă stabilită de către medicul de medicină a muncii; f)să dispună obligarea angajatorului la modificarea evidențelor disciplinare ale angajatului.(2^2)Ori de câte ori va constata săvârșirea unei fapte de hărțuire morală la locul de muncă, Consiliul aplică, în condițiile legii, oricare dintre măsurile prevăzute la alin. (2^1) lit. a) și e).(2^3)Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 100.000 lei la 200.000 lei neaducerea de către angajator la îndeplinire a măsurilor dispuse de către Consiliu. Plata amenzii nu exonerează angajatorul de aducerea la îndeplinire a obligațiilor prevăzute la alin. (2^1).

MIJLOACE DE PROMOVARE:

- formular online (postat pe site-ul IRDO și pe site-ul ANES) pentru a sprijini  victimele hărțuirii morale la locul de muncă în raportarea situațiilor la care sunt supuse. (Formular Victime)

- formular online, pe site-ul instituțiilor partenere, destinat organizațiilor cu preocupări asupra fenomenului hărțuirii morale la locul de muncă. (Formular Organzații)

- dedicarea Grupului de Lucru care va fi organizat în noiembrie 2020 de IRDO în parteneriat cu autorități/instituții publice de profil temei HĂRȚUIRII MORALE LA LOCUL DE MUNCĂ.

Rezultatele obținute urmare a centralizării, analizării și sintetizării informațiilor oferite de victime și instituțiile publice prin completarea formularelor vor fi utilizate pentru redactarea unui studiu privitor la cauzele, efectele și modalitățile practice de prevenire și combatere a violenței morale la locul de muncă; studiul va centraliza și va analiza inclusiv modele de bune practici în materie.

Studiul va fi elaborat cu integrarea opiniilor, comentariilor, observațiilor, specialiștilor care vor participa la Grupul de Lucru din noiembrie 2020 – a cărei tematică va fi orientată către HĂRȚUIREA MORALĂ la locul de muncă).

Legături utile:

 'Hărţuirea morală este ilegală - Pune stop relaţiilor de muncă disfuncţionale' - campanie..

https://observatorcl.info/anes-si-irdo-desfasoara-o-campanie-pentru-constientizarea-hartuirii-morale-la-locul-de-munca/