Nediscriminare

 Drepturile omului sunt inerente fiecărei persoane, fără discriminare, iar dreptul la egalitate şi la nediscriminare sunt principiile fundamentale care stau la baza legislaţiei privind drepturile omului.
 Chiar art. 1 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului stipulează că „Toate fiinţele umane se nasc libere şi egale în demnitate şi în drepturi. Ele sunt înzestrate cu raţiune şi conştiinţă şi trebuie să se comporte unele faţă de celelalte în spiritul fraternităţii.”
 Pactul internaţional privind drepturile economice, sociale şi culturale precum şi Pactul internaţional privind drepturile civile şi politice, care au fost adoptate de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 16 decembrie 1966, menţionează şi ele  principiile de baza ale egalităţii si nediscriminării de niciun fel in ceea ce priveşte exercitarea tuturor drepturilor civile, economice, sociale, culturale de care trebuie sa se bucure orice fiinţă umană.
 Caracterul universal al drepturilor omului presupune recunoaşterea fără niciun fel de restricţii a diversităţii umane, care indiferent de deosebirile dintre indivizii aparţinând unor rase, etnii, categorii de vârstă, comunităţi religioase sau de altă natură nu oferă niciun argument pentru manifestări de excluziune şi discriminare sau forme de intoleranţă şi agresivitate.
 Art. 14 din Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale privind interzicerea discriminării subliniază  faptul că exercitarea drepturilor şi libertăţilor recunoscute de Convenţie trebuie să fie asigurată fără nicio deosebire bazată pe sex, rasă, culoare, limbă, religie, apartenenţă la o minoritate naţională sau orice altă situaţie.
 Cu toate acestea, discriminarea rasială, etnică, religioasă, manifestată în viaţa de zi cu zi împiedică progresul pentru milioane de oameni din întreaga lume.
 Rasismul şi intoleranţa pot lua diverse forme – de la negarea principiilor de bază ale egalităţii oamenilor la alimentarea urii etnice ce ar putea duce la genocid.
 Din acest motiv, Organizaţia Naţiunilor Unite a declarat oficial data de 21 martie ca fiind Ziua Internaţională pentru eliminarea discriminării rasiale, zi care marchează şi începutul Săptămânii de solidaritate cu popoarele care luptă contra rasismului şi discriminării rasiale, organizată anual, la iniţiativa Adunării Generale a ONU, începând cu anul 1979, al cărei scop este conştientizarea consecinţelor negative ale discriminării rasiale.
 De asemenea, se urmăreşte găsirea unor căi pentru combaterea discriminării rasiale şi promovarea toleranţei. Eliminarea discriminării rasiale este şansa de a construi o lume a dreptăţii şi a egalităţii, în care xenofobia şi intoleranţa să nu existe. O pace durabilă poate fi construită doar pe premisa că toţi oamenii au drepturi egale şi demnitate, indiferent de etnie, sex, religie, statut social sau alt statut.

Instrumente
Publicaţii
Evenimente

Instrumente

Convenţia internaţională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială
Convenţia internaţională asupra eliminării şi reprimării crimei de apartheid
Convenţia asupra eliminării tuturor formelor de discriminare faţă de femei
Declaraţia de la Durban adoptată la Conferinţa împotriva rasismului, discriminării rasiale, xenofobiei şi intoleranţei, 2001
Convenţia internaţională împotriva apartheidului în sport  Text original în limba: engleză
Convenţia O.I.M. (nr.100) privind egalitatea de remunerare a mâinii de lucru masculină şi a mâinii de lucru feminină pentru o muncă de valoare egală
Convenţia UNESCO privind lupta împotriva discriminării în domeniul învăţământului
Convenţia O.I.M. (nr.111) privind discriminarea în domeniul forţei de muncă şi exercitării profesiei
Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, Rezoluţia O.N.U. 217A(III)/1948
Pactul internaţional cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale, O.N.U., 1966
Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice, O.N.U., 1966

Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale (ETS 5)

Legea 202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi
O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare
H.G. nr. 1194 din 2001 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării

Înapoi la cuprins

Publicații

Înapoi la cuprins


Evenimente

2014   2015   2016   2017

2014
 

 • Cursul de formare cu tema „Nediscriminarea şi egalitatea de şanse”, organizat de Institutul Român pentru Drepturile Omului în parteneriat cu Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, Facultatea de Administraţie Publică
 • Seminarul cu tema „Durerea nu are culoare” organizat de Fundaţia Adolescenţa şi Institutul Român pentru Drepturile Omului în parteneriat cu Colegiul Naţional „Mihai Viteazul” din Ploieşti, în cadrul manifestărilor dedicate săptămânii europene de acţiune împotriva rasismului şi discriminării
 • Masa rotundă cu tema „Să spunem NU rasismului”, organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului în parteneriat cu Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România, IDEF, Clubul de la Cheia „Victor Dan Zlătescu” şi cu Catedra UNESCO pentru democraţie, pace şi toleranţă a Universităţii de nord, Baia Mare cu ocazia Zilei Internaţionale de eliminare a tuturor forme de discriminare rasială
 • Dezbatere cu tema „Uniţi în diversitate”, organizată de Fundaţia Adolescenţa şi Institutul Român pentru Drepturile Omului în parteneriat cu Şcoala „I. A. Bassarabescu”, Colegiul Naţional „I. L. Caragiale” şi Colegiul Naţional „Spiru Haret” din Ploieşti dedicată Zilei Internaţionale de Eliminare a tuturor formelor de discriminare rasială.
 • Concurs de eseuri şi desene cu tema „Suntem potriviţi împreună”, organizat de Fundaţia Adolescenţa şi Casa Corpului Didactic Prahova în colaborare cu Institutul Român pentru Drepturile Omului în cadrul manifestărilor dedicate săptămânii europene de acţiune împotriva rasismului şi discriminării.
 • Dezbaterea cu tema „Diferiţi dar egali”, organizată de Institutul Romîn pentru Drepturile Omului în colaborare cu Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România cu prilejul Zilei nediscriminării care se sărbătoreşte în România din anul 2000.
 • Conferinţa cu tema „Ura – o ameninţare periculoasă pentru democraţie şi pace”, organizată cu ocazia Zilei Internaţionale de luptă împotriva fascismului şi antisemitismului de Institutul Român pentru Drepturile Omului în colaborare cu Catedra UNESCO pentru drepturile omului, democraţie, pace şi toleranţă, Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative
 • Conferinţa Internaţională a Nediscriminării şi Egalităţii de şanse – NEDES 2014 cu tema „Exercitarea dreptului la nediscriminare şi egalitate de şanse în societatea contemporană”, organizată de Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” Bucureşti în partenerait cu Camera Deputaţilor Consiliul Naţional pentru combaterea Discriminării şi Institutul Român pentru Drepturile Omului
 • Dezbaterea cu tema „Raportul Comisiei Europene împotriva Rasismului şi Intoleranţei privind România - 2014”, organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului în colaborare cu Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România, Asociaţia pentru Libertate Personală şi Demnitate Umană, Asociaţia Română pentru Drepturile Femeii şi Asociaţia Clubul de la Cheia

Înapoi la ani

2015

 • Lansarea Campaniei de eliminare a tuturor formelor de discriminare rasială, a săptămânii europene de acţiune împotriva rasismului, organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului cu sprijinul Reţelei United for Intercultural Action.
 • În cadrul Campaniei de eliminare a tuturor formelor de discriminare rasială, a săptămânii europene de acţiune împotriva rasismului, a avut loc masa rotundă cu tema „Uniţi pentru diversitate”, organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului în parteneriat cu catedra UNESCO pentru pace, democraţie şi toleranţă a Universităţii de Nord, Baia Mare, Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România, Institutul de Drept de Expresie şi de Inspiraţie franceză - IDEF şi Asociaţia Clubul de la Cheia „Victor Dan Zlătescu”.
 • Cu ocazia Săptămânii europene de acţiune împotriva rasismului şi a Zilei internaţionale a fericirii, a avut loc Simpozionul cu tema „Diferenţa face fericirea”, organizat de Fundaţia Adolescenţa din Ploieşti şi Institutul Român pentru Drepturile Omului în colaborare cu Universitatea de Petrol şi Gaze din Ploieşti, Colegiul Jean Monnet.
 • Concurs de desene cu tema „Numai în întuneric suntem la fel?”, organizat în cadrul manifestărilor dedicate Săptămânii Europene de Acţiune Împotriva Rasismului de Fundaţia Adolescenţa, Casa Corpului Didactic Prahova, Colegiul Naţional „Jean Monnet” şi Institutul Român pentru Drepturile Omului.
 • Cu ocazia Zilei internaţionale a romilor, a avut loc Conferinţa cu tema „Incluziunea socială şi discriminarea romilor în unele state membre UE”, organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului cu participarea unor reprezentanţi ai societăţii civile, ai Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, cadre didactice universitare, cercetători, doctoranzi şi masteranzi.
 • Masa rotundă cu tema „Egali, dar diferiţi!”, organizată cu ocazia declarării zilei de 8 mai ca Zi naţională a egalităţii de şanse, de Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi a Senatului României în parteneriat cu Institutul Român pentru Drepturile Omului şi Consiliul Naţional de Combatere a Discriminării.
 • Masa rotundă cu tema „Construirea unui viitor durabil: să ne unim pentru a pune capăt sărăciei şi discriminării”, organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului şi Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România
 • Conferinţa internaţională a Nediscriminării şi Egalităţii de Şanse (NEDES), a IX-a ediţie cu tema „Exercitarea dreptului la nediscriminare şi egalitate de şanse în societatea contemporană”, organizată de Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir, Bucureşti, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării şi în colaborare cu Institutul Român pentru Drepturile Omului

Înapoi la ani

2016

 • Concurs de eseuri cu tema „Rădăcinile unei plante otrăvitoare –discriminarea” şi sesiunea de întrebări şi răspunsuri organizate de Fundaţia Adolescenţa şi Institutul Român pentru Drepturile Omului în cadrul săptămânii europene de acţiune împotriva rasismului
 • Simpozionul cu tema „Nu învinuiţi migranţii şi refugiaţii pentru toate problemele cu care se confruntă Uniunea Europeană”, organizat de Institutul Român pentru Drepturile Omului în parteneriat cu Catedra UNESCO pentru drepturile omului, democraţie, pace şi toleranţă, Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România, IDEF, Asociaţia Clubul de la Cheia, Asociaţia Română pentru Drepturile Femeii, Asociaţia Română pentru Apărarea Drepturilor Omului la Vârsta a Treia şi Asociaţia Română pentru Drepturile Omului la un Mediu Sănătos, cu ocazia Zilei internaţionale pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială
 • Conferinţa cu tema „Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi – un principiu fundamental al drepturilor omului”, organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului în colaborare cu Catedra UNESCO pentru drepturile omului, democraţie, pace şi toleranţă - Universitatea de Nord din Baia Mare, Asociaţia pentru Promovarea Drepturilor Familiei - Family Forum, Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România, Asociaţia Clubul de la Cheia „Victor Dan Zlătescu”, Liga Independentă Română pentru Drepturile Copilului şi Tânărului, Asociaţia Română pentru Libertate Personală şi Demnitate Umană şi Asociaţia Română pentru Drepturile Femeii, cu ocazia Zilei Naţionale a Egalităţii de Şanse
 • Conferinţa cu tema „Ia o poziţie împotriva discriminării faţă de vârstnici”, temă propusă de Organizaţia Naţiunilor Unite pentru sărbătorirea Zilei Internaţionale a Persoanelor în Vârstă, organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului, Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România, Asociaţia Română pentru Apărarea Drepturilor Omului la Vârsta a Treia, Asociaţia Română pentru Libertate Personală şi Demnitate Umană, Asociaţia Clubul de la Cheia „Victor Dan Zlătescu” şi Asociaţia pentru Promovarea Drepturilor Familiei – Family Forum

Înapoi la ani

2017
 

 • Cea de-a doua ediţie a Simpozionului municipal cu tema „Nu eticheta, nu discrimina, nu uita!”, organizat de Şcoala Gimnazială „Alexandru Ceuşianu” Reghin în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş şi Institutul Român pentru Drepturile Omului cu prilejul Zilei Internaţionale de Comemorare a Victimelor Holocaustului
 • Activităţi în cadrul Campaniei de conştientizare a luptei împotriva rasismului cu elevii participanţi la jurizarea Concursului interdisciplinar „Istorie şi societate în dimensiune virtuală”
 • Campania cu tema „Fără ură, cu toleranţă” din cadrul Concursului naţional „Fără ură, cu toleranţă”, organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului în parteneriat cu Şcoala gimnazială „Prof. Ion Vişoiu” Chitila
 • Campania cu tema „Să spunem nu discriminării”, organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului în parteneriat cu Fundaţia „Adolescenţa” în cadrul Săptămânii de Combatere a Rasismului la: Liceul „Spiru Haret” Ploieşti; Liceul Economic „Virgil Madgearu” Ploieşti; Şcoala Gimnazială Cislău Buzău; şi Liceul „Jean Monnet” Ploieşti.
 • Masă rotundă cu tema „Rolul educaţiei civice în combaterea rasismului”, organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului în parteneriat cu Colegiul Naţional „Spiru Haret” Bucureşti în cadrul Campaniei „Săptămâna europeană de combatere a rasismului” şi al proiectului „Şcoala Altfel”
 • Simpozionul cu tema „Rasismul şi xenofobia faţă de migranţi. Provocări pentru instituţiile europene”, organizat de Institutul Român pentru Drepturile Omului în parteneriat cu Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative”
 • Dezbatere cu tema „Efectele discriminării asupra incluziunii sociale”, organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului în parteneriat cu Catedra UNESCO pentru drepturile omului, democraţie, pace şi toleranţă, Universitatea de Nord Baia Mare, cu ocazia Zilei Naţionale a Egalităţii de Şanse

Înapoi la ani

Înapoi la cuprins